Mazmur 37

 
37:1 Humbani si Daud. Ulang ma ho marah dompak halak parjahat, anjaha ulang ma sogam uhurmu bani na mangkorjahon hagedukon; (Pod. 24:19; Par. 10:4.) 37:1 Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang;
37:2 ai doras do sidea melus songon poyon-poyon, anjaha hurleh songon tulmok na maratah. (Ps. 103:15; 1 Ptr. 1:24, 25.) 37:2 sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau.
37:3 Martenger ni uhur bani Jahowa ma ho anjaha horjahon ma na madear. Iankon ma tanoh in, anjaha ramotkon habujuron. (ay. 27, 29.) 37:3 Percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia,
37:4 Hamalaskon ma Jahowa, jadi bereonni ma hubam harosuh ni uhurmu. (Ps. 20:5.) 37:4 dan bergembiralah karena TUHAN; maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
37:5 Ondoskon ma dalanmu bani Jahowa anjaha hatengerhon Ia, ase Ia patorsahon.(Ps. 22:32; 52:11; 55:23; 1 Ptr. 5:7.) 37:5 Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak;
37:6 Jadi papoltakonni ma hapintoranmu songon na lihar, anjaha habonaronmu songon tongah arian. (Ps. 97:11; 112:4; Job 11:17; Jes. 58:10.) 37:6 Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang.
37:7 Sip ma ho ilobei ni Jahowa, anjaha pahamot Ia; ulang ma sogam uhurmu mangidah halak na mardohar dalanni, mangidah halak sihorjahon panipuon. (Ps. 73:3; Jes. 30:15.) 37:7 Berdiam dirilah di hadapan TUHAN dan nantikanlah Dia; jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya.
37:8 Ampogi ma ringis, tadingkon gila, ulang marsogam ni uhur, ai mambobai huhajahaton do hansa in. (Ep. 4:31.) 37:8 Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
37:9 Ai maningon masab do sihorjahon hajahaton, tapi halak na martenger ni uhur bani Jahowa do sitean tanoh on. (ay. 11, 22, 29, 34; Ps. 25:13; Pod. 2:21.) 37:9 Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN akan mewarisi negeri.
37:10 Tongkin nari gelah seng dong be parjahat in, anggo ipardiatei ho iananni, seng jumpah be ia; (ay. 34, 36; Job 20:8, 9.) 37:10 Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik; jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi.
37:11 tapi na lamlam maruhur do sitean tanoh in, anjaha hamalaskonon ni uhur ni sidea do hadameion na gok. (ay. 9; Mat. 5:5.) 37:11 Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah.
37:12 Sai martahi-tahi do parjahat dompak halak parpintor, anjaha ngesnges iponni ibahen dompaksi. (Ps. 35:16; Lah. 7:54.) 37:12 Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia;
37:13 Tartawa do Jahowa mangidahsi, ai domma iidah parroh ni ajalni. (Ps. 2:4; Job 18:20; Jer. 50:27.) 37:13 Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat.
37:14 Isintak halak parjahat do podang anjaha ipasang siorni, laho manjombahon halak na madoyuk pakon na masombuh, laho manayat halak na bujur maruhur. (Ps. 11:2; Rom 8:36.) 37:14 Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur;
37:15 Hape podangni manobak pusu-pusuni sandiri, anjaha siorni mangkaponggol. (Ps. 7:16; 46:10; 1 Sam. 2:4.) 37:15 tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan.
37:16 Rahanan do na otik, na dong bani halak parpintor, ase na marsulei-sulei bani halak parjahat, (Pod. 15:16; 16:8.) 37:16 Lebih baik yang sedikit pada orang benar dari pada yang berlimpah-limpah pada orang fasik;
37:17 ai ripukkononkon do botohon ni halak parjahat, tapi itungkol Jahowa do halak parpintor. (Ps. 10:15.) 37:17 sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi TUHAN menopang orang-orang benar.
37:18 Ibotoh Jahowa do ari ni halak na daulat, anjaha totap do sadokah ni dokahni siteanon ni sidea. 37:18 TUHAN mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya;
37:19 Seng anjai tarbador sidea sanggah roh hasosakan, anjaha bosuran do sidea bani musim lohei. (Ps. 33:19; Job 5:20.) 37:19 mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan.
37:20 Tongon do, maningon magou do halak parjahat, anjaha songon hajagaron ni ladang do munsuh ni Jahowa, masab do sidea songon timus. (Ps. 68:3; 78:33; 102:4.) 37:20 Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa; musuh TUHAN seperti keindahan padang rumput: mereka habis lenyap, habis lenyap bagaikan asap.
37:21 Manraih do parjahat, tapi seng ipaulak; tapi paridop ni uhur anjaha pardear layak do halak parpintor. (ay. 26.) 37:21 Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah.
37:22 Tongon do, halak na pinasu-pasuni do manean tanoh in, tapi halak na binuraanni maningon magou do. (ay. 9, 11; Pod. 2:21, 22; Mat. 25:41, 46.) 37:22 Sesungguhnya, orang-orang yang diberkati-Nya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuki-Nya akan dilenyapkan.
37:23 Jahowa do sibobai langkah ni dalahi, anjaha itumpak do dalan ni na hinarosuhkonni. (Pod. 16:9; Jer. 10:23.) 37:23 TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya;
37:24 Targompang pe ia, seng lanjar gayap, ai Jahowa do na manungkol tanganni. (Ps. 145:14; Pod. 11:5; 24:16.) 37:24 apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang tangannya.
37:25 Danak do ahu sapari, domma matua sonari, tapi seng ongga huidah tartading halak parpintor, anjaha mangindo-indo sipanganon ginomparni. (Ps. 34:10, 11; 109:10.) 37:25 Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti;
37:26 Sai maridop ni uhur do ia bani ganup panorang anjaha paraihkon; parhiteian ni pasu-pasu do ginomparni. (Pod. 11:25.) 37:26 tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
37:27 Surut ma ho humbani na jahat, horjahon na madear, ase totap ho ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 34:15.) 37:27 Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya;
37:28 Ai holong do atei ni Jahowa bani uhum, anjaha seng itadingkon halak niidopanni. Ramotkononni do sidea sadokah ni dokahni, tapi ginompar ni halak parjahat maningon bois do. (Ps. 11:7.) 37:28 sebab TUHAN mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi-Nya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan.
37:29 Teanon ni halak parpintor do tanoh in, anjaha tongtong do sidea marianan ijin. (Jes. 60:21; Dan. 7:18.) 37:29 Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa.
37:30 Mamodahkon hauhuron do pamangan ni halak parpintor, anjaha dilahni mangkatahon na sintong. (Ps. 35:28.) 37:30 Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum;
37:31 Iparimbagaskon do titah ni Naibatani ibagas uhurni, 37:31 Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah.
37:32 Sai igompangi halak parjahat do halak parpintor, sihol do bunuhonni ia. (Ps. 10:8-10.) 37:32 Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya;
37:33 Tapi seng anjai bereon ni Jahowa ia hubagas tanganni, anjaha seng paturutonni ia hona uhum sanggah i paruhuman ia. (Ps. 34:23; 109:7.) 37:33 TUHAN tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili.
37:34 Ajamkon ma Jahowa anjaha ramotkon dalanni, jadi patimbulonni ma ho manean tanoh in, anjaha idahonmu ma parbois ni halak parjahat. (ay. 9, 10.) 37:34 Nantikanlah TUHAN dan tetap ikutilah jalan-Nya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan.
37:35 Ongga do huidah sada halak parjahat na tarlobih, na podas marbanggal songon hayu ares; (Job 5:3-5; 20:6-7; Hes. 31:3-14.) 37:35 Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon;
37:36 dob mamontas ahu use, hape seng dong be, hupindahi, hape seng dapot be. (ay. 10; Ps. 10:15; Pod. 29:16.) 37:36 ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya, tetapi tidak ditemui.
37:37 Sai pardiatei ma habujuron anjaha horjahon na pintor, sai hadameion do dobni bani halak sisonai.(1 Mus. 39:8, 9.) 37:37 Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan;
37:38 Tapi boiskononni do haganup halak sipangose, anjaha siapkononni do ginompar ni halak parjahat. (Ps. 73:19.) 37:38 tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan.
37:39 Tapi humbani Jahowa do haluahon ni halak parpintor, Ia do parlingodan ni sidea sanggah hasosakan. (Ps. 46:2.) 37:39 Orang-orang benar diselamatkan oleh TUHAN; Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan;
37:40 Jahowa do sipangurupi pakon na paluahkon sidea, Ia do na paluahkon sidea humbani tangan ni halak parjahat, ipabansah do sidea halani marlingod sidea Bani. (Luk. 18:7, 8.) 37:40 TUHAN menolong mereka dan meluputkan mereka, Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung pada-Nya.
<< Mazmur 36 Mazmur 38 >>