1 Timoteus 2

2:1 Ai pe on do sipaingathu parlobei humbani haganup. Sihol ma dalanhononkon pangindoan, partonggoon, pangapition ampa hatarimakasihon manghophop haganup jolma, (Pil. 4:6.) 2:1 Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang,
2:2 manghophop raja-raja ampa haganup siparkuasa, ase boi hita sonang anjaha mardamei-damei manggoluh, daulat anjaha hormat ibagas haganup. 2:2 untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan.
2:3 Dear do in, anjaha harosuh ni Sipaluah hita, ai ma Naibata, (bd. 1:1; 4:10.) 2:3 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,
2:4 na mangkarosuhkon, ase haganup jolma maluah anjaha das mananda hasintongan in. (Hes. 18:23; 2 Ptr. 3:9.) 2:4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
2:5 Ai sada do Naibata, anjaha sada do siholang ni Naibata pakon jolma, ai ma jolma Kristus Jesus in,(Rom 3:29, 30; Heb. 12:24.) 2:5 Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,
2:6 na mamberehon dirini gabe tobus manghophop haganup; in ma sisaksihononkon bani panorang na dearhonsi.(Gal. 1:4; 2:20; Tit. 2:14.) 2:6 yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia: itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.
2:7 Hujin do ahu ipabangkit gabe parambilan ampa apostel, guru bani sipajuh begu-begu ibagas haporsayaon ampa hasintongan; sintong do hatangku, seng marladung ahu. (Gal. 3:7, 8; 2 Tim. 1:11.) 2:7 Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul — yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta — dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi, dalam iman dan kebenaran.
2:8 Ai pe iparsinta uhurhu do, sihol ma martonggo sagala dalahi bani ganup ianan, manombahkon tangan na pansing, ulang ibagas ringis atap paringoran. 2:8 Oleh karena itu aku ingin, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan.
2:9 Anjaha naboru-naboru pe, hormat anjaha bulus ma pamakeini, ulang ma marjambulan na marpanjagar na malobihtu, barang irungkub dirini bani omas atap mata intan atap pakeian-pakeian na maharga-maharga, (1 Ptr. 3:3-5.) 2:9 Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal,
2:10 tapi marhitei pambahenan na madear ma, songon na patut bani naboru, na mangaku, na daulat ia ilobei ni Naibata. (bd. 5:10.) 2:10 tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.
2:11 Masip ma naboru ibagas na marguru, marunduk ni uhur tumang. (Ep. 5:22.) 2:11 Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh.
2:12 Seng hulopas naboru mangajari barang manrajai dalahi, tapi sip ma ia. (1 Mus. 3:16; 1 Kor. 14:34.) 2:12 Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri.
2:13 Ai parlobei do si Adam itompa, dob ai pe ase si Hawa; (1 Mus. 1:27; 2:7, 22.) 2:13 Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa.
2:14 anjaha sedo si Adam hona paoto-oto; naboru ai do hona paoto-oto, gabe manlanggar. (1 Mus. 3:6; 2 Kor. 11:3.) 2:14 Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa.
2:15 Tapi maluah do ia marhitei na mantubuhkon anak, anggo totap ia ibagas haporsayaon ampa holong pakon hapansingon marhasoman hahormaton. 2:15 Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan.
<< 1 Timoteus 1 1 Timoteus 3 >>