Yesaya 46

46:1 Domma tompas Bel, domma gadab Nebo; bani binatang ampa pinahan ipausungkon gana-ganani ai; boratan do sidea anjaha ngayotan, paboan-boan gana-gana na ni usung-usungnima ai hinan. (Jer. 50:2.) 46:1 Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan; yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah,
46:2 Rap gadab anjaha tompas do sidea, seng tarpaluah sidea sipangusung ai; sidea sandiri laho hu habuangan. 46:2 yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan.
46:3 Tangihon hanima ma Ahu, ale ginompar ni Jakob, ampa haganup na tading humbani ginompar ni Israel, na huombah humbani partapaan nari, na huabing mulai humbani partubuhni. 46:3 “Dengarkanlah Aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang Kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang Kujunjung sejak dari rahim.
46:4 Das bani hatuaonnima totap do tong Ahu, ronsi na ubanon hanima, Ahu do tong mangombah hanima. Ahu do na dob mambahen ai, anjaha Ahu ma na mangombah, Ahu ma na mangusung anjaha Ahu ma na paluahkon. (Ps. 71:18.) 46:4 Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus; Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.
46:5 Bani ise sihol pausihonnima Ahu anjaha patudosonnima, barang parumpamahononnima Ahu, paboa usih Ahu hujai? (bd. 40:18; 44:9-20.) 46:5 Kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan Aku, sehingga kami sama?
46:6 Irungrungi sidea do omas humbani ranjutni, anjaha pirak idasing bani timbangan; iupahi sidea do tuhang omas, anjaha ipauli sidea ma sada naibata. Manrogop ma sidea, marsombah sidea tene hujai. 46:6 Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing, mereka mengupah tukang emas untuk membuat allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya!
46:7 Iabarai sidea ma ai, anjaha iusung ma; inahkon sidea ma ai bani iananni, jadi jongjong ma, seng meret ia humbani iananni. Anggo adong na dilo-dilo bani, seng ibalosi ai, seng ipaluah ia humbani hasosakanni. (1 Raj. 18:27.) 46:7 Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya; di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya.
46:8 Ingat hanima ma ai anjaha parimbagaskon, ulak-ulak hanima mardiateihon ai, ale hanima sipanlanggar. 46:8 Ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak!
46:9 Ingat hanima ma na dob masa humbani mungkahni: Ahu do Naibata, seng dong na legan; Ahu do Naibata, seng dong na doskon Ahu, (bd. 44:6, 8; 45:5.) 46:9 Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku,
46:10 na pabotohkon na sihol masa humbani mungkahni, anjaha humbani na basaia na so masa ope, na mangkatahon: Sai totap do sura-surangku, anjaha pasaudkon sagala ranggianku, (bd. 42:9; Ps. 33:11; Pod. 19:21; Heb. 6:17.) 46:10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-Ku akan sampai, dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanakan,
46:11 na mandilo manuk-manuk nanggordaha hun hapoltakan, humbani tanoh na daoh dalahi sipasaud sura-surangku. Songon na dob huhatahon, sonai do pamasaonku, aha na dob huranggihon, ai do bahenonku. (bd. 41:2, 25; 44:28.) 46:11 yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusan-Ku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya, Aku telah merencanakannya, maka Aku hendak melaksanakannya.
46:12 Tangihon hanima ma Ahu, ale na hengkeng maruhur; hanima na ganggang humbani hapintoran. 46:12 Dengarkanlah Aku hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran:
46:13 Domma huboan hundohor hapintoranku, seng be daoh, anjaha haluahon na humbangku seng dokah be. Bereonku do haluahon bani Sion, ampa hamuliaonku bani Israel. 46:13 Keselamatan yang dari pada-Ku tidak jauh lagi, sebab Aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang Kuberikan tidak bertangguh lagi; Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagungan-Ku kepada Israel.”
<< Yesaya 45 Yesaya 47 >>