Hakim-hakim 6

6:1 Dob ai ihorjahon halak Israel ma sogam ni uhur ni Jahowa, gabe iondoskon Jahowa ma sidea hu tangan ni halak Midian, pitu tahun dokahni. 6:1 Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN; sebab itu TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian, tujuh tahun lamanya,
6:2 Halani parah ni pangodoh ni tangan ni halak Midian bani halak Israel, gabe ibahen sidea ma bani sidea parlingodan i dolog, i liang pakon i huta na marbatar-batar dompak halak Midian. 6:2 dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu.
6:3 Ai martidahkonsi halak Israel mintor roh do halak Midian, Amalek pakon halak na hun hapoltakan manosak sidea. (5 Mus. 28:33.) 6:3 Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka;
6:4 Ibahen ma parlampo-lampoanni itongah-tongah ni sidea, anjaha iagou gogoh ni tanoh ai das hu Gaza, anjaha seng dong itebai sipanganon bani halak Israel, age biri-biri, lombu atap halode pe. 6:4 berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apa pun di Israel, juga domba, atau lembu atau keledai pun tidak.
6:5 Ai roh do sidea tangkog rap pakon pinahanni ampa lampo-lamponi, anjaha parrohni ai marbuei-buei do songon balang; seng tarhira buei ni sidea pakon unta ni sidea; roh do sidea laho mansedahon. 6:5 Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya,
6:6 Jadi musil tumang ma halak Israel halani halak Midian ai. Jadi doruh-doruh ma halak Israel hubani Jahowa. 6:6 sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada TUHAN.
6:7 Dobkonsi doruh-doruh halak Israel bani Jahowa halani halak Midian ai, 6:7 Ketika orang Israel berseru kepada TUHAN karena orang Midian itu,
6:8 jadi isuruh Jahowa ma sahalak nabi marayak halak Israel, nini ma dompak sidea: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Ahu do na patangkog hanima hun tanoh Masir, anjaha na paluarhon hanima hun rumah parjabolonan; 6:8 maka TUHAN mengutus seorang nabi kepada orang Israel, yang berkata kepada mereka: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan.
6:9 Ahu do na paluahkon hanima hun tangan ni halak Masir pakon hun tangan ni ganup halak na manghilang hanima, hu usir do sidea hun lobei-lobeinima, anjaha huberehon tanoh ni sidea hubennima. 6:9 Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan Aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka Kuberikan kepadamu.
6:10 Anjaha domma huhatahon bennima: Ahu do Jahowa, Naibatanima, ulang ma sombah hanima naibata ni halak Amori, simada tanoh niianannima, tapi seng itangihon hanima sorangku. (Jos. 23:7; 24:14.) 6:10 Dan Aku telah berfirman kepadamu: Akulah TUHAN, Allahmu, maka janganlah kamu menyembah allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu.”
6:11 Dob ai roh ma malekat ni Jahowa, anjaha hundul itoruh ni baringin na i Ofra, rupei ni si Joas, halak Abiezer, sanggah mardogei gandum si Gideon, anakni ai bani pangilangan anggur, laho mamonopkon ai ilobei ni halak Midian. 6:11 Kemudian datanglah Malaikat TUHAN dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
6:12 Jadi ipatalar malekat ni Jahowa ma dirini hubani, anjaha nini ma dompaksi: Ihasomani Jahowa do ham, ale puanglima na gogoh! 6:12 Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian: “TUHAN menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.”
6:13 Nini si Gideon ma hubani: Santabi, tuannami, anggo ihasomani Jahowa do hanami, mase ma mangonai ganupan on bennami? Ija do sagala halongangan, na binaritahon ni ompungnami hubennami, sanggah na hinatahon ni sidea: Ai lang Jahowa do na patangkog hita hun Masir? Tapi sonari domma ibuangkon Jahowa hanami anjaha iondoskon do hanami hu tangan ni halak Midian. (Ps. 146:5; Jer. 17:7, 13.) 6:13 Jawab Gideon kepada-Nya: “Ah, tuanku, jika TUHAN menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata: Bukankah TUHAN telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang TUHAN membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian.”
6:14 Dob ai idompakkon Jahowa ma ia, anjaha ihatahon: Laho ma ho ibagas hagogohonmon, paluah ma halak Israel hun tangan ni halak Midian. Ai lang Ahu do na marsuruh ho? (1 Sam. 12:11; 2 Kor. 12:9; Heb. 11:32-34.) 6:14 Lalu berpalinglah TUHAN kepadanya dan berfirman: “Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah Aku mengutus engkau!”
6:15 Nini ma hubani: Santabi, tuannami, marhitei aha ma ahu paluahkon halak Israel? Tonggor ma, hanami na saompung do sietekan bani marga Manasse, anjaha ahu do sianggian i rumah ni bapa. 6:15 Tetapi jawabnya kepada-Nya: “Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.”
6:16 Nini Jahowa ma hubani: Ahu do mangkasomani ho, halani ai maningon taluhononmu do halak Midian, songon na manaluhon sada halak tumang. (2 Mus. 3:12.) 6:16 Berfirmanlah TUHAN kepadanya: “Tetapi Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis.”
6:17 Jadi nini ma hubani: Anggo tongon do dapotan idop ni uhur ahu i lobeimu, patuduhkon Ham ma bangku sada tanda, paboa Ham do na marsahap pakon ahu. 6:17 Maka jawabnya kepada-Nya: “Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, maka berikanlah kepadaku tanda, bahwa Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku.
6:18 Ulang ma misir Ham hunjon, paima mulak ahu bamu, mamboan galangan sigalangkononku i lobeimu. Jadi nini ma: Ijon pe Ahu paima mulak ho. (bd. 13:15.) 6:18 Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang kepada-Mu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan-Mu.” Firman-Nya: “Aku akan tinggal, sampai engkau kembali.”
6:19 Dob ai masuk ma si Gideon, anjaha ihoseihon ma anak ni hambing sada pakon ruti na so niigaran humbani saefa nitak; inahkon ma gulei ai hubagas tapongan anjaha kuahni ai hubagas mangkuk, dob ai iboan ma ai hubani, hutoruh ni baringin ai, anjaha iidangkon. 6:19 Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung; ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepada-Nya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya.
6:20 Nini malekat ni Naibata ai ma hubani: Buat ma gulei in pakon ruti na so niigaran in, nahkon ma in hu atas ni batu on, anjaha useihon ma kuahni ai hu atasni. Jadi ibahen ma sonai. 6:20 Berfirmanlah Malaikat Allah kepadanya: “Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya.” Maka diperbuatnya demikian.
6:21 Dob ai ituldukkon malekat ni Jahowa ma tungkot na ibagas tanganni ai, anjaha isinggur ma gulei pakon ruti na so niigaran ai bani ujung ni tungkot ai; kaluar ma apuy hun batu ai mangankon gulei pakon ruti na so niigaran ai; dob ai lingod ma malekat ni Jahowa humbani panonggorni. (3 Mus. 9:24.) 6:21 Dan Malaikat TUHAN mengulurkan tongkat yang ada di tangan-Nya; dengan ujungnya disinggung-Nya daging dan roti itu; maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah Malaikat TUHAN dari pandangannya.
6:22 Jadi ibotoh si Gideon ma, malekat ni Jahowa do hape, gabe nini ma: Ham Tuhan Jahowa! Domma huidah hape malekat ni Jahowa padumpar bohi. 6:22 Maka tahulah Gideon, bahwa itulah Malaikat TUHAN, lalu katanya: “Celakalah aku, Tuhanku ALLAH! sebab memang telah kulihat Malaikat TUHAN dengan berhadapan muka.”
6:23 Tapi nini Jahowa ma hubani: Damei ma bam! Ulang ho mabiar, seng matei ho. (bd. 13:22.) 6:23 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadanya: “Selamatlah engkau! Jangan takut, engkau tidak akan mati.”
6:24 Dob ai ipajongjong si Gideon ma ijai sada anjap-anjap bani Jahowa, anjaha ibahen ma goranni: Jahowa do haluahon. Adong ope anjap-anjap ai ronsi sadari on i Ofra, rupei ni halak Abiezer ai. 6:24 Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi TUHAN dan menamainya: TUHAN itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer.
6:25 Bornginni ai nini Jahowa ma hubani: Buat ma sada lombu tunggal ni bapamu pakon lombu tunggal paduahon na marumur pitu tahun, parreong ma anjap-anjap ni Baal ni bapamu anjaha roboh ma tiang sisombahon na ilambungni ai. (2 Raj. 11:18; 23:12-15.) 6:25 Pada malam itu juga TUHAN berfirman kepadanya: “Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur tujuh tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya.
6:26 Dob ai pajongjong ma sada anjap-anjap bani Jahowa, Naibatamu iatas ni hubuan ai anjaha atur dear-dear, dob ai buat ma lombu tunggal na paduahon ai anjaha galangkon ma galangan situtungon, sobanni ai ma hayu ni tiang sisombahon sirobohonmai. 6:26 Kemudian dirikanlah mezbah bagi TUHAN, Allahmu, di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kautebang itu.”
6:27 Dob ai iarahkon si Gideon ma sapuluh halak jabolonni anjaha ibahen ma songon na hinatahon ni Jahowa hubani. Tapi halani mabiar ia hubani ginompar ni bapani pakon hubani parhuta ai mandalankon ai arian, gabe borngin ma ibahen. 6:27 Kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam.
6:28 Dob puho parhuta ai girah sogod, tonggor ma, domma mareong anjap-anjap ni Baal ai, domma iroboh tiang sisombahon na ilambungni ai anjaha domma igalangkon lombu tunggal na paduahon iatas ni anjap-anjap na pinajongjong ai. 6:28 Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu.
6:29 Dob ai nini sidea ma samah sidea: Ise do na mambahen on? Dob ipareksa anjaha isungkun, gabe dong ma halak na mangkatahon: Si Gideon, anak ni si Joas do na mambahen in. 6:29 Berkatalah mereka seorang kepada yang lain: “Siapakah yang melakukan hal itu?” Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang: “Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu.”
6:30 Jadi nini parhuta ai ma bani si Joas: Boan ma anakmin hudarat; maningon matei ia bunuhon, halani na pinarreongni ai anjap-anjap ni Baal, anjaha halani na nirobohni ai tiang sisombahon na ilambungni ai. 6:30 Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas: “Bawalah anakmu itu ke luar; dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya.”
6:31 Tapi nini si Joas ma dompak sagala halak na manginggotisi ai: Nasiam ma gakni manlawan mangkopkop Baal? Barang sihol nasiam manolongsi? Barang ise na manlawan mangkopkop Baal, maningon matei sogod on. Anggo naibata do ia, ia ma manlawan mangkopkop dirini, dompak halak na manreongkon anjap-anjapni. (1 Raj. 18:21.) 6:31 Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu: “Kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri, setelah mezbahnya dirobohkan orang.”
6:32 Jadi bani ari na sada ai, igoran halak ma ia si Jerubbaal, halani nini halak: Paturut ma Baal manlawansi, halani na nireongkonni ai anjap-anjap ai. 6:32 Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubaal kepada Gideon, karena kata orang: “Biarlah Baal berjuang dengan dia, setelah dirobohkannya mezbahnya itu.”
6:33 Haganup halak Midian, pakon halak Amalek ampa halak parhapoltakan roh ma sidea rap, idipari sidea ma Jordan anjaha marsaran ma sidea i habungan Jesreel. 6:33 Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama; mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel.
6:34 Jadi isorapi Tonduy ni Jahowa ma si Gideon; isompul ma tarompet mangarahkon halak Abiezer mangirikkonsi. (bd. 3:10; 11:29; 13:25.) 6:34 Pada waktu itu Roh TUHAN menguasai Gideon; ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia.
6:35 Isuruh ma homa suruhanni bani ganup marga Manasse laho mangarahkon sidea mangirikkonsi. Sonai homa isuruh ma suruhanni hubani halak Asser, Sebulon pakon Naftali, anjaha sidea pe roh ma mangirikkonsi. 6:35 Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka.
6:36 Dob ai nini si Gideon ma dompak Naibata: Anggo Ham ma tongon na sihol paluahkon halak Israel marhitei tanganku, songon na hinatahonmu ai, 6:36 Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah: “Jika Engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang Kaufirmankan itu,
6:37 tonggor ma, huherbangkon ma bobak ni biri-biri on i pardogeian on. Anggo pitah bobak on do marnamur anjaha horah ganup tanoh na inggot, jadi hubotoh ma, Ham ma tongon na sihol paluahkon halak Israel marhitei tanganku, songon na hinatahonmu ai. 6:37 maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan; apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku, bahwa Engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang Kaufirmankan.”
6:38 Jadi jumpah ma sonai, ai dob puho ia patarni ai, iporoh ma bobak ai, gabe dapotsi ma namur gok sada batil. 6:38 Dan demikianlah terjadi; sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air.
6:39 Dob ai nini si Gideon ma dompak Naibata: Ulang ma manringis Ham mangidah ahu, anggo marsahap ahu sahali nari gelah; palopas Ham ma ahu, pitah sahali nari mando, mambahen parlajouan pakon bobak ni biri-biri on; pitah bani bobak on ma horah, tapi iatas ni ganup tanoh ai inggot, marnamur. (1 Mus. 18:30.) 6:39 Lalu berkatalah Gideon kepada Allah: “Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja; biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu: sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun.”
6:40 Jadi ibahen Naibata ma sonai bornginni ai; ai pitah bani bobak ai do horah, tapi bani ganup tanoh ai marnamur do. 6:40 Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun.
<< Hakim-hakim 5 Hakim-hakim 7 >>