Mazmur 119

Kamis 31 Desember 2020, Partonggoan Ujung Tahun: Sibasaon Psalmen 119:89-96; Ambilan 1 Petrus 1:22-25
Tema: Hata Ni Naibata na Totap Ronsi Sadokah Ni Dokahni
119:1 Martuah ma halak na daulat marparlahou, na mardalan bani titah ni Jahowa. (Ps. 1:1, 2; 112:1.) 119:1 Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat TUHAN.
119:2 Martuah ma halak na manramotkon hasaksianni, na mangindahi Ia humbani gok ni uhurni. (5 Mus. 4:29.) 119:2 Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati,
119:3 na so mangkorjahon hajahaton, tapi na mardalan bani dalanni. 119:3 yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-Nya.
119:4 Domma itonahkon Ham parentahmu, ase dalankononkon ai pongkut. 119:4 Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
119:5 Sai totap ma namin langkahku, laho mandalankon aturanmu. 119:5 Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu!
119:6 Tongon, seng anjai tarbador ahu, anggo hupardimata ganup aturanmu. 119:6 Maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu.
119:7 Sai pujionku do Ham humbani putih ni uhurhu, anggo huguruhon titahmu na pintor in. 119:7 Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil.
119:8 Sai dalankononku do uhummu, sai ulang ma tadingkon Ham ahu. 119:8 Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali.
119:9 Marhitei aha do boi borsih langkah ni sada garama? Marhitei na iramotkon hatamu. 119:9 Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
119:10 Humbani gok ni uhurhu do Ham hupindahi, ulang ma paturut Ham ahu kahou humbani parentahmu. (ay. 2.) 119:10 Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
119:11 Ibagas uhurhu do husimpan hatamu, ase ulang mardousa ahu Bamu. 119:11 Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
119:12 Sai tarpuji ma Ham Jahowa, ajarhon Ham ma bangku aturanmu! (ay. 26, 64, 68.) 119:12 Terpujilah Engkau, ya TUHAN; ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
119:13 Marhitei bibirhu do hubaritahon sagala titahmu, na luar humbani pamanganmu. 119:13 Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kauucapkan.
119:14 Marmalas ni uhur do ahu bani dalan ni hasaksianmu, lobih humbani sagala habayakon. 119:14 Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta.
119:15 Sai pingkir-pingkironku do aturanmu, anjaha pardimatahononku dalanmu. 119:15 Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu.
119:16 Aturanmu do na huhamalaskon, seng lupa ahu bani hatamu. (ay. 24, 61; Rom 7:22.) 119:16 Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu tidak akan kulupakan.
119:17 Bahen Ham ma na madear bani juak-juakmu, ase manggoluh ahu, anjaha hudalankon hatamu. 119:17 Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu.
119:18 Sai buha Ham ma matangku, ase huidah halongangan ni undang-undangmu. 119:18 Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu.
119:19 Panginsolat do ahu i tanoh on, sai ulang ma ponopkon Ham parentahmu hubangku. (Ps. 39:13; 1 Ptr. 2:11; Heb. 11:13.) 119:19 Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku.
119:20 Madotei do uhurhu, halani siholan bani titahmu bani ganup panorang. 119:20 Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu.
119:21 Ipalumba Ham do halak na jungkat, sai hona papa do na manimbil humbani parentahmu. (5 Mus. 27:26; Jer. 11:3.) 119:21 Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
119:22 Buat Ham ma humbangku habadoron pakon hahirion, ai hudalankon do hasaksianmu. 119:22 Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu.
119:23 Age pe hundul na sangap-sangap manriah mangimbang ahu, sai uhummu do ipingkiri juak-juakmu, 119:23 Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.
119:24 Tongon hasaksianmu do malas ni uhurhu, gabe panuturi bangku. (ay. 35:47, 99.) 119:24 Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku.
119:25 Longkot do tonduyhu bani orbuk pagoluh Ham ma ahu romban hubani hatamu. (Ps. 44:26.) 119:25 Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
119:26 Domma hubaritahon dalanku anjaha itangihon do ahu, podahkon Ham ma bangku sagala aturanmu. 119:26 Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku — ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
119:27 Paruhuri Ham ma ahu pasal pardalan ni aturanmu, ase hupingkir-pingkiri halongangan-halonganganmu. 119:27 Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib.
119:28 Maseda do uhurhu halani marhoru, pajongjong Ham ma ahu romban hubani hatamu. 119:28 Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
119:29 Dalan ladung padaoh Ham humbangku, anjaha marhitei titahmu idopi Ham ma ahu. 119:29 Jauhkanlah jalan dusta dari padaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu.
119:30 Dalan hasintongan do hupilih, titahmu do huhasiholi. 119:30 Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku.
119:31 Longkot do ahu bai hasaksianmu, Ham Jahowa, ulang ma paila Ham ahu. 119:31 Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya TUHAN, janganlah membuat aku malu.
119:32 Dalan ni parentahmu do dalanku, ai ipalumbang Ham do uhurhu. (Jes. 60:5; 2 Kor. 6:11, 13.) 119:32 Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku.
119:33 Patuduh Ham ma bangku, ale Jahowa, pardalan ni uhummu, ase hudalankon ai ronsi ujungni. (Mat. 24:13.) 119:33 Perlihatkanlah kepadaku, ya TUHAN, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir.
119:34 Paruhuri Ham ma ahu ase huramotkon undang-undangmu, anjaha hudalankon ai humbani gok ni uhur. 119:34 Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu; aku hendak memeliharanya dengan segenap hati.
119:35 Sai togu Ham ma ahu bani dalan ni parentahmu, ai ai do na huharosuhkon. (ay. 47.) 119:35 Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya.
119:36 Sai pasurdung Ham ma uhurhu dompak hasaksianmu, ulang dompak paruntungan (1 Sam. 8:3.) 119:36 Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba.
119:37 Palembang Ham ma matangku humbani na mangkawahkon na so margagan, sai pagoluh Ham ma ahu marhitei hatamu. (1 Sam. 12:21.) 119:37 Lalukanlah mataku dari pada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kautunjukkan!
119:38 Patotap Ham ma bani juak-juakmu bagah-bagahmu. ai ma bani halak sihabiari Ham. 119:38 Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepada-Mu.
119:39 Sai padaoh Ham ma hahirion na huhabiari, ai na madear do titahmu. 119:39 Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik.
119:40 Tonggor ma, ihasiholi uhurhu do aturanmu, sai pagoluh Ham ma ahu halani hapintoranmu. 119:40 Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu!
119:41 Sai sogop ma bangku idop ni uhurmu, ale Jahowa, sonai hatuahonmu romban hubani bagah-bagahmu, 119:41 Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya TUHAN, keselamatan dari pada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu,
119:42 ase boi balosanku halak na pahiri ahu, ai tenger do uhurhu bani hatamu. 119:42 supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu.
119:43 Ulang ma buat Ham hata hasintongan in humbani pamanganku, ai titahmu do na huarapkon. (Jes. 59:21.) 119:43 Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu.
119:44 Sai ramotkononku do undang-undangmu tongtong, tongon, ronsi sadokah ni dokahni. 119:44 Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya.
119:45 Sai mardalani bani na lumbang ma ahu, ai parentahmu do na hupindahi. 119:45 Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu.
119:46 Sai sahaphononku do hasaksianmu ilobei ni raja-raja, anjaha seng maila ahu. (Mat. 10:18; Rom 1:16.) 119:46 Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu.
119:47 Sai marmalas ni uhur do ahu bani parentahmu, huhaholongi do botul. (ay. 16, 24, 70.) 119:47 Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu.
119:48 Hupaherbang do tanganku bani parentahmu na huhaholongi, anjaha hupingkir-pingkiri do aturanmu. 119:48 Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.
119:49 Sai ingat Ham ma hata na bani juak-juakmu, na binahenmu gabe pangarapanku. 119:49 Ingatlah firman yang Kaukatakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap.
119:50 On do na pasabou uhurhu ibagas hadoyukonku: bagah-bagahmu do na pagoluhkon ahu. (ay. 93; Ps. 19:8.) 119:50 Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku.
119:51 Sai iapas-apasi halak na jungkat do ahu, tapi seng manlembang ahu humbani undang-undangmu. 119:51 Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu.
119:52 Idingat uhurhu do titahmu na humbani na basaia, ale Jahowa, jadi sabou ma uhurhu. 119:52 Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya TUHAN, maka terhiburlah aku.
119:53 Parah do gilangku mangidah halak parjahat, sitadingkon undang-undangmu. 119:53 Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik, yang meninggalkan Taurat-Mu.
119:54 Doding do bangku ganup aturanmu, ibagas rumah panginsolatanku. 119:54 Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing.
119:55 Sai hudingat do borngin goranmu, ale Jahowa, anjaha hudalankon do undang-undangmu. (ay. 62; Ps. 63:7.) 119:55 Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya TUHAN; aku hendak berpegang pada Taurat-Mu.
119:56 On do na dob ondos bangku, ai ma manramotkon aturanmu. 119:56 Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu.
119:57 Rupeihu do Ham, ale Jahowa, domma hupadankon marimbagaskon hatamu. (ay. 111.) 119:57 Bagianku ialah TUHAN, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu.
119:58 Humbani gok ni uhurhu do hupindahi bohimu, maidop ma uhurmu bangku romban hubani bagah-bagahmu. 119:58 Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu.
119:59 Hupingkir-pingkiri do dalanku, gabe hupaulak do langkahku hubani hasaksianmu. 119:59 Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu.
119:60 Tarolos do ahu anjaha seng hupadokah-dokah, laho mandalankon parentahmu. 119:60 Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu.
119:61 Siding ni halak parjahat manlioti ahu, tapi seng lupa ahu bani undang-undangmu. (ay. 83.) 119:61 Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan.
119:62 Tongah borngin puho do ahu laho mamuji Ham, halani titahmu na pintor in. (Ps. 42:9.) 119:62 Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil.
119:63 Hasoman do ahu bani sagala na mangkabiari Ham, sonai age bani sagala sidalankon aturanmu. 119:63 Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepada-Mu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu.
119:64 Idop ni uhur do manggoki tanoh on, Ham Jahowa, ajarhon Ham ma bangku aturanmu. (Ps. 33:5.) 119:64 Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya TUHAN, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
119:65 Na madear do ibahen Ham bani juak-juakmu, ale Jahowa, romban hubani hatamu. (ay. 17, 41.) 119:65 Kebajikan telah Kaulakukan kepada hamba-Mu, ya TUHAN, sesuai dengan firman-Mu.
119:66 Hauhuron pakon habotohon ma ajarhon Ham bangku, parentahmu do na huhatengerhon. 119:66 Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu.
119:67 Paima lape marsitaronon ahu kahou do ahu, tapi sonari hatamu do na huirikkon. (ay. 71, 75; Jes. 28:19.) 119:67 Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu.
119:68 Dear do Ham anjaha sibahen na madear, ajarhon Ham ma hubangku uhummu. (ay. 12, 26, 64; Ps. 25:8.) 119:68 Engkau baik dan berbuat baik; ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
119:69 Ipatubuh-tubuh halak na jungkat do ladung dompak ahu, tapi hupardiatei do aturanmu humbani gok ni uhur. (ay. 78, 85.) 119:69 Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu.
119:70 Seng marpangahap uhur ni sidea songon taboh-taboh, tapi malas do uhurhu bani undang-undangmu. (ay. 77; Jes. 6:10.) 119:70 Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku.
119:71 Hadearon na bangku na marsitaronon ai ahu, ase uhummu huguruhon. (Ps. 118:21.) 119:71 Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu.
119:72 Rahanan do bangku titah ni pamanganmu, humbani omas atap pirak na marribu-ribu. (ay. 127; Ps. 19:11.) 119:72 Taurat yang Kausampaikan adalah baik bagiku, lebih dari pada ribuan keping emas dan perak.
119:73 Tanganmu do manjadihon pakon na paulihon ahu; paruhuri Ham ma ahu ase huguruhon parentahmu. (Ps. 139:14; Job 10:8.) 119:73 Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu.
119:74 Halak na mangkabiari Ham mangidah ahu gabe malas ma uhurni, ai hatamu do na huarapkon. 119:74 Orang-orang yang takut kepada-Mu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu.
119:75 Hubotoh do, ale Jahowa, pintor do titahmu, anjaha ibagas hasintonganmu do na pinatundukmu ai ahu. (ay. 67.) 119:75 Aku tahu, ya TUHAN, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan.
119:76 Sai idop ni uhurmu ma na mangapoh ahu, romban hubani bagah-bagahmu na bani juak-juakmu. (Ps. 109:21.) 119:76 Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kauucapkan kepada hamba-Mu.
119:77 Sai sogop ma hubangku holong ni uhurmu, ase manggoluh ahu, ai titahmu do malas ni uhurhu. (ay. 35, 143.) 119:77 Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku.
119:78 Sai maila ma halak na jungkat, ai iodoh-odoh sidea do ahu seng marhala; tapi anggo ahu aturanmu do na hupingkir-pingkiri. (ay. 85, 86.) 119:78 Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan; tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu.
119:79 Sai mulak ma hubangku halak na mangkabiari Ham, Pakon na mambotoh hasaksianmu. 119:79 Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepada-Mu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu.
119:80 Sai pitah ma uhurhu bani uhummu, ase ulang tarbador ahu. 119:80 Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu.
119:81 Horahan do tonduyhu bani hatuahonmu, hatamu do na huarapkon. (ay. 123.) 119:81 Habis jiwaku merindukan keselamatan dari pada-Mu, aku berharap kepada firman-Mu.
119:82 Kawah do matangku mangkasiholi bagah-bagahmu, nini: Antigan pe apohonmu ahu? 119:82 Habis mataku merindukan janji-Mu; aku berkata: “Bilakah Engkau akan menghiburkan aku?”
119:83 Tongon, songon gusi huling-huling na hona timus do ahu; tapi seng lupa bani uhummu. (ay. 93.) 119:83 Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi; namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan.
119:84 Sadia dokah nari ma ari-ari ni juak-juakmu? Antigan pe dabuhonmu uhum bani na marburu ahu? 119:84 Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku?
119:85 Ihurak halak na jungkat do godung bangku, ai ma halak na so domu bani titahmu marparlahou. (ay. 69; Ps. 35:7) 119:85 Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lobang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu.
119:86 Sagala parentahmu sintong do; ipardakdak sidea do ahu seng marhala, urupi Ham ma ahu. (ay. 151.) 119:86 Segala perintah-Mu dapat dipercaya; mereka mengejar aku tanpa alasan — tolonglah aku!
119:87 Narus-narus ma bois ahu ibahen sidea i nagori on; tapi anggo ahu seng hutadingkon aturanmu. 119:87 Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu.
119:88 Domu hubani idop ni uhurmu sai pagoluh Ham ma ahu, ase huramotkon hasaksian ni pamanganmu. 119:88 Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kauberikan.
119:89 Ronsi sadokah ni dokahni do, ale Jahowa, hatamu; totap do in i nagori atas. (Jes. 40:8.) 119:89 Untuk selama-lamanya, ya TUHAN, firman-Mu tetap teguh di sorga.
119:90 Marsundut-sundut do hasintonganmu; Ham do na pajonam ai i tanoh on, jadi totap ma. 119:90 Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan; Engkau menegakkan bumi, sehingga tetap ada.
119:91 Domu hubani aturanmu totap do ai ronsi sadari on, ai ganupan ai juak-juakmu do. (Ps. 148:6.) 119:91 Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau.
119:92 Ambit lang titahmu na pahinsah uhurhu, domma magou ahu halani hadoyukonku. (ay. 50; Jer. 15:16.) 119:92 Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku.
119:93 Ronsi sadokah ni dokahni seng lupa ahu bani aturanmu, ai marhitei ai do ahu ipagoluh Ham. (ay. 109.) 119:93 Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku.
119:94 Bamu do ahu, paluah Ham ma ahu, ai aturanmu do na hupindahi. (ay. 45.) 119:94 Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu.
119:95 Sai igompangi halak parjahat do ahu laho mansedahon ahu; tapi anggo ahu hasaksianmu do huparimbagaskon. (Ps. 37:32.) 119:95 Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku; tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu.
119:96 Bani haganup, age naha dearni dong do ujungni huidah; tapi anggo titahmu seng marpunsa. 119:96 Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali.
119:97 Holong tumang do uhurhu bani titahmu; manipat ari do hupingkiri ai. (Ps. 1:2.) 119:97 Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari.
119:98 Pentaran do ahu maruhur humbani munsuhku ibahen parentahmu, ai tongtong do ai mangkasomani ahu: (5 Mus. 4:6.) 119:98 Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana dari pada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku.
119:99 Pandeian do ahu humbani sagala gurungku, ai hasaksianmu do hupingkir-pingkiri. 119:99 Aku lebih berakal budi dari pada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan.
119:100 Maruhuran do ahu humbani partua-partua, ai aturanmu do huparuhurhon. 119:100 Aku lebih mengerti dari pada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu.
119:101 Humbani sagala dalan na masambor sai huambang do naheihu, ase tarbalosi ahu hatamu. (Pod. 1:15; 4:27.) 119:101 Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu.
119:102 Seng manlembang ahu humbani titahmu, ai Ham do na mamodahi ahu. 119:102 Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku.
119:103 Tobuni in hatamu bani langit-langitku, tobunan humbani manisan bani pamanganku. (Ps. 19:11.) 119:103 Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih dari pada madu bagi mulutku.
119:104 Halani aturanmu do mambahen maruhur ahu, halani ai magigi do ahu bani sagala dalan ladung. (ay. 128.) 119:104 Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta.
119:105 Hatamu do rigapan ban naheihu, anjaha panondang bani dalanku. (Pod. 6:23; 2 Ptr. 1:19.) 119:105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
119:106 Domma marbija ahu anjaha pasaudonku do ai, sai dalankononku do titahmu na pintor in. 119:106 Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil.
119:107 Marsitaronon tumang do ahu, ale Jahowa, pagoluh Ham ma ahu domu hubani hatamu. (ay. 25, 67, 71.) 119:107 Aku sangat tertindas, ya TUHAN, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
119:108 Harosuhkon Ham ma, ale Jahowa, galangan na humbani pamanganku; ajarhon Ham ma bangku titahmu. (Ps. 19:15.) 119:108 Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu, ya TUHAN, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku.
119:109 Tongtong do ibagas parmaraan tonduyhu, tapi seng huhalupahon undang-undangmu. (ay. 141.) 119:109 Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan.
119:110 Sai itaon halak parjahat do siding bangku, tapi seng manlembang ahu humbani aturanmu. (Ps. 140:6.) 119:110 Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu.
119:111 Hasaksianmu do hubahen pusakangku sadokah ni dokahni, halani malas ni uhurhu do ai. 119:111 Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku.
119:112 Huungkab do uhurhu laho mangkorjahon aturanmu, tongtong ronsi sadokah ni dokahni. 119:112 Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir.
119:113 Magigi do uhurhu bani halak simole-ole, tapi holong do uhurhu bani titahmu. (Ps. 31:7.) 119:113 Orang yang bimbang hati kubenci, tetapi Taurat-Mu kucintai.
119:114 Parlingodan ampa gantarhu do Ham, hatamu do na huarapkon. (Ps. 3:4.) 119:114 Engkaulah persembunyianku dan perisaiku; aku berharap kepada firman-Mu.
119:115 Surut ma humbangku, ale halak parjahat; sihol dalankononku do parentah ni Naibatangku. 119:115 Menjauhlah dari padaku, hai penjahat-penjahat; aku hendak memegang perintah-perintah Allahku.
119:116 Tungkoli Ham ma ahu romban hubani bagah-bagahmu ase manggoluh ahu; anjaha ulang ma paila Ham ahu ibagas pangarapanku. (Ps. 25:2, 3.) 119:116 Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku.
119:117 Jolom Ham ma ahu, ase maluah ahu, gabe aturanmu ma tongtong hukawahkon. (ay. 70, 143.) 119:117 Sokonglah aku, supaya aku selamat; aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa.
119:118 Itulak Ham do ganup halak na manirpang humbani uhummu, ai ladung do na piningkiran ni sidea. 119:118 Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka.
119:119 Songon tasik ni bosi do ihira Ham sagala parjahat na i tanoh on, halani ai do ase huhaholongi hasaksianmu. 119:119 Sebagai sanga Kauanggap semua orang fasik di bumi; sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu.
119:120 Manorgi do ambulungku halani biarni mangidah Ham, gobir do uhurhu mardingat paruhumanmu. 119:120 Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau, aku takut kepada penghukuman-Mu.
119:121 Hudalankon do uhum pakon hapintoran, ulang ma ondoskon Ham ahu hubani na mangodoh-odoh ahu. 119:121 Aku telah menjalankan hukum dan keadilan; janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku!
119:122 Apiti Ham ma juak-juakmu bahen hadearonni; ulang ma itokoh-tokoh halak na jungkat ahu. (Ps. 19:14.) 119:122 Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan, janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku.
119:123 Siholan do matangku mangkawah dompak pangurupionmu, ampa dompak bagah-bagahmu na pintor in. 119:123 Mataku sangat merindukan keselamatan dari pada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil.
119:124 Bahen Ham ma bani juak-juakmu romban hubani idop ni uhurmu; anjaha aturanmu ajarhon Ham ma bangku. (Ps. 143:2.) 119:124 Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
119:125 Juak-juakmu do ahu, paruhuri Ham ma ahu, ase huarusi hasaksianmu. 119:125 Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu.
119:126 Domma jumpah panorangni bani Jahowa mandalankon uhum; domma seda ibahen sidea titahmu. 119:126 Waktu untuk bertindak telah tiba bagi TUHAN; mereka telah merombak Taurat-Mu.
119:127 Halani ai holong do uhurhu bani parentahmu, lobih humbani omas ampa humbani omas pitah. (Ps. 19:11.) 119:127 Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih dari pada emas, bahkan dari pada emas tua.
119:128 Halani ai do ase sintong ahu marparlahou romban bani ganup aturanmu, anjaha magigi ahu bani dalan ladung. 119:128 Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu; segala jalan dusta aku benci.
119:129 Halongangan do hasaksianmu, halani ai do ase ijolom tonduyhu ai. (ay. 18.) 119:129 Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya.
119:130 Panangkasion bani hatamu do na paliharhon, anjaha na mamparuhuri halak na bulus. (Ps. 19:8.) 119:130 Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.
119:131 Hupangangang do pamanganku, hosah-hosah do ahu, ai parentahmu do na huhasiholhon. 119:131 Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu.
119:132 Dompakkon Ham ma ahu anjaha maidop ma uhurmu bangku, romban hubani na patut bani ma mangkaholongi goranmu. 119:132 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu.
119:133 Sai patotap Ham ma langkahku bani bagah-bagahmu, anjaha ulang ma paturut Ham hajahaton manrajai ahu. (Ps. 17:5; Heb. 12:13.) 119:133 Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku.
119:134 Paluah Ham ma ahu humbani odoh-odoh ni jolma, ase huramotkon aturanmu. 119:134 Bebaskanlah aku dari pada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu.
119:135 Sai sondangkon Ham ma bohimu bani juak-juakmu, anjaha ajarhon Ham ma bangku uhummu. 119:135 Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
119:136 Iluh na marpansur do mabaor humbani matangku, halani na so saud idalankon titahmu. 119:136 Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu.
119:137 Pintor do Ham, ale Jahowa, anjaha sintong do uhummu. 119:137 Engkau adil, ya TUHAN, dan hukum-hukum-Mu benar.
119:138 Domma itonahkon Ham hasaksianmu ibagas hapintoran, anjaha ibagas hasintongan botul. 119:138 Telah Kauperintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka.
119:139 Pongut ni uhurhu do mamboiskon ahu, ai ihalupahon lawanku do hatamu. (Ps. 69:10.) 119:139 Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu.
119:140 Pitah tumang do hatamu, holong do uhur ni juak-juakmu bani. (Ps. 12:7; 18:31; 19:8, 9.) 119:140 Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya.
119:141 Etek do ahu anjaha madorun, tapi seng lupa ahu bani aturanmu. (ay. 153.) 119:141 Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan.
119:142 Hapintoronmu pintor do ai ronsi sadokah ni dokahni, anjaha hasintongan do undang-undangmu. 119:142 Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar.
119:143 Hasosakan ampa hasunsahan do mangonai bangku, tapi parentahmu do na huhamegahkon. (ay. 174.) 119:143 Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku.
119:144 Pintor do hasaksianmu ronsi sadokah ni dokahni; paruhuri Ham ma ahu, ase manggoluh ahu. 119:144 Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti, supaya aku hidup.
119:145 Dilo-dilo do ahu humbani gok ni uhur, balosi Ham ma ahu, ale Jahowa, sihol ramotkononku do aturanmu, 119:145 Aku berseru dengan segenap hati; jawablah aku, ya TUHAN! Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang.
119:146 Dilo-dilo do ahu Bamu, paluah Ham ma ahu! sai dalankononku do hasaksianmu. 119:146 Aku berseru kepada-Mu; selamatkanlah aku! Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu.
119:147 Paima buha siang dilo-dilo do ahu; bani hatamu do ahu mangarap. (ay. 114; Ps. 130:6.) 119:147 Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong; aku berharap kepada firman-Mu.
119:148 Puho do ahu sanggah marhorin parrunda; bagah-bagahmu do hupingkir-pingkiri. (ay. 62.) 119:148 Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu.
119:149 Sai tangihon ma sorangku romban hubani idop ni uhurmu, ale Jahowa, domu hubani uhummu, pagoluh Ham ma ahu. (ay. 88, 154, 159.) 119:149 Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu; ya TUHAN, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu.
119:150 Madohor ma halak parjahat sipardakdak ahu; daoh do sidea humbani titahmu. 119:150 Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat, mereka menjauh dari Taurat-Mu.
119:151 Dohor do Ham, ale Jahowa, hasintongan do sagala parentahmu. (ay. 86.) 119:151 Engkau dekat, ya TUHAN, dan segala perintah-Mu adalah benar.
119:152 Domma dokah hubotoh pasal hasaksianmu; ipajonam Ham do ai ronsi sadokah ni dokahni. 119:152 Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya.
119:153 Tatap Ham ma hadoyukonku anjaha paluah Ham ma ahu! Ai seng lupa ahu bani undang-undangmu. (ay. 61, 141, 176.) 119:153 Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan.
119:154 Tinggilhon Ham ma partinggilanku, anjaha tobus Ham ma ahu; pagoluh Ham ma ahu romban hubani bagah-bagahmu. 119:154 Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu.
119:155 Daoh do humbani halak parjahat haluahon, ai seng ipindahi sidea aturanmu. 119:155 Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari.
119:156 Banggal do holong ni uhurmu, ale Jahowa; pagoluh Ham ma ahu romban hubani titahmu. 119:156 Rahmat-Mu berlimpah, ya TUHAN, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu.
119:157 Buei do halak na marburu pakon na mangimbang ahu, tapi seng manimbil ahu humbani hasaksianmu. 119:157 Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu.
119:158 Mangidah halak na marbalik magigi do uhurhu, halani na so idalankon sidea hatamu. 119:158 Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu.
119:159 Tonggor Ham ma, aturanmu do na huhaholongi, ale Jahowa; pagoluh Ham ma ahu romban hubani idop ni uhurmu. 119:159 Lihatlah, betapa aku mencintai titah-titah-Mu! Ya TUHAN, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu.
119:160 Rimpun ni hatamu ai ma hasintongan, ronsi sadokah ni dokahni do uhummu na pintor in. (Joh. 17:17.) 119:160 Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya.
119:161 Raja-raja do na marburu ahu seng marhala; tapi hatamu tumang do ihabiari uhurhu. (Jes. 66:2.) 119:161 Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar.
119:162 Marmalas ni uhur do ahu halani hatamu, songon halak na dapotan buei taban-taban. 119:162 Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan.
119:163 Sogam do uhurhu bani ladung anjaha huhagigihon do ai, tapi holong do uhurhu bani undang-undangmu. 119:163 Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai.
119:164 Pitu hali ibagas sadari hupuji Ham, halani uhummu na pintor in. (Dan. 6:10.) 119:164 Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil.
119:165 Damei na sumurng do rupei ni halak na mangkaholongi titahmu, seng anjai tartolsu sidea. (Jes. 57:21.) 119:165 Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka.
119:166 Mangarap do uhurhu bani pangurupionmu, ale Jahowa; parentahmu do hubalosi. (ay. 81; 1 Mus. 49:18.) 119:166 Aku menantikan keselamatan dari pada-Mu, ya TUHAN, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu.
119:167 Iramotkon tonduyhu do hasaksianmu, anjaha holong tumang do uhurhu bani ai. 119:167 Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya.
119:168 Huramotkon do aturanmu pakon hasaksianmu, ai talar do i lobeimu sagala dalanku. (Ps. 18:22.) 119:168 Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu.
119:169 Paturut Ham ma dilo-dilongku das i lobeimu, ale Jahowa, paruhuri Ham ma ahu romban hubani hatamu. 119:169 Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya TUHAN; berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu.
119:170 Sai das ma elek-elekku hubamu, paluah Ham ma ahu romban hubani bagah-bagahmu. 119:170 Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu; lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu.
119:171 Sai mabaor ma puji-pujian humbani bibirhu, halani iajarhon Ham do bangku aturanmu. (Ps. 1:2; Pod. 6:22.) 119:171 Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
119:172 Sai idodingkon dilahku ma hatamu, ai pintor do sagala parentahmu. 119:172 Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar.
119:173 Sai tanganmu ma na mangurupi ahu, ai aturanmu do na hupilih. 119:173 Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu.
119:174 Siholan do ahu bani hatuahonmu, ale Jahowa. anjaha titahmu do na huhamegahkon. (ay. 16.) 119:174 Aku rindu kepada keselamatan dari pada-Mu, ya TUHAN, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku.
119:175 Sai manggoluh ma tonduyhu anjaha ham ma ipuji; titahmu ma na mangurupi ahu. 119:175 Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku.
119:176 Kahou do ahu songon biri-biri na magou, pindahi Ham ma juak-juakmu, ai seng lupa ahu bani parentahmu. (ay. 16: Jes. 53:6; 1 Ptr. 1:25; Hes. 34:5; Luk. 15:4.) 119:176 Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan.
<< Mazmur 118 Mazmur 120 >>