Kejadian 2

2:1 Sonai ma pardob ni langit ai, tanoh in ampa haganup isini. 2:1 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
2:2 Jadi dob idobkon Naibata horja na hinorjahonni ai bani ari papituhon, marsaran ma Ia bani ari na papituhon ai humbani sagala horja na hinorjahonni ai. 2:2 Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu.
2:3 Ipasu-pasu anjaha ipapansing Naibata ma ari papituhon ai, halani bani ari ai do Ia marsaran humbani sagala horja panompaonni ai. 2:3 Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu.
2:4 Sonin ma parjadi ni langit pakon tanoh on, sanggah panompaon ai. 2:4 Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika TUHAN Allah menjadikan bumi dan langit, —
2:5 Sanggah na itompa Naibata Jahowa langit pakon tanoh on, seng dong ope hayu i talun, seng dong ope suan-suanan itongah juma, halani seng ope iparoh Naibata udan hu tanoh on, anjaha seng dong ope jolma na mangkorjahon tanoh in, 2:5 belum ada semak apa pun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apa pun di padang, sebab TUHAN Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu;
2:6 tapi dong do sabun naik hun tanoh on mangarbahi ganup sisik ni tanoh on; 2:6 tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu —
2:7 bani panorang ia ma itompa Naibata Jahowa jolma humbani orbuk ni tanoh on, anjaha isompulhon hosah hagoluhan hubagas ruang ni igungni. Jadi sonai ma martonduy na manggoluh jolma ai. 2:7 ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
2:8 Dob ai ipungkah Naibata Jahowa ma sada pohon i Eden, hampit hapoltakan; hujai ma inahkon jolma na tinompani ai. 2:8 Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur; disitulah ditempatkan-Nya manusia yang dibentuk-Nya itu.
2:9 Ipantubuhkon Jahowa ma marmasam-masam hayu hun tanoh in, na jenges idahon anjaha na mantin panganon, pakon hayu hagoluhan iparsitongahan ni pohon ai, ampa hayu pambotohan ni na madear ampa na masambor. 2:9 Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
2:10 Dong do sada bah, tubuh i Eden laho mangarbahi pohon ai, hunjai mardangkah do ai gabe ompat bah bolon: 2:10 Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang.
2:11 Goran ni na parlobei Pison, na mangarbahi ganup tanoh Havila, pambuatan ni omas ai, 2:11 Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada.
2:12 jenges do omas na hun nagori ai. Adong do homa ijai damar Bedolah pakon batu intan Soham. 2:12 Dan emas dari negeri itu baik; di sana ada damar bedolah dan batu krisopras.
2:13 Goran ni bah na paduahon Gihon, na mangarbahi ganup tanoh Kus. 2:13 Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush.
2:14 Goran ni bah na patoluhon Hidekel, ai ma na mabaor hampit hapoltakan ni Assur. Anjaha bah na paompatkon ai ma Efrat. 2:14 Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat.
2:15 Jadi iarahkon Naibata Jahowa ma jolma ai, inahkon ma ia hu pohon Eden laho manlahoi ampa manramotkon ai. 2:15 TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
2:16 Dob ai ititahkon Naibata Jahowa bani jolma ai, nini ma: Boi do panganonmu humbani ganup hayu na i pohon on, 2:16 Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: “Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas,
2:17 tapi anggo humbani hayu pambotohan ni na madear ampa na masambor in, seng bulih panganonmu; halani ijin ipangan ho hunjai, maningon matei do ho. 2:17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.”
2:18 Dob ai nini Naibata Jahowa ma: Seng dear jolma in punjung, hubahen ma bani sada pangurupi, gabe parangguanni. 2:18 TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.”
2:19 Dob ai ijadihon Naibata ma humbani tanoh in sagala binatang na i darat pakon sagala manuk-manuk na i awang-awang. Iboan ma ganupan ai hubani si Adam laho mangidah, atap sonaha bahenonni goran ni ai, anjaha ia in ibahen si Adam goran ni haganup na marhosah ai, lanjar ai do goranni. 2:19 Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
2:20 Jadi ibahen si Adam ma goran ni sagala pinahan-pinahan ai, pakon sagala manuk-manuk na i awang-awang ai, ampa sagala binatang na i darat, tapi bani jolma ai, seng dong jumpahsi pangurupi, gabe parangguan bani. 2:20 Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
2:21 Dob ai renges ma modom si Adam ibahen Naibata Jahowa. Jadi ibuat Naibata ma rusukni sada, dob ai itutupkon ma daging hubani ianan ai. 2:21 Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
2:22 Ijadihon Naibata Jahowa ma sada naboru humbani rusuk na binuatni ai humbani si Adam, dob ai itogu ma ia hubani si Adam. 2:22 Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.
2:23 Jadi nini si Adam ma: On ma da holi-holi humbani holi-holingku anjaha daging humbani dagingku. Naboru ma ia goranon, halani humbani dalahi do ia ibuat. 2:23 Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.”
2:24 Halani ai tadingkonon ni dalahi do bapa pakon inangni laho mangkasomani parinangonni, gabe sada daging ma sidea. 2:24 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
2:25 Ia sidea na dua ai, si Adam pakon parinangonni ai, talanjang do, tapi seng marsihailaan. 2:25 Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
<< Kejadian 1 Kejadian 3 >>