Yesaya 35

35:1 Marmalas ni uhur ma halimisan pakon tanoh dorging-dorging, marolob-olob ma tanoh na lungun anjaha marbunga. Songon silundat ma ai marbunga, anjaha marolob-olob; tongon, marsurak-surak anjaha marolob-olob. (bd. 32:15.) 35:1 Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga;
35:2 Hamuliaon ni Libanon ibere do bani, sonai hajagaron ni Karmel ampa Saron. Idahon ni sidea do hamuliaon ni Jahowa, hajombuton ni Naibatanta. 35:2 seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron; mereka itu akan melihat kemuliaan TUHAN, semarak Allah kita.
35:3 Pargogohi nasiam ma tangan na galek, patotap towod na rebad-rebad! (Heb. 12:12.) 35:3 Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah.
35:4 Hatahon nasiam ma bani paruhur na galek: Tenger ma uhurnasiam, ulang mabiar! Tonggor ma Naibatanasiam, roh do Ia mambalas ampa marlulu; Ia sandiri do na roh, laho paluahkon nasiam. (bd. 40:9; Ps. 94:1.) 35:4 Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati: “Kuatkanlah hati, janganlah takut! Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!”
35:5 Bukaon ma ijai mata ni halak na mapitung, anjaha ungkabon pinggol ni halak na nengel;(bd. 29:18; 42:7; Mat. 11:5.) 35:5 Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.
35:6 manlumpat-lumpat do ijai halak na repat songon ursa, anjaha marsurak-surak dilah ni halak na longah; anjaha pultak do bah i halimisan, sonai age binanga i tanoh dorging-dorging. (Mat. 15:30; Joh. 7:38.) 35:6 Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai; sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara;
35:7 Gabe tao do horsik na marohop-ohop, anjaha martubuhan bah i tanoh na horah; ianan ni sorigala hinan gabe hatubuhan ni tolong ampa arung-arung. (bd. 41:18.) 35:7 tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air; di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.
35:8 Anjaha dong do ijai dalan na bolon, anjaha igoran do ai dalan na mapansing; seng montas hunjai halak na mabutak, tapi bangsani na mandalani dalan ai do simada ai; halak na oto pe seng kahou ijai.(bd. 30:21; 62:10.) 35:8 Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus; orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.
35:9 Seng dong singa ijai, anjaha binatang panoroh seng montas hunjai, seng dong jumpah ai ijai; tapi halak na pinaluah do mardalan ijai. 35:9 Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana; orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ,
35:10 Anjaha mulak ma halak na tinobus ni Jahowa, roh hu Sion mandoding-doding, malas ni uhur sisadokah ni dokahni do iatas uluni. Jaloon ni sidea do hamegahon ampa malas ni uhur, tapi maporus ma pusok ni uhur ampa hoih-hoih.(bd. 51:11; Ps. 126:6; Pangk. 21:1-7.) 35:10 dan orang-orang yang dibebaskan TUHAN akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka; kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh.
<< Yesaya 34 Yesaya 36 >>