Hakim-hakim 8

8:1 Dob ai nini halak Efraim ma hubani: Mase ma sonai pambahenmu bennami, ai lang iarahkon ham hanami marmunsuh dompak halak Midian? Banggal tumang do hutuk ni sidea bani. (bd. 12:1; Jes. 11:13.) 8:1 Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon: “Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami! Mengapa engkau tidak memanggil kami, ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?” Lalu mereka menyesali dia dengan sangat.
8:2 Tapi nini ma dompak sidea: Aha ma na hubahen in anggo na partimbangkon hubani na binahen nasiam? Ai lang dearan do parturiangan ni halak Efraim humbani pariama buah anggur ni halak Abiezer? (bd. 6:11, 15.) 8:2 Jawabnya kepada mereka: “Apa perbuatanku dalam hal ini, jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer?
8:3 Hubagas tangan nasiam do iondoskon Naibata raja ni halak Midian, ai ma si Oreb pakon si Zeeb, aha ma na hubahen anggo ipartimbangkon hubani nasiam? Jadi dob ihatahon sonai, mahombun ma ringis ni sidea dompaksi. 8:3 Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu; apa yang telah dapat kucapai, jika dibandingkan dengan kamu?” Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia.
8:4 Jadi dob das si Gideon hu bah Jordan, mandipar ma ia rap pakon hasomanni na tolu ratus halak ai, domma loja, tapi sai inunut do mangayak-ayak. 8:4 Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ketiga ratus orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga.
8:5 Nini ma dompak parhuta Sukot: Tolong nasiam ma mambere otik roti bani halak na mangirikkon ahu on; ai domma latih sidea, anjaha na mangayak-ayak si Zeba pakon si Salmuna raja ni halak Midian do hanami. 8:5 Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot: “Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian.”
8:6 Tapi nini pangintuai ni huta Sukot ma: Domma ondos gakni tangan ni si Zeba pakon si Salmuna hubagas tanganmu, ase bereonnami ruti hubani balamu? 8:6 Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu: “Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?”
8:7 Dob ai nini si Gideon ma: Anggo sonai, ia dob ibere Jahowa si Zeba pakon si Salmuna hubagas tanganku, bogboganku ma angkulanasiam bani duri ampa tatada na hun halimisan. 8:7 Lalu kata Gideon: “Kalau begitu, apabila TUHAN menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak.”
8:8 Dob ai tangkog ma ia hunjai hu Penuel, anjaha ihatahon ma sonai hubani sidea, tapi ibalosi par-Penuel ma ia songon parbalos ni par-Sukot ai. (1 Mus. 32:30, 31.) 8:8 Maka berjalanlah ia dari sana ke Pnuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Pnuel, tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot.
8:9 Dob ai nini ma homa dompak par-Penuel ai: Anggo mulak ahu horas-horas, parreongonku ma manara on. 8:9 Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Pnuel: “Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini.”
8:10 Tapi anggo si Zeba pakon si Salmuna i Karkor do rap pakon bala ni sidea, hira-hira sapuluh lima ribu halak bueini, ai ma sagala na tading ope humbani ganup bala ni halak parhapoltakan; ai domma rasei saratus dua puluh ribu halak na marsinjatahon podang. 8:10 Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira lima belas ribu orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur; banyaknya yang tewas ada seratus dua puluh ribu orang yang bersenjatakan pedang.
8:11 Ia si Gideon, tangkog do ia hun dalan ni halak siiani lampo-lampo hampit hapoltakan ni Nobah pakon Jogbeha, anjaha idorab ma bala ai, na so panagaman ni sidea. 8:11 Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kalah tentara itu, ketika tentara itu menyangka dirinya aman.
8:12 Maporus ma si Zeba pakon si Salmuna, tapi ipardakdak si Gideon ma sidea anjaha dapotsi do na dua raja ni Midian ai, si Zeba pakon si Salmuna, anjaha mambur merap do ganup bala ai ibahen. 8:12 Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu diceraiberaikannya.
8:13 Dob ai mulak ma si Gideon, anak ni si Joas hun parporangan hun tangkogan Heres; 8:13 Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres;
8:14 itangkap sidea ma sahalak garama parhuta Sukot ai, isungkuni sidea ma ia; jadi isurati ma goran-goran ni pambobai pakon pangintuai-pangintuai ni Sukot bani si Gideon, pitu puluh pitu halak bueini. 8:14 ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, tujuh puluh tujuh orang banyaknya.
8:15 Dob ai laho ma ia hubani parhuta Sukot anjaha nini ma: Andon ma si Zeba pakon si Salmuna, marhalanihon ni sidea domma iapasi nasiam ahu, pala ihatahon nasiam: Domma gakni ondos hu tanganmu si Zeba pakon si Salmuna, ase bereonnami ruti hubani balamu na loja in? 8:15 Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata: “Inilah Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata: Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?”
8:16 Dob ai itangkapi ma pangintuai ni huta ai, ibuat ma pakon duri ampa tatada na hun halimisan, ijora ma sidea marhitei ai. 8:16 Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu.
8:17 Tapi ipanreong do manara ni Penuel anjaha ibunuhi parhuta ai. (1 Raj. 12:25.) 8:17 Juga menara Pnuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu.
8:18 Dob ai nini ma dompak si Zeba pakon si Salmuna: Ija do halak na dob binunuh nasiam i Tabor? Balos ni sidea: Usih do sidea hubamu, ganup songon rupa ni anak ni raja-raja. 8:18 Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmuna: “Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?” Jawab mereka: “Mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja.”
8:19 Dob ai nini si Gideon ma: Saninangku do sidea, anak ni inangku. Songon sintongni manggoluh Jahowa, ambit na ipagoluh nasiam sidea, seng bunuhonku nasiam. 8:19 Lalu kata Gideon: “Saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku! Demi TUHAN yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu.”
8:20 Jadi ihatahon ma hubani si Jeter bunga tubuh ni ai: Bunuh ma sidea! Tapi seng ra garama ai manintak podangni, halani mabiar ia, ai poso ope ia. 8:20 Katanya kepada Yeter, anak sulungnya: “Bangunlah, bunuhlah mereka.” Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda.
8:21 Nini si Zeba pakon si Salmuna ma: Ham sandiri ma jongjong mamunuh hanami, ai sonin halak, sonai do gogohni. Jadi jongjong ma si Gideon, ibunuh ma si Zeba pakon si Salmuna; anjaha ibuat ma jagar-jagar na bani borgok ni unta ni sidea. 8:21 Lalu kata Zebah dan Salmuna: “Bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya.” Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka.
8:22 Dob ai nini halak Israel ma dompak si Gideon: Rajai ma hanami, age ham, age anakmu, age pahompumu, ai ham do na paluahkon hanami hun tangan ni halak Midian. 8:22 Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon: “Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian.”
8:23 Nini si Gideon ma mambalosi sidea: Seng ahu manrajai nasiam, anjaha seng anakku manrajai nasiam, Jahowa do na manrajai nasiam. (1 Sam. 12:12.) 8:23 Jawab Gideon kepada mereka: “Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu tetapi TUHAN yang memerintah kamu.”
8:24 Ambah ni ai nini si Gideon ma: Sada do na hupindo humbani nasiam: Ganup ma nasiam mambere bangku anting-anting omas taban-tabanni bei. Ai maranting-anting omas do sidea, ai halak Ismael do sidea. 8:24 Selanjutnya kata Gideon kepada mereka: “Satu hal saja yang kuminta kepadamu: Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya.” — Karena musuh itu beranting-anting mas, sebab mereka orang Ismael.
8:25 Nini sidea ma mambalosi: Ra do hanami mamberehon ai. Jadi dob ipaherbang sada hiou, ganup ma sidea mannahkon anting-anting taban-tabanni ai hujai. 8:25 Jawab mereka: “Kami mau memberikannya dengan suka hati.” Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu.
8:26 Ia borat ni anting-anting omas na pinindoni ai saribu pitu ratus sekel omas do, legan ni ugas-ugas na songon bulan sasabi, ugas na i pinggol pakon hiou hasumba na pinakei ni raja-raja ni halak Midian, legan ni horung-korung na iborgok ni unta ni sidea. 8:26 Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada seribu tujuh ratus syikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka.
8:27 Dob ai ibahen si Gideon ma ai gabe baju efod, ipajongjong ma ai i hutani i Ofra. Ganup halak Israel marsombah ma hujai, anjaha gabe tirangkap ma ai bani si Gideon pakon ginomparni. (bd. 17:5; 2 Mus. 28:6-14.) 8:27 Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu; inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya.
8:28 Sonai ma partunduk ni halak Midian ibahen halak Israel, seng boi padurgak uluni bei; jadi marsonang-sonang ma tanoh ai ompat puluh tahun dokahni bani panorang ni si Gideon. (bd. 3:11; 5:31.) 8:28 Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi; maka amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya pada zaman Gideon.
8:29 Mulak ma homa si Jerubbaal, anak ni si Joas, lanjar marianan i rumahni. 8:29 Lalu Yerubaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri.
8:30 Adong do anak bani si Gideon pitu puluh halak, na pinupusni, ai buei do parinangonni, 8:30 Gideon mempunyai tujuh puluh anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristeri banyak;
8:31 sonai homa siampar apeini i huta Sikem itubuhkon do sada anak bani, anjaha ibahen ma goranni si Abimelek. 8:31 juga gundiknya yang tinggal di Sikhem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anak itu.
8:32 Dob ai matei sayurmatua ma si Gideon anak ni si Joas, anjaha itanom ma i tanoman ni si Joas, bapani ai, i Ofra, tanoh ni halak Abiezer. (bd. 6:11.) 8:32 Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas, ayahnya, di Ofra kota orang Abiezer.
8:33 Dob matei si Gideon, marbalik ma halak Israel, isombah ma Baal, anjaha ibahen ma Baal-Berit gabe naibata ni sidea. (bd. 2:11; 9:4.) 8:33 Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal-Berit menjadi allah mereka;
8:34 Seng idingat halak Israel be Jahowa, Naibata ni sidea, na paluahkon sidea humbani munsuh ni sidea inggot. 8:34 orang Israel tidak ingat kepada TUHAN, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya,
8:35 Seng homa ipataridahkon sidea tarima kasih ni uhurni bani ginompar ni si Jerubbaal, ai ma si Gideon, balos ni ganup na madear, na binahenni hubani halak Israel. (bd. 9:5; 19:24.) 8:35 juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubaal-Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel.
<< Hakim-hakim 7 Hakim-hakim 9 >>