Yesaya 41

Minggu 10 Juni 2018: Ambilan Jesaya 41: 14-20; Sibasaon Roma 3: 221
41:1 Sip ma hanima manangihon Ahu, ale sagala pulou, anjaha hanima bangsa-bangsa, pabayu ma gogohnima. Roh ma sidea hundohor, ihatahon ma: Rap ma hita marayak paruhuman. 41:1 Dengarkanlah Aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau; hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru! Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara; baiklah kita tampil bersama-sama untuk beperkara!
41:2 Ise do na mamuhoisi hun hapoltakan, na jumpahan hamonangan bani ganup langkahni? Ise do na mangondoskon bangsa sipajuh begu-begu hu lobeini, anjaha ibere kuasa bani manrojati raja-raja? Doskon orbuk do sidea ibahen podangni, anjaha songon lamlam na sinaburhon sidea ibahen siorni. (ay. 25; bd. 44:28; 45:1, 13; 46:11; 48:14, 15.) 41:2 Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup.
41:3 Ipardakdak do sidea, anjaha sonang do ia montas, bani dalan na so ongga nidogei naheini. 41:3 Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya.
41:4 Ise do na mambahen pakon na mandalankon ai? Ise do na mandilo sundut ni jolma humbani mungkahni? Ahu do, Jahowa, na parlobei anjaha na parpudi, Ahu do ai. (bd. 43:10; 44:6; 48:12; Pangk. 1:8, 11, 17; 21:6; 23:13.) 41:4 Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, Aku, TUHAN, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian Aku tetap Dia juga.
41:5 Iidah pulou do ai gabe mabiar, ujung ni tanoh on gobir do; roh ma sidea hundohor anjaha martumpu-tumpu ma. 41:5 Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar; mereka datang dan makin mendekat.
41:6 Ganup sidea marsiurupan, anjaha nini dompak hasomanni: Tenger ma uhurmu! 41:6 Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya: “Kuatkanlah hatimu!”
41:7 Tuhang bosi pahinsahon tuhang omas, sonai sijolom parpalu bani halak siantuk nanggar, mangkatahon bani pamodii: Dear ma ai. Jadi ipatoguh ma ai marhitei paku, gabe seng be miut-iut. 41:7 Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan; ia berkata tentang patrian: “Itu baik,” lalu menguatkannya dengan paku-paku, sehingga tidak goyang.
41:8 Tapi ho, ale Israel, juak-juakku ho ale Jakob, na dob hupilih in, ginompar ni si Abraham, huan-huanku ai, (bd. 42:1, 19; 43:10; 44:1, 21; 45:4; 5 Mus. 7:6; 10:15; 14:2; 2 Kron. 20:7; Ps. 135:4; Jak. 2:23.) 41:8 Tetapi engkau, hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub, yang telah Kupilih, keturunan Abraham, yang Kukasihi;
41:9 ho na dob hualop hun ujung ni tanoh on, anjaha hudilo hun tampakanni, anjaha domma huhatahon bam: Juak-juakku do ho, Ahu do mamilih ho, anjaha seng ambukkononku ho. 41:9 engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjurunya, Aku berkata kepadamu: “Engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau”;
41:10 Ulang ho mabiar, ai Ahu do hasomanmu, ulang ho rusak, ai Ahu do Naibatamu. Hupargogohi pe ho, tongon huurupi pe ho, tongon hutatang pe ho marhitei tanganku siamun na marhamonangan in. (bd. 43:1.) 41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
41:11 Tonggor ma, maningon maila anjaha bador do sagala halak na marah dompak ho; halak na mambahen partinggilan bam, masab anjaha magou do. (bd. 60:12; 2 Mus. 23:22.) 41:11 Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda; orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa;
41:12 Pindahanmu do sidea, na manlawan ho ai, tapi seng jumpah ho be sidea; gabe na lang do sidea anjaha magou, sidea na mammunsuhi ho ai. 41:12 engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka; orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa.
41:13 Ai Ahu, Jahowa Naibatamu do, na manjolom tanganmu siamun; Ahu do na mangkatahon bam: Ulang mabiar, Ahu do na mangurupi ho! 41:13 Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: “Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau.”
41:14 Ulang ho mabiar, ale goya Jakob, ale Israel hulanan na etek-etek! Ahu do na mangurupi ho, nini Jahowa; Na pansing ni Israel do Sipaluah bam.(bd. 43:3.) 41:14 Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel! Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman TUHAN, dan yang menebus engkau ialah Yang Mahakudus, Allah Israel.
41:15 Tonggor ma, bahenonku do ho gabe gareta pardogei na baru, na marot anjaha na maripon; dogeionmu do dolog anjaha parropukonmu do ai, anjaha bage lapa-lapa do bahenonmu buntu-buntu. 41:15 Sesungguhnya, Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar; engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kaubuat seperti sekam.
41:16 Piaranmu do sidea, anjaha luahonon ni logou do sidea, haba-haba do mangerab sidea. Tapi anggo ho marolob-olob do ibagas Jahowa, mamuji-muji ibagas Na pansing ni Israel. 41:16 Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam TUHAN dan bermegah di dalam Yang Mahakudus, Allah Israel.
41:17 Halak na madoyuk na masombuh mangindahi bah, hape seng dong, horah do dilah ni sidea ibahen horahni, Ahu Jahowa, manangihon sidea, Ahu Naibata ni Israel, seng anjai tadingkononku sidea. (Mat. 5:6.) 41:17 Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan; tetapi Aku, TUHAN, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel Aku tidak akan meninggalkan mereka.
41:18 Patubuhonku do bah mardalan bani buntu-buntu na leseng, anjaha bah tubuh itongah-tongah ni habungan; bahenonku do halimisan gabe tao, anjaha tanoh dorging-dorging gabe hatubuhan ni bah. (bd. 35:1, 7; 43:20; Ps. 107:35.) 41:18 Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran; Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering.
41:19 Nahkononku do i halimisan hayu ares, tusam, sampinur ampa hayu jetun; suanonku do bani tanoh dorging-dorging sampinur, jabi-jabi rap pakon maranti, 41:19 Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad dan pohon minyak; Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya,
41:20 ase iidah, itanda, iparuhurhon, anjaha iartihon sidea, paboa tangan ni Jahowa na mambahen ai, anjaha Na pansing ni Israel do na manompa ai. 41:20 supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan TUHAN yang membuat semuanya ini dan Yang Mahakudus, Allah Israel, yang menciptakannya.
41:21 Boan hanima ma hujon pakaranima, nini Jahowa, patugah ma tanda-tandani, nini Raja ni Jakob. 41:21 Ajukanlah perkaramu, firman TUHAN, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja, Allah Yakub.
41:22 Roh ma sidea hundohor anjaha ipatugah ma bannami aha na laho masa. Na masa bani mungkahni, aha do ai, patugah hanima ma, ase iparimbagaskon hanami, anjaha ibotoh hanami ujungni ai. Atap pabogeihon hanima ma bannami na sihol masa, (bd. 43:8, 9; 44:7; 46:10.) 41:22 Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi! Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya!
41:23 patugah hanima ma aha na masa dob on, ase ibotoh hanami atap Naibata do hanima tongon. Antong bahen hanima ma na madear atap na masambor, ase longang hanami anjaha gobir. 41:23 Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui, bahwa kamu ini sungguh allah; bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya!
41:24 Tonggor ma, na lang do hanima, anjaha horjanima sisoya-soya do; anjaha hagigi do halak na mamilih hanima. 41:24 Sesungguhnya, kamu ini adalah seperti tidak ada dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa; orang yang memilih kamu adalah kejijikan.
41:25 Hupuhoi do sada halak hun utara, anjaha domma roh ia; hun hapoltakan ni mata ni ari, idilo do goranku; rojatonni do parkuasa songon tanoh halampung, songon sitopa hudon mandogei tanoh hudon. (bd. 44:28; 45:1; 46:11; 48:14.) 41:25 Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang, dari sebelah matahari terbit Aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur.
41:26 Ise do na patugahkon ai humbani mulani, ase ibotoh hanami, humbani na hinan, ase tarhatahon hanami: Sintong do ai? Tapi ise pe lang na patugahkon ai, ise pe lang na pabotohkon, sahalak pe lang na manangar hatanima. 41:26 Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu, sehingga kami mengatakan: “Benarlah dia?” Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun dari padamu.
41:27 Ahu do na parlobei na patalar ai bani Sion, anjaha husuruh do hu Jerusalem siboan ambilan malas ni uhur. (Mat. 23:34.) 41:27 Sebagai yang pertama Aku memberitahukannya kepada Sion, dan Aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem.
41:28 Anjaha mangkawah ahu inggot, tapi sahalak pe seng dong; sada pe lang humbani sidea sipanuturi, na boi mambere balos anggo manungkun Ahu. 41:28 Apabila Aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi jawab kalau Aku menanyakan mereka.
41:29 Tongon, na lang do sidea ganup, anjaha sisoya-soya do pambahenan ni sidea; logou anjaha na lang do gana-gana ni sidea. (Ps. 96:5.) 41:29 Sesungguhnya, sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan.
<< Yesaya 40 Yesaya 42 >>