Daniel 12

12:1 Bani panorang ai jongjong ma si Mikael, kopala ni malekat na banggal ai, sijagai bangsamu. Jadi masa ma panorang hasosakan, na so ongga masa humbani dob dong bangsa-bangsa das bani panorang ai; tapi bani panorang ai maluah ma bangsamu, sagala na tarsurat goranni bani buku ai. (bd. 10:13, 21; 2 Mus. 32:32; Mat. 24:21; Pil. 4:3; Pangk. 12:7.) 12:1 “Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu.
12:2 Anjaha buei do halak na dob modom ibagas orbuk ni tanoh in puho magira, deba hu hagoluhan sisadokah ni dokahni, deba huhabadoron ampa hadorsaon sisadokah ni dokahni.(Jes. 66:24; Mat. 25:46; Joh. 5:29; Lah. 24:21.) 12:2 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.
12:3 Halak siparuhur marsinondang do songon sondang ni langit, anjaha sidea na manogu-mogu buei halak hu hapintoran marsinondang do songon bintang ronsi sadokah ni dokahni. (Pod. 4:18; Mat. 13:43; 1 Kor. 15:41, 42; Jak. 5:20.) 12:3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.
12:4 Tapi anggo ho ale Daniel, ponopkon ma hata in, anjaha bahen ma sap bani pustaha in, paima dapot panorang parujungan ai; buei do halak na manangkasi hata ai, gabe tambah ma habotohon. (ay. 9; Jes. 29:11; Pangk. 10:4.) 12:4 Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir zaman; banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah.”
12:5 Jadi mangkawah ma ahu, si Daniel, anjaha tonggor ma, jongjong do dua halak nari malekat, sada hampit dipar on, na sada nari hampit dipar ni bah ai, 12:5 Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana.
12:6 anjaha ihatahon sahalak humbani sidea ma hubani dalahi na marpakeian linnen ai, na jongjong iatas ni bah mardalan ai, nini ma: Andigan pe masa panorang parujungan, na gok halongangan ai? (bd. 10:5.) 12:6 Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu: “Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?”
12:7 Ia dalahi na marpakeian linnen ai, na jongjong iatas ni bah mardalan ai, ipagostong ma tanganni siamun pakon sambilou dompak nagori atas, anjaha marbulawan ma ia hubani Na manggoluh ai ronsi sadokah ni dokahni: Maningon salpu do lobei sada panorang, dua panorang pakon satongah panorang; anggo marujung ma kuasa ni siparseda bangsa na mapansing in, ai pe ase saud haganupan ai. (bd. 7:25; Pangk. 10:5, 6.) 12:7 Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit: “Satu masa dan dua masa dan setengah masa; dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi!”
12:8 Hubogei do namin hata ai, tapi seng huarusi, gabe ningku ma: Ham Tuanku, sonaha do ujungni ai? 12:8 Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya: “Tuanku, apakah akhir segala hal ini?”
12:9 Jadi nini ma: Laho ma ho, ale Daniel, ai maningon ponop do anjaha hona sap do hata ai das bani panorang parujungan. 12:9 Tetapi ia menjawab: “Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman.
12:10 Buei do halak na pauraskon dirini, na paborsihkon anjaha na papitahkon dirini; tapi anggo halak parjahat sai inunut do manjahati; seng dong halak parjahat ai na marpangarusion, tapi anggo halak na maruhur iartihon do in. (bd. 11:35; Hos. 14:9; Pangk. 22:11.) 12:10 Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik; tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya.
12:11 Humbani panorang iparontihon galangan ari-ari ai anjaha ipajongjong gana-gana hagigi na majangin ai, ai ma saribu dua ratus siah puluh ari do. (bd. 8:11; 9:27; 11:31; Mat. 24:25.) 12:11 Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada seribu dua ratus dan sembilan puluh hari.
12:12 Martuah ma halak na tahan ronsi saribu tolu ratus tolu puluh lima ari. 12:12 Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai seribu tiga ratus tiga puluh lima hari.
12:13 Tapi anggo ho, tuju ma ujungni ai, marsaran ma ho; puho do ho use laho manjalo rupeimu bani ujung ni panorang. (Kol. 1:12.) 12:13 Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman.”
<< Daniel 11 Hosea 1 >>