Amsal 3

Minggu 6 Oktober 2019, XVI Dob Trinitas: Sibasaon, Parambilan 3:1-14; Ambilan, Lahoan 20:21-31
Ptg Uj Tahun 31 Desember 2018: Ambilan Podah 3: 1- 8; Ambilan Rom 8: 33 – 39
3:1 Ale anakku, ulang ma ho lupa bani podahku, sai paruhurhon ma parentahku, 3:1 Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku,
3:2 ai tambahkononni do bam ari na madear, umur na ganjang ampa hadoharon na gok. (bd. 4:10; 3 Mus. 18:5; 5 Mus. 8:1; 30:16; Ps. 119:165.) 3:2 karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
3:3 Holong ampa hasintongan ulang ma laho humbam, parsinongkok ma ai anjaha suratkon ma bani atei-ateimu. (bd. 6:21; 7:3; 2 Mus. 13:9; 5 Mus. 6:8; Jer. 31:33.) 3:3 Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu,
3:4 Jadi dapotan idop ni uhur ma ho ampa na madear ilobei ni Naibata ampa jolma. (2 Kron. 8:21; Luk. 2:52.) 3:4 maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
3:5 Tenger ma uhurmu bani Jahowa humbani gok ni uhurmu, ulang ma ho marpangunsandeian bani pingkiranmu sandiri. (Ps. 118:8.) 3:5 Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
3:6 Bani haganup dalanmu ingat ma Ia, jadi Ia ma papintor dalanmu. 3:6 Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
3:7 Ulang na dob maruhur ho nini uhurmu, habiari ma Jahowa, anjaha padaoh dirimu humbani hajahaton. (Jes. 5:21.) 3:7 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan;
3:8 Gabe tambar ma ai bani dagingmu, anjaha hahisaron bani holi-holimu. (bd. 4:22.) 3:8 itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
3:9 Pasangap ma Jahowa marhitei habayakonmu ampa marhitei limbuah ni sagala pansarianmu; (2 Mus. 23:19; 5 Mus. 26:2; Mal. 3:10.) 3:9 Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu,
3:10 jadi gok ma tuanganmu bani gandum, anjaha sampur kilangmu ibahen anggur. 3:10 maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
3:11 Ale anakku, ulang ma mapas uhurmu bani pangajarion ni Jahowa, anjaha ulang sogam uhurmu bani uhumanni.(Job 5:17-19; Heb. 12:5, 6.) 3:11 Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan TUHAN, dan janganlah engkau bosan akan peringatan-Nya.
3:12 Ai hinaholonganni do ipinsang Jahowa songon bapa dompak anak, na hinarosuhkon ni uhurni.(Panguh. 3:13.) 3:12 Karena TUHAN memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi.
3:13 Martuah do jolma na dapotan hapentaron, ampa jolma na jumpahan pangarusion, (Mat. 13:44.) 3:13 Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
3:14 ai na mandapot ai dearan do ai humbani na mandapot pirak, harganan do ai humbani omas. (bd. 8:10, 11, 19; 16:16; Job 28:15; Ps. 19:11.) 3:14 karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas.
3:15 Harganan do ai ase mutiha, anjaha sagala na hinarosuhkonmu seng taratasisi ai. (Mat. 13:45, 46.) 3:15 Ia lebih berharga dari pada permata; apa pun yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya.
3:16 Umur na ganjang do bani tangan siamunni, bani tangan sambilouni habayakon pakon hamuliaon. (ay. 2.) 3:16 Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
3:17 Dalanni, ai ma dalan harosuh, anjaha damei do sagala nilangkahkonni. 3:17 Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata.
3:18 Hayu hagoluhan do ai bani halak na jumpahan ai, anjaha martuah do halak, na manjolomsi. (1 Mus. 2:9; 3:22.) 3:18 Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia.
3:19 Jahowa do na pajonam dunia on marhitei hapentaran; langit ai marhitei uhur panimbangion. (bd. 8:24-30; Ps. 136:5.) 3:19 Dengan hikmat TUHAN telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkan-Nya langit,
3:20 Marhitei habotohonni mapultak luhung ni laut, anjaha hombun manektekkon namur. (1 Mus. 7:11.) 3:20 dengan pengetahuan-Nya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun.
3:21 Ale anakku, ulang magou ai humbani panonggormu; ramotkon ma hauhuron ampa partimbangon, 3:21 Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu,
3:22 ase gabe hagoluhan ai bani tonduymu, anjaha hajagaron bani borgokmu. (bd. 1:9.) 3:22 maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu.
3:23 Gabe sonang ma ho bani dalanmu, anjaha naheimu seng anjai tarantuk. (Ps. 37:23; 91:11.) 3:23 Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk.
3:24 Bani na hundul ho seng anjai songgotan, anggo ipatibal ho dirimu, sonang do parpodommu. (Ps. 3:6; 4:9.) 3:24 Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
3:25 Ulang pala rusak ho halani songgot-songgot na sompong parrohni, atap halani hamagouan na mangonai bani halak parjahat; 3:25 Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik, bila itu datang.
3:26 ai Jahowa do hatengeran ni uhur bam, ramotkononni do naheimu humbani jarot. (bd. 10:29.) 3:26 Karena TUHANlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat.
3:27 Ulang ma ho manjua mambahen na madear bani halak na hurangan, anggo tuk do gogohmu mandalankon ai. (1 Ptr. 4:10.) 3:27 Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.
3:28 Ulang ma hatahon bani hasomanmu: Laho ma, sahali nari ma ho roh, patar pe hubere, hape adong do bam. (Jak. 2:16.) 3:28 Janganlah engkau berkata kepada sesamamu: “Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi,” sedangkan yang diminta ada padamu.
3:29 Ulang ma uhurhon na jahat dompak hasomanmu, na marianan martenger ni uhur rap pakon ho. 3:29 Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau.
3:30 Ulang ho marsalisih dompak halak seng marhala, anggo seng dong ibahen na jahat bam. 3:30 Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu.
3:31 Ulang ma ho simburu bani halak sipangodoh-odoh anjaha ulang ma ihutkon dalanni; 3:31 Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya,
3:32 ai hagigi do halak sipanlawan bani Jahowa, tapi saor do Ia bani halak parpintor. (Ps. 25:14; Mat. 13:11.) 3:32 karena orang yang sesat adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi dengan orang jujur Ia bergaul erat.
3:33 Papa ni Jahowa do mangonai bani rumah ni parjahat, tapi ianan ni parpintor ipasu-pasu do. 3:33 Kutuk TUHAN ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati-Nya.
3:34 Halak na pahiri-hirihon ipahiri do, tapi maidop do uhurni bani halak sitoruh uhur. (bd. 1:26; Jak. 4:6; 1 Ptr. 5:5.) 3:34 Apabila Ia menghadapi pencemooh, maka Ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihani-Nya.
3:35 Hamuliaon do siteanon bani halak siparuhur, tapi habadoron do parbagianan ni halak na oto. 3:35 Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh.
<< Amsal 2 Amsal 4 >>