Hakim-hakim 7

Minggu 28 Juli 2019, VI Dob Trinitas: Ambilan Panguhum 7:2-9; Sibasaon Epesus 6:10-20
7:1 Dob ai puho ma si Jerubbaal, ai ma si Gideon girah sogod, rap pakon halak hasomanni ai, jadi marsaran ma sidea ilambung ni bah tubuh Harod; anjaha bala ni Midian marsaran do i utarani, ilambung ni buntu-buntu More, i habungan (bd. 6:32.) 7:1 Adapun Yerubaal — itulah Gideon — bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod; perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More, di lembah.
7:2 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Gideon: Mabueitu do halak hasomanmin, parhiteianku mamberehon halak Midian hubagas tangan ni sidea, ase ulang ipuji halak Israel dirini dompak Ahu, mangkatahon: Tanganku sandiri do na paluahkon ahu. (bd. 6:14.) 7:2 Berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: “Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu dari pada yang Kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap Aku, sambil berkata: Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.
7:3 On pe tingtingkon ma ase ibogei halak ganupan: Barang ise na mabiar anjaha gobir, mulak ma ia hun dolog Gilead. Jadi mulak ma dua puluh dua ribu halak, tading ma sapuluh ribu. (5 Mus. 20:8.) 7:3 Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian: Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead.” Lalu pulanglah dua puluh dua ribu orang dari rakyat itu dan tinggallah sepuluh ribu orang.
7:4 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Gideon: Mabueitu ope halak ai, arahkon ma sidea tuad hu bah ai, ase hulajou sidea ijai, jadi barang ise na huhatahon bam: On ma halak hasomanmu bingkat, jadi ia ma hasomanmu bingkat, tapi barang ise na huhatahon bam: Halak on seng bulih hasomanmu bingkat, jadi ulang ma bingkat ai. 7:4 Tetapi TUHAN berfirman kepada Gideon: “Masih terlalu banyak rakyat; suruhlah mereka turun minum air, maka Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang Kufirmankan kepadamu: Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barangsiapa yang Kufirmankan kepadamu: Inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi.”
7:5 Jadi iarahkon ma halak ai tuad minum hu bah ai. Nini Jahowa ma dompak si Gideon: Barang ise na manirup bah in marhitei dilahni, songon pandilati ni baliang, papulig ma ai, sonai homa na manowod minum. 7:5 Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah TUHAN kepadanya: “Barangsiapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kaukumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum.”
7:6 Ia bilangan ni na manirup ai tolu ratus halak do, anjaha haganup na legan ai manowod do laho minum bah marhitei tanganni. 7:6 Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada tiga ratus orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air.
7:7 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Gideon: Marhitei sitolu ratus halak ai, na manirup ai, Ahu paluahkon hanima anjaha mamberehon halak Midian hu tangannima; tapi sagala halak na legan ai bulih do mulak, ganup hu iananni bei. (1 Sam. 14:6.) 7:7 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: “Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu akan Kuselamatkan kamu: Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu; tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya.”
7:8 Ibuat ma bohal ni halak ai pakon tarompetni; anjaha isuruh ma haganup halak Israel mulak, ganup hu lampo-lamponi bei, tapi na tolu ratus ai ijolomi do. Ia parlampo-lampoan ni halak Midian i bornohni do, i habungan. 7:8 Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala; demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah.
7:9 Lanjar bornginni ai ihatahon Jahowa ma hubani: Jongjong ma ho, tuad ma ho mandorab parlampo-lampoan ai, ai domma huondoskon ai hubagas tanganmu. 7:9 Pada malam itu berfirmanlah TUHAN kepadanya: “Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah Kuserahkan itu ke dalam tanganmu.
7:10 Tapi anggo mabiar ho tuad, tuad ma ho lobei pakon si Pura, juak-juakmin hu parlampo-lampoan ai; 7:10 Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu;
7:11 jadi bogeionmu ma barang aha sahap-sahap ni sidea; dob ai dapotan gogoh ma tanganmu mandorab parlampo-lampoan ai. 7:11 maka kaudengarlah apa yang mereka katakan; kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu.” Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu.
7:12 Ia halak Midian pakon halak Amalek ampa haganup halak parhapoltakan ai martibalan do i habungan ai, songon balang bueini, anjaha unta ni sidea songon horsik na i pasir ni laut, seng tarbilangi halani bueini. 7:12 Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya.
7:13 Daskonsi si Gideon hujai, adong ma sada halak patugahkon nipini hubani hasomanni, nini: Tonggor ma, na marnipi do ahu; magulang sada ruti masuk hu parlampo-lampoan ni halak Midian; daskonsi hu lampo-lampo on, idorab ma lampo-lampo on, gabe marumbak anjaha balik; sonai ma reong lampo-lampo ai. (1 Mus. 40:9, 16; Heb. 11:34.) 7:13 Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya: “Aku bermimpi: tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian; setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh, dan dibongkar-bangkirkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh.”
7:14 Dob ai nini hasomanni ai ma mambalosi: Seng bulih lang podang ni si Gideon, anak ni si Joas halak Israel ai do ai; domma iondoskon Naibata halak Midian pakon ganup lampo-lampo on hubagas tanganni. 7:14 Lalu temannya menjawab: “Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu; Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya.”
7:15 Jadi dob ibogei si Gideon hata ni nipi ai pakon artini, manrogop ma ia marsombah. Dob ai mulak ma ia hu parlampo-lampoan ni halak Israel, anjaha nini ma: Jongjong ma, ai domma iondoskon Jahowa parlampo-lampoan ni halak Midian hu tangannasiam. (Jes. 9:3.) 7:15 Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata: “Bangunlah, sebab TUHAN telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu.”
7:16 Dob ai ibagi si Gideon ma na tolu ratus halak ai gabe tolu hulanan, anjaha ibere ma tarompet sada bei hubagas ganup tangan ni sidea ampa hudon na lumei sada bei, na marisi suluh damar. 7:16 Sesudah itu dibaginyalah ketiga ratus orang itu dalam tiga pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu.
7:17 Anjaha nini ma dompak sidea: Pardiateihon nasiam ma ahu anjaha bahen nasiam ma songon na hubahen. Anggo das ma ahu hu ujung ni parlampo-lampoan ai, bahen nasiam ma songon na hubahen ai. 7:17 Dan berkatalah ia kepada mereka: “Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan.
7:18 Anggo husompul tarompet, ahu ampa ganup halak na rap pakon ahu, sompul nasiam ma homa tarompet inggot ni ganup parlampo-lampoan ai, anjaha marsurak ma: Bani Jahowa pakon bani si Gideon. 7:18 Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru: ‘Demi TUHAN dan demi Gideon!’ “
7:19 Jadi dob das si Gideon rap pakon halak sisaratus hasomanni ai hu ujung ni parlampo-lampoan ai, bani pamungkah ni runda tongah borngin, sanggah ai pe mulai marjaga sidea, jadi isompul sidea ma tarompet anjaha ibolahkon ma hudon na i tangan ni sidea ai. 7:19 Lalu Gideon dan keseratus orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka.
7:20 Jadi rap manompul tarompetni bei ma na tolu hulanan ai anjaha ibolahkon ma hudon ai, ijolom bei ma suluh i tangan sambilouni anjaha tarompet sisompulon ai i tangan siamunni, lanjar marsurak: Podang halani Jahowa pakon halani si Gideon! 7:20 Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru: “Pedang demi TUHAN dan demi Gideon!”
7:21 Lanjar jongjong bei ma sidea, ganup bani iananni, inggot parlampo-lampoan ai; gabe lutu ma ganup bala ai, mandoraki anjaha maporus. 7:21 Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri.
7:22 Sanggah na sinompul ni sitolu ratus halak ai tarompet ai, jadi ipatongon Jahowa ma podang ni na sada hubani na sada nari i parlampo-lampoan ai, gabe maporus ma bala ai das hu Bet-Sita, dompak Zesera das hu parbalogan ni Abel-Mehola dohorhon Tabat. 7:22 Sedang ketiga ratus orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu TUHAN membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel-Mehola dekat Tabat.
7:23 Dob ai iarahkon ma halak Israel hun marga Naftali, hun marga Asser pakon humbani ganup marga Manasse, jadi iayak sidea ma halak Midian. 7:23 Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu.
7:24 Isuruh si Gideon ma homa suruhan hu ganup dolog Efraim mangkatahon: Tuad ma nasiam mandorab halak Midian, anjaha soluk nasiam ma hampit bah ai mangimbang sidea das hu Bet-Bara pakon bah Jordan. Jadi iarahkon ma ganup halak Efraim, gabe isoluk sidea ma bah ai das hu Bet-Bara, sonai homa Jordan. 7:24 Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan: “Turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-Bara, dan juga sungai Yordan.” Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-Bara, juga sungai Yordan.
7:25 Itaban sidea ma dua raja ni halak Midian, ai ma si Oreb pakon si Zeeb. Ibunuh sidea ma si Oreb i dolog batu Oreb anjaha si Zeeb ibunuh ibagas pangilangan anggur Zeeb. Ipardakdak sidea ma halak Midian, iboan sidea ma ulu ni si Oreb pakon ulu ni si Zeeb hubani si Gideon i dipar ni Jordan. 7:25 Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan.
<< Hakim-hakim 6 Hakim-hakim 8 >>