Matius 13

13:1 Bani ari ai itadingkon Jesus ma rumah ai, lanjar hundul ma Ia i topi ni tao ai. 13:1 Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
13:2 Jadi martumpu ma buei halak hu lobeiNi, gabe inaiki Jesus ma sada parau laho hundul ijai, anjaha ganup halak na mabuei ai jongjong do i pasir ai. 13:2 Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai.
13:3 Anjaha buei do ihatahon bani sidea marhitei limbaga, nini ma: Tonggor ma, laho do sada panabur manabur bonih. 13:3 Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata-Nya: “Adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
13:4 Jadi sanggah na manabur ai ia, adong ma deba na madabuh hu dalan, dob ai roh ma manuk-manuk mamaguti. 13:4 Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
13:5 Deba bonih ai madabuh do bani tanoh na batuon, bani na so sadiha hapal tanohni, jadi mintor tubuh ma, halani na so bagas ai tanohni. 13:5 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis.
13:6 Tapi sanggah na lambin gijang mata ni ari melus ma lanjar matei, halani na so marurat ai. 13:6 Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
13:7 Anggo na deba, hu parhupi-hupian do madabuh, lanjar tubuh do hupi-hupi ai, gabe ipisat ma bonih ai. 13:7 Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
13:8 Tapi na deba madabuh do bani tanoh na madear, gabe saud ma marbuah, saratus lompit do na deba, onom puluh lompit na deba, anjaha na deba nari tolu puluh lompit. 13:8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah: ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat.
13:9 Barang ise na marpinggol, itangar ma ai! 13:9 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!”
13:10 Jadi roh ma susianNi ai manungkunSi: Mase ma marlimbaga Ham marsahap bani sidea? 13:10 Maka datanglah murid-murid-Nya dan bertanya kepada-Nya: “Mengapa Engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?”
13:11 Ibalosi ma sidea, nini ma: Hu bennima ibere do habotohon pasal rusia ni harajaon nagori atas ai, tapi bani sidea lang ibere. 13:11 Jawab Yesus: “Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Sorga, tetapi kepada mereka tidak.
13:12 Ai barang ise na marnadong, bereon do bani, ase marlobih-lobih ia. Tapi barang ise na so marnadong, na adong bani ai hinan pe buaton do humbani. (bd. 25:29; Mrk. 4:25; Luk. 8:18.) 13:12 Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya.
13:13 Ai do halani ase marlimbaga Ahu marsahap bani sidea, halani marmata pe sidea seng marpangidah, anjaha marpinggol pe sidea seng marpambogei anjaha seng iarusi. (5 Mus. 29:3.) 13:13 Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka; karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.
13:14 Ase jumpah ma bani sidea panjahaion ni nabi Jesayas, na mangkatahon: Bogeion ni pinggolnasiam do in namin, tapi seng arusannasiam, idahon ni mata nasiam do in namin, tapi seng tandaonnasiam. (Jes. 6:9, 10.) 13:14 Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi: Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap.
13:15 Ai na dob hengkeng do uhur ni bangsa on, pinggolni hurang marpanangar anjaha ipapitpit matani, ase ulang marpangidah matani, ulang marpambogei pinggolni, ulang marpangarusion uhurni, ase ulang mulak anjaha malum sidea bahenonku. 13:15 Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup; supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku menyembuhkan mereka.
13:16 Tapi martuah do matanima halani marpangidah, ampa pinggolnima halani marpambogei. (Luk. 10:23, 24.) 13:16 Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar.
13:17 Tapi sintong do na huhatahon on bennima: Buei do nabi pakon halak parpintor na sihol mangidah na dob niidahnima, tapi seng iidah, anjaha na sihol mambogei na dob binogeinima, tapi seng ibogei. 13:17 Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
13:18 Ai pe, tangar hanima ma limbaga pasal panabur ai! 13:18 Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
13:19 Anggo adong na manangar hata pasal Harajaon ai, tapi seng iarusi, jadi roh ma parjahat ai manrampas na dob sinaburhon ai hubagas uhurni, ai ma na sinaburhon bani dalan ai. 13:19 Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang Kerajaan Sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu; itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
13:20 Tapi na sinaburhon bani tanoh na batuon ai, ai ma na mambogei hata ai, anjaha mintor malas do uhurni manjalosi, 13:20 Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
13:21 tapi seng marurat ibagas dirini, parsatongkinan do hansa ai. Anggo sogop hasunsahan atap pangarsik-arsikon halani hata ai, mintor sangsi do uhurni. 13:21 Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
13:22 Ia na sinaburhon bani parhupi-hupian ai, ai ma na mambogei hata ai, tapi tarpisat do hata ai anjaha seng saud marbuah, halani pangkolsohkon ni uhurni bani na i dunia on ampa halani habayakon sipanipu in. (1 Tim. 6:9.) 13:22 Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
13:23 Ia na sinaburhon bani tanoh na lambutan ai, ai ma na mambogei hata ai anjaha iarusi gabe saud marbuah, adong na saratus, adong na onom puluh, adong na tolu puluh lompit. 13:23 Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat.”
13:24 Dob ai ihatahon ma use limbaga na legan bani sidea, nini ma: Usih do harajaon nagori atas ai bani sada halak na manaburhon bonih na madear hu jumani. (ay. 36:43.) 13:24 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, kata-Nya: “Hal Kerajaan Sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
13:25 Tapi sanggah na modom halak ai, roh ma munsuhni manaburhon simaromei-omei hu holang-holang ni omei ai, lanjar laho hunjai. 13:25 Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi.
13:26 Tapi domma marbuhu tanoh anjaha sihol boltok omei ai, tanda ma simaromei-omei ai. 13:26 Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu.
13:27 Jadi roh ma siparhorja ai bani tuanni, nini sidea ma: Tuannami, ai lang bonih na madear do isaburhon ham hu jumamu? Hunja do simaromei-omei ai? 13:27 Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata: Tuan, bukankah benih baik, yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?
13:28 Tapi nini ma dompak sidea: Munsuh do na mambahen ai. Nini parhorja ai ma hubani: Dear do nini uhurmu laho hanami patumpuhon ai? 13:28 Jawab tuan itu: Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya: Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?
13:29 Jadi nini ma: Lang, tarihut holi omei ai iorbat hanima, sanggah na patumpu simaromei-omei ai hanima. 13:29 Tetapi ia berkata: Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
13:30 Paturut hanima ma ai rap tubuh paima jumpah sabion. (lih. Renungan “Tadah ni Tonduyta”) Bani panorang sabion ai huhatahon pe bani sipanabi: Patumpu nasiam ma lobei simaromei-omei in, sangkuti nasiam sasamborkos ase itutung; tapi anggo omei in, patumpu nasiam ma hubagas sopouhu. (bd. 3:12.) 13:30 Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai: Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar; kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.”
13:31 Dob ai ihatahon ma use limbaga na legan bani sidea, nini ma: Usih do harajaon nagori atas ai bani batu ni loharum, na binuat ni sada halak laho manaburhonsi hu jumani. 13:31 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, kata-Nya: “Hal Kerajaan Sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
13:32 Ai do sada silumatan humbani masam ni bonih, tapi dob tubuh, gabe banggalan do ai humbani sagala lowoh simaratah, pala do songon hayu, anjaha marrohan do manuk-manuk na i awang-awang marasar bani rantingni. 13:32 Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya.”
13:33 Dob ai ihatahon ma use limbaga na legan bani sidea: Usih do harajaon nagori atas ai bani ragi, na binuat ni sada parinangon, laho mangaguhon ai bani tolu tumba nitak paima migar haganup. (Luk. 3:20, 21.) 13:33 Dan Ia menceriterakan perumpamaan ini juga kepada mereka: “Hal Kerajaan Sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir seluruhnya.”
13:34 Haganupan ai ihatahon Jesus marhitei limbaga bani halak na mabuei ai; seng marsahap Ia bani sidea anggo seng marhitei limbaga, (Mrk. 4:33, 34.) 13:34 Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan-Nya kepada mereka,
13:35 ase jumpah na hinatahon ni nabi ai, na mangkatahon: Ungkabonku do pamanganku mangkatahon limbaga, sahaphononku do na ponop humbani tombei ni dunia on. (Ps. 78:2.) 13:35 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi: “Aku mau membuka mulut-Ku mengatakan perumpamaan, Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.”
13:36 Dob ipalaho halak na mabuei ai, misir ma Ia hu rumah. Jadi roh ma hu-Bani susianni ai mangkatahon: Patorang Ham ma bennami limbaga pasal simaromei-omei na i juma ai! (ay. 24, 30.) 13:36 Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-Nya: “Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu.”
13:37 Jadi nini ma mambalosi: Ia na manaburhon bonih na madear ai, ai ma Anak ni jolma in. 13:37 Ia menjawab, kata-Nya: “Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia;
13:38 Dunia on do juma ai; ia bonih na madear ai, ai ma anak ni harajaon ai, tapi anggo simaromei-omei ai, ai ma anak ni parjahat. (1 Kor. 3:9.) 13:38 ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.
13:39 Munsuh na manaburhon ai, ai ma sibolis; pariama ai, ai ma ajal ni dunia on, anjaha malekat ni Naibata do sipanabi ai. 13:39 Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat.
13:40 Ase songon na pinatumpuni ai simaromei-omei ai anjaha itutung, sonai do masa bani ajal ni dunia on. 13:40 Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.
13:41 Ai suruhon ni Anak ni jolma in do malekatni, jadi patumpuon ni sidea ma humbani harajaon ai sagala sibahen parsangsian pakon sihorjahon na ulang, (bd. 25:31-46.) 13:41 Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya.
13:42 gabe idabuh ma sidea hubagas liang pamurunan; ijai ma masa partangison ampa na patungosngoson. (bd. 8:12.) 13:42 Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
13:43 Tapi anggo halak parpintor marsinalsal do songon mata ni ari ibagas harajaon ni Bapa ni sidea. Barang ise na marpinggol, itangihon ma! (Dan. 12:3.) 13:43 Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!”
13:44 Usih do harajaon nagori atas ai bani arta na ponop ibagas sada juma, na jumpah sada halak gabe iponopkon. Dob ai laho ma ia ibagas malas ni uhurni manjuali na dong bani, jadi iboli ma juma ai. (bd. 19:29; Pil. 3:7.) 13:44 “Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu.
13:45 Usih do use harajaon nagori atas ai bani sada halak partiga-tiga, na mangindahi mutiara na maharga. 13:45 Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
13:46 Jadi dob jumpahsi sada mutiara na maharga tumang, laho ma ia manjual haganup na dong bani, lanjar iboli ma ai. 13:46 Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.”
13:47 Usih do homa harajaon nagori atas ai bani jala na sinampakkon hubagas laut, gabe ipatumpu bagei-bagei ni dengke. (bd. 29:9, 10.) 13:47 “Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan.
13:48 Dob gok, itarik ma ai hudarat. Dob ai hundul ma sidea mamilihi, na madear inahkon hubagas raga, tapi na so madear iambukkon do. 13:48 Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang.
13:49 Sonai do masa bani ajal ni dunia on. Laho do malekat-malekat manirang halak parjahat humbani halak parpintor, (bd. 25:32.) 13:49 Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar,
13:50 lanjar idabuh ma sidea hubagas liang pamurunan; ijai ma masa partangison ampa na patungosngoson. 13:50 lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
13:51 Domma iarusi hanima haganupan ai? Nini sidea ma hu-Bani: Domma. 13:51 Mengertikah kamu semuanya itu?” Mereka menjawab: “Ya, kami mengerti.”
13:52 Jadi nini ma dompak sidea: Halani ai, ganup sibotoh surat, na dob niajaran pasal harajaon nagori atas ai, usih ma ai bani sada tuan rumah, na boi padarathon humbani artani na baru ampa madokah. 13:52 Maka berkatalah Yesus kepada mereka: “Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal Kerajaan Sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.”
13:53 Jadi dob ipaujung Jesus pasal limbaga ai, laho ma Ia hunjai. 13:53 Setelah Yesus selesai menceriterakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ.
13:54 Jadi das ma Ia hu huta hagodanganNi, anjaha iajari ma sidea ibagas rumah parguruan ni sidea. Longang do sidea, nini ma: Hunja do dapot halak on hapentaran pakon hagogohon na sonin? 13:54 Setibanya di tempat asal-Nya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata: “Dari mana diperoleh-Nya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?
13:55 Ai lang Ia do anak tukang kayu in? Ai lang si Maria do goran ni inangNi, anjaha anggiNi ai ma si Jakobus, si Josep, si Simon ampa si Judas? 13:55 Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibu-Nya bernama Maria dan saudara-saudara-Nya: Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas?
13:56 Anjaha botouNi, ai lang haganup do itongah-tongahta? Hunja do dapotSi haganupan in? (Joh. 7:15, 22.) 13:56 Dan bukankah saudara-saudara-Nya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh-Nya semuanya itu?”
13:57 Ase sangsi do sidea pasalSi. Tapi nini Jesus ma dompak sidea: Seng dong nabi na so ihormati, sobali i huta hagodanganni ampa i rumahni. (Joh. 4:44.) 13:57 Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka: “Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya.”
13:58 Anjaha seng buei tarhorjahonsi ijai horja hagogohon, halani na so porsaya ai sidea. 13:58 Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan-Nya di situ.
<< Matius 12 Matius 14 >>