Yesaya 36

36:1 Pasapuluh-ompat-tahunkon dob raja si Hiskia, tangkog ma si Sanherib, raja ni si Assur manlawan sagala huta na toguh na i Juda, anjaha ipatunduk ma ai. 36:1 Maka dalam tahun keempat belas zaman raja Hizkia majulah Sanherib, raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya.
36:2 Jadi isuruh raja ni Assur ma Rabsake hun Lakis hu Jerusalem, laho marayak raja Hiskia, marhasoman buei bala. Jadi jongjong ma ia bani bondar ni bongbongan na hampit huluan, bani dalan na bolon na laho hu ladang pamurihan. (bd. 7:3.) 36:2 Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakhis ke Yerusalem kepada raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada Padang Tukang Penatu.
36:3 Dob ai luar ma manjumpahkonsi, si Eliakim anak ni si Hilkia, sijaga rumah bolon ai, pakon si Sebna jurutulis ai, ampa si Joah, anak ni si Asap, sipanuturi ai. (bd. 22:20.) 36:3 Keluarlah mendapatkan dia Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara.
36:4 Nini Rabsake ai ma dompak sidea: Patugah nasiam ma bani si Hiskia: Sonon do hata ni raja na bolon in, raja ni Assur: Ai aha do hatengeran na pinangunsagahkonmin? (ay. 13.) 36:4 Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka: “Baiklah katakan kepada Hizkia: Beginilah kata raja agung, raja Asyur: Kepercayaan macam apakah yang kaupegang ini?
36:5 Nini uhurmu gakni, sungkup ma hata ni bibir tumang gabe haputusan ampa kuasa ibagas hamunsuhon? Ai pe, hubani ise do ho marpangarapan, ase pag ho marbalik humbangku? 36:5 Kaukira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang! Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku?
36:6 Tonggor ma, mangunsagah do ho bani tungkot tolong na marosak, ai ma Masir, na manolpusi tangan ni jolma na martungkothonsi. Sonai do pambahenan ni Parao, raja ni Masir, bani sagala na martenger ni uhur bani. (Hes. 29:6.) 36:6 Sesungguhnya, engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya.
36:7 Tapi anggo porini ihatahon ho hubangku: “Martenger ni uhur bani Jahowa Nabatanami do hanami,” ai lang ia do ai, na dob iparseda si Hiskia panombahanni na i buntu-buntu ampa anjap-anjapni, sanggah na ihatahon bani Juda pakon Israel: Maningon ilobei ni anjap-anjap on do nasiam manrogop? 36:7 Dan apabila engkau berkata kepadaku: Kami berharap kepada TUHAN, Allah kami, — bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanan-Nya dan mezbah-mezbah-Nya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem: Di depan mezbah inilah kamu harus sujud menyembah!
36:8 On pe, martaruh-taruh ma ho pakon tuanku, raja Assur: Hubere ma bam dua ribu huda, atap na boi do tarpasirsir ho na mangajak ai! 36:8 Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku, raja Asyur: Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya.
36:9 Ija ma tartahan ho mangimbang sahalak gelah humbani juak-juak ni tuanku sietekan. Martenger ni uhur do ho tene bani Masir, halani gareta pakon bala parhudani? 36:9 Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda!
36:10 Ambahni ai, iagan ho na so mangunsagahkon Jahowa do gakni ahu tangkog hu tanoh on, laho parsedahon in? Jahowa do na mangkatahon bangku: Tangkog ma ho hu tanoh in, anjaha parseda ma in! 36:10 Sekarang pun, adakah di luar kehendak TUHAN aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? TUHAN telah berfirman kepadaku: Majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu!”
36:11 Dob ai nini si Eliakim pakon si Sebna ampa si Joah ma bani Rabsake: Dearan ma marsahap Aram ham bannami, juak-juakmu on, ai iarusi hanami do in. Ulang ma marsahap Jahudi ham bannami ibogei bangsa in, na iatas tembok in. 36:11 Lalu berkatalah Elyakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung: “Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok.”
36:12 Jadi nini Rabsake ma: Ai hubani tuanmu pakon hu bam gakni ahu isuruh tuanku mangkatahon hata on? Ai lang dihut do bani dalahi na iatas tembok in, na maningon mangankon ginagatni anjaha manginum bah na niinumni rap pakon hanima? 36:12 Tetapi juru minuman agung berkata: “Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?”
36:13 Dob ai jongjong ma Rabsake ai ipamaling ma sorani ibagas sahap Jahudi, nini ma: Tangihon nasiam ma hata ni raja na bolon, raja ni Assur! (ay. 4.) 36:13 Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata: “Dengarlah perkataan raja agung, raja Asyur!
36:14 Sonon do hata ni raja ai: Ulang ma ra nasiam paoto-otoan ni si Hiskia, ai lang tolap ia paluahkon nasiam. 36:14 Beginilah kata raja: Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu!
36:15 Anjaha ulang ma ra nasiam ojur-ojuron ni si Hiskia marhatengeran bani Jahowa marhitei na mangkatahon: Sai paluahon ni Jahowa do hita, seng anjai ondoskononni huta on hubagas tangan ni raja Assur. 36:15 Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada TUHAN dengan mengatakan: Tentulah TUHAN akan melepaskan kita; kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan raja Asyur.
36:16 Ulang ma tangihon nasiam si Hiskia, ai sonon do hata ni raja Assur: Mardamei ma nasiam pakon ahu, anjaha luar ma nasiam manjumpahkon ahu, ase ganup nasiam bulih mangan humbani hayu anggurni, ampa humbani hayu arani, anjaha ganup nasiam boi minum humbani parigini, (1 Raj. 5:5; Mik. 4:4; Joh. 1:48, 50.) 36:16 Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata raja Asyur: Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah ke luar kepadaku, maka setiap orang dari padamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya,
36:17 paima roh ahu mangalop nasiam hu tanoh na songon tanoh nasiam on, hu tanoh hatubuhan ni gandum pakon anggur, hu tanoh na lobihan bani ruti pakon pohon anggur. 36:17 sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur.
36:18 Ulang ma ra nasiam paoto-otoon ni si Hiskia marhitei na mangkatahon: Sai paluahon ni Jahowa do hita. Naha, mintor tarpaluah naibata ni bangsa-bangsa ma nagori ni sidea bei humbani tangan ni raja Assur? (bd. 10:10; 37:12.) 36:18 Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan: TUHAN akan melepaskan kita! Apakah pernah para allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur?
36:19 Ija do naibata ni Hamat pakon Arpad? Ija do naibata ni Separwaim? Ai tarpaluah sidea do Samaria hun tanganku? 36:19 Di manakah para allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku?
36:20 Ise ma humbani naibata ni nagori ondi na tolap paluahkon nagori ni sidea humbani tanganku? Mintor tarpaluah Jahowa ma Jerusalem humbagas tanganku? 36:20 Siapakah di antara semua allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga TUHAN sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku?”
36:21 Jadi sip ma sidea, seng dong ibalosi age sangkababah hata, ai sonai do parentah ni raja ai: Ulang balosi nasiam ia! 36:21 Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya: “Jangan kamu menjawab dia!”
36:22 Dob ai roh ma si Eliakim, anak ni si Hilkia, sijaga rumah bolon pakon si Sebna, jurutulis ai ampa si Joah, anak ni si Asap, panuturi ai, marayak si Hiskia marhiou na marigat, laho patugahkon hubani, hata ni Rabsake ai. 36:22 Kemudian pergilah Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia, dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung.
<< Yesaya 35 Yesaya 37 >>