Habakuk 2

2:1 Bani manara parjagaanku do ahu sihol jongjong, bani tembok ai hupajongjong bangku, laho mangidah atap aha na sihol hatahononni bangku, anjaha aha balosni pasal adu-adungkai. (Jes. 21:8; Hes. 33:7.) 2:1 Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan-Nya kepadaku, dan apa yang akan dijawab-Nya atas pengaduanku.
2:2 Jadi nini Jahowa ma mambalosi ahu: Suratkon ma pangungkabon on, anjaha uhirhon ai torang-torang bani batu panuratan, ase boi ai basaon ni halak age sanggah montas. (Jes. 30:8; Pangk. 1:19.) 2:2 Lalu TUHAN menjawab aku, demikian: “Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
2:3 Ai mangonai panorang na sihol roh ope pangungkabon ai; tapi mangolos ma ai mangayaki ujungni, anjaha seng marladung ai. Porini pe hunlambat, paima-ima ma ai, ai maningon roh do ai; seng tumaram lang saud.(Heb. 10:37; 2 Ptr. 3:4, 9.) 2:3 Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.
2:4 Tonggor ma, halak na so pintor uhurni ibagas, sai na hurleh do, tapi halak parpintor, manggoluh do halani haporsayaonni.(1 Mus. 15:6; Jes. 48:22; Joh. 3:36; Rom 1:17; Gal. 3:11; Heb. 10:38.) 2:4 Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
2:5 Jaga ma pangapasi sipangosei-osei, halak na jungkat maruhur, na so ongga marnasungkup, na pangangangkon tolonanni songon nagori toruh, na so ra bosur songon hamateian, na patumpuhon sagala bangsa bani anjaha na pasadahon sagala marga bani. (Pod. 30:15, 16; Jes. 5:14; Dan. 5:1.) 2:5 Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada; ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya.”
2:6 Ai lang parumpamahonon ni sidea ma ia, doding-dodingkononni salig-salig bani anjaha hatahononni: Mulih ma ia, na patumpuhon bani na so ia simadasi (sadiha dokah nari tumaran?), anjaha na pajunjun bani dirini buei utang! 2:6 Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini: Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya — berapa lama lagi? — dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian.
2:7 Ai lang sompong ma tumaram jongjong sidea na maridou bam, anjaha hehe sidea sihol mangarsik ho, anjaha gabe taban ma ho bani sidea? 2:7 Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka?
2:8 Halani na dob tinabanmu buei bangsa, gabe tabanon ni bangsa-bangsa na tading ai ma ho, halani sapata ni daroh ni jolma ampa odoh-odoh bani nagori, bani huta-huta ampa na marianan ibagas ai. (Jes. 33:1; Obj. 10.) 2:8 Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu.
2:9 Magou ma halak na mambuat pansarian na so tiba dalanni hubagas rumahni, sihol mambahen asarni bani na gijang, bahen haluahonni humbani parmaraan! (Jer. 22:13.) 2:9 Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka!
2:10 Na manranggihon habadoron do ho bani rumahmu, marhitei na isiapkon ho buei bangsa; na mambahen tonduymu do ai mardousa. 2:10 Engkau telah merancangkan cela ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa; dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri.
2:11 Ai dilo-dilo do age batu ibagas tembok ai, anjaha tiang-tiang ni rumah ai pe mambalosi do. (Luk. 19:40.) 2:11 Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah.
2:12 Magou ma halak na paulihon huta marhitei daroh, anjaha na pajonamhon benteng marhitei hagedukon. (Jer. 22:13; Mik. 3:10.) 2:12 Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan.
2:13 Tonggor ma, ai lang marharorohan humbani Jahowa do ai? Marhangaluton pe bangsa-bangsa bahen panganon ni apuy do, anjaha ilojai bangsa-bangsa pe dirini, laho manghophop na lang do! (Jer. 51:58.) 2:13 Sesungguhnya, bukankah dari TUHAN semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia?
2:14 Ai maningon gokan do tanoh on bani parbinotohan pasal hasangapon ni Jahowa, songon bah na manrungkub dasor ni laut. (Jes. 11:9; 19:23-25.) 2:14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.
2:15 Magou ma halak na painumhon hasomanni humbani panginuman ni ringisni, anjaha na pamabukkonsi laho mangidah hatalanjangonni. 2:15 Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya.
2:16 Ho pe maningon pabosuron ma bani habadoron gantih ni hasangapon. Ho pe minum ma ase rebad-rebad ho. Bam ma nuan roh panginuman na bani tangan siamun ni Jahowa, anjaha habadoron ma sogop bani hasangaponmu. (Jer. 25:26.) 2:16 Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan TUHAN, dan cela besar akan meliputi kemuliaanmu.
2:17 Hajahaton na binahenmu hubani Libanon maningon rungkubonni do ho, anjaha pansedai ni binatang mangkirjati ho, halani sapata ni daroh ampa hajahaton na bani nagori ai, bani huta-huta ampa na marianan ibagas ai. (Jes. 14:8; 37:34.) 2:17 Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu.
2:18 Ai aha ma guna ni gana-gana na pinaulini ai, gana-gana na tinuang ampa sipartondung sipangoto-otoi, ase marhatengeran hujai tukang ai, anjaha itukangi sisombahon na longah? (Jes. 44:10; Jer. 10:8.) 2:18 Apakah gunanya patung pahatan, yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya.
2:19 Magou ma halak na mangkatahon bani hayu: “Puho ma”! ampa bani sada batu na longah: “Jongjong ma”! Boi ma ai mambere pangungkabon? Tonggor ma, ilapis do ai bani omas ampa pirak, tapi otik pe seng dong hosah ibagas. (Ps. 115:4-8.) 2:19 Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu: “Terjagalah!” dan kepada sebuah batu bisu: “Bangunlah!” Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya.
2:20 Tapi ibagas rumah hapansingonni do Jahowa, sip ma ganup tanoh on i lobeini.(Ps. 11:4; 76:9; Sep. 1:7; Sak. 2:17; Pangk. 8:1.) 2:20 Tetapi TUHAN ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi!
<< Habakuk 1 Habakuk 3 >>