Yesaya 42

Minggu 12 Januari 2020, 1 dob Ephipanias: Ambilan Yesaya 42: 1-9; Sibasaon Kisah Rasul 10: 34-43
Tema: Jabolon Ni Tuhan Gabe Panondang Bani Bangsa-Bangsa
42:1 Tonggor ma, juak-juakku, na hutogu in, na hupilih in, na hinarosuhkon ni Tonduyhu. Domma hupasorap Tonduyhu hubani, patandahononni do habonaron hubani sipajuh begu-begu. (bd. 49:1-6; 52:13; pausih bd. 41:8; Mat. 3:17; 12:18-21.) 42:1 Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
42:2 Seng marsurak-surak Ia barang maling sorani ibahen, anjaha seng ipabogeihon sorani i dalan-dalan. (Mat. 11:29.) 42:2 Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan.
42:3 Arung-arung na dob marosak, seng lanjar ponggolhononni, anjaha sumbu na mirlop-irlop, seng lanjar intopanni; domu hubani hasintongan do dalankononni uhum.(Ps. 34:19.) 42:3 Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.
42:4 Seng anjai miloh Ia anjaha seng anjai marosak Ia, paima ipajongjong hasintongan i tanoh on anjaha pulou-pulou masihol bani titahni. 42:4 Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi; segala pulau mengharapkan pengajarannya.
42:5 Sonon do hata ni Naibata Jahowa sitompa langit anjaha na paherbangkonsi, na pajonamkon tanoh on ampa sagala na tubuh hunjai, na mambere hosah bani halak na marianan ijai ampa tonduy bani jolma na mardalan ijai: 42:5 Beginilah firman Allah, TUHAN, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya:
42:6 Ahu do Jahowa, na mandilo ho ibagas hapintoron anjaha na manogu tanganmu. Ahu do na parorot ho anjaha Ahu do na pabangkit ho gabe parpadanan bani bangsa in, gabe panondang bani bangsa parbegu, (bd. 49:6, 8; Luk. 2:32; Joh. 8:12; Lah. 13:47.) 42:6 “Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa,
42:7 laho mambuha mata ni na mapitung, laho padaratkon na tarsangkut ibagas tutupan, humbagas rumah tahanan halak na marianan ibagas na golap. (bd. 35:5; 61:1; Luk. 4:18.) 42:7 untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.
42:8 Ahu do Jahowa, ai ma Goranku, anjaha hasangaponku, seng bereonku bani na legan, sonai hamuliaonku bani gana-gana. (bd. 48:11; 2 Mus. 3:15.) 42:8 Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.
42:9 Na dob hinatahon hinan domma saud, anjaha na baru hupatugah ma sonari; paima martumbor ai, pabogeihononku ma ai bannima. (bd. 41:2, 22, 27.) 42:9 Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak Kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, Aku mengabarkannya kepadamu.”
42:10 Dodingkon nasiam ma bani Jahowa sada doding na baru, hamuliaonni bani ujung ni tanoh on, nasiam na marlayar i laut ampa ganup na mangingani ai, nasiam pulou-pulou ampa na marianan ijai. (Ps. 33:3.) 42:10 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN dan pujilah Dia dari ujung bumi! Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya.
42:11 Sai ipamaling halimisan ma sorani ampa na montas ijai, dusun-dusun, na niiankon ni halak Kedar; sai marolob-olob ma halak na marianan bani dolog batu, marsurak-surak ma sidea hun pakpak ni dolog. 42:11 Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar! Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung!
42:12 Ibere sidea ma hasangapon bani Jahowa, anjaha ibaritahon ma hamuliaonni bani pulou-pulou. 42:12 Baiklah mereka memberi penghormatan kepada TUHAN, dan memberitakan pujian yang kepada-Nya di pulau-pulau.
42:13 Bingkat do Jahowa songon puanglima, songon halak siparmunsuh gajag ringisni; ipamaling sorani, marsurak porang do Ia, anjaha ipataridahkon hapuanglimaonni bani munsuhni. 42:13 TUHAN keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang Ia membangkitkan semangat-Nya untuk bertempur; Ia bertempik sorak, ya, Ia memekik, terhadap musuh-musuh-Nya Ia membuktikan kepahlawanan-Nya.
42:14 Hupasip do humbani nahinan, sai soh do Ahu, hutahan diringku, tapi sonari mandodoruh do Ahu songon puang-puang na mangarou, hosah-kosah do Ahu mangalop hosah. 42:14 Aku membisu dari sejak dahulu kala, Aku berdiam diri, Aku menahan hati-Ku; sekarang Aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, Aku mau mengah-mengah dan megap-megap.
42:15 Seda do bahenonku dolog-dolog pakon buntu-buntu, anjaha pamelusonku do suan-suananni; salihkononku do bah mardalan gabe tanoh dorging-dorging anjaha horah bahenonku tao. 42:15 Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya; Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga.
42:16 Togu-toguonku do halak na mapitung bani dalan na so ongga tinandani, bobaanku do sidea bani dalan na so ongga binotohni, paubahonku do hagolapan na ilobei ni sidea gabe haliharon, anjaha dalan na marjuntul-juntul gabe tanoh na rata. Ai ma na sihol bahenonku anjaha seng anjai lupahononku ai. (bd. 35:5, 8; 40:4.) 42:16 Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan kepada mereka, yang pasti akan Kulaksanakan.
42:17 Maningon surut do hupudi anjaha tarbador sagala na martenger ni uhur bani gana-gana na niuhir, na mangkatahon bani gana-gana na tinuang: Nasiam do Naibatanami. (bd. 1:29; 44:9-20; 45:16; Ps. 97:7.) 42:17 Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan: “Kamulah allah kami!”
42:18 Nasiam na nengel, tangar ma, anjaha nasiam na mapitung, mangkawah ma ase marpangidah nasiam! (bd. 43:8.) 42:18 Dengarkanlah, hai orang-orang tuli pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta!
42:19 Ise do na pitung anggo lang juak-juakku, atap na nengel songon suruhanku na hasuruh in? Ise do na pitung songon na huhaporsayai in, atap na pitung songon juak-juak ni Jahowa? (bd. 41:8; Mat. 15:14.) 42:19 Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku dan yang tuli seperti hamba TUHAN?
42:20 Tongon, buei do na niidahmu, tapi lang iparimbagaskon ho, buha do pinggolmu, tapi seng ibogei ho. (bd. 6:10; 53:1.) 42:20 Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar.
42:21 Iharosuhkon Jahowa do, halani hapintoronni, patimbulhon anjaha pasangaphon titahni. 42:21 TUHAN telah berkenan demi penyelamatan-Nya untuk memberi pengajaran-Nya yang besar dan mulia;
42:22 Tapi on do sada bangsa na nirampok ampa na nirampas; ganup do sidea targari ibagas liang, anjaha iponopkon ibagas tutupan; gabe sisorohon do sidea seng dong na paluahkon, gabe sirampasan, anjaha seng dong na mangkatahon: Paulak! 42:22 namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok, mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara; mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata: “Kembalikanlah!”
42:23 Ise itongah-tongahnima na manangihon hata ai, anjaha na marimbagaskon anjaha na mardiateihon ai bani panorang na roh? 42:23 Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian?
42:24 Ise do na mambere Jakob bani sipanrampas anjaha Israel bani halak panamun? Ai lang Jahowa do, halani mardousa hita hubani? Seng ra sidea mardalan bani dalanni, anjaha seng itangihon sidea titahni. (Dan. 9:5.) 42:24 Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas, dan Israel kepada penjarah? Bukankah itu TUHAN? Sebab kepada-Nya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuk-Nya, dan kepada pengajaran-Nya orang tidak mau mendengar.
42:25 Halani ai iuseihon do bani sidea gara ni ringisni, ampa jobu ni hamunsuhon; ai ma na mambahen gara sidea inggot, tapi lalab do seng iarusi; tapi seng iparuhurhon ai. 42:25 Maka Ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarah-Nya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya.
<< Yesaya 41 Yesaya 43 >>