Habakuk 3

Minggu 24 November 2019, XXIII Dob Trinitas: Ambilan, Habakuk 3:1-16; Sibasaon, Mateus 13:47-50
Minggu 4 Agustus 2019, VII Dob Trinitas: Ambilan, Habakuk 3:14-19; Sibasaon, 1 Tesalonika 4:13-18
3:1 Tonggo ni si Habakuk, nabi ai. 3:1 Doa nabi Habakuk. Menurut nada ratapan.
3:2 Ale Jahowa, domma hubogei baritamu, gabe gok biar do ahu halani horjamu ai. Pabayu Ham ma ai bani partongahan ni tahun, bani partongahan ni tahun ma tongon pabotohkon Ham ai; ingat Ham ma maridop ni uhur, age ibagas ringis. (Rom 11:12.) 3:2 TUHAN, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu, ya TUHAN, kutakuti! Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun; dalam murka ingatlah akan kasih sayang!
3:3 Roh do Naibata hun Teman, anjaha Na mapansing sahalian ai hun dolog Paran (Sela). Irungkub hamuliaonni do langit, anjaha gok tanoh on puji-pujianni. (5 Mus. 33:2; Panguh. 5:4.) 3:3 Allah datang dari negeri Téman dan Yang Mahakudus dari pegunungan Paran. Sela Keagungan-Nya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepada-Nya.
3:4 Parsinalsalni songon sinalsal ni mata ni ari do, sondang luar hun lambungni; ai do ibahen panrungkub ni hasangaponni. (1 Raj. 8:12.) 3:4 Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisi-Nya dan di situlah terselubung kekuatan-Nya.
3:5 Mardalan do sampar i lobeini, anjaha irik do i pudini mangihut bunrung. (2 Mus. 9:3; 2 Sam. 24:15.) 3:5 Mendahului-Nya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejak-Nya.
3:6 Jongjong ma Ia anjaha ibahen ma dugur tanoh on; mangkawah ma Ia inggot, gabe ibahen ma mangkalumpat bangsa halani hirjatni; masarsar ma dolog-dolog na jonam hinan anjaha marongrong buntu-buntu sisadokah-dokahni. Dalan humbani nabasaia Ia do simadasi. (Ps. 68:9; 104:32.) 3:6 Ia berdiri, maka bumi dibuat-Nya bergoyang; Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuat-Nya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad; itulah perjalanan-Nya berabad-abad.
3:7 Huidah do lampo-lampo ni Kusan hona tipa, anjaha dugur-dugur tirei ni lampo-lampo ni tanoh Midian. 3:7 Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar.
3:8 Ai dompak bah banggal, dompak bah banggal do Ham manringis, ale Jahowa, barang dompak laut do Ham manggila, ase ipahundul Ham dirimu bani hudamu, bani gareta hamonanganmu? (Ps. 68:18; 114:3-5; Jes. 66:15.) 3:8 Terhadap sungai-sungaikah, ya TUHAN, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu?
3:9 Domma pasang siormu anjaha domma gok lingkit bamu. Sela. Ibolah Ham do tanoh on, gabe marbanggal ma bah. (1 Mus. 7:11.) 3:9 Busur-Mu telah Kaubuka, telah Kauisi dengan anak panah. Sela Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai;
3:10 Iidah dolog-dolog Ham, gabe hitir-hitir ma; bah banggal pe manraja ma; ipabogeihon luhung ni lautan ma sorani anjaha iangkat ma tanganni hu atas. (Ps. 77:17; 114:4.) 3:10 melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya.
3:11 Soh do mata ni ari ampa bulan bani iananni, halani sondang ni lingkitmu na tolkas ai, halani mirlak ni lombingmu na marlinang-linang ai. (Jos. 10:13; Jes. 13:10; Hes. 32:7.) 3:11 Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat.
3:12 Ilangkahi Ham do tanoh on ibagas ringismu, anjaha idogei-dogei Ham do bangsa-bangsa ibagas gilamu. (Jes. 25:10; 41:15.) 3:12 Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa.
3:13 Bingkat do Ham laho mangurupi bangsamu, laho mangurupi na mininakanmu. Irosaki Ham do tayub humbani rumah ni parjahat, anjaha iparseda Ham do onjolanni das bani batu onjolan partoruh. Sela. (Ps. 18:8; 110:6.) 3:13 Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kauurapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan Kaubuka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Sela
3:14 Itolpus Ham do marhitei panahmu ulu ni pambobaini, na roh songon halisungsung laho mangerap ahu, na marolob-olob songon halak na laho mangankon na masombuh bani na ponop. 3:14 Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi.
3:15 Ibontas Ham do laut ai marhitei hudamu, margilumbang ma bah mabuei. (Ps. 77:20.) 3:15 Dengan kuda-Mu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih.
3:16 Dob hubogei ai, gabe ma angkulangku, bibirhu pe hitir do halani sora ai; masuk do na masik hubagas holi-holingku, anjaha rebad-rebad panlangkahku. Sip ma ahu paima-imahon ari hasunsahan, na sihol roh bani bangsa na manosak hanami. 3:16 Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku; tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri; namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami.
3:17 Age pe seng marbunga ijai hayu ara, anjaha seng marbuah hayu anggur, lambang ia hayu jetun anjaha seng mambere gogoh age juma, rasei biri-biri humbani iananni, anjaha seng dong be lombu ibagas harang, (Jer. 5:17; 8:13.) 3:17 Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang,
3:18 age sonai, marolob-olob do ahu ibagas Jahowa, anjaha malas do uhurhu ibagas Naibata ni haluahonku.(Jes. 61:10; Luk. 1:47.) 3:18 namun aku akan bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
3:19 Naibata Jahowa do hagogohon bangku, ibahen do naheihu usih songon nahei ni ursa; Ia do manogu ahu manlangkah bani ianan na gijang. (Bani sibobahon koor, marhasoman parugas). 3:19 ALLAH Tuhanku itu kekuatanku: Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. (Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi).
<< Habakuk 2 Zepanya 1 >>