Ulangan 16

Minggu 19 Juli 2020, 6 Dob Trinitas: Ambilan 5 Musa 16:13-17; Sibasaon Markus 12:41-44
16:1 Ramotkon ma bulan Abib, anjaha marpesta paska ma ham bani Jahowa Naibatamu; ai bani bulan Abib do ham iarahkon Jahowa Naibatamu luar hun Masir, borngin-borngin. (2 Mus. 12.) 16:1 “Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi TUHAN, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah TUHAN, Allahmu, membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam.
16:2 Maningon sayatonmu do bani pesta Paska lombu pakon biri-biri bani Jahowa Naibatamu, bani ianan sipilihon ni Jahowa bahen ianan ni goranni ijai. 16:2 Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN untuk membuat nama-Nya diam di sana.
16:3 Seng bulih panganonmu ruti na niigaran bani pesta Paska ai; maningon pitu ari dokahni panganonnasiam ruti na so niigaran, ruti hasombuhon, ai tarolos do ham luar hun tanoh Masir; ase ipaingat-ingat uhurmu sadokah ham manggoluh ari pardaratmu hun tanoh Masir. 16:3 Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir.
16:4 Halani ai seng bulih taridah bamu na migar bani sab nagorimu pitu ari dokahni, anjaha seng bulih marborngin humbani pinahan na sinayatmu bani bodari ni ari parlobei ronsi patarni ai. 16:4 Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari daging hewan yang kausembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi.
16:5 Seng bulih sayatonmu Paska ai ibagas sada huta, na sihol bereon ni Jahowa Naibatamu bamu. 16:5 Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
16:6 Maningon bani ianan, na sihol pilihon ni Jahowa Naibatamu, bahen ianan ni goranni ijai, sayatonmu Paska ai, bodari marayak manabad mata ni ari, bani panorang parluarmu hun tanoh Masir. 16:6 Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir.
16:7 Maningon lompahonmu anjaha panganonmu do ai bani ianan, na sihol pilihon ni Jahowa Naibatamu Bani; patarni ai bulih do ham mulak hu lampo-lampomu hinan. 16:7 Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu; kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu.
16:8 Maningon onom ari dokahni panganonmu ruti na so niigaran; anjaha bani ari papituhon partumpuan na majombut ma ai bani Jahowa Naibatamu; seng bulih horjahononmu barang aha pe ijai. 16:8 Enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi TUHAN, Allahmu; maka janganlah engkau melakukan pekerjaan.
16:9 Maningon bilangonmu pitu minggu, pungkah ma mamilang na pitu minggu ai olat ni dob mamungkah madabuh sasabi hubani gandum. 16:9 Tujuh minggu harus kauhitung: pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung tujuh minggu itu.
16:10 Dob ai marpesta minggu ma ham bani Jahowa Naibatamu, marguru hubani sibere-bere, sibereonmu humbani rosuh ni uhurmu, rombah hubani pasu-pasu ni Jahowa Naibatamu bamu. 16:10 Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya Tujuh Minggu bagi TUHAN, Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kauberikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
16:11 Maningon marmalas ni uhur ma ham ilobei ni Jahowa Naibatamu, ham pakon anakmu pakon borumu, jabolonmu dalahi pakon jabolonmu naboru, halak Levi na ibagas hutamu, halak dagang, na tading maetek, pakon na mabalu na itongah-tongahmu, bani ianan sipilihon ni Jahowa Naibatamu, bahen ianan ni goranni ijai. (ay. 16; 2 Mus. 20:24.) 16:11 Haruslah engkau bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana.
16:12 Maningon ingatonmu, jabolon do ham na ijia i Masir, maningon ra motanmu anjaha horjahononmu do aturan on. (bd. 5:15.) 16:12 Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia.
16:13 Maningon marpesta lampo-lampo ham pitu ari dokahni, anggo domma ipatumpu ham buah ni pardogeianmu pakon pangilanganmu. 16:13 Hari raya Pondok Daun haruslah kaurayakan tujuh hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu.
16:14 Maningon marmalas ni uhur ham bani pestamu ai, ham pakon anakmu pakon borumu, jabolonmu dalahi pakon jabolonmu naboru, halak Levi, halak dagang, na tading maetek, pakon na mabalu itongah-tongahmu. (ay. 11; bd. 26:11.) 16:14 Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu.
16:15 Maningon pitu ari dokahni ham marpesta bani Jahowa Naibatamu bani ianan sipilihon ni Jahowa; ai pasu-pasuon ni Jahowa Naibatamu ma ham bani haganup gogoh ni tanohmu, pakon bani haganup horja ni tanganmu, ase marmalas ni uhur tumang ma ham. 16:15 Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN; sebab TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh.
16:16 Maningon tolu hali ibagas satahun roh sagala dalahi na itongah-tongahnasiam hulobei ni Jahowa Naibatamu, bani ianan sipilihon ni Jahowa, ai ma bani pesta ruti na so niigaran, bani pesta minggu, pakon bani pesta parlampo-lampoan. Seng bulih marambung tangan roh barang ise hulobei ni Jahowa, 16:16 Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat TUHAN, Allahmu, ke tempat yang akan dipilih-Nya, yakni pada hari raya Roti Tidak Beragi, pada hari raya Tujuh Minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa,
16:17 ganup tene mambere marguru hubani na tarbere tanganni, romban hubani pasu-pasu, na binere ni Jahowa Naibatamu bamu. 16:17 tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.”
16:18 Maningon pabangkitonmu do panguhum pakon panuturi bani haganup hutamu, na binere ni Jahowa Naibatamu bamu, mangihutkon margamu; sidea ma na manguhumi bangsa in ibagas hasintongan. (bd. 20:8, 9; 4 Mus. 11:16.) 16:18 “Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kauangkat di segala tempat yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu, menurut suku-sukumu; mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil.
16:19 Seng bulih papeolonmu uhum; seng bulih ham martonggor jumbak; seng bulih jaloonmu sisip, ai sisip do papitung mata ni paruhur anjaha mamutor hata ni halak parpintor. (bd. 1:17.) 16:19 Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar.
16:20 Maningon hapintoron, pitah hapintoron do parayakonmu, ase manggoluh ham anjaha teanonmu tanoh, na sihol bereon ni Jahowa Naibatamu bamu. 16:20 Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.”
16:21 Seng bulih suanonmu tiang sisombahon atap hayu aha pe, usihan ni sisombahon Asera, dohor huanjap-anjap ni Jahowa Naibatamu, na sihol sipaulionmu ai. (bd. 7:5.) 16:21 “Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah TUHAN, Allahmu, mezbah yang akan kaubuat bagimu.
16:22 Seng bulih homa pajongjongonmu bamu tugu sisombahon, na hinagigihon ni Jahowa Naibatamu. (2 Mus. 26:1.) 16:22 Janganlah juga kaudirikan bagimu tugu berhala, yang dibenci oleh TUHAN, Allahmu.
<< Ulangan 15 Ulangan 17 >>