Lukas 2

2:1 Jadi roh ma ijia parentah humbani kesar Augustus, ase isurathon sagala jolma na ibagas gomgomanni. 2:1 Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
2:2 Panuratan na parlobei ma ai, sanggah si Kerenius manggomgomi tanoh Siria. 2:2 Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria.
2:3 Jadi misir ma haganup, ase isuratkon, ganup hu huta hasusuranni bei. 2:3 Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.
2:4 Misir ma homa si Josep hun Galilea, hun huta Nasaret, laho hu Judea, hu huta ni si Daud, na margoran Betlehem, halani hun marga ampa humbani ginompar ni raja Daud ia. 2:4 Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, — karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud —
2:5 laho ma pasuratkon dirini rap pakon si Maria, tunanganni ai, na dob boratan rumah ai. 2:5 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung.
2:6 Anjaha sanggah na ijai sidea, jumpah ma panorangni tubuhan tuah ia. 2:6 Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin,
2:7 Jadi itubuhkon ma anak bunga tubuhni, ibaluti ma bani ampan, anjaha ipatibal bani panggagatan, halani seng dong ianan bani sidea i rumah parbornginan. (Mat. 1:25.) 2:7 dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
2:8 Jadi adong ma parmahan marborngin i sampalan na bani ianan ai, manjagai pinahan ni sidea. 2:8 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
2:9 Jadi roh ma sada malekat marayak sidea, anjaha marsinalsal ma sangap ni Tuhan inggot sidea, gabe mabiar tumang ma sidea. 2:9 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
2:10 Tapi nini malekat ai ma hubani sidea: Ulang mabiar hanima! Tonggor ma, ai ambilan malas ni uhur banggal do huboan bannima, parulihan ni ganup bangsa. 2:10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa:
2:11 Ai domma tubuh bannima saborngin on, i huta ni si Daud, Sipaluah in, in ma Kristus Tuhan in! 2:11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.
2:12 On ma partinandaan bannima: Jumpahonnima do sada na etek-etek, ibaluti bani ampan, tibal bani panggagatan. 2:12 Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.”
2:13 Jadi sompong adong ma hasoman ni malekat ai, buei bala parnagori atas, ipuji sidea ma Naibata, nini ma: (Dan. 7:10.) 2:13 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya:
2:14 Hasangapon ma bani Naibata na i babou, damei ma i tanoh on bani jolma hinarosuhkonni in. (bd. 19:38; Jes. 57:19; Ep. 2:14-7.) 2:14 “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.”
2:15 Dob laho malekat ai humbani sidea dompak nagori atas, nini parmahan ai ma samah sidea: Laho ma hita hu Betlehem mengidah na masa ai, na pinabotohkon ni Tuhan in banta. 2:15 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain: “Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.”
2:16 Jadi podas ma sidea laho hujai, anjaha jumpah sidea ma tongon si Maria ampa si Josep ampa Dakdanak ai ibagas panggagatan. 2:16 Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan.
2:17 Ase dob iidah sidea Ia, ipatugah sidea ma sahap na dob ihatahon bani sidea pasal Dakdanak ai. 2:17 Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu.
2:18 Anjaha haganup na manangar ai, longang bei do pasal na hinatahon ni parmahan ai bani sidea. 2:18 Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
2:19 Ia si Maria iparimbagaskon do haganup hata ai, anjaha ipingkirpingkiri ibagas uhurni. (ay. 51.) 2:19 Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
2:20 Mulak ma parmahan ondi, ipasangap anjaha ipuji sidea do Naibata halani haganup na tinangar ampa na niidah ni sidea, songon na dob hinatahon hinan bani sidea. 2:20 Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
2:21 Dob jumpah ari paualuhkon ai ma panorang parsunatonkon Bani, jadi ibahen ma goranni Jesus, songon panggoran ni malekat ai paima solat ia. (bd. 31:59.) 2:21 Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.
2:22 Ase dob gok panorang pangurasion Bani magihutkon aturan ni si Musa, iboan sidea ma Ia hu huta Jerusalem, laho mangondoskonsi bani Tuhan in, 2:22 Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada Tuhan,
2:23 songon na tarsurat ibagas titah ni Tuhan in; “Sagala dalahi bunga tubuh ni inangni, maningon pansing do goranon bani Tuhan in”, (2 Mus. 13:2.) 2:23 seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan: “Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah”,
2:24 lanjar mamboan galangan, songon na niaturhon ibagas titah ni Tuhan in, ai ma dua kuhuy atap dua anak ni asas. (3 Mus. 12:8.) 2:24 dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati.
2:25 Jadi adong ma sada halak i Jerusalem, na margoran si Simeon, halak na bonar anjaha na daulat, na paimaimahon Sipangapoh na bani Israel; marianan do Tonduy Na pansing bani. (Jes. 40:1; 49:13.) 2:25 Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya,
2:26 Anjaha domma ipabotohkon Tonduy Na pansing bani, na so idahonni hamateian, anggo seng palobei iidah Kristus ni Tuhan in, 2:26 dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.
2:27 Jadi roh ma ia hu rumah panumbahan ijuljul Tonduy ai. Anjaha sanggah na iboan namatorasni Jesus, Dakdanak ai hu bagas laho mambahen hu-Bani mangihutkon adat na niaturhon ni titah ai, 2:27 Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh orang tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan hukum Taurat,
2:28 jadi iabing si Simeon ma Dakdanak ai, ipuji ma Naibata, nini ma: 2:28 ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil memuji Allah, katanya:
2:29 Lopas Ham ma sonari Tuhan jabolonmu misir ibagas damei, songon na hinatahonmu in, 2:29 “Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu,
2:30 ai domma iidah matangku haluahon na hum-Bamu, 2:30 sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu,
2:31 na pinasirsirmu ilobei ni sagala bangsa, 2:31 yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
2:32 sada Panondang, na laho manondangi sipajuh begu-begu, anjaha hasangapon bani bangsamu halak Israel. 2:32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel.”
2:33 Jadi longang ma uhur ni bapani pakon inangni mambogei hatani ai, ai ma pasal Na etek-etek ai. 2:33 Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia.
2:34 Anjaha ipasu-pasu si Simeon ma sidea, nini ma bani si Maria, inangni ai: Tonggor ma, na tinaktakkon do on gabe pardabuhan ampa parjongjongan bani buei Israel, anjaha gabe tanda silawanon. (Jes. 8:14; Mat. 21:42; 1 Kor. 1:23.) 2:34 Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: “Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan
2:35 Anjaha ho pe tolpusan ni podang do tonduymu; masa pe ganupan ai, ase talar pingkiran ni buei uhur. 2:35 — dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri –, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.”
2:36 Anjaha adong do homa sada nabi naboru, na margoran si Hanna, boru ni si Penuel, humbani marga Aser. Domma matua ia, anjaha pitu tahun do ia marparamangon, dob laho. 2:36 Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya,
2:37 Domma mabalu ia, anjaha ualuh puluh ompat tahun ma umurni. Seng meret ia hun rumah panumbahan ai, sai marpuasa anjaha martonggo do ia mangidangi Naibata arian pakon borngin. (1 Tim. 5:5.) 2:37 dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
2:38 Roh do ia homa bani panorang ai, ipuji ma Naibata anjaha isahap-sahapkon do pasalsi bani haganup na mangkasiholhon haluahon ni Jerusalem. (Jes. 52:9.) 2:38 Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
2:39 Ase dob idobkon sidea haganupan ai mangihutkon titah ni Tuhan in, mulak ma sidea hu Galilea, hu Nasaret, huta ni sidea ai. 2:39 Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea.
2:40 Ia Dakdanak ai lambin banggalni do, lambin margogoh anjaha maruhur tumang, anjaha ihasomani idop ni uhur ni Naibata do Ia. (ay. 52; bd. 1:80.) 2:40 Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya.
2:41 Anjaha siap tahun do laho namatorasni hu Jerusalem marpesta Paska. (2 Mus. 23:14-17.) 2:41 Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
2:42 Jadi dob marumur Ia sapuluh dua tahun, rap tangkog ma sidea songon na somal hu pesta ai. 2:42 Ketika Yesus telah berumur dua belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
2:43 Dob salosei sidea na marpesta ai sanggah na mulak ai sidea, tading do Jesus, Dakdanak ai, i Jerusalem, seng pamotohan ni namatorasni. (2 Mus. 12:18.) 2:43 Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua-Nya.
2:44 Iagan sidea, na dob rap Ia pakon odoran ni sidea, jadi idalani sidea ma parsadarian, laho mangindahisi itongah-tongah ni sindohor ampa na tinanda. 2:44 Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka.
2:45 Jadi halani lang jumpah, mulak ma sidea hu Jerusalem, laho mangindahisi. 2:45 Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia.
2:46 Dob salpu tolu ari, jumpah sidea ma Ia i rumah panumbahan, hundul itongah-tongah ni guru-guru, manangihon hata ni sidea lanjar manungkun-nungkun. 2:46 Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
2:47 Longang do haganup na mabogeisi, halani torus ni uhurni ampa balosni. 2:47 Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya.
2:48 Jadi dob iidah sidea Ia, tarsonggot ma sidea. Nini inangni ma hu-Bani: Mase ma sonin pambahenmu, anaha? Tonggor ma, rusak do uhurhu pakon bapamu mangindahi Ho! 2:48 Dan ketika orang tua-Nya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibu-Nya kepada-Nya: “Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.”
2:49 Jadi nini ma hubani sidea: Mase ma pala pindahannasiam Ahu? Ai lang ibotoh nasiam, na patut do Ahu ibagas rumah ni Bapangku? (Joh. 2:16.) 2:49 Jawab-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?”
2:50 Tapi seng iarusi sidea hata na hinatahonni ai bani sidea. 2:50 Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka.
2:51 Jadi mulak ma Ia rap pakon sidea hu Nasaret, anjaha pambalosi do Ia bani sidea. Iparimbagaskon inangni do ganup na masa ai ibagas uhurni. 2:51 Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret; dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
2:52 Anjaha lambin tambah do hapentaran ni Jesus sonai angkulani, anjaha iharosuhkon Naibata ampa jolma do Ia. (1 Sam. 2:26; Pod. 3:4.) 2:52 Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
<< Lukas 1 Lukas 3 >>