Keluaran 16

16:1 Dob ai bingkat ma sidea hun Elim, gabe das ma ganup tumpuan ni halak Israel hu halimisan Sin, na i holang-kolang ni Elim pakon Sinai, bani ari sapuluh lima, bani bulan dua, dob luar sidea hun tanoh Masir. 16:1 Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, pada hari yang kelima belas bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir.
16:2 Jadi marungut-ungut ma ganup tumpuan ni halak Israel dompak si Musa pakon si Aron i halimisan, (bd. 17:2.) 16:2 Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun;
16:3 nini ma dompak sidea: Ambit matei ma namin hanami ibunuh tangan ni Jahowa i tanoh Masir, sanggah na hundul hanami ilambung ni hudon na marisi gulei, sanggah na bosur hanami mangan ruti; ai iarahkon hanima do hanami luar hu halimisan on laho mamunuh ganup tumpuan on marhitei lohei. (bd. 14:11.) 16:3 dan berkata kepada mereka: “Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.”
16:4 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Tonggor ma, parohonku ma udan ruti bannima hun nagori atas; maningon ma luar bangsa in anjaha ipatumpu ma bohal sungkup-sungkup sadari, ase hulajou sidea atap irikkonon ni sidea do titahku atap lang. (Joh. 6:31; 1 Kor. 10:3.) 16:4 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak.
16:5 Bani ari paonomkon, sanggah na paulihon na binoban ni sidea ai sidea, gabe lompit dua ma ai marimbang na pinatumpu sidea ari-ari. 16:5 Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari.”
16:6 Dob ai nini si Musa pakon si Aron ma dompak ganup halak Israel: Bodari ma botohonnasiam paboa Jahowa do na paluarhon nasiam hun tanoh Masir, 16:6 Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel: “Petang ini kamu akan mengetahui bahwa TUHANlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
16:7 anjaha girah sogod idahonnasiam ma hasangapon ni Jahowa, ai domma ibogei parungut-ungutonnasiam dompak Jahowa. Ai ise ma hanami mambahen pala nasiam marungut-ungut dompak hanami? 16:7 Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan TUHAN, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepada-Nya. Sebab, apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami?”
16:8 Anjaha nini si Musa ma: Anggo ibere Jahowa gulei panganonnasiam bodari anjaha sogod bosur mangan ruti, halani domma ibogei Jahowa ungut-ungutnasiam, na marungut-ungut ai nasiam dompaksi — ise ma anggo hanami? Seng dompak hanami nasiam na marungut-ungut ai, dompak Jahowa do. 16:8 Lagi kata Musa: “Jika memang TUHAN yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena TUHAN telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepada-Nya — apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada TUHAN.”
16:9 Dob ai nini si Musa ma dompak si Aron: Hatahon ma hubani ganup tumpuan ni Israel: Padohor nasiam ma hulobei ni Jahowa, ai domma ibogei parungut-ungutonnasiam in. 16:9 Kata Musa kepada Harun: “Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Marilah dekat ke hadapan TUHAN, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu.”
16:10 Jadi sanggah na marsahap si Aron hubani ganup tumpuan ni Israel, idompakkon sidea ma dompak halimisan, anjaha tonggor ma, taridah ma hasangapon ni Jahowa ibagas hombun ai. (4 Mus. 12:5; 14:10.) 16:10 Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun — maka tampaklah kemuliaan TUHAN dalam awan.
16:11 Anjaha nini Jahowa ma dompak si Musa: 16:11 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
16:12 Domma hubogei parungut-unguton ni halak Israel, hatahon ma hubani sidea: Bodari mangan gulei ma hanima, anjaha sogod bosuran ma hanima mangan ruti, ase ibotoh hanima, Ahu do Jahowa Naibatanima. 16:12 “Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel; katakanlah kepada mereka: Pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti; maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, Allahmu.”
16:13 Bodari ni ai roh ma marhulan-hulan leto anjaha irongkob ma parbarung-barungan ai, anjaha patarni ai marrageian ma namur inggot parbarung-barungan ai. (4 Mus. 11:31.) 16:13 Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu.
16:14 Anjaha sanggah manaik namur na marrageian ai, tonggor ma, adong ma marrageian bani halimisan ai songon batu ni ambotik na matah paretekni pakon parhibulni. 16:14 Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi.
16:15 Dob iidah halak Israel ai, nini sidea ma samah sidea: Man hu (Aha do on?), ai seng ibotoh sidea atap aha ai. Jadi nini si Musa ma dompak sidea: On ma ruti na binere ni Jahowa hubani nasiam bahen sipanganon. (ay. 4.) 16:15 Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain: “Apakah ini?” Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka: “Inilah roti yang diberikan TUHAN kepadamu menjadi makananmu.
16:16 On ma hata na tinonahkon ni Jahowa: Patumpu nasiam ma hunjin ganup marguru hubani na sungkup panganonni; satumba sahalak boi buatonnasiam hubani hasomanni salampo-lampo, marguru hubani buei ni bilangannasiam. 16:16 Beginilah perintah TUHAN: Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya; masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa.”
16:17 Jadi ibahen halak Israel ma sonai, ipatumpu sidea ma, deba buei deba otik. 16:17 Demikianlah diperbuat orang Israel; mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit.
16:18 Tapi dob isuhat, gabe seng lobihan na patumpuhon na buei ai anjaha seng hurangan na patumpuhon na otik ai; ganup patumpuhon marguru hubani na boi panganonni. (2 Kor. 8:15.) 16:18 Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya.
16:19 Dob ai nini si Musa ma dompak sidea: Ulang ma itebai atap ise hunjin das hubani patar. (Mat. 6:34; Luk. 11:3.) 16:19 Musa berkata kepada mereka: “Seorang pun tidak boleh meninggalkan dari padanya sampai pagi.”
16:20 Tapi seng itangihon sidea si Musa; adong do deba manebai hunjai das hubani patarni, gabe gilokon ma ai anjaha marbau; jadi manringis ma si Musa dompak sidea. 16:20 Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan dari padanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka.
16:21 Ipatumpu sidea ma hunjai siap sogod, marguru hubani na sungkup panganonni bei; tapi anggo milas ma ari, malala ma ai. 16:21 Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya; tetapi ketika matahari panas, cairlah itu.
16:22 Bani ari paonomhon dua lompit ma ipatumpu sidea ruti ai, dua tumba sahalak; anjaha dob roh partua-partua ni bangsa ai patugahkon ai hubani si Musa, 16:22 Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap orang; dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa.
16:23 nini ma dompak sidea: On do itonahkon Jahowa; Patar ari parsaranan, Sabat na pansing do bani Jahowa, pamasak nasiam hinan ma sipamasakonnasiam anjaha lompah nasiam hinan ma silompahonnasiam; tapi sagala na lobih, simpan nasiam ma ai bahen sipanganonnasiam patar. (1 Mus. 2:2, 3; 2 Mus. 20:8.) 16:23 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: “Inilah yang dimaksudkan TUHAN: Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi TUHAN; maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah; dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi.”
16:24 Jadi isimpan sidea ma ai das hubani patarni, songon na tinonahkon ni si Musa, gabe seng ra masik ai atap gilokon ibagas. 16:24 Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa; lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya.
16:25 Nini si Musa ma: Pangan nasiam ma in sadari on, ari parsaranan ni Jahowa do sadari on; seng jumpah nasiam in sadari on i ladang. 16:25 Selanjutnya kata Musa: “Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk TUHAN, pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang.
16:26 Onom ari patumpuan nasiam in, tapi bani ari papituhon, ari Sabat in, seng dong jumpah ijai. 16:26 Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat; maka roti itu tidak ada pada hari itu.”
16:27 Bani ari papituhon adong do deba humbani bangsa ai na laho patumpuhon, tapi seng dong jumpahsi. 16:27 Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya.
16:28 Jadi nini Jahowa ma dompak si Musa; Sadia dokah on engkaronnima mangkorjahon tonahku pakon titahku? 16:28 Sebab itu TUHAN berfirman kepada Musa: “Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah-Ku dan hukum-Ku?
16:29 Tonggor ma: Domma ibere Jahowa hubannima ari Sabat, halani ai ibere do bannima bani ari paonomkon ruti haporluan dua ari; ganup hanima tading ma bani iananni bei, ulang adong halak na luar humbani iananni bani ari na papituhon ai. 16:29 Perhatikanlah, TUHAN telah memberikan sabat itu kepadamu; itulah sebabnya pada hari keenam Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu.”
16:30 Jadi marsaran ma bangsa ai bani ari papituhon ai. 16:30 Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh.
16:31 Manna ma ibahen halak Israel goranni ai; songon batu ni hatumbar do rumangni, lopak rupani anjaha daini songon ruti na tinanggulian. 16:31 Umat Israel menyebutkan namanya: manna; warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu.
16:32 Dob ai nini si Musa ma: On do hata na tinonahkon ni Jahowa: Goki hanima ma satumba hunjai sisimpanon bani ginomparnima, ase iidah sidea ruti na hupapangankon bannima i halimisan sanggah na hupaluar in hanima hun tanoh Masir. 16:32 Musa berkata: “Beginilah perintah TUHAN: Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang Kuberi kamu makan di padang gurun, ketika Aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir.”
16:33 Jadi nini si Musa ma dompak si Aron: Buat ma sada tapongan, nahkon ma hujai Manna gok satumba anjaha pajongjong ma ai hulobei ni Jahowa, sisimpanon hubani ginomparnasiam. (Heb. 9:4.) 16:33 Sebab itu Musa berkata kepada Harun: “Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan TUHAN untuk disimpan turun-temurun.”
16:34 Songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa, ipajongjong si Aron ma ai ilobei ni poti parpadanan ai bahen pardingatan. 16:34 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan.
16:35 Ompat puluh tahun do dokahni ipangan halak Israel Manna ai, paima das sidea hu tanoh siianonkon ni sidea ai; sai Manna ai do ipangan sidea paima das sidea hu parbalogan ni tanoh Kanaan. (Jos. 5:12.) 16:35 Orang Israel makan manna empat puluh tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang; mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan.
16:36 Ia satumba (homer) saparsapuluh ni satapongan (Efa) ma ai. 16:36 Adapun segomer ialah sepersepuluh efa.
<< Keluaran 15 Keluaran 17 >>