Daniel 11

11:1 Ia ahu, sanggah tahun parlobei dob raja si Darius, halak Madai ai, jongjong do ahu i lambungni mangurupi anjaha mampargogohisi. 11:1 seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu.”
11:2 Sonari pe patugahonku ma bam na tarsurat ibagas buku hasintongan ai: Tonggor ma, bangkit do use tolu halak raja i Parsi, tapi na paompatkon ai bayakan do ai marimbang haganup sidea ai. Dob gabe margogoh ia halani habayakonni, iharah ma haganup laho mangimbang harajaon Gorik. (bd. 10:21.) 11:2 “Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, tiga raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua, dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani.
11:3 Jadi timbul ma sada raja na markuasa, na manrajai sada harajaon na bolag, na mandalankon rosuh-rosuhni. 11:3 Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya.
11:4 Tapi anggo timbul tumang ma ia, mabolah ma harajaonni ai anjaha hona bagi mangihutkon deisa na ompat in; seng bani ginomparni ondos ai, anjaha seng songon gomgoman na ginomgomanni hinan be ai, ai maningon parsedaon do harajaonni ai anjaha halak na legan ma gabe simada ai. (bd. 8:8, 22.) 11:4 Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya; sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain dari pada orang-orang ini.
11:5 Dob ai lambin margogoh ma raja na i dangsina ai, tapi sada humbani puanglimani gabe gogohan do humbani, anjaha gabe banggal do harajaonni ai. 11:5 Maka raja negeri Selatan akan menjadi kuat; tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat dari padanya dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar.
11:6 Dob piga-piga tahun mambahen parpadanan ma sidea; roh ma boru ni raja na hun dangsina ai mangayaki raja na i utara ai mambahen pardameian, tapi seng tarjolomisi kuasani, anjaha ginomparni pe seng manahan; hona ondoskon do ia, sonai homa na pataruhonsi, anakni sada ampa na mambuatsi. 11:6 Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu: puteri raja negeri Selatan akan datang kepada raja negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi puteri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan: puteri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya.
11:7 Bani panorang ai bangkit raja do sada halak humbani sindohor ni boru ni raja ondi manggantih bapani; roh ma ia mamorang bala ai anjaha imasuki ma benteng ni harajaon parutara ai, ipatuduhkon ma gogohni bani sidea lanjar ipatunduk. 11:7 Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan puteri itu menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa.
11:8 Iboan ma hu Masir naibata-naibata ni sidea rap pakon gana-gana tuangan ni sidea, ugas-ugas pirak ampa omas na maharga gabe taban-taban; anjaha seng be iporang raja parutara ai ibagas piga-piga dokah. 11:8 Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir, lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri Utara.
11:9 Dob ai roh ma raja parutara ai mammasuki harajaon pardangsina ai, tapi mulak sonin do ia hu tanohni. 11:9 Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri Selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri.
11:10 Dob ai roh ma anakni marugas laho marporang, ipatumpu ma balani marhulan-hulan; laho ma ia, irungkub ma ai songon bah banggal anjaha ilontas; iulaki ma use mamorang ai das bani benteng-bentengni. 11:10 Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang, dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar, lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah; dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya.
11:11 Marah ma raja pardangsina ai, bingkat ma ia laho marporang dompak raja na i utara ai. Jadi ipatumpu ma balani marhulan-hulan, tapi talu anjaha ripas do balani ai. 11:11 Maka menggeramlah raja negeri Selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri Utara, yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya.
11:12 Dob hona taluhon na marhulan-hulan ai, gijang ma uhurni; marlaksa-laksa do ibunuh, tapi seng torus monang ia. 11:12 Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah; walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan.
11:13 Ai iulaki raja parutara ai do pajongjong bala, bueinan marimbang na parlobei ai; dob salpu piga-piga tahun roh ma ia marhasoman bala na banggal ampa buei parsadiaan. 11:13 Lalu untuk kedua kalinya raja negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama, dan beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang.
11:14 Bani panorang ai buei ma na marbalik manlawan raja pardangsina ai; halak na jungkat pe humbani bangsamu manlawan do laho manggoki pangungkabon ai, tapi ipatunduk do sidea. 11:14 Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri Selatan; juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir.
11:15 Anjaha roh ma raja parutara ai, ipajongjong ma hubuan anjaha italuhon ma sada huta na pinatoguh. Ia bala pardangsina ai seng manahan sidea, age bala pilihanni ai; tongon, seng adong kuasa na manahan jongjong. 11:15 Maka raja negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng; dan tentara negeri Selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada kekuatan apa pun yang dapat bertahan,
11:16 Jadi ibahen na roh mangimbangsi ai ma domu hubani rosuh-rosuhni anjaha seng dong na tahan jongjong i lobeini; imasuki ma tanoh na majenges in, anjaha tunduk ma in hutoruh ni tanganni. (bd. 8:9.) 11:16 sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya; ia akan menduduki Tanah Permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya.
11:17 Dob ai isurahon uhurni ma sihol pajonamkon kuasani bani haganup gomgomanni; ibahen ma pardearan hubani, ibere ma boruni gabe jolmani, laho mansedahonsi; tapi seng saud anjaha seng jadi sura-surani ai. 11:17 Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu: ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang puterinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu, tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya.
11:18 Dob salpu ai idompakkon ma hubani nagori-nagori na i topi ni laut, anjaha patundukonni do buei hunjai; tapi roh ma sada puanglima parontihon asup-asupni ai, hubani tene mangonai bahenonni asup-asupni ai. 11:18 Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya; tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya.
11:19 Dob ai itujuhon ma bohini dompak benteng-bentengni na i tanohni sandiri, tapi jomba ma ia anjaha dabuh, anjaha lanjar seng jumpah be. 11:19 Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri; tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi.
11:20 Dob ai bangkit ma gantihni sada halak, na marsuruh sada halak sipatumpu guguan hu nagori na majenges ai; tapi seng pala piga dokah bois ma ia, sedo binahen ni ringis atap porang. 11:20 Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu, tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan.
11:21 Bangkit ma na manggantihsi sada halak na mahiri, na so patut namin haondosan ni harajaon ai; na so niagak ni uhur do ia roh, gabe ibuat ma harajaon ai bani marhitei akal-akal. (bd. 8:23, 25.) 11:21 Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja; tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin.
11:22 Talu do i lobeini sagala bala na roh marhulan-hulan ai mandorabsi, sonai homa kopala ni parpadanan ai. 11:22 Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja Perjanjian.
11:23 Anjaha dob ibahen parjanjian pakonsi idalankon ma sipaoto-oto; jadi lambin margogoh ma ia marhitei jolma na otik. 11:23 Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya.
11:24 Na so panagaman masuk ma ia hu nagori na tang sibayakan, idalankon do na so binahen ni bapani atap ompungni; ibagihon do itongah-tongah ni sidea rampasan, taban-taban ampa ugas-ugas. Ibahen ranggian mambuat benteng-benteng, tapi tongkin hansa. 11:24 Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya; juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu.
11:25 Jadi ipabulat ma gogohni pakon uhurni mamorang dompak raja na i dangsina marhasoman bala na buei; raja na hun dangsina pe roh ma marporang marhasoman bala na buei anjaha na gogoh, tapi seng tahan ia, halani partahi-tahian na binahen hubani. 11:25 Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar; dan walaupun raja negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia,
11:26 Gari halak na tong rap mangan pakonsi parsedahonsi, gabe hona pardakdak ma balani, anjaha buei tumang rasei. 11:26 dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya: tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh.
11:27 Ia raja na dua ai, na masambor do ipingkiri sidea bei; rap mangan pe sidea marsioto-otoan do, tapi seng manjadi; ai ujung ni ai, sihol masa ope ai bani panorang na dob binuhul. 11:27 Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi; tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan.
11:28 Anjaha mulak ma ia hu nagorini mamboan buei arta, tapi uhurni sihol manlawan parpadanan na mapansing ai do. Ipasaud ma ai, dob ai mulak ma ia hu tanohni sandiri. 11:28 Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang Perjanjian Kudus; dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya.
11:29 Bani panorang na binuhul mulak ma ia, anjaha imasuki ma tanoh dangsina ai, tapi anggo sahali on seng songon na parlobei ondi be. 11:29 Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri Selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama,
11:30 Ai roh ma kapal hun Kittim manlawansi, gabe mabiar ma ia lanjar mulak; manringis ma ia gabe ipapuas ma ai dompak parpadanan na pansing in, anjaha manriah ma ia pakon halak na dob manadingkon parpadanan na pansing in. (4 Mus. 24:24; Jes. 23:1.) 11:30 karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap Perjanjian Kudus dan ia akan bertindak: setelah pulang kembali, ia akan menujukan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan Perjanjian Kudus.
11:31 Roh ma balani pabutakkon ianan na pansing in ampa bentengni, anjaha iparontihon ma galangan ari-ari. Ipajongjong sidea ma gana-gana hagigi, na majangin ai. (bd. 9:27; 12:11; Mat. 24:15.) 11:31 Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan.
11:32 Ibahen ma marbalik halak silanggar parpadanan ai marhitei hata lemes-lemes; tapi anggo bangsa na mananda Naibata, totap do jongjong anjaha marsijoloman. 11:32 Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin; tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
11:33 Anjaha halak na pentar itongah-tongah ni bangsa ai mambahen buei halak maruhur, age pe rasei sidea ibahen podang, apuy, tutupan ampa na hona rampas, ibagas piga-piga dokah. (bd. 12:3.) 11:33 Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas.
11:34 Sanggah laho talu sidea dapot partolongan do sidea otik, tapi buei do halak na marsipakulah-kulah mangihutkon sidea. 11:34 Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura.
11:35 Deba humbani halak na pentar ai rasei do, laho papitahkon sidea, paborsihkon ampa paputihkon, das bani panorang parujungan; ai maningon masa ope na sonai das bani panorang na dob binuhul. (bd. 12:10.) 11:35 Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman; sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan.
11:36 Ibahen raja ai do domu hubani rosuh ni uhurni, ipagijang anjaha ipatimbul do dirini iatas ni sagala naibata, anjaha jungkat do parsahapni dompak Naibata Sitimbulan in. Sai monang do ia, paima gok ringis ai, ai barang aha na dob tinontuhon maningon saud do. (bd. 7:8, 25; Hes. 28:2; 2 Tes. 2:4; Pangk. 13:5, 6.) 11:36 Raja itu akan berbuat sekehendak hati; ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala allah ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu; sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi.
11:37 Seng parduli ia bani naibata ni ompungni, atap naibata na hinaholongan ni naboru; seng parduli ia bani naibata na legan, ai ipagijang do dirini iatas ni haganupan ai. (1 Tim. 4:3.) 11:37 Juga para allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya; baik pujaan orang-orang perempuan maupun allah mana pun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri.
11:38 Tapi gantih ni ai, ipasangap do naibata ni benteng-benteng; ipasangap do sada naibata na so tinanda ni ompungni, marhitei omas, pirak, batu intan ampa sibere-bere na maharga. (Hab. 1:11, 16.) 11:38 Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng: dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga.
11:39 Ibahen ma naibata na legan ai gabe parondosan ni benteng-benteng na toguh ai; halak na mambalosisi ipasangap do ai; ipabangkit do sidea manrajai buei halak, anjaha ibagihon do bani sidea nagori ai bahen upah. 11:39 Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan; ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah.
11:40 Bani panorang marayak ujungni marsidoraban ma ia pakon raja na i dangsina; roh ma raja na hun utara ai mandorabsi songon halisungsung, marhitei gareta porang ampa siparhuda ampa buei kapal, roh ma ia mammasuki nagori-nagori, irungkub anjaha ilontas ma ai. (Hes. 38:15; Pangk. 9:16.) 11:40 Tetapi pada akhir zaman raja negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal; dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah.
11:41 Das do ia hu tanoh na marmulia ai. Marlaksa-laksa do halak na rasei bahenonni, tapi maluah do hun tanganni anggo on: Edom pakon Moab ampa sabagian banggal humbani halak Ammon. (ay. 16.) 11:41 Juga Tanah Permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh; tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang penting dari bani Amon.
11:42 Ipagostong do tanganni manlawan nagori-nagori ai, anjaha seng maluah tanoh Masir humbani. 11:42 Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput.
11:43 Gok bani do sagala arta omas, pirak ampa haganup arta na maharga i Masir; Libia pakon Etiopia pe mangihut do hubani. 11:43 Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libia serta orang Etiopia akan mengikuti dia.
11:44 Tapi tarsonggot ma ia bahenon ni barita na hun hapoltakan ampa na hun utara, jadi bingkat ma ia ibagas gila laho manraseihon ampa mamboiskon buei halak. 11:44 Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang.
11:45 Jadi ipasuk ma lampo-lampo harajaonni ai iholang-kolang ni laut ai ampa dolog na mapansing na marmulia ai; tapi jumpah ma ajalni, sahalak pe lang dong na mangurupisi. (bd. 7:26; Pangk. 19.) 11:45 Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung Permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya.”
<< Daniel 10 Daniel 12 >>