Matius 5

5:1 Anjaha mangidah halak na mabuei ai, tangkog ma Ia hu sada dolog; dob hundul Ia, roh ma susianNi ai hu-Bani. 5:1 Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya.
5:2 Dob ai ibuha ma pamanganNi, laho mangajari sidea, nini ma: 5:2 Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, kata-Nya:
5:3 Martuah ma na sombuh tonduy, ai bani sidea do harajaon nagori atas in! (Jes. 57:15.) 5:3 “Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
5:4 Martuah ma na pusok uhur, ai siapohon do sidea! (Ps. 126:5; Jes. 61:2; Pangk. 7:17.) 5:4 Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.
5:5 Martuah ma na lamlam uhur, ai teanon ni sidea do tanoh on! (Ps. 37:11.) 5:5 Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
5:6 Martuah ma na horahan loheian bani hapintoron, ai sipabosuron do sidea. 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
5:7 Martuah ma na idop uhur, ai siidopan do sidea. (Jak. 2:13.) 5:7 Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
5:8 Martuah ma paruhur na borsih, ai idahon ni sidea do Naibata!(Ps. 51:12; 1 Joh. 3:2, 3.) 5:8 Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
5:9 Martuah ma sibahen damei, ai goranon do sidea anak ni Naibata! (Heb. 12:14.) 5:9 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
5:10 Martuah ma na pinarburu ni halak halani hapintoron, ai bani sidea do harajaon nagori atas in! (1 Ptr. 3:14.) 5:10 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
5:11 Martuah ma hanima anggo irehei halak hanima barang iparburu barang ipatubuh-tubuh bagei ni hata na masambor, na so tongon dompak hanima halani Ahu! 5:11 Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
5:12 Malas ma uhurnima anjaha marolob-olob, ai banggal do upahnima i nagori atas, ai sonai do iparburu nabi-nabi na parlobei hun bennima. (Jak. 5:10; Heb. 11:36-38.) 5:12 Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.”
5:13 Hanima do garam ni dunia on! Tapi anggo mambar in, aha ma bahenon paporadkon? Seng marguna be in, siambukkononkon mando in ase idogei-dogei halak. (Mrk. 9:50; Luk. 14:34-35.) 5:13 “Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
5:14 Hanima do panondang ni dunia on! Seng boi ponop huta na iatas dolog. (Joh. 8:12.) 5:14 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
5:15 Seng irungkubhon halak tumba bani suluh na pinagarani, tapi huatas sagakan do ibahen, ase isondangi haganup na i rumah ai. (Mrk. 4:21.) 5:15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
5:16 Sonai ma marsinalsal panondangnima ilobei ni halak, ase iidah horjanima na dear in, ase ipuji sidea Bapanima na i nagori atas in. (1 Ptr. 2:12.) 5:16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.”
5:17 Ulang ma iagan uhurnima roh Ahu, laho manrumbakkon titah in pakon hata ni nabi-nabi; seng roh Ahu laho manrumbakkon, tapi laho pajongjongkon do. (bd. 3:15; Rom 3:31; 10:4.) 5:17 “Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
5:18 Ai na sintong do hatangkon bennima: Ronsi seda langit pakon tanoh on, na so bulih maseda humbani titah in sada titik atap sada garis pe, paima saud haganupan in. (Luk. 16:17; 21:33.) 5:18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.
5:19 ase barang ise na manrumbakkon sada pe humbani titah sietekan in, anjaha ipodahkon sonai bani jolma, ai do goranon sietekan i harajaon nagori atas in; tapi na mandalankon anjaha na mangajarhon in, ai do goranon na banggal i harajaon nagori atas in. 5:19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.
5:20 Ai huhatahon ma bennima: Anggo seng daoh dearan hapintoronnima marimbang hapintoron ni sibotoh surat ampa Parisei, sabonar na so boi do hanima masuk hu harajaon nagori atas in. 5:20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.
5:21 Ibogei hanima do hata hubani ompung nalobei: Ulang ho mamunuh! Ia pamunuh siuhumon do. (2 Mus. 20:13; 3 Mus. 24:17; 5 Mus. 17:8.) 5:21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum.
5:22 Tapi Ahu mangkatahon bennima: Ise na marah bani sanina, maningon boanon do hu pangadilan. Anjaha ise na mangkatahon bani saninani “na oto”, maningon boanon do hu pangadilan atas, anjaha na mangkatahon “e na gila”, maningon iuhum ibagas naraka. (1 Joh. 3:15.) 5:22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
5:23 Halani ai, anggo iboan ho galanganmu hu anjap-anjap, anjaha taringat uhurmu bani sogam ni uhur ni saninamu bam, (Mrk. 11:25.) 5:23 Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
5:24 tadingkon ma galanganmai ilobei ni anjap-anjap ai, laho ma ho lobei mardear ampa saninamai, dob ai pe ase roh ho mangondoskon galanganmai! 5:24 tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
5:25 Podas ma ho mardear pakon imbangmai, sanggah rap ope ho pakonsi i pardalanan, ase ulang iondoskon imbangmai holi ho hu panguhum, gabe iondoskon panguhum ai ho bani upasni, anjaha inahkon ho hubagas tutupan. (bd. 6:14; Luk. 12:58, 59.) 5:25 Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
5:26 Sintong do na huhatahon on bam: Seng bulih ho maluah hunjai, anggo lape igalar ho haganup utangmu, ronsi sarimis. (bd. 18:34.) 5:26 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
5:27 Ibogei hanima do hata na mangkatahon: Ulang ho marbangkis! (2 Mus. 20:14.) 5:27 Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah.
5:28 Tapi Ahu mangkatahon bennima: Barang ise na mangidah naboru anjaha oji ia, domma marbangkis ia ibagas uhurni. (Joh. 31:1; 2 Ptr. 2;14.) 5:28 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.
5:29 Anggo sangsi ho halani mata siamunmu, pulsitkon ma in anjaha ambukkon, ai dearan do magou sada pagorimu, ulang hibul angkulamu igijigkon hubagas naraka. (bd. 18:9; Mrk. 9:47; Kol. 3:5.) 5:29 Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
5:30 Anjaha anggo sangsi ho halani tanganmu siamun, rotap ma in anjaha ambukkon, ai dearan do magou sada pagorimu, ulang hibul angkulamu igijigkon hubagas naraka. 5:30 Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.
5:31 Ihatahon ope: Barang ise na manirangkon na binuatni, maningon bereonni do surat sirang. 5:31 Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya.
5:32 Tapi Ahu mangkatahon bennima: Barang ise na manirangkon binuatni, anggo seng halani parbangkison, na pabangkishonsi do ai. Parbangkis do homa na mambuat na sirang ai. (Luk. 16:18; 1 Kor. 7:10, 11.) 5:32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.
5:33 Ambah ni ai, ibogei hanima do hata hubani ompung nalobei: Seng bulih bijahononmu na tongon! Na dob nibulawankon bani Naibata, maningon galaronmu do ai! (2 Mus. 20:7; 3 Mus. 19:12; 4 Mus. 30:3.) 5:33 Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan.
5:34 Tapi Ahu mangkatahon bennima: Sabonar na so bulih do hanima marbija barang marbulawan pe, age hu langit, ai paratas ni Naibata do ai; (Jes. 66:1; Lah. 7:49.) 5:34 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah,
5:35 age hu tanoh, ai sidogeian ni naheini do in, age hu Jerusalem, ai huta ni Raja na banggal in do ai. (Ps. 48:3.) 5:35 maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Besar;
5:36 Age bani ulumu seng bulih ho marbija, ai seng markuasa ho mambahen lopak atap birong jambulanmu age sada. 5:36 janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun.
5:37 Sonon ma hatanima: Eak, anggo eak, lang, anggo lang. Lobih hunjai, humbani na jahat ma ai. (2 Kor. 1:17; Jak. 5:12.) 5:37 Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.
5:38 Ibogei hanima do hata na mangkatahon: Mata do gantih ni mata, ipon gantih ni ipon. (2 Mus. 21:23, 24.) 5:38 Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
5:39 Tapi Ahu mangkatahon bennima: Ulang imbang hanima na jahat! Anggo adong na manompas huyummu siamun, tarehon homa age huyummu sambilou! (Joh. 18:22, 23; 3 Mus. 19:18.) 5:39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
5:40 Anggo adong na mambahen pakara bam, laho mambuat bajumu, bere ma homa mantelmu bani! (1 Kor. 6:7.) 5:40 Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
5:41 Anggo adong na mamaksa ho mardalan pakonsi sabatu, irikkon ma ia dua batu. 5:41 Dan siapa pun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil.
5:42 Bere ma halak na mangindo bam! Ulang tundali na sihol manginjam humbam! 5:42 Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu.
5:43 Ibogei hanima do hata na mangkatahon: Holong ma uhurmu bani hasomanmu, tapi sogam ma bani munsuhmu! (3 Mus. 19:18.) 5:43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
5:44 Tapi Ahu mangkatahon bennima: Haholongi hanima ma munsuhnima, anjaha tonggohon hanima ma na marburu hanima, (2 Mus. 23:4, 5; Luk. 23:34; Lah. 7:60; Rom 12:14, 20.) 5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
5:45 ase gabe anak ni Bapanima na i nagori atas ai hanima, ai ipapoltak do mata ni arini bani parjahat ampa parbujur, anjaha iparoh do udan bani parpintor ampa pargeduk. (Ep. 5:1.) 5:45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
5:46 Ai anggo holong uhurnima pitah bani na marholong ni uhur bennima, aha ma upahnima? Ai sijalo sohei pe, ai lang sonai do ibahen? 5:46 Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
5:47 Anjaha anggo saninanima do hansa itabi hanima, aha ma hasurungannima? Ai sipajuh begu-begu pe, ai lang sonai do ibahen? 5:47 Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
5:48 Ai pe, maningon gokan dear do hanima, songon Bapanima i nagori atas, na gokan dear in! (5 Mus. 19:2.) 5:48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.”
<< Matius 4 Matius 6 >>