Keluaran 4

Minggu 7 Oktober, XIX Dob Trinitas: Sibasaon 2 Musa 4: 10-17:  Ambilan 2 Timoteus 4: 1-5

Topik Mingguan: Gabe Siparambilan

4:1 Dob ai nini si Musa ma mambalosi: Tapi tonggor Ham ma, seng haporsayaan ni sidea ahu anjaha seng tangihonon ni sidea sorangku, tapi hatahonon ni sidea do: Seng taridah Jahowa bam! 4:1 Lalu sahut Musa: “Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata: TUHAN tidak menampakkan diri kepadamu?”
4:2 Nini Jahowa ma dompaksi: Aha do na i tanganmin? Balosni: Tungkot. 4:2 TUHAN berfirman kepadanya: “Apakah yang di tanganmu itu?” Jawab Musa: “Tongkat.”
4:3 Dob ai nini ma: Gijigkon ma in hu tanoh! Jadi igijigkon ma ai hu tanoh, lanjar gabe ulog ma; pala lintun si Musa hun lobeini. (bd. 7:10.) 4:3 Firman TUHAN: “Lemparkanlah itu ke tanah.” Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya.
4:4 Tapi nini Jahowa ma dompak si Musa: Surdukkon ma tanganmu anjaha tangkap ma ihurni. Jadi isurdukkon ma tanganni, itangkap ma anjaha gabe tungkot ma ai i tanganni, 4:4 Tetapi firman TUHAN kepada Musa: “Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya” — Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya
4:5 ase porsaya sidea na dob taridah bam Jahowa Naibata ni ompung ni sidea, Naibata ni si Abraham, Naibata ni si Isak pakon Naibata ni si Jakob. 4:5 — “supaya mereka percaya, bahwa TUHAN, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu.”
4:6 Ambah ni ai nini Jahowa ope dompaksi: Surukkon ma tanganmu hubagas bajumin. Jadi isurukkon ma tanganni hubagas bajuni; sanggah itarik ai, tonggor ma, domma gadamon tanganni ai, malopak songon salju. 4:6 Lagi firman TUHAN kepadanya: “Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu.” Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya ke luar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju.
4:7 Dob ai nini ma use: Ulaki ma surukkon tanganmin hubagas bajumin. Jadi iulakkon ma manurukkon tanganni ai hubagas bajuni; sanggah itarik ai, tonggor ma, domma mulak dear songon dagingni hinan. 4:7 Sesudah itu firman-Nya: “Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu.” Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya ke luar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya.
4:8 Anggo lang porsaya sidea bam, anjaha lang itangihon sora ni tanda na parlobei in, sai na porsaya do sidea bahenon ni sora ni tanda na paduahon in. 4:8 “Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua.
4:9 Tapi anggo lang itangihon age tanda na dua on, anjaha lang itangihon soramu, buat ma bah hun Nil ai, anjaha useihon ma ai hu tanoh na horah; jadi gabe daroh ma bah na binuatmai hun bah Nil ai i tanoh na horah ai. (bd. 7:17.) 4:9 Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kaucurahkan di tanah yang kering, lalu air yang kauambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu.”
4:10 Tapi nini si Musa ma dompak Jahowa: Ham Tuhanku, seng halak parsahap-sahap ahu, age ilobei ni on, age olat ni na dob marsahap Ham dompak ahu jabolonmu on; ai borat do pamanganku pakon dilahku. (bd. 3:11; 6:12, 30.) 4:10 Lalu kata Musa kepada TUHAN: “Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah.”
4:11 Dob ai nini Jahowa ma dompaksi: Ise do na mambahen pamangan ni jolma? Ise do na mambahen ia longah, nengel, marpangidah atap pitung? Ai lang Ahu, Jahowa do? (Ps. 94:9.) 4:11 Tetapi TUHAN berfirman kepadanya: “Siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta; bukankah Aku, yakni TUHAN?
4:12 On pe, laho ma ho, Ahu pe mangkasomani pamanganmu anjaha mangajari ho atap aha sihatahononmu. (Mat. 10:19.) 4:12 Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kaukatakan.”
4:13 Tapi nini ma: Ham Tuhan, suruh Ham ma atap ise na legan. 4:13 Tetapi Musa berkata: “Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kauutus.”
4:14 Jadi manringis tumang ma Jahowa dompak si Musa, nini ma: Ai lang saninamu do si Aron, halak Levi ai? Hubotoh na pandei do ia marsahap; tonggor ma homa, domma roh ia marjumpahkon ho, anjaha malas ma uhurni ibagas anggo ididah ho. 4:14 Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Musa dan Ia berfirman: “Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu, bahwa ia pandai bicara; lagipula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya.
4:15 Parsahapkon ma ia anjaha nahkon ma ganup hata ai hu pamanganni; huhasomani pe pamanganmu ampa pamanganni anjaha huajari pe hanima atap aha sibahenonnima. 4:15 Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya; Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan.
4:16 Ia pe gantihmu marsahap hubani bangsa ai, ia ma songon pamangan bam anjaha ho songon Naibata bani. (bd. 7:1, 2.) 4:16 Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya.
4:17 Boan ma tungkot in ibagas tanganmu, parhiteianmu mambahen sagala tanda ai. 4:17 Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kaupakai untuk membuat tanda-tanda mujizat.”
4:18 Dob ai laho ma si Musa mulak hubani si Jetro, tulangni ai, nini ma hubani: Mahua lopas ham ma ahu laho mulak hubani saninangku na i tanoh Masir, ase huidah atap na manggoluh ope sidea. Nini si Jetro ma: Laho ma ho ibagas damei. (bd. 3:1.) 4:18 Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya: “Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku, yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup.” Yitro berkata kepada Musa: “Pergilah dengan selamat.”
4:19 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa i Midian: Laho ma ho mulak hu Masir, ai domma matei ganup halak na mantahihon hosahmu. 4:19 Adapun TUHAN sudah berfirman kepada Musa di Midian: “Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati.”
4:20 Dob ai iboan si Musa ma parinangonni pakon anakni, ipahundul ma sidea hubani sada halode, jadi mulak ma ia hu tanoh Masir. Iboan do homa tungkot ni Naibata ai ibagas tanganni. 4:20 Kemudian Musa mengajak isteri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir; dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya.
4:21 Nini Jahowa ma dompak si Musa: Anggo mulak ho hu tanoh Masir, ingat ma mambahen ganup halongangan na huondoskon in hubagas tanganmu ilobei ni Parao. Tapi pahengkengonku do uhurni ase ulang ilopas bangsa ai laho. (bd. 7:3, 13; 8:15, 32; 9:12, 34; 14:4.) 4:21 Firman TUHAN kepada Musa: “Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah Kuserahkan ke dalam tanganmu, kauperbuat di depan Firaun. Tetapi Aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi.
4:22 Anjaha hatahon ma dompak Parao: Sonon do hata ni Jahowa: Anakku sikahanan do Israel, (Jer. 31:9; Hos. 11:1.) 4:22 Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung;
4:23 halani ai huhatahon ma bam: Lopas ma anakku laho ase ipasangap Ahu. Anggo mangengkar ho palopaskonsi laho, tonggor ma, bunuhonku ma bunga tubuhmu. (bd. 11:5; 12:29.) 4:23 sebab itu Aku berfirman kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia beribadah kepada-Ku; tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.”
4:24 Tapi itongah dalan sanggah ibagas sada rumah parbornginan ia, ijumpahkon Jahowa ma ia sihol mambunuhsi. 4:24 Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, TUHAN bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya.
4:25 Jadi ibuat si Zippora ma sada batu na marot, isunat ma sibur-sibur ni anakni, igiut ma nahei ni si Musa marhitei ai anjaha nini ma: Siparunjuk daroh do ho bangku. (Jos. 5:2.) 4:25 Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata: “Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku.”
4:26 Jadi ipaluah Jahowa ma ia. Ihatahon pe ijia “Siparunjuk daroh”, halani parsunaton ai do. 4:26 Lalu TUHAN membiarkan Musa. “Pengantin darah,” kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu.
4:27 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Aron: Laho ma ho manjumpahkon si Musa hu halimisan. Jadi laho ma ia, gabe jumpahsi ma ia i dolog ni Jahowa anjaha isummah ma ia. 4:27 Berfirmanlah TUHAN kepada Harun: “Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa.” Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya.
4:28 Ipatugah si Musa ma hubani si Aron haganup hata ni Jahowa na hinatahonni, pakon haganup tanda na tinonahkonni bani. 4:28 Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman TUHAN yang disuruhkan-Nya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkan-Nya kepadanya untuk dibuat.
4:29 Dob ai laho ma si Musa pakon si Aron, ipatumpu sidea ma ganup partua-partua ni halak Israel. 4:29 Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel.
4:30 Ipatugah si Aron ma haganup hata ai, na hinatahon ni Jahowa dompak si Musa, anjaha ibahen ma ganup tanda ai ilobei ni bangsa ai. 4:30 Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan TUHAN kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu.
4:31 Jadi porsaya ma bangsa ai; anjaha dob ibogei sidea, na dob iparayak Jahowa halak Israel anjaha itatap hamarsikonni, mangunduk bei ma sidea anjaha manrogop. (bd. 3:16.) 4:31 Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar, bahwa TUHAN telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah.<<
<< Keluaran 3 Keluaran 4 >>