Kejadian 3

Minggu 3 November 2019, XX Dob Trinitas: Sibasaon, 1 Musa 3:6-13; Ambilan, Epesus 5:22-33
3:1 Ulog do sipandeinan marimbang sagala binatang na i talun, na tinompa ni Naibata Jahowa. Jadi nini ulog ai ma bani naboru ai: Adong do nani ihatahon Naibata, na so bulih panganonnasiam humbani sagala buah ni hayu na i pohon on? 3:1 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: “Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?”
3:2 Jadi nini naboru ai ma dompak ulog ai: Bulih do panganonnami humbani buah ni hayu na i pohon on; 3:2 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: “Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,
3:3 tapi anggo pasal buah ni hayu na i parsitongahan ni pohon on, ihatahon Naibata do: Ulang pangan hanima hunjai anjaha ulang jamah, ase ulang matei hanima. 3:3 tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.”
3:4 Jadi nini ulog ai ma bani naboru ai: Seng tongon matei nasiam, 3:4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: “Sekali-kali kamu tidak akan mati,
3:5 tapi ibotoh Naibata do, anggo ipangan nasiam hunjai, gabe buha ma matanasiam, doskon Naibata ma nasiam mambotoh na madear pakon na masambor. 3:5 tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.”
3:6 Inonoi naboru ai ma, dear do buah ni hayu ai panganon, jenges idahon anjaha siharosuhkononkon, halani boi papentarhon; jadi ibuat ma buahni, ipangan ma, ibere ma homa paramangonni na rap pakonsi ai, gabe ipangan ma. 3:6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
3:7 Gabe buha ma mata ni sidea haduasi, ibotoh ma na talanjang sidea. Jadi isomot ma bulung ni hayu ara bahen bobat ni sidea. 3:7 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
3:8 Dob ai ibogei sidea ma sora ni Naibata Jahowa, na mardalan-dalan i pohon ai bani parrohni logou malele bod. Jadi marponop ma si Adam pakon parinangonni ai humbani bohi ni Naibata Jahowa iholang-kolang ni hayu na i pohon ai. 3:8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
3:9 Pio-pio ma Naibata Jahowa bani si Adam, nini ma hubani: Ija do ho? 3:9 Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: “Di manakah engkau?”
3:10 Nini mambalosi: Hubogei do soramu i pohon in; tapi mabiar do ahu, halani talanjang do ahu, ai do ase marponop ahu. 3:10 Ia menjawab: “Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang; sebab itu aku bersembunyi.”
3:11 Nini ma: Ise patugahkon bam na talanjang ho? Ai dong ipangan ho buah ni hayu na hularang in panganonmu? 3:11 Firman-Nya: “Siapakah yang memberitahukan kepadamu, bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon, yang Kularang engkau makan itu?”
3:12 Nini si Adam ma: Naboru na bineremu ai gabe hasomanku, ia do na mambere buah ni hayu in bangku, gabe hupangan. 3:12 Manusia itu menjawab: “Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan.”
3:13 Nini Naibata Jahowa ma hubani naboru ai: Ai aha do na binahenmon? Nini naboru ai ma: Na ipaoto-oto ulog in do ahu, gabe hupangan. 3:13 Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: “Apakah yang telah kauperbuat ini?” Jawab perempuan itu: “Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan.”
3:14 Dob ai nini Naibata Jahowa ma bani ulog ai: Halani ibahen ho sonai, hona papa ma ho ilobei ni sagala pinahan pakon binatang harangan; marhitei boltokmu ma ho manjulur, anjaha orbuk ma panganonmu sadokah manggoluh ho. 3:14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: “Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu.
3:15 Anjaha bahenonku ma partinggilanmu pakon naboru on, ginomparmu hubani ginomparni. Lisatkonon ni ginomparni ma ulumu, tapi pagutonmu do tambihulni. 3:15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.”
3:16 Nini ma hubani naboru ai: Pabueionku ma sitarononmu sanggah boratan rumah ho; borit ma ahapkononmu manubuhkon niombahmu! Paramangonmu ma hasiholanmu na manrajai ho! 3:16 Firman-Nya kepada perempuan itu: “Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.”
3:17 Anjaha hubani si Adam ihatahon ma: Halani na binalosanmu hata ni parinangonmu, anjaha ipangan ho humbani hayu na hutitahkon in bam: “Ulang pangan hunjai”, hona papa ma tanoh on halani ho. Ngalutan ma ho mansarihon sipanganonmu sadokah manggoluh ho. 3:17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: “Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu:
3:18 Pantubuhkonon ni tanoh in ma bam duri pakon suga-suga, anjaha suan-suanan na i tanoh in ma sipanganonmu. 3:18 semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu;
3:19 Turak-turak hadogas ma ho mansarihon sipanganonmu, paima mulak ho gabe tanoh, ai hunjai do ho ibuat; orbuk do ho, halani ai maningon mulak do ho gabe orbuk. 3:19 dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.”
3:20 Ibahen si Adam ma goran ni parinangonni ai si Hawa, halani ia do inang ni sagala na manggoluh. 3:20 Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.
3:21 Dob ai ipauli Naibata Jahowa ma bobak bahen hiou ni si Adam pakon parinangonni ai, iabithon ma ai bani sidea. 3:21 Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
3:22 Dob ai nini Naibata Jahowa ma: Tonggor ma, domma doskon sada humbannami si Adam, mambotoh na madear pakon na masambor; ai pe, ase ulang idurdurhon tanganni, anjaha iputikkon humbani hayu hagoluhan ai anjaha ipangan, gabe manggoluh sadokah ni dokahni. 3:22 Berfirmanlah TUHAN Allah: “Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya.”
3:23 Jadi iusir Naibata Jahowa ma ia hun pohon Eden ai, ase ihorjai tanoh pambuatanni ai. 3:23 Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
3:24 Iusir ma si Adam, inahkon ma Herubim hampit hapoltakan ni pohon Eden ai marhasoman podang na marjimbur-jimbur na mawas-awas, laho manjagai dalan hu hayu hagoluhan ai. 3:24 Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-Nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan
<< Kejadian 2 Kejadian 4 >>