Yesaya 45

Minggu 27 Januari 2019, III Dob Ephipanias Ambilan Jesaya 45:18-25; Sibasaaon Lahoan 15:1-11

Topik: Tunduk ma Bani Naibata Sipanompa

45:1 Sonon do hata ni Jahowa dompak si Kores na mininakanni ai, na hujolom ai tanganni siamun laho patundukkon bangsa-bangsa i lobeini, mananggali sinjata humbani binongei ni raja-raja, laho mambuha labah i lobeini, ase ulang boi hona tutup horbangan. (bd. 41:2; 44:28.) 45:1 Beginilah firman TUHAN: “Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup:
45:2 Ahu do mardalan i lobeimu anjaha padosdoskon dolog-dolog; Ahu do na manropuki labah tombaga, anjaha na manrosaki pating-pating bosi. 45:2 Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi.
45:3 Ahu do mamberehon bam arta na ponop, ampa ugas-ugas na buni, ase itanda ho, paboa Ahu do Jahowa Naibata ni Israel, na mandilo ho bani goranmu. 45:3 Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu, bahwa Akulah TUHAN, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu.
45:4 Marhalanihon ni juak-juakku si Jakob pakon Israel na hupilih in, ase hudilo ho bani goranmu, anjaha marmulia hubahen goranmu age pe seng itanda ho Ahu. (bd. 41:8.) 45:4 Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku.
45:5 Ahu do Jahowa, seng dong na legan, sobali Ahu seng dong Naibata; hugonditi do ho, age pe seng itanda ho Ahu, (bd. 44:6, 8.) 45:5 Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain; kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku,
45:6 ase ibotoh halak na i hapoltakan pakon na i hasundutan, na so adong Naibata sobali Ahu. Ahu do Jahowa, seng dong na legan, 45:6 supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain,
45:7 na manjadihon haliharon anjaha na mangadongkon na golap, na mambahen hadameion ampa na mangadongkon hamagouan. Ahu do Jahowa sibahen haganupan ai. (Ams. 3:6; Tangis 3:37.) 45:7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang; Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini.
45:8 Manekteki ma, ale langit, hun babou, anjaha hombun iuseihon ma udan hapintoron! Buha ma tanoh on, ase itubuhkon hatuahon, anjaha ibahen ma homa hapintoron martumbor! Ahu do Jahowa na manjadihon ai. (Ps. 72:3.) 45:8 Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya! Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan! Akulah TUHAN yang menciptakan semuanya ini.”
45:9 Bursik ma halak na mambahen paringoran dompak na manompasi, sada sanga-sanga dompak sitopa hudon. Mintor hatahonon ni tanoh halampung ma dompak na manopasi: Aha do na binahenmin? atap hatahonon ni tinopani ai ma: Seng dong tanganmu! (bd. 29:16; Jer. 18:6; Rom 9:20, 21.) 45:9 Celakalah orang yang berbantah dengan Pembentuknya; dia tidak lain dari beling periuk saja! Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya: “Apakah yang kaubuat?” atau yang telah dibuatnya: “Engkau tidak punya tangan!”
45:10 Bursik ma halak na mangkatahon bani bapani: Mase ma manubuhkon ho? atap dompak inangni: Mase ma mangarou ho? 45:10 Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya: “Apakah yang kauperanakkan?” dan kepada ibunya: “Apakah yang kaulahirkan?”
45:11 Sonon do hata ni Jahowa, Na pansing ni Israel anjaha na manompasi: Sihol sungkunonnima Ahu pasal anakku anjaha aturonnima Ahu pasal jadi-jadian ni tanganku? 45:11 Beginilah firman TUHAN, Yang Mahakudus, Allah dan Pembentuk Israel: “Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepada-Ku mengenai anak-anak-Ku, atau memberi perintah kepada-Ku mengenai yang dibuat tangan-Ku?
45:12 Ahu do na manjadihon tanoh on, anjaha jolma na i atasni, Ahu do manompa; Ahu, tanganku sandiri do na paherbang langit, anjaha Ahu do na mamarentah ganup balani. 45:12 Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya; tangan-Kulah yang membentangkan langit, dan Akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya.
45:13 Ahu do pabangkithonsi marhitei hapintoron anjaha Ahu pahornop dalan bani; ia do na paulihon hutangku anjaha paluahonni do bangsangku na tarbuang in; seng halani upah atap halani sisip; nini Jahowa Zebaot. (ay. 1; 2 Kron. 36:22; Esr. 1:1-3; Jes. 44:28; 41:2.) 45:13 Akulah yang menggerakkan Koresh untuk maksud penyelamatan, dan Aku akan meratakan segala jalannya; dialah yang akan membangun kota-Ku dan yang akan melepaskan orang-orang-Ku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap,” firman TUHAN semesta alam.
45:14 Sonon do hata in Jahowa: Habayakon ni halak Masir, boniaga ni halak Etiopia pakon halak Seba, pardaging na ganjang ai, maningon bam do ai mandipar anjaha ho simada ai: irikkonon ni sidea do ho, roh do sidea ibagas gari manrogop i lobeimu, bam do sidea mangelek-elek: Pitah bamu do dong Naibata, anjaha seng dong na legan, sobali Ia seng dong Naibata. (ay. 5.) 45:14 Beginilah firman TUHAN: “Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Etiopia dan orang-orang Syeba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu, mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai; mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya: Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain; di samping Dia tidak ada Allah!
45:15 Tongon, Ham do Naibata na ponop marhadirion, ale Naibata ni Israel, Sipaluah in. (Rom 11:13.) 45:15 Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juruselamat.
45:16 Maila anjaha tarbador do sidea haganup; madorun do sidea haganup halak sipauli gana-gana. (bd. 44:9, 11.) 45:16 Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda, semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga.
45:17 Tapi Israel, maluah do marhitei Jahowa, maluah tongon ronsi sadokah ni dokahni, seng anjai maila anjaha seng anjai bador hanima sadokah ni dokahni. 45:17 Sedangkan Israel diselamatkan oleh TUHAN dengan keselamatan yang selama-lamanya; kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya.”
45:18 Ai sonon do nini Jahowa, sitompa langit in, ai ma Naibata na manompa tanoh on ampa na manjadihonsi, ai ma na pajonamkonsi, sedo ase tarulang ase itompa, bahen ianan do ase ijadihon ai; Ahu do Jahowa, seng dong na legan. (bd. 42:5.) 45:18 Sebab beginilah firman TUHAN, yang menciptakan langit, — Dialah Allah — yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, — dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami –: “Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain.
45:19 Seng bani na ponop marsahap Ahu atap bani ianan na golap i tanoh on; seng dong huhatahon bani ginompar ni si Jakob: Soya-soya do na pinindahannima in Ahu! Ahu do Jahowa, na mangkatahon hapintoron, na patugahkon hasintongon. (5 Mus. 30:11.) 45:19 Tidak pernah Aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah Aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari Aku dengan sia-sia! Aku, TUHAN, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus.”
45:20 Martumpu ma, anjaha roh ma hanima hubangku, padohor hanima ma ganup, ale na pinaluah humbani bangsa-bangsa! Seng marpangarusion sidea ai, na mangusung gana-gana hayu ni sidea, ampa na manumbah bani naibata na so boi paluahkon. (bd. 43:9.) 45:20 “Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa! Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada allah yang tidak dapat menyelamatkan.
45:21 Baritahon ma, pajojor ma; manriah ma hanima samah hanima. Ise do na pabogeihon on humbani na hinan, na pabotohkon humbani sapari? Ai lang Ahu do Jahowa? Seng dong Naibata sobali Ahu, Naibata na pintor anjaha na boi paluahkon, seng dong sobali Ahu. (ay. 5; bd. 41:22.) 45:21 Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama: Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah Aku, TUHAN? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain dari pada-Ku! Allah yang adil dan Juruselamat, tidak ada yang lain kecuali Aku!
45:22 Dompakkon hanima ma Ahu ase ipaluah hanima, ale ujung ni tanoh on. Ai Ahu do Naibata, seng dong na legan be. 45:22 Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain.
45:23 Domma marbija Ahu bani diringku, hapintoron do luar humbani pamanganku, hata na so boi mulak: Maningon monowod do sagala towod Bangku, marbija sagala dilah,(Rom 14:11; Pil. 2:10, 11.) 45:23 Demi Aku sendiri Aku telah bersumpah, dari mulut-Ku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali: dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa,
45:24 nini: Pitah ibagas Jahowa do adong hapintoran ampa hagogohon bangku. Haganup na mangimbangsi maningon roh do hubani gabe tarbador. (Jer. 23:6.) 45:24 sambil berkata: Keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam TUHAN. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepada-Nya dan mendapat malu,
45:25 Ibagas Jahowa dapotan hapintoran anjaha mamuji-muji do ganup ginompar ni Israel. 45:25 tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam TUHAN.”
<< Yesaya 44 Yesaya 46 >>