Amsal 4

Minggu 12 Juli, 5 Dob Trinitas: Sibasaon Podah 4:1-9; Ambilan Lukas 6:39-42
Sipaingat ni Bapa bani Anak, ase Ipindahi Hapentaran Nasihat untuk mencari hikmat
1 Tangar ma, ale anakku, pangajarion ni bapanima, paruhurhon ma, ase dapotan pangarusion. 1 Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian,
2 Ai ajaran na madear do sihol bereonku bennima, podahkai ulang ma tadingkon hanima. 2 karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu; janganlah meninggalkan petunjukku.
3 Sanggah poso ope ahu i lobei ni bapa, etek anjaha anak sasada i lambung ni inang, 3 Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku,
4 iajari do ahu, nini hu bangku, “Sai marsijoloman bani hatangku ma uhurmu, dalankon parentahku, ase manggoluh ho.” 4 aku diajari ayahku, katanya kepadaku: “Biarlah hatimu memegang perkataanku; berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup.
5 Pindahi ma hapentaran, pindahi hauhuron, ulang lupa ho pasal ai, ulang ho manlembang humbani hata ni pamanganku. 5 Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.
6 Ulang ma tadingkon ai, ase iramotkon ho, haholongi ma ai, ase ijaga ho. 6 Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya.
7 Parjadi ni hapentaran, ai ma, sari ma hapentaran, sari ma hauhuron marhitei sagala na dong bam. 7 Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan segala yang kauperoleh perolehlah pengertian.
8 Harga ma bahen ai, jadi patimbulonni ma ho, rohop ma ai, ase ipasangap ho. 8 Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya; engkau akan dijadikan terhormat, apabila engkau memeluknya.
9 Nahkononni do bani ulumu rudang na majenges, anjaha sortali na majagar do berehononni bam. 9 Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu.”
10 Tangihon ma, ale anakku anjaha jalo ma hatangku, ase tambah ari-ari ni goluhmu. 10 Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.
11 Sihol do ajarhononku bam dalan hapentaran, anjaha togu-toguonku ho bani dalan na pintor. 11 Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus.
12 Bani pardalanmu, seng dong na mangolat langkah-langkahmu, anjaha marlintun pe ho, seng anjai tartolsu. 12 Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung.
13 Jolom ma ho bani podah ulang paluah, ramot bahen, ai hagoluhan do ai bam. 13 Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu.
14 Dalan ni parjahat ulang masuki, anjaha ulang ma dalani dalan ni halak na jahat. 14 Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat.
15 Lembangi ma ai, ulang montas hunjai, simbili ma ai, toruskon dalanmu. 15 Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah dari padanya dan jalanlah terus.
16 Seng tarpodom sidea anggo lang palobei manjahati, seng ra sinok matani, anggo lang lobei dong na targompang ibahen. 16 Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat; kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung;
17 Hajahaton do ruti bani sidea, anjaha pangodoh-odohon anggur ni sidea. 17 karena mereka makan roti kefasikan, dan minum anggur kelaliman.
18 Tapi dalan ni halak parpintor songon sinalsal sogod-sogod do, lambin torang marsinondang paima tongah ari. 18 Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.
19 Dalan ni halak parjahat lotir do, seng ibotoh sidea ija partolsuan. 19 Jalan orang fasik itu seperti kegelapan; mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.
20 Ale anakku, parimbagaskon ma hatangku, bani sahapku ma pateleng pinggolmu. 20 Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku;
21 Ulang ma sasap ai humbani matamu, simpan ma ai ibagas uhurmu. 21 janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu.
22 Tongon, hagoluhan do ai bani na jumpahan ai, tambar bani haganup angkulani. 22 Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
23 Tang siporlunan, jaga ma uhurmu, ai hunjai do luar hagoluhan. 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
24 Ambukkon ma humbam pamangan siparladung, anjaha sahap na marputor-putor daoh ma ai humbam. 24 Buanglah mulut serong dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu.
25 Pintor ma panonggor ni matamu hu lobei, anjaha dompak lobei ma pangkawahmu. 25 Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka.
26 Pardiateihon ma panlangkah ni naheimu, ase tarjamin ganup dalanmu. 26 Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu.
27 Ulang ma manlembang hu siamun atap hu sambilou, pasurut ma naheimu humbani hajahaton. 27 Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
<< Amsal 3 Amsal 5 >>