Markus 12

12:1 Dob ai marsahap ma Ia marhitei limbaga bani sidea, nini ma: Adong ma sada halak na manombei pohon anggur, ihondor ma ai inggot, ihurak ma pangilangan, anjaha ipaturei ma sada manara. Ipasewahon ma pohon ai hubani parjuma-juma, dob ai laho ma ia hu nagori na legan. (Ps. 80:9; Jes. 5:1-2.) 12:1 Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan: “Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain.
12:2 Jadi bani panorangni isuruh ma juak-juakni marayak parjuma-juma ai, ase ijalo humbani sidea deba humbani buah ni pohon anggur ai. 12:2 Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka.
12:3 Hape itangkap sidea do ia, ibogbogi, lanjar isuruh mulak sonin, mangambei. 12:3 Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa.
12:4 Isuruh ma use bani sidea juak-juak na legan, tapi ibogbogi sidea ma ai anjaha ipahiri. (Lah. 7:52.) 12:4 Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan.
12:5 Dob ai isuruh ma use na legan, tapi ibunuh sidea ma age ai. Buei ope na legan isuruh, ibogbogi do ai deba, na deba nari ibunuh. 12:5 Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh.
12:6 Adong ope anakni sada hinaholongan ni uhurni. Ai ma parpudi isuruh bani sidea, ai nini uhurni: Tontu malang do uhur ni sidea mangidah anakhon. (bd. 1:11; 1 Mus. 22:2.) 12:6 Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani.
12:7 Tapi nini parjuma-juma ai ma samah sidea: On do panean ai! Eta, bunuh hita ma ia, ase banta siteanonni in! 12:7 Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain: Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita.
12:8 Jadi itangkap sidea ma ia, ibunuh ma, anjaha iambukkon hu darat ni pohon anggur ai. 12:8 Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur itu.
12:9 Aha ma bahenon ni tuan simada pohon anggur ai? Roh ma ia, boiskononni ma parjuma-juma ai, anjaha ondoskononni ma pohon anggur ai bani halak na legan. 12:9 Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain.
12:10 Ai seng ongga ibasa nasiam hata na tarsurat on: Batu, na niambukkon ni tukang rumah, ai do gabe batu palas parsuhi. 12:10 Tidak pernahkah kamu membaca nas ini: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru:
12:11 Tuhan do na mambahen ai, anjaha halongangan do ai bani matanta. (Ps. 118:22-23.) 12:11 hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.”
12:12 Jadi ipindahi sidea ma dalan laho manangkapsi, tapi mabiar do sidea bani halak na mabuei ai. Ai ibotoh, sidea do tinuju ni limbaga nongkan. Jadi laho ma sidea, itadingkon ma Ia. 12:12 Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan Dia.
12:13 Dob ai isuruh sidea ma deba humbani halak Parisei ampa humbani juak-juak ni si Herodes, laho manangkapsi marhitei parsahapni. (bd. 3:6.) 12:13 Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan.
12:14 Jadi roh ma sidea mangkatahon hu-Bani: Ham Guru, ibotoh hanami, pintor do Ham, seng mabiar age bani ise, ai seng sitonggor jumbak Ham, anjaha sintong-sintong do ipodahkon Ham dalan ni Naibata. Ai patut do bereon balasting bani Kesar atap lang? (5 Mus. 1:17.) 12:14 Orang-orang itu datang dan berkata kepada-Nya: “Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapa pun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?”
12:15 Tapi ibotoh Jesus do sipakulah-kulah ni sidea ai, gabe nini ma dompak sidea: Mase ma ilajou nasiam Ahu? Bere nasiam ma Bangku dinar sada, ase huidah! 12:15 Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mencobai Aku? Bawalah ke mari suatu dinar supaya Kulihat!”
12:16 Jadi iboan sidea ma. Nini ma hubani sidea: Gambaran pakon surat ni ise do on? Jadi nini sidea ma hu-Bani: Gombaran ni kesar do! 12:16 Lalu mereka bawa. Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar dan tulisan siapakah ini?” Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.”
12:17 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Bere ma bani kesar na humbani kesar, anjaha na humbani Naibata bani Naibata. Jadi longang ma sidea pasalsi. (Rom. 13:7.) 12:17 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!” Mereka sangat heran mendengar Dia.
12:18 Dob ai roh ma hu-Bani halak Sadukei, na so marhatongonkon, adong parpuhoon humbani na matei, jadi isungkun sidea ma Ia, nini ma: (Lah. 23:8.) 12:18 Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang berpendapat, bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya:
12:19 Ham Guru! Isuratkon si Musa do banta: Anggo matei sada halak, itadingkon parinangonni lang mardakdanak, maningon pagodangon ni anggini do naboru ai, laho pajongjong ginompar bani abangni ai. (5 Mus. 25:5-6.) 12:19 “Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita: Jika seorang, yang mempunyai saudara laki-laki, mati dengan meninggalkan seorang isteri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu.
12:20 Ase adong ma pitu halak na marsanina: Mambuat boru ma sikahanan ai, jadi matei ma ia, lang martinading. 12:20 Adalah tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan.
12:21 Jadi ibuat na paduahon ai ma naboru ai, lanjar matei ma ai, lang martinading. Patoluhon ai pe sonai do. 12:21 Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga.
12:22 Sonai do sidea hapitusi, seng martinading. Ipudi ni ganupan ai, matei ma homa naboru ai. 12:22 Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati.
12:23 Bani ari parpuhoon ai, ise do sidea simada naboru ai? Ai ganup do na pitu ai ongga marjolmahonsi. 12:23 Pada hari kebangkitan, bilamana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristerikan dia.”
12:24 Nini Jesus ma hubani sidea: Ai lang na kahou ma nasiam in, halani seng iarusi nasiam Surat in, age hagogohon ni Naibata? 12:24 Jawab Yesus kepada mereka: “Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah.
12:25 Ai anggo puho ma sidea humbani na matei, seng be mompo atap laho sidea, tapi songon malekat na i nagori atas ai ma sidea. 12:25 Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga.
12:26 Anjaha pasal parpuhoon ni halak na dob matei, ai seng ongga ibasa nasiam ibagas buku ni si Musa, ibagas barita pasal naporon ai, na hinatahon ni Naibata hubani si Musa: Ahu do Naibata ni si Abraham, si Isak ampa si Jakob? (2 Mus. 3:6; Heb. 11:16.) 12:26 Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam ceritera tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya: Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub?
12:27 Sedo Naibata ni na matei Ia, Naibata ni na manggoluh do. Kahou tumang do nasiam. 12:27 Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat!”
12:28 Jadi roh ma sada halak humbani Parisei ai, na dob mambogei parsualan ai, anjaha na mangahapkon tongon ni pambalosini ai bani sidea, nini ma manungkunsi: Na ija do sibanggalan humbani titah in ganupan? 12:28 Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: “Hukum manakah yang paling utama?”
12:29 Ibalosi Jesus ma: On do sibanggalan: Bogei ma, ale Israel, Tuhan, Naibatanta, sahalaksi do Tuhan. 12:29 Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
12:30 Anjaha maningon haholonganmu do Tuhan Naibatamu humbani gok ni atei-ateimu, humbani gok ni hosahmu, humbani gok ni uhurmu ampa humbani gok ni gogohmu! 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
12:31 Na paduahon, ai ma: Maningon haholonganmu do hasomanmu doskon dirimu. Seng dong be titah na legan sibanggalan hunjon. (3 Mus. 19:18; Rom 13:8-10.) 12:31 Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini.”
12:32 Jadi nini sibotoh surat ai ma hu-Bani: Tongon do Guru, domu hu hasintongan do na hinatahonmu ai, ai ma, sada do Naibata, anjaha seng dong na legan sobalisi. (5 Mus. 4:35; Jes. 45:6.) 12:32 Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: “Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia.
12:33 Anjaha mangkaholongisi humbani gok ni atei-atei, humbani gok ni uhur ampa humbani gok ni gogoh anjaha mangkaholongi hasoman doskon diri, banggalan do ai humbani ganup galangan situtungon age galangan na legan pe. (1 Sam. 15:22; Ps. 40:7; Hes. 6:6; Mat. 9:13.) 12:33 Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan.”
12:34 Dob ibogei Jesus pandeini ai marbalos, nini ma hubani: Seng sadiha daoh nari be ham hun harajaon ni Naibata! Anjaha ise pe lang be, na pag marsungkun-sungkun hu-Bani. (Lah. 26:27-29.) 12:34 Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: “Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!” Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.
12:35 Sanggah mangajari Jesus ibagas rumah panumbahan ai, nini ma hubani sidea: Mase ma ihatahon sibotoh surat, Anak ni si Daud do Kristus in? 12:35 Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata: “Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan, bahwa Mesias adalah anak Daud?
12:36 Si Daud sandiri do mangkatahon marhitei Tonduy Na pansing: Nini Tuhan in do dompak Tuhanku: Hundul ma ho hu siamunhon, paima hubahen sagala munsuhmu sidogeian ni naheimu. (Ps. 110:1.) 12:36 Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu.
12:37 Si Daud sandiri do manggoransi Tuhan, sonaha ma ia Anakni? Marosuh do halak na mabuei ai manangar hatani. (Joh. 7:48, 49.) 12:37 Daud sendiri menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?” Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat.
12:38 Lanjar ihatahon do ibagas pangajaranni ai: Jaga ma nasiam dompak sibotoh surat, na marosuh mardalani marbaju ganjang, na mangkarosuhkon, ase itabi halak i tiga, 12:38 Dalam pengajaran-Nya Yesus berkata: “Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar,
12:39 na mangharosuhkon hundulan parlobei i rumah parguruan, ampa hundulan na sangap i parpestaan; 12:39 yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan,
12:40 halak na mambondut rumah ni na mabalu, anjaha na marsipakulah-kulah marhitei tonggo na ganjang. Uhum siboratan do jaloon ni sidea. 12:40 yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.”
12:41 Jadi sanggah na hundul Ia tontang ni poti idop ni uhur ai, ikawahkon ma pambahen ni halak na mabuei ai mandabuhkon duitni hubagas poti ai, anjaha buei do halak na bayak mandabuhkon buei-buei. 12:41 Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar.
12:42 Anjaha roh do sada naboru na mabalu, na miskin, idabuhkon ma hujai dua rimis, ai ma sasen. 12:42 Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit.
12:43 Jadi idilo Jesus ma susianni, nini ma hubani sidea: Sintong do na huhatahon on bannima: Bueinan do na nidabuhkon ni na mabalu na miskin an, hubagas poti idop ni uhur in, marimbang haganup na mandabuhkon ai. 12:43 Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
12:44 Ai humbani lobih-lobihni do idabuhkon sidea bei; tapi anggo naboru an, ibagas hahuranganni idabuhkon do haganup na dong bani, haganup hagoluhanni. (2 Kor. 8:12.) 12:44 Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.”
<< Markus 11 Markus 13 >>