Daniel 5

5:1 Ibahen raja Beltsasar ma pesta mangan-mangan bani saribu halak na sangap-sangap, anjaha minum-minum anggur ma ia rap pakon sisaribu halak ai. (bd. 7:1; Jer. 51:39, 57; 27:7.) 5:1 Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, seribu orang jumlahnya; dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur.
5:2 Sanggah na mabuk ai si Beltsasar ibahen anggur ai, ihatahon ma alopon panginuman omas pakon pirak, na binoan ni bapa ni si Nebukadnesar hun rumah panumbahan na i Jerusalem, ase minum hunjai raja ai ampa na sangap-sangap ai, puang bolon ampa nasipuang. (bd. 1:2; 2 Kron. 36:10.) 5:2 Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam Bait Suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu.
5:3 Jadi ialop sidea ma panginuman omas ampa pirak ai, na binuat hinan hun rumah panumbahan na i Jerusalem, gabe minum ma hunjai raja ai ampa na sangap-sangap ai, puang bolon ampa nasipuang. 5:3 Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam Bait Suci, Rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu;
5:4 Sanggah na minum anggur ai sidea, ipapuji-puji sidea ma naibata-naibata omas, pirak, tombaga, bosi, hayu pakon batu. 5:4 mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu.
5:5 Lanjar bani na santongkin ai taridah ma jari-jari ni tangan ni jolma manurat bani tembok na hinapur, tontang ni parsuluhan banggal ai, ibagas rumah bolon ai; iidah raja ai do tangan na manurat ai. 5:5 Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu.
5:6 Jadi marposi ma bohi ni raja ai, anjaha gobir ipambibiari uhurni; galek ma binongeini anjaha hitir-hitir towodni. 5:6 Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia; sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan.
5:7 Ipamaling raja ai ma sorani mangkatahon ase ialop na pentar-pentar, halak Kasdim ampa sipartondung. Nini raja ai ma hubani halak na pentar-pentar na i Babel ai: Barang ise na mambotoh mambasa surat on, pakon patugahkon artini ai hubangku, marbaju saholat ma ia bahenon, marsinongkok omas bani borgokni anjaha gabe raja paitolu ibagas harajaonku. (bd. 2:2; 4:3.) 5:7 Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu: “Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.”
5:8 Jadi roh ma haganup halak na pentar-pentar ai bani raja ai, tapi seng tarbasa sidea surat ai, atap tarpatugah sidea arti ni ai hubani raja ai. 5:8 Tetapi semua orang bijaksana dari raja, yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja.
5:9 Gobir tumang ma raja ai, anjaha marposi bohini; bajoraon do homa na sangap-sangap ai. 5:9 Sesudah itu sangatlah cemas hati raja Belsyazar dan ia menjadi pucat; juga para pembesarnya terperanjat.
5:10 Masuk ma inang ni raja ai hu kamar parpestaan ai halani parsahapan ni raja ai pakon na sangap-sangap ai, nini ma: Dokah ma manggoluh raja in! Ulang ma ipambibiari uhurmu ham anjaha ulang ma marposi bohimu. (bd. 2:4.) 5:10 Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: “Ya raja, kekallah hidup tuanku! Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat;
5:11 Adong do ibagas harajaonmu sada halak na niianan ni tonduy ni naibata-naibata na pansing ai. Sanggah panorang ni bapamu jumpah do bani haliharon, habotohon ampa hauhuron, songon na adong bani naibata-naibata, gabe ipabangkit raja Nebukadnesar, bapamu ondi do ia gabe kopala ni halak na pentar-pentar, sipartondung, halak Kasdim ampa sibotoh parhalaan, (bd. 4:5, 6; 2:48.) 5:11 sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus! Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum,
5:12 halani na jumpah ai bani tonduy na tarsulur, habotohon ampa hapantason laho manjujur nipi, laho patorangkon hutinta ampa pajoreihon na rundut, ai ma si Daniel, na ginoran ni raja ondi si Beltsasar. Ai pe dear ma idilo si Daniel, ase ipatugah arti ni ai. (Hes. 28:3.) 5:12 karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya!”
5:13 Jadi iboan ma si Daniel hulobei ni raja ai. Nini raja ai ma dompak si Daniel: Atene, ho do si Daniel, sada humbani halak Jahudi na tarbuang ai, na binoan ni bapa ondi hun Juda? 5:13 Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel: “Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku, dari tanah Yehuda?
5:14 Hubogei do pasal ho, ai ma na niianan ni tonduy ni naibata-naibata na pansing ai do ho, anjaha jumpah do bam haliharon, habotohon ampa hapentaran na tarsulur. 5:14 Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa.
5:15 Domma iboan hu lobeihu halak na pentar-pentar ampa sipartondung, laho mambasa surat ai ampa laho patugahkon bangku pasal arti ni ai, tapi seng tarpatugah sidea arti ni ai. 5:15 Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu.
5:16 Tapi hubogei do boi do ho mambere panorangion ampa pajoreihon na rundut. Ai pe anggo tarbasa ho do surat in anjaha tarpatorang ho arti ni ai hubangku, marbaju saholat ma ho bahenonku, anjaha marsinongkok omas bani borgokmu, anjaha gabe raja paitolu ma ho bahenonku ibagas harajaonku. 5:16 Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.”
5:17 Jadi nini si Daniel ma mambalosi raja ai: Soh bamu ma sibere-bere ai, anjaha bani halak na legan ma bere ham pamuji-mujianmu ai; hubasa pe surat ai, bani raja in, anjaha artini ai hupatorang pe bamu. 5:17 Kemudian Daniel menjawab raja: “Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain! Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku.
5:18 Ham rajanami, ibere Naibata Sitimbulan ai do bani bapamu si Nebukadnesar harajaon, habanggalon, hasangapon ampa hatunggungon, (bd. 2:37; 4:22.) 5:18 Ya tuanku raja! Allah, Yang Mahatinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku.
5:19 anjaha halani kuasa na binere ai bani, hitir anjaha mabiar do sagala bangsa ampa halak siparsahap na marbagei-bagei ai i lobeini, ai saguru bani uhurni do mamunuh jolma atap pagoluhkon, patimbulhon jolma atap mandabuhkon. 5:19 Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikan-Nya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa; dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya.
5:20 Tapi dob na ipagijang ai dirini, mangenjeng anjaha hengkeng uhurni, ipaturun ma ia humbani paratasni, anjaha hona buat humbani hasangaponni ai. (Lah. 12:23.) 5:20 Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil dari padanya.
5:21 Hona usir do ia hun tongah-tongah ni jolma manisia, anjaha gabe maruhur songon binatang do ia, anjaha saianan do ia pakon halode harangan. Mangan poyon-poyon do ia songon lombu, marudan marmilas ni ari, paima iparhatongon uhurni, paboa Naibata Sitimbulan ai do sigomgom harajaon ni jolma manisia, anjaha ipabangkit sipanrajai ai atap ise harosuh ni uhurni. (bd. 4:22, 32.) 5:21 Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan; kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui, bahwa Allah, Yang Mahatinggi, berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya untuk kedudukan itu.
5:22 Tapi ham, ale Beltsasar, anakni, seng ra ham patoruhkon uhurmu, age pe ibotoh ham haganupan ai, 5:22 Tetapi tuanku, Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini.
5:23 tapi tene lambin ipagijang ham do dirimu mangimbang Tuhan ni nagori atas. Tarboan do hu lobeimu parugas na hun rumahni ai, anjaha minum anggur do hunjai ham, halak na sangap-sangap, jolmamu ampa binuatmu na legan. Ipapuji-puji ham do naibata-naibata pirak, omas, tombaga, bosi, hayu pakon batu, na so marpangidah, marpanangar, atap marpambotoh, tapi anggo Naibata simada hosahmu anjaha siatur sagala dalanmu, seng ipasangap ham. (ay. 2; Ps. 115:4-7.) 5:23 Tuanku meninggikan diri terhadap Yang Berkuasa di sorga: perkakas dari Bait-Nya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para isteri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku.
5:24 Ia do na manongos tangan ondi ampa na manuratkon surat ai. 5:24 Sebab itu Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini.
5:25 Anjaha on do surat na tarsurat ijai: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 5:25 Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mené, mené, tekél ufarsin.
5:26 On do arti ni hata ai: Mene: Domma ibilang Naibata panorang ni harajaonmu anjaha domma itontuhon ujungni ai. 5:26 Dan inilah makna perkataan itu: Mené: masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri;
5:27 Tekel: Domma itimbang ham ibagas timbangan, tapi mahampungtu do ham dapot. 5:27 Tekél: tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan;
5:28 Peres: Domma ibagi harajaonmu anjaha iberehon hubani halak Madai pakon Parsi. 5:28 Peres: kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia.”
5:29 Dob ai iparentahkon si Beltsasar ma, ase isorungkon baju saholat bani si Daniel, isinongkokkon sinongkok omas bani borgokni, anjaha itingtingkon ia ma raja paitolu ibagas harajaonni. (bd. 2:48; 1 Sam. 1:42, 43.) 5:29 Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.
5:30 Lanjar bani bornginni ai do matei tarbunuh si Beltsasar, raja ni halak Kasdim ai. (Jes. 29:1-9; 47:11; Jer. 51:53.) 5:30 Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu.
<< Daniel 4 Daniel 6 >>