Mikha 6

Minggu 2 Februari 2020, 4 Dob Ephipanias: Sibasaon Mika 6: 1-8; Ambilan Matius 5: 1-12
Tema: Na Martuah Mangihutkon Jesus
Pasal na Pinindo ni Naibata humbani Jolma Pengaduan, tuntutan dan hukuman TUHAN terhadap umat-Nya
1Tangihon nasiam ma na hinatahon ni Jahowa. Jongjong ma Ham, bahen Ham ma panguhumon dompak dolog-dolog, anjaha pabogeihon ma sora-Mu dompak buntu-buntu. 1 Baiklah dengar firman yang diucapkan TUHAN: Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu!
2Tangihon nasiam ma dolog-dolog, pangaduan ni Jahowa ampa nasiam onjolan ni tanoh na jonam, ai adong do pangaduan ni Jahowa dompak bangsa-Ni, sihol marturiak Ia pakon Israel. 2 Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan TUHAN, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi! Sebab TUHAN mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia beperkara dengan Israel.
3“Ale bangsang-Ku, aha do pambahenan-Ku na lepak bam? Marhitei aha Hulojai ho? Balosi Ahu! 3 “Umat-Ku, apakah yang telah Kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah Kulelahkan? Jawablah Aku!
4Halani na Huarahkon ho luar hun tanoh Masir, anjaha Hupaluah ho hun rumah parjabolonanmu, anjaha Husuruh si Musa, si Aron ampa si Miryam mambobahon ho? 4 Sebab Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miryam sebagai penganjurmu.
5Ale bangsang-Ku, sai ingat ma tahi-tahi ni si Balas, raja ni Moab ampa balos ni si Bileam, anak ni si Beor ai bani, sonai homa na masa hun Sittim nari das hu Gilgal, ase itanda ho habujuron ni Jahowa.” 5 Umat-Ku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari TUHAN.”
6Marhitei aha tarbahen ahu manjumpahkon Jahowa, laho marsombah i lobei ni Naibata na i babou? Marhitei galangan situtungon do gakni tarjumpahkon ahu Ia, atap marhitei anak ni lombu na marumur satahun? 6 “Dengan apakah aku akan pergi menghadap TUHAN dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun?
7Marosuh do gakni uhur ni Jahowa mangidah hambing tunggal na marribu-ribu barang mangidah habaoran ni minak na marloksa-loksa? Berehononku ma nani bunga tubuhku halani panlanggaronku, boras ni boltokku halani pardearan ni tonduyhu? 7 Berkenankah TUHAN kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri?”
8Domma ipabotohkon bam ale jolma, barang aha na madear ampa barang aha na pinindahan ni Jahowa humbam, ai ma na mangkorjahon hasintongan ampa na mandalankon halayakon anjaha marparlahou ibagas toruh ni uhur i lobei ni Naibatamu. 8 “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”
Dousa ni Jerusalem ampa Uhum ni Naibata
9Dilo-dilo do sora ni Jahowa hu huta ai, anjaha hapentaran do ai mangkabiari goran-Ni. “Bogei hanima ma bangsa na marianan i ladang ampa na i huta! 9 Dengarlah, TUHAN berseru kepada kota: –adalah bijaksana untuk takut kepada nama-Nya–:”Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota!
10Mintor tarhalupahon Ahu ma arta hajahaton na i rumah ni parjahat ampa suhat-suhat na etektu, sihagigihononkon? 10 Masakan Aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran efa yang kurang dan terkutuk itu?
11Mintor tarhadearhon Ahu ma simada timbangan na lepak ampa parranjut-ranjut na marisi batu timbangan na palsu? 11 Masakan Aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu?
12Gok hakorason do halak na bayak na i kota, parladung do pangisini, anjaha pangoto-otoion do i toruh ni dilah ni sidea. 12 Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu.
13Ahu pe pungkahon-Ku ma manguhum ho, siapkonon-Ku ma ho halani dousamu. 13 Maka Akupun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu.
14Mangan pe ho seng anjai bosur, loheian do ho tong ibagas; aha na niluahkonmu, seng maluah, anjaha aha na pinaluahmu, ondoskonon-Ku do ai bani podang. 14 Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar; engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kauselamatkan, akan Kuserahkan kepada pedang.
15Martidah pe ho, hape seng marpariama, mardogei buah ni hayu jetun pe ho, tapi seng bulih minakanmu dirimu bani minak ai; age pe mangkilang buah ni anggur ho, seng bulih inumonmu anggur ai. 15 Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai, engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya; juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya.
16Ai idalankon hanima do aturan ni si Omri ampa horja-horja ni ginompar ni si Ahab, anjaha mardalan hanima ibagas sura-sura ni sidea. Halani ai bahenon-Ku ma hanima tarulang ampa pangisini gabe sisurak-surakon; sonai ma hanima mangusung pandorun ni bangsa-bangsa. 16 Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga Aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan; demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa.”
<< Mikha 5 Mika 7 >>