Keluaran 3

3:1 Tapi si Musa do na marmahan biri-biri ni si Jetro, tulangni ai, malim ni halak Midian. Bani na sahali ialai ma biri-biri ai salpu halimisan ai, das ma ia hu dolog ni Naibata, hu Horeb. 3:1 Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
3:2 Jadi taridah ma bani Malekat ni Jahowa, ibagas gajag ni apuy, hun tongah-tongah ni naporon. Dob ai itorih ma, ididah ma apuy gajag ibagas naporon ai, tapi seng mosog naporon ai. (5 Mus. 33:16.) 3:2 Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah: semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api.
3:3 Nini si Musa ma: Laho ma ahu hujai mangidah halongangan bolon ai, mase ma tongon lang mosog naporon ai? 3:3 Musa berkata: “Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?”
3:4 Tapi dob iidah Jahowa ia sihol roh mangidah, dilo-dilo ma Naibata hubani hun tongah-tongah ni naporon ai, nini ma: Musa, Musa! Nini ma. Ijon do ahu. 3:4 Ketika dilihat TUHAN, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya: “Musa, Musa!” dan ia menjawab: “Ya, Allah.”
3:5 Dob ai nini ma: Ulang dohori hujon; tanggali ma sipatumin humbani naheimin, ai tanoh na pansing do hajongjonganmon. (Jos. 5:15; 1 Mus. 28:17.) 3:5 Lalu Ia berfirman: “Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus.”
3:6 Nini ope. Ahu do Naibata ni bapamu, Naibata ni si Abraham, Naibata ni si Isak pakon Naibata ni si Jakob. Jadi irongkob si Musa ma bohini, halani biarni mangidah Naibata. (Mat. 22:32.) 3:6 Lagi Ia berfirman: “Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.” Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah.
3:7 Dob ai nini Jahowa ma: Domma tangkas huidah sahit ni panaronon ni bangsangku na i tanoh Masir, anjaha domma hutangar doruh-doruh ni sidea halani pambahen ni na mangarsik-arsik sidea; domma hubotoh sitaronon ni sidea. (bd. 2:23.) 3:7 Dan TUHAN berfirman: “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka.
3:8 Halani ai do ase tuad Ahu paluahkon sidea hun tangan ni halak Masir, anjaha paluarhon sidea hun tanoh on hu tanoh na madear anjaha na lumbang, hu tanoh habaoran ni dadih pakon manisan, hu tanoh ianan ni halak Kanaan, Het, Amori, Peresi, Hevi pakon Jebus. 3:8 Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus.
3:9 On pe, tonggor ma, domma das doruh-doruh ni halak Israel hubangku, anjaha domma huidah homa pangarsikon ni halak Masir hubani sidea. 3:9 Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada-Ku; juga telah Kulihat, betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka.
3:10 On pe, laho ma ho, husuruh ma ho marayak Parao, ase ipadarat ho bangsangku, halak Israel hun tanoh Masir. 3:10 Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari Mesir.”
3:11 Tapi nini si Musa ma dompak Naibata: Ise ma ahu, ase ahu laho marayak Parao, anjaha padaratkon halak Israel hun Masir? (bd. 4:10; Jes. 6:8; Jer. 1:6.) 3:11 Tetapi Musa berkata kepada Allah: “Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?”
3:12 Nini ma: Huhasomani pe ho; on ma tandani bam paboa Ahu do na marsuruh ho; ia dob ipadarat ho bangsa ai hun tanoh Masir, pasangaponnima ma Naibata iatas dolog on. 3:12 Lalu firman-Nya: “Bukankah Aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa Aku yang mengutus engkau: apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.”
3:13 Dob ai nini si Musa ma dompak Naibata: Tonggor ma, anggo das ma ahu hubani halak Israel anjaha huhatahon dompak sidea: Naibata ni ompungnasiam do marsuruh ahu hubani nasiam, gabe ihatahon sidea holi hubangku: Ise ma goranni? Aha ma balosku dompak sidea? 3:13 Lalu Musa berkata kepada Allah: “Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang nama-Nya? — apakah yang harus kujawab kepada mereka?”
3:14 Nini Naibata ma dompak si Musa: Ahu Adong na Ahu Adong.Nini ope: Sonon do hatahononmu hubani halak Israel: Ahu Adong dona marsuruh ahu hubani nasiam. (Pangk. 1:4, 8.) 3:14 Firman Allah kepada Musa: “AKU ADALAH AKU.” Lagi firman-Nya: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu.”
3:15 Nini Naibata ope dompak si Musa: Sonon do hatahononmu hubani halak Israel: Jahowa Naibata ni ompungnasiam, Naibata ni si Abraham, Naibata ni si Isak pakon Naibata ni si Jakob marsuruh ahu hubani nasiam. Ai ma goranku sadokah ni dokahni, anjaha sonai ma goranku diloon marsundut-sundut. (bd. 6:2, 6; Jes. 42:8.) 3:15 Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku turun-temurun.
3:16 Laho ma ho, patumpu ma sagala partua-partua ni Israel, hatahon ma dompak sidea: Jahowa, Naibata ni ompungnasiam, na dob taridah bangku, Naibata ni si Abraham, si Isak pakon si Jakob do na mangkatahon: Domma itatap uhurhu nasiam sonai age na ibahen hubani nasiam i tanoh Masir. 3:16 Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman: Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir.
3:17 Domma huhatahon: Sai padaratonku do hanima humbani hamarsikon ni Masir hu tanoh ni halak Kanaan, Het, Amori, Peresi, Hevi pakon Jebus, hu tanoh habaoran ni dadih pakon manisan. 3:17 Jadi Aku telah berfirman: Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
3:18 Sai balosan ni sidea do soramu; laho ma ho pakon partua-partua ni Israel mangadap raja ni Masir, anjaha hatahon hanima ma dompaksi. Jahowa, Naibata ni halak Heber marjumpahkon hanami; on pe, lopas ham ma hanami laho hu halimisan tolu ari mardalan daohni, ase igalangi hanami Jahowa Naibatanami. (bd. 5:1, 3.) 3:18 Dan bilamana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani, telah menemui kami; oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami.
3:19 Tapi domma hubotoh hinan, seng anjai lopason ni raja ni Masir hanima laho, age marhitei tangan na gogoh. 3:19 Tetapi Aku tahu, bahwa raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat.
3:20 Tapi pagostongonku ma tanganku laho mambogbogi Masir marhitei buei halongangan, na sihol bahenonku itongah-tongah ni sidea; dob ai palopasonni ma hanima laho. 3:20 Tetapi Aku akan mengacungkan tangan-Ku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan Kulakukan di tengah-tengahnya; sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi.
3:21 Dapotan idop ni uhur pe bangsa on humbani halak Masir bahenonku; ase anggo mandarat holi hanima, lang mandarat lumei tumang. (bd. 11:2, 3; 12:35, 36; 1 Mus. 15:14.) 3:21 Dan Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga, apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa,
3:22 Tapi pindoon ni ganup puang-puang ma humbani hombar rumahni pakon humbani tondokanni ugas pirak, ugas omas pakon hiou, sipakeihononnima ma ai hubani anak pakon borunima; sonai ma ayobonnima halak Masir. 3:22 tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan; demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu.”
<< Keluaran 2 Keluaran 4 >>