Rut 2

Minggu 16 September 2018, XVI Dob Trinitas: Ambilan Rut 2: 8-16; Sibasaon Pilipi 2: 1-11

Topik Mingguan: Parhasomanon hubani samah jolma

2:1 Tapi adong ma bani si Naomi sada hade-hade mangihutkon paramangonni hinan, na bayak tumang, hasoman samarga ni si Elimelek, na margoran si Boas. (bd. 3:2.) 2:1 Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelekh, namanya Boas.
2:2 Nini si Rut, boru Moab ai ma dompak si Naomi: Mahua lopas ham ma ahu laho hu juma manjomputi buyur ni gandum mangirik-irik halak na maridop ni uhur mangidah ahu. Nini si Naomi ma: Laho ma ham, inang. (3 Mus. 19:9-10.) 2:2 Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi: “Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku.” Dan sahut Naomi kepadanya: “Pergilah, anakku.”
2:3 Dob ai laho ma ia manjomputi buyur ni gandum i juma mangirik-irik sipanabi, anjaha tudu do ia hu juma parbagianan ni si Boas, hasoman samarga ni si Elimelek. 2:3 Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit; kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelekh.
2:4 Tonggor ma, tudu do roh si Boas hun Betlehem, anjaha nini ma dompak sipanabi ai: Sai ihasomani Jahowa ma nasiam! Ibalosi sidea ma: Sai ipasu-pasu Jahowa ma ham! 2:4 Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu: “TUHAN kiranya menyertai kamu.” Jawab mereka kepadanya: “TUHAN kiranya memberkati tuan!”
2:5 Dob ai nini si Boas ma dompak juak-juakni, na mammanduri sipanabi ai: Boru ni ise do ai? (Ps. 129:8.) 2:5 Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu: “Dari manakah perempuan ini?”
2:6 Nini juak-juak, na mammanduri sipanabi ai, ma mambalosi: Ai ma boru Moab, na mulak rap pakon si Naomi hun tanoh Moab. (bd. 1:19.) 2:6 Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab: “Dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab.
2:7 Nini nongkan: Mahua lopas ham ma ahu manjomputi iholang-kolang ni radean mangirik-irik sipanabi in! Roh ma ia tongon, jadi sai inunut do nansogod nari ronsi sonari, tongkin tumang pe seng marsaran ia. 2:7 Tadi ia berkata: Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti.”
2:8 Dob ai nini si Boas ma dompak si Rut: Tangar ham ma hatangkon botou! Ulang ma ham laho manjomputi bani ladang na legan, ulang ma laho ham hunjon, tapi sai ilambung ni jabolonku naboru in ma ham! 2:8 Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut: “Dengarlah dahulu, anakku! Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan.
2:9 Sai pardiateihon ham ma juma na sinabi ni sidea, anjaha irikkon ham ma sidea. Domma huhatahon hubani juak-juakku, ase ulang igeori sidea ham. Anggo horahan ham laho ma ham hu gusi ai, inum ham ma humbani na tinahuan ni juak-juak ai. 2:9 Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu.”
2:10 Jadi isombah si Rut ma ia, pala dais bohini hu tanoh, lanjar nini ma hubani: Aha do dalanni, ase dapotan idop ni uhur ahu i lobeimu, gabe isarihon uhurmu ahu, ahu halak dagang on? (1 Sam. 25:23; Ps. 31:8.) 2:10 Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya: “Mengapakah aku mendapat belas kasihan dari padamu, sehingga tuan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?”
2:11 Nini si Boas ma mambalosisi: Domma hubogei haganup, sagala na binahenmu hubani simatuamu, dobkonsi matei paramangonmu, naha panadingkonmu bani namatorasmu pakon tanoh hatubuhanmu, gabe laho ham marayak bangsa na so tinandamu. (bd. 1:16, 17.) 2:11 Boas menjawab: “Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.
2:12 Sai Naibata ma mambalaskon hubamu sagala na madear na binahenmu ai, anjaha upah na gok ma bagianmu humbani Jahowa, Naibata ni Israel, na pinarayakmu laho maronding-onding hutoruh ni habongni. 2:12 TUHAN kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau datang berlindung.”
2:13 Dob ai nini ma: Banggal do idop ni uhurmu mangidah ahu, ham tuanku! Iapohi ham do ahu, anjaha basar do ham hubangku jabolonmu naboru on, age pe seng jabolonmu naboru ahu namin. 2:13 Kemudian berkatalah Rut: “Memang aku mendapat belas kasihan dari padamu, ya tuanku, sebab tuan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan.”
2:14 Bani panorang mangan, nini si Boas ma hubani: Roh ma ham, mangan ruti otik, sosahkon ham ma rutimu hubagas na migar in. Jadi hundul ma si Rut ilambung ni panabi ai, ibere si Boas ma homa hubani gandum na pinahpah, gabe bosur ma ia mangan pala marlobih-lobih. (ay. 18.) 2:14 Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya: “Datanglah ke mari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini.” Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya; makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya.
2:15 Jongjongkonsi ia laho manjomputi, nini si Boas ma dompak juak-juakni: Paturut nasiam ma ia manjomputi iholang-kolang ni radean ai, ulang ma gapgapi nasiam ia. 2:15 Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya: “Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu;
2:16 Pampeperhon nasiam homa deba bani humbani radean ai, anjaha tadingkon nasiam, ase ijomputi, anjaha ulang hatai nasiam ia. (3 Mus. 19:9.) 2:16 bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya; janganlah berlaku kasar terhadap dia.”
2:17 Jadi sai inunut ma manjomputi i juma ai ronsi bod ari; dob ai idogei ma na jinomputanni ai, adong hira-hira satapongan bueini. 2:17 Maka ia memungut di ladang sampai petang; lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya.
2:18 Dob ai ijujung ma ai laho mulak hu hutani, ipatuduh ma hubani simatuani na jinomputanni ai; ipadarat ma anjaha ibere ma teba-teba ni sipanganonni ai hubani. (ay. 14.) 2:18 Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu,
2:19 Nini simatuani ai ma hubani: Ija do ho manjomputi sadari on? Anjaha ija do ho marombou? Pinasu-pasu ma dalahi na marpanatap bam. Jadi ipatugah ma bani simatuani ai barang i ladang ni ise do ia na marhorja ai, nini ma: Si Boas do goran ni dalahi simada juma panjomputankai sadari on. (ay. 10.) 2:19 maka berkatalah mertuanya kepadanya: “Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu!” Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya: “Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas.”
2:20 Jadi nini si Naomi ma dompak parumaenni ai: Sai ipasu-pasu Jahowa ma ia. Ai seng ialang Jahowa holong ni uhurni bani halak na manggoluh pakon na dob matei. Ambah ni ai nini si Naomi ma hubani: Dalahi ai do sidohoran banta, ia do tama sitobus hita. (bd. 1:8; 3:9, 12; 4:4, 5.) 2:20 Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya: “Diberkatilah kiranya orang itu oleh TUHAN yang rela mengaruniakan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati.” Lagi kata Naomi kepadanya: “Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita.”
2:21 Nini si Rut, boru Moab ai ope: Ambah ni ai ihatahon ope hubangku: Maningon juak-juakku romban-rombananmu, paima dob isabi sidea ganup jumangkai. (ay. 8.) 2:21 Lalu kata Rut, perempuan Moab itu: “Lagipula ia berkata kepadaku: Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku.”
2:22 Dob ai nini si Naomi ma dompak si Rut, parumaenni ai: Dear do ai, inang, anggo rap pakon juak-juakni naboru ai ho laho, ase ulang igeori halak ho i juma ni halak na legan. 2:22 Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu: “Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain.”
2:23 Jadi sai ilambung jabolon naboru ni si Boas ma si Rut manjomputi paima dob pariama limbuah pakon pariama bolon; jadi tading rap pakon simatuani ma ia. 2:23 Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya.
<< Rut 1 Rut 3 >>