Keluaran 15

Minggu 23 Juni 2019, I Dob Trinitas: Sibasaon, 2 Musa 15: 12-18; Ambilan, Pangungkabon 22: 12-17

Topik: Manggoluh na pansing i lobei ni Naibata

15:1 Jadi ijia idodingkon si Musa pakon halak Israel ma doding on bani Jahowa, nini sidea ma: Mandoding ma ahu bani Jahowa, ai marmulia tumang do Ia; huda pakon na mangajaksi isampakkon do hubagas laut. (Panguh. 15:3.) 15:1 Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi TUHAN yang berbunyi: “Baiklah aku menyanyi bagi TUHAN, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya ke dalam laut.
15:2 Jahowa do hagogohonku pakon dodingku, anjaha Ia do hatuahon bangku; Ia do Naibatangku, pasangaponku ma Ia, Naibata ni bapangkin, patimbulonku ma Ia. (Ps. 118:14; Jes. 12:2.) 15:2 TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah bapaku, kuluhurkan Dia.
15:3 Puanglima do Jahowa, Jahowa do goranni. (Ps. 46:10; bd. 3:15.) 15:3 TUHAN itu pahlawan perang; TUHAN, itulah nama-Nya.
15:4 Isampakkon do gareta porang ni Parao pakon balani hubagas laut; anjaha mogap do puanglima pilihanni ibagas laut Sigerger. 15:4 Kereta Firaun dan pasukannya dibuang-Nya ke dalam laut; para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam Laut Teberau.
15:5 Isangkopi bah do sidea; mogap do sidea songon batu hu toruh. 15:5 Samudera raya menutupi mereka; ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu.
15:6 Marmulia marhitei hagogohon do tangan siamunmu, Ham Jahowa; tangan siamunmu in do, Ham Jahowa, manropuki munsuh in. 15:6 Tangan kanan-Mu, TUHAN, mulia karena kekuasaan-Mu, tangan kanan-Mu, TUHAN, menghancurkan musuh.
15:7 Marhitei hatimbulon ni hasangaponmu iraseihon Ham do na manlawan Ham; ipadalan Ham do ringismu mamboiskon sidea songon anggala. 15:7 Dengan keluhuran-Mu yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau; Engkau melepaskan api murka-Mu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum.
15:8 Marhitei hosah ni igungmu bongbong bah in, jongjong gilumbang songon dingding, himpang sagala bah luhung itongah-tongah ni laut. 15:8 Karena nafas hidung-Mu segala air naik bertimbun-timbun; segala aliran berdiri tegak seperti bendungan; air bah membeku di tengah-tengah laut.
15:9 Nini munsuh ai: Huaayak, hutangkap ma; bagionku ma taban, sombuh uhurhu mangidah sidea; sintakonku ma podangku, boiskonon ni tanganku ma sidea. 15:9 Kata musuh: Aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan; nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku; tanganku akan melenyapkan mereka!
15:10 Iombuskon Ham hosahmu, gabe ilangkopi laut sidea; mogap sidea songon simbora hubagas bah na majangin. 15:10 Engkau meniup dengan taufan-Mu, laut pun menutupi mereka; sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat.
15:11 Ise ma songon Ham, ale Jahowa, itongah-tongah ni sagala naibata? Ise ma na songon Ham, marmulia ibagas hapansingon, jombut ibagas pambahenan sipujion, na mambahen halongangan? (bd. 18:11; Ps. 72:18, 19.) 15:11 Siapakah yang seperti Engkau, di antara para allah, ya TUHAN; siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban?
15:12 Dob ipagostong Ham tanganmu siamun, ibondut tanoh in ma sidea. 15:12 Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu; bumi pun menelan mereka.
15:13 Ibobahon Ham do marhitei habujuronmu bangsa na tinobusmu, itogu-togu Ham do sidea marhitei hagogohonmu hubagas ianan hupansingonmu. 15:13 Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kautebus; dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus.
15:14 Ibogei sagala bangsa ma in, gabe gobir sidea; godor ma pangisi ni tanoh Palistim. (Jos. 2:9, 11.) 15:14 Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil; kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin.
15:15 Tarsonggot ma ijia sagala raja ni Edom, hitir-hitir parkuasa ni Moab; mabiar ganup pangisi ni Kanaan. 15:15 Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab; semua penduduk tanah Kanaan gemetar.
15:16 Madabuh ma hubani sidea songgot-songgot pakon biar; halani hinatimbul ni tanganmu, jonong sidea songon batu, paima mandipar bangsamu ale Jahowa, paima mandipar bangsa na tinobusmu. 15:16 Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu, sampai umat-Mu menyeberang, ya TUHAN, sampai umat yang Kauperoleh menyeberang.
15:17 Ipamasuk Ham do sidea anjaha isuan Ham do sidea hu dolog parbagiananmu; ianan na pinaulimu Jahowa, bahen hundulanmu, ianan hapansingon na ipasuk tanganmu, ale Tuhan. 15:17 Engkau membawa mereka dan Kaucangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri; di tempat yang telah Kaubuat kediaman-Mu, ya TUHAN; di tempat kudus, yang didirikan tangan-Mu, ya TUHAN.
15:18 Jahowa do na manrajai ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 93:1; 97:1.) 15:18 TUHAN memerintah kekal selama-lamanya.”
15:19 Ai sanggah na bongkot huda ni Parao rap pakon gareta porangni ampa na mangajaksi hubagas laut ai, ipasuang Jahowa ma bah ni laut ai, manlangkobi sidea; tapi mardalan bani na horah do halak Israel itongah-tongah ni laut ai. (bd. 14:23.) 15:19 Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka TUHAN membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut.
15:20 Dob ai roh ma si Mirjam, sada nabi puang-puang, botou ni si Aron, ibuat ma sada husapi bani tanganni; anjaha luar ma ganup puang-puang mangirikonsi marsijolom husapini anjaha manortor. 15:20 Lalu Miryam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari.
15:21 Jadi mandoding ma si Mirjam marsibalos-balosan pakon sidea: Mandoding ma nasiam bani Jahowa, ai marmulia tumang do Ia; isampakkon do huda pakon na mangajaksi hubagas laut. 15:21 Dan menyanyilah Miryam memimpin mereka: “Menyanyilah bagi TUHAN, sebab Ia tinggi luhur; kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya ke dalam laut.”
15:22 Dob ai ihatahon si Musa ma halak Israel bingkat hun laut Sigerger, jadi laho ma sidea hu halimisan Sur; tolu ari ma sidea mardalan i halimisan, anjaha seng jumpahan bah sidea. 15:22 Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur; tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air.
15:23 Dob ai das ma sidea hu Mara, tapi seng tarinum sidea bah hun Mara, mapaet do ai; halani ai do ase igoran ai Mara. 15:23 Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara.
15:24 Jadi marungut-ungut ma bangsa ai dompak si Musa, nini ma: Aha ma siinumonnami? 15:24 Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka: “Apakah yang akan kami minum?”
15:25 Dob ai doruh-doruh ma ia hubani Jahowa, gabe ipatuduh ma bani sada hayu; igijigkon ma ai hubagas bah ai, gabe matobu ma bah ai. Ijai ma ibere bani sidea sada titah pakon aturan, anjaha ijai ma sidea ilajou, 15:25 Musa berseru-seru kepada TUHAN, dan TUHAN menunjukkan kepadanya sepotong kayu; Musa melemparkan kayu itu ke dalam air; lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan TUHAN ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah TUHAN mencoba mereka,
15:26 nini ma: Anggo bujur itangihon ho hata ni Jahowa Naibatamu, anjaha ihorjahon ho na pintor bani uhurni, iparimbagaskon ho titahni, anjaha ilahoi ho sagala aturanni, seng pamasaonku bam age sada naborit, na hupamasa ai bani Masir, ai Ahu do Jahowa panambarimu.(5 Mus. 7:15; 32:39; Job 5:18.) 15:26 firman-Nya: “Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit mana pun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku TUHANlah yang menyembuhkan engkau.”
15:27 Dob ai das ma sidea hu Elim; adong do ijai bah tubuh sampuluh dua ampa pitu puluh kambona kurma; jadi marsaran ma sidea ijai i lambung ni bah ai. 15:27 Sesudah itu sampailah mereka di Elim; di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu.
<< Keluaran 14 Keluaran 16 >>