Kisah Rasul 10

10:1 Tapi adong ma i Kesarea sada halak, na margoran si Kornelius, kopala tentara bani pasukan Italia. (Mat. 8:5.) 10:1 Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia.
10:2 Na daulat do ia anjaha na marhabiaran bani Naibata rap pakon ganup rumah tanggani. Buei do ia marsibere-bere bani bangsa in, anjaha tongtong do ia martonggo bani Naibata. (Ps. 112:9.) 10:2 Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah.
10:3 Bani na sadari, hira-hira pukul tolu, arian, iidah ma torang bani panonggoranni sada malekat ni Naibata, na roh marayaksi anjaha marsahap hubani: Ale Kornelius! 10:3 Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam tiga petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya: “Kornelius!”
10:4 Ikawahkon ma ia anjaha ihatahon ibagas biar: Ai aha in Tuhan? Gabe nini ma: Ia tonggomu ampa idop ni uhurmu domma das ai hulobei ni Naibata, anjaha idingat do ai. (Ps. 141:2.) 10:4 Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata: “Ada apa, Tuhan?” Jawab malaikat itu: “Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.
10:5 Ai pe suruh ma halak hu Joppe mangalopi si Simon, na margoran homa si Petrus, 10:5 Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus.
10:6 na tondok bani si Simon, tukang sipatu ai, na marrumah i topi laut. (bd. 9:43.) 10:6 Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut.”
10:7 Ase laho honsi malekat na marsahap pakonsi ai, idilo ma juak-juakni dua halak ampa sada tentara na daulat maruhur, na mangkasomanisi tongtong. 10:7 Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia.
10:8 Ipatugah ma haganup ai bani sidea, dob ai isuruh ma sidea hu Joppe. 10:8 Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope.
10:9 Patarni ai, sanggah itongah dalan ope sidea marayak huta ai, naik do si Petrus hu kamar pardatas laho martonggo, ai ma hira-hira tongah arian. (Dan. 6:11.) 10:9 Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul dua belas tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa.
10:10 Gabe loheian ma ia, sihol mangan ma ia. Jadi sanggah na pasirsirhon ai sidea bani, marpanonggoran ma ia. (bd. 22:17.) 10:10 Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi.
10:11 Iidah ma buha langit, anjaha turun ma songon hiou bolag, martali bani suhi-suhini na ompat ai, itantan hu toruh. (bd. 11:5-17.) 10:11 Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah.
10:12 Ibagas ai adong do bagei ni siompat nahei ampa na manjulur iatas tanoh on ampa manuk-manuk na i awang-awang. 10:12 Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung.
10:13 Dob ai adong ma sada sora na marsahap hubani: Ale Petrus, jongjong ma, sayati anjaha pangan ma! 10:13 Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata: “Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah!”
10:14 Jadi nini si Petrus ma: Pantang Tuhan! Seng ongga hupangan na butak atap na so borsih. (3 Mus. 11:47; Hes. 4:14.) 10:14 Tetapi Petrus menjawab: “Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.”
10:15 Dob ai roh ma use sada sora padua halihon, mangkatahon hubani: Na dob pinapansing ni Naibata ulang hatahon butak! 10:15 Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya: “Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.”
10:16 Tolu hali do masa sonai, dob ai mintor tarangkat ma hiou ai hu langit. 10:16 Hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit.
10:17 Sanggah sungkun-sungkun ope si Petrus pasal arti ni panonggoran, na niidahni ai, domma jongjong ilobei ni labah ai suruhan ni si Kornelius, na mangindahi rumah ni si Simon ai. 10:17 Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus.
10:18 Idilohon sidea ma manungkun, atap ijai do tondok si Simon, na margoran si Petrus. 10:18 Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu.
10:19 Anjaha sanggah na marpingkir ai ope si Petrus pasal na niidahni ai, nini Tonduy in ma hubani: Adong do dua halak, na mangindahi ho! (bd. 8:29.) 10:19 Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh: “Ada tiga orang mencari engkau.
10:20 Jongjong ma ho, susur ma; laho ma ho rap pakon sidea, ulang sangsi uhurmu, ai Ahu do na marsuruh sidea! 10:20 Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab Aku yang menyuruh mereka ke mari.”
10:21 Jadi susur ma si Petrus manjumpahkon halak ai, nini ma: Ahu do na pinindahannasiam ai! Aha do halani ase roh nasiam? 10:21 Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu: “Akulah yang kamu cari; apakah maksud kedatangan kamu?”
10:22 Dob ai nini sidea ma: Ia si Kornelius, sada kopala ni tentara, sada halak na pintor uhur anjaha sihabiari Naibata, na dear baritani bani haganup halak Jahudi, dapotan parentah do ia humbani sada malekat na mapansing, ase ialopi ham hu rumahni, laho manangihon hata humbamu. 10:22 Jawab mereka: “Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kaukatakan.”
10:23 Jadi iarahkon ma sidea hu rumah, anjaha itamuei ma. Patarni ai bingkat ma ia rap pakon sidea, anjaha dihut do deba hasoman na hun Joppe mangkasomanisi. (bd. 11:12.) 10:23 Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia.
10:24 Patarni ai das ma sidea i Kesarea. Domma paima-imahon si Kornelius, anjaha domma ipatumpu diha-diha ampa huan-huanni. 10:24 Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul.
10:25 Sanggah na masuk ai si Petrus, ialo-alo si Kornelius ma ia, manrogop ma ia marsombah hubani. 10:25 Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus.
10:26 Tapi itogu si Petrus ma ia, nini ma: Jongjong ma ham, ahu pe jolma do. (bd. 14:15; Pangk. 19:10; 22:8, 9.) 10:26 Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya: “Bangunlah, aku hanya manusia saja.”
10:27 Anjaha turut marsahapi masuk ma sidea, anjaha domma buei halak tumpu dapotsi ijai. 10:27 Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul.
10:28 Dob ai nini ma hubani sidea: Ibotoh nasiam do, pantang do bani halak Jahudi marayak atap marsaor bani bangsa na legan. Tapi domma ipatuduhkon Naibata bangku, na so bulih goranon halak butak atap lang borsih. 10:28 Ia berkata kepada mereka: “Kamu tahu, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir.
10:29 Halani ai do, ase lang manjua ahu roh, sanggah na ialopi ahu. Husungkun ma sonari: Aha do halani, ase isuruh nasiam na mangalopi ahu? 10:29 Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang ke mari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku.”
10:30 Dob ai nini si Kornelius ma: Ompat ari na salpu, sangkan sanggah sonari, ai ma pukul tolu, martonggo do ahu i rumah on, jadi jongjong ma i lobeihu sada halak parhiou na marsinalsal. (bd. 1:10.) 10:30 Jawab Kornelius: “Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam tiga petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan
10:31 Nini hubangku: Ale Kornelius, itangihon Naibata do tonggomu anjaha idingat do sibere-beremu. 10:31 dan ia berkata: Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapan-Nya.
10:32 Ai pe suruh ma hu huta Joppe na mandilo si Simon, na margoran si Petrus, tondok i rumah ni si Simon, tukang sipatu ai, i topi laut. 10:32 Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus; ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut.
10:33 Jadi mintor husuruh ma na mangalopi ham, dear do pambahenanmu in, ai mintor roh do ham. Ai pe, domma tumpu hanami haganup ijon ilobei ni Naibata, sihol manangihon haganup na tinonahkon ni Tuhan in bamu. 10:33 Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.”
10:34 Dob ai marsahap ma si Petrus, nini ma: Domma tangkas iidah uhurhu, na so siidah bohi Naibata.(5 Mus. 10:17; 1 Sam. 16:17; Rom 2:11.) 10:34 Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: “Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang.
10:35 Humbani sagala bangsa tene, ijalo do sagala na mangkabiarisi anjaha na mangkorjahon hapintoran.(bd. 2:39; 15:9; Joh. 10:16.) 10:35 Setiap orang dari bangsa mana pun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya.
10:36 Itongos do hatani hubani anak ni Israel, anjaha iambilankon do damei marhitei Jesus Kristus; Ia do Tuhan ni haganup. (Jes. 52:7; Mat. 28:18.) 10:36 Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang.
10:37 Ibotoh nasiam do haganup na masa i sab tanoh Jahudi, mamungkah i nagori Galilea, dob salpu pandidion na binaritahon ni si Johannes, (Mat. 4:12, 13.) 10:37 Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes,
10:38 ai ma pasal Jesus, na hun Nasaret, na mininakan ni Naibata marhitei Tonduy Na pansing ampa hagogohon. Mardalani do Ia mambahen na madear ampa pamalumhon haganup na siniaran ni setan, ai ihasomani Naibata do Ia. (Jes. 61:1; Mat. 9:35; Luk. 4:14, 18.) 10:38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.
10:39 Hanami do saksi pasal haganup na binahenni i tanoh Jahudi age i Jerusalem. Ibunuh sidea do Ia, igantungkon bani hayu. (bd. 1:8; 2:23; 3:15.) 10:39 Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat-Nya di tanah Yudea maupun di Yerusalem; dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib.
10:40 Ipapuho Naibata do Ia bani ari patoluhon, anjaha ipatalar do dirini, (Mat. 28.) 10:40 Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan, bahwa Ia menampakkan diri,
10:41 Seng hubani haganup, tapi pitah hubani saksi-saksi do, na dob ipilih Naibata hinan, ai ma hanami, na rap mangan ampa minum pakonsi dob puho Ia humbani na matei. (Luk. 24:43; Joh. 14:22; 15:27.) 10:41 bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati.
10:42 Iparentahkon do bannami, mangambilankon anjaha manaksihon bani halak na mabuei, paboa Ia do in, na dob tinotapkon ni Naibata hinan, gabe panguhum bani na manggoluh ampa na matei. (bd. 17:31; Joh. 5:22; Rom 14:10.) 10:42 Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi Hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati.
10:43 Haganup do nabi manaksihon pasalSi, paboa jaloon ni sagala na porsaya Bani do hasasapan ni dousa marhitei Goranni. (Jes. 53:5, 6, 11; Jer. 31:34; Hes. 34:16; Dan. 9:24.) 10:43 Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya.”
10:44 Jadi sanggah ihatahon si Petrus hata ai, sogop ma Tonduy Na pansing bani haganup na manangar hata ai. (bd. 11:15.) 10:44 Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.
10:45 Haganup halak na porsaya ai, ai ma halak Jahudi, na roh mangkasomani si Petrus, longang do, halani iuseihon do homa sibere-bere ni Tonduy Na pansing bani halak parbegu. (bd. 2:38.) 10:45 Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga,
10:46 Ai ibogei do sidea marsahap bani hata na legan mamuji Naibata. (bd. 2:4; Mrk. 16:17.) 10:46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus:
10:47 Jadi nini si Petrus ma: Ai pag ma diri mamandang didion halak on, na dob manjalo Tonduy Na pansing songon hita? (bd. 11:17; 8:36; Mat. 28:19.) 10:47 “Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?”
10:48 Gabe ihatahon ma didion sidea marhitei Goran ni Tuhan Jesus Kristus. Dob ai ielek-elek sidea ma ia, ase marianan lobei ia itongah-tongah ni sidea piga-piga dokah. (Joh. 4:40.) 10:48 Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.
<< Kisah Rasul 9 Kisah Rasul 11 >>