Mikha 7

Rabu 25 Desember 2019, Natal I : Sibasaon, Mika 7:18-20; Ambilan, Lukas 2:8-14
Jumat 19 April 2019, Jumat Agung: Sibasaon, Mika 7:7-13; Ambilan, Markus 15: 22-32
Minggu 15 April 2018, Paskah: Sibasaon Mika 7: 14-20; Ambilan  Epesus 2: 4-10
7:1 Ngalutni in bangku, ai usih do ahu bani na patumpuhon buah ni hayu, songon na marturiang buah ni anggur, seng dong be buah ni anggur panganon, seng dong be buah ni hayu ara sidingaton ni uhurhu. 7:1 Celaka aku! Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai.
7:2 Domma siap halak na daulat hun tanoh on, anjaha seng dong be halak parpintor itongah-tongah ni jolma. Ganup sidea mambahen paronggopan laho manduruskon daroh; ganup marsitaon tirangkapni bei dompak hasomanni. (Ps. 12:2; Jes. 57:1.) 7:2 Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring.
7:3 Hinsah do tangan ni sidea mangkorjahon na masambor; igil do halak na sangap-sangap, panguhum manjalo sisip anjaha halak na markuasa uhur-uhurni do ibahen; sonai do pandalankon ni sidea. (bd. 3:11.) 7:3 Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; pemuka menuntut, hakim dapat disuap; pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putar balikkan!
7:4 Halak sidearan humbani sidea, songon suga do, anjaha sipintoran songon tatada. Domma roh ari parkahapon bam, ari pambalason bam, dohor ma hasonggoton bani sidea. 7:4 Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri; hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu, telah datang, sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka!
7:5 Ulang ma dong na porsaya bani kawanni; ulang ma marhatengeran bani hasomanni; jaga homa bibir ni pamanganmu age dompak naboru na modom bani abinganmu. (Jes. 9:4.) 7:5 Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan! Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu!
7:6 Ai anak pe seng ipasangap bapani, anjaha boru jongjong manlawan inangni, parumaen dompak simatuani, ase munsuh ni halak ma hasomanni sarumah. (Jes. 9:3, 4; Hes. 22:7; Mat. 10:21, 35, 36; Luk. 12:53.) 7:6 Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya; musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
7:7 Tapi anggo ahu mangkawah bani Jahowa do, anjaha mangarap do ahu bani Naibata ni haluahonku; sai tangihonon ni Naibatangku do ahu. 7:7 Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu TUHAN, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku; Allahku akan mendengarkan aku!
7:8 Ulang ma ho marmalas ni uhur, alo munsuhku, mangidah ahu; ai jomba pe ahu, sai na jongjong do use, ai hundul pe nuan ahu ibagas hagolapan, Jahowa do panondang bangku. (Obj. 12.) 7:8 Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku! Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, TUHAN akan menjadi terangku.
7:9 Usungonku do ringis ni Jahowa, ai hubani do ahu mardousa, paima iapiti ahu anjaha ipintori, itogu ahu hu haliharon, gabe huidah hapintoranni. (Jes. 14:7; 50:34.) 7:9 Aku akan memikul kemarahan TUHAN, sebab aku telah berdosa kepada-Nya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilan-Nya.
7:10 Jadi idahon ni munsuhku ma ai, gabe rongkobon ni habadoron ma ia, ai ma na mangkatahon hubangku: Ija do Jahowa Naibatamu? Marpuas-puas do matangku mangidahsi; idogei-dogei do ia nuan songon hubang i alaman. (Ps. 79:10; Joel 2:17.) 7:10 Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya, dia yang berkata kepadaku: “Di mana TUHAN, Allahmu?” Mataku akan memandangi dia; sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan.
7:11 Na roh ma sada ari, paulion ma use ijai tembokmu. Bani ari ai palumbangon ma parbaloganmu. (Ps. 72:8; Ams. 9:11; Sak. 9:10.) 7:11 Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali; pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas.
7:12 Bani ari ai roh ma sidea bam, hun Assur das hu Masir, hun Masir das hu bah Eufrat, hun laut na sada das hu laut na sada nari ampa hun dolog na sada das hu dolog na sada nari. (Jes. 19:23.) 7:12 Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung.
7:13 Tapi gabe halimisan ma tanoh ai halani pangisini, marhalanihon ni pambahenan ni sidea. (Jes. 21:14.) 7:13 Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka.
7:14 Parmahani Ham ma bangsamu marhitei simambumu, biri-biri parbagiananmu, na marianan pulou i harangan, itongah-tongah ni tanoh na lambutan; lopas Ham ma sidea manampal i Basan ampa i Gilead songon sapari. (bd. 5:3; 4 Mus. 23:9; Ps. 23; Jer. 50:19; Sak. 11:7.) 7:14 Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala.
7:15 Songon bani panorang parpadaratmu hun Masir, pataridahkon Ham ma bannami halongangan. 7:15 Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban!
7:16 Idahon ni bangsa sipajuh begu-begu ma ai, gabe bador ma sidea marhalanihon ni ganup hagogohon ni sidea ai; tutupon ni sidea ma pamanganni bani tanganni, anjaha nengel ma pinggol ni sidea. (Job 21:5.) 7:16 Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka; biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan, dan telinganya menjadi tuli.
7:17 Dilaton ni sidea ma tanoh songon ulog, songon sagala na manjulur i tanoh; gobir-gobir ma sidea roh humbagas bentengni, hitir-hitir manjumpahkon Jahowa Naibatanta, anjaha marhabiaran ma sidea bam. (Ps. 18:46; 72:9; Jes. 49:23; 65:25.) 7:17 Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi; biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada TUHAN, Allah kami, dengan gentar, dengan takut kepada-Mu!
7:18 Ise ma Naibata usih songon Ham, na manasap dousa anjaha na ma nalpuhon panlanggaron ni sima-sima ni parbagiananni? Seng lalab itahan-tahan ringisni, ai marharosuh do Ia bani idop ni uhur.(2 Mus. 34:6; Ps. 103:3, 8-13; Jes. 57:16; Jer. 3:5.) 7:18 Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?
7:19 Sai marpangulaki do uhurni maridop ni uhur banta, anjaha dogei-dogeionni do hajahatonta. Nai ma tongon, gijigkononmu do ganup dousanami hubagas laut. (1 Mus. 3:15; Jes. 38:17; 43:25.) 7:19 Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.
7:20 Sai patidakonmu do habujuron bani si Jakob, idop ni uhur bani si Abraham, na dob binulawankonmu bani ompungnami humbani sapari nari. (1 Mus. 22:16-18; 28:13-15; Luk. 1:73.) 7:20 Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kaujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala!
<< Mikha 6  Nahum 1  >>