Mazmur 89

89:1 Doding podah humbani si Etan, halak Esrahi. 89:1 Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi.
89:2 Sai dodingkononku do idop ni uhur ni Jahowa sadokah ni dokahni, pabotohkononku do hasintonganmu marhitei pamanganku, marsundut-sundut. (ay. 50; Ps. 92:3, Jes. 55:3; Joh. 1:17.) 89:2 Aku hendak menyanyikan kasih setia TUHAN selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun.
89:3 Ai nimu do: Totap do idop ni uhurhu sadokah ni dokahni, anjaha songon jonam ni langit do hasintonganku. (Ps. 119:90; Mik. 7:20.) 89:3 Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak seperti langit.
89:4 Domma hubahen padan bani na pinilihku, domma hubijahon bani juak-juakku si Daud. (Ps. 132:11; 2 Sam. 7:12, 13; Jes. 55:3.) 89:4 Engkau telah berkata: “Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku, Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku:
89:5 Patotaponku do ginomparmu sadokah ni dokahni, anjaha hotakmu pajongjongonku marsundut-sundut. Sela. (2 Sam. 7.) 89:5 Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu, dan membangun takhtamu turun-temurun.” S e l a
89:6 Jadi pujion ni langit ma halonganganmu, Ham Jahowa, sonai hasintonganmu bani tumpuan ni halak na marpansing. (5 Mus. 33:2; Job 15:15; Ep. 3:10; 1 Ptr. 1:12.) 89:6 Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya TUHAN, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus.
89:7 Ai ise ma i langit na doskon Jahowa, ise ma parnagori atas na songon Jahowa? (Ps. 29:1; 86:8; Job 1:6.) 89:7 Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan TUHAN, yang sama seperti TUHAN di antara penghuni sorgawi?
89:8 Sihabiaran do Naibata itongah-tongah ni malekat na mapansing, anjaha jombut bani sagala ma manliotisi. (1 Raj. 22:19.) 89:8 Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekeliling-Nya.
89:9 Ham Jahowa, Naibata Zebaot, ise ma na songon Ham? Markuasa do Ham, ale Jahowa, anjaha hasintonganmu manginggoti Ham. (Ps. 115:3.) 89:9 Ya TUHAN, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya TUHAN, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu.
89:10 Ham do na manggomgom gunsang ni laut, anggo naik gilumbangni Ham do na paminopkon. (Ps. 65:8; Mat. 8:26.) 89:10 Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya.
89:11 Ham do na manropuki Rahab songon halak na tinampul, ipaerap Ham do munsuhmu marhitei tanganmu na gogoh in. (Ps. 87:4.) 89:11 Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lengan-Mu yang kuat Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu.
89:12 Gok Bamu do nagori atas, gok Bamu do homa tanoh on; dunia on pakon sagala isini, Ham do na pajonamkon. (Ps. 24:1, 2; 102:26.) 89:12 Punya-Mulah langit, punya-Mulah juga bumi, dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya.
89:13 Utara pakon dangsina Ham do na manompasi; Tabor pakon Hermon marolob-olob halani goranmu. 89:13 Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya, Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu.
89:14 Marbotokon na gogoh do Ham, gogoh do tanganmu anjaha timbul siamunmu. (Ps. 118:15.) 89:14 Punya-Mulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu.
89:15 Hapintoran pakon uhum do onjolan ni hotakmu, idop ni uhur pakon hasintongan do jongjong ilobeimu. (Ps. 97:2; 2 Mus. 33:19.) 89:15 Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu.
89:16 Martuah ma bangsa na mambotoh marolob-olob, na mardalan ibaga sondang ni bohimu, Ham Jahowa. 89:16 Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya TUHAN, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu;
89:17 Marhitei goranmu do marolob-olob sidea ganup ari, anjaha marhitei hapintoronmu timbul sidea. 89:17 karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah.
89:18 Ai Ham do hamuliaon ni gogoh ni sidea. anjaha marhitei rosuhmu gijang tanduknami. 89:18 Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi.
89:19 Ai Jahowa do simada gantarnami, humbani na pansing ni Israel do rajanami. (Ps. 47:10; 71:22; 78:41.) 89:19 Sebab perisai kita kepunyaan TUHAN, dan raja kita kepunyaan Yang Kudus Israel.
89:20 Naijia marsahap do Ham marhitei panonggoran hubani hinaholonganmu, nimu: Domma huondoskon sortali bani sada puanglima, domma hupabangkit sada na pinilih humbani bangsa in. (ay. 4, 5; 1 Sam. 13:14; 2 Sam. 7.) 89:20 Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kaukasihi, kata-Mu: “Telah Kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah Kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu.
89:21 Domma jumpah ahu juak-juakku si Daud, domma huminaki ia marihitei minakku na mapansing; (1 Sam. 16:13; Hes. 34:23; Lah. 13:22.) 89:21 Aku telah mendapat Daud, hamba-Ku; Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus,
89:22 tungkolon ni tanganku do ia, tongon, pargogohan ni botokonku do ia. (Jes. 41:10.) 89:22 maka tangan-Ku tetap dengan dia, bahkan lengan-Ku meneguhkan dia.
89:23 Seng anjai dorabon ni munsuh ia, anjaha seng anjai odoh-odohon ni parjahat ia. 89:23 Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya.
89:24 Tapi rosakanku do munsuhni i lobeini, anjaha raseihononku do na mandomdomisi. 89:24 Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan Kubunuh.
89:25 Hasintongan ampa idop ni uhurhu do mangkasomanisi, anjaha marhitei goranku pagijangon do tandukni. (Ps. 132:17; 1 Sam. 2:10.) 89:25 Kesetiaan-Ku dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan meninggi.
89:26 Bahenonku do tanganni manguasai laut, tanganni siamun manguasai bah mardalan. (Ps. 72:8.) 89:26 Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai.
89:27 Dilohononni do hubangku: Bapangku do Ham, Naibatangku ampa batu gingging ni hatuahonku! (Ps. 2:7; 2 Sam. 7:14.) 89:27 Dia pun akan berseru kepada-Ku: ‘Bapaku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku.’
89:28 Tongon, bahenonku do ia anak sikahanan, timbulan humbani raja-raja na i tanoh on. (Kol. 1:15, 16; Pangk. 19:16.) 89:28 Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang mahatinggi di antara raja-raja bumi.
89:29 Ronsi sadokah ni dokahni do patotaponku idop ni uhurhu bani, anjaha totap do padanku bani. (ay. 4, 5; Jes. 54:10.) 89:29 Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjian-Ku teguh bagi dia.
89:30 Patongtongonku do ginomparni ronsi sadokah ni dokahni, anjaha hotakni sadokah dong langit. (ay. 5; 5 Mus. 11:21.) 89:30 Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan takhtanya seumur langit.
89:31 Anggo itadingkon anak-anakni titahku, anjaha seng marpangabak sidea bani aturanku, 89:31 Jika anak-anaknya meninggalkan Taurat-Ku dan mereka tidak hidup menurut hukum-Ku,
89:32 anggo ibutaki sidea tanohku, anjaha parentahku seng idalankon, 89:32 jika ketetapan-Ku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintah-Ku,
89:33 jadi luluhononku do panlanggaron ni sidea ai marhitei lonsing-lonsing, ampa hajahaton ni sidea ai marhitei libas-libas, (2 Sam. 7:14.) 89:33 maka Aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan.
89:34 tapi anggo idop ni uhurhu seng anjai osoronku humbani, anjaha hasintonganku seng anjai oseionku. (ay. 25; Jes. 54:10.) 89:34 Tetapi kasih setia-Ku tidak akan Kujauhkan dari padanya dan Aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan-Ku.
89:35 Seng elukkonoku padanku, anjaha na luar humbani pamanganku seng anjai ubahonku. (4 Mus. 23:19; 30:3, 13.) 89:35 Aku tidak akan melanggar perjanjian-Ku, dan apa yang keluar dari bibir-Ku tidak akan Kuubah.
89:36 Domma ongga marbulawan ahu marhitei hapansingonku, seng anjai marladung ahu bani si Daud. (Ps. 60:8; 1 Sam. 15:29; Ams. 4:2.) 89:36 Sekali Aku bersumpah demi kekudusan-Ku, tentulah Aku tidak akan berbohong kepada Daud:
89:37 Totap do sadokah ni dokahni ginomparni, anjaha songon mata ni ari hotakni i lobeihu; (ay. 29:30; Ps. 75:5, 17.) 89:37 Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan takhtanya seperti matahari di depan mata-Ku,
89:38 manongtong do ia songon bulan, jonam sadokah dong langit. Sela. (1 Mus. 9:13, 14; Jes. 54:9; Jer. 33:20-22.) 89:38 seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan.” S e l a
89:39 Hape sonari itulak anjaha iambukkon Ham do, manringis do Ham dompak na mininakanmu. (Ps. 44:10-25; 74:1; 79:1.) 89:39 Tetapi Engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang Kauurapi,
89:40 Iparnalang Ham do padan na dompak juak-juakmu, hiri do das hu tanoh ibahen Ham sortalini. 89:40 membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkotanya laksana debu,
89:41 Iruntas Ham do sagala tembokni, marumbak ibahen Ham batar-batarni. 89:41 melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan.
89:42 Isamun halak pamontas do ia, gabe siapasan bani bangsa simbalogni. (Ps. 44:14; 80:13.) 89:42 Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi cela bagi tetangganya.
89:43 Ipagijang Ham do tangan siamun ni imbangni, marmalas ni uhur do ganup munsuhni ibahen Ham. (Ps. 25:2.) 89:43 Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita.
89:44 Marbalik do ibahen Ham mata ni podangni, seng tahan ia jongjong bani parmunsuhan. (2 Sam. 1:22.) 89:44 Juga Kaubalikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan.
89:45 Iilohkon Ham do sinalsalni, anjaha hotakni itunggalingkon Ham hu tanoh. 89:45 Engkau menghentikan kegemilangannya, dan takhtanya Kaucampakkan ke bumi.
89:46 Ipapondok Ham do ari-ari ni haposoonni, anjaha irungkub Ham ia bani habadoron. Sela. (Ps. 102:24, 25.) 89:46 Kaupendekkan masa mudanya, Kauselubungi dia dengan malu. S e l a
89:47 Sadiha dokah nari, Ham Jahowa, ponopkononmu lalab dirimu, anjaha gajag lalab songon apuy ringismu? (Ps. 85:6.) 89:47 Berapa lama lagi, ya TUHAN, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murka-Mu laksana api?
89:48 Ingat Ham ma, tongkinni in goluh on, sonaha podasni salpu jolma tinompamu in? (Ps. 39:5; 90:9, 10.) 89:48 Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia Kauciptakan semua anak manusia!
89:49 Ija ma dong jolma manggoluh na so idahonni hamateian, anjaha na boi paluahkon tonduyni hun tangan ni nagori toruh? Sela. (Ps. 49:4.) 89:49 Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? S e l a
89:50 Ija do nuan, Tuhan, hinalayakmu ondi, na dob binijahonmu bani si Daud marhitei hasintonganmu? (ay. 2, 36; Ps. 85:2; Jes. 55:3.) 89:50 Di manakah kasih setia-Mu yang mula-mula, ya Tuhan, yang telah Kaujanjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu?
89:51 Ingat Ham ma, Tuhan, habadoron ni juak-juakmu; hupausung-usung do bani tontonku apas-apas ni bangsa-bangsa, 89:51 Ingatlah cela hamba-Mu, ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa,
89:52 ai ma niapaskon ni sidea, Ham Jahowa; ipahiri sidea do bokas ni na mininakanmu. (Ps. 79:12.) 89:52 yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu, ya TUHAN, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kauurapi.
89:53 Napuji ma Jahowa sadokah ni dokahni! Amen! nai ma amen! (Ps. 41:14.) 89:53 Terpujilah TUHAN untuk selama-lamanya! Amin, ya amin.
<< Mazmur 88 Mazmur 90 >>