Lukas 6

6:1 Bani sada ari Sabat, sanggah na mamontas Ia hun juma, ipamputikkon susianni ma buyur-buyur ni gandum, ipuyu-puyu ma ai, lanjar ipangan ma. 6:1 Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-murid-Nya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya.
6:2 Jadi dong ma deba halak Parisei na mangkatahon: Mase ma ihorjahon hanima na so patut bani ari Sabat? 6:2 Tetapi beberapa orang Farisi berkata: “Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?”
6:3 Nini Jesus ma mambalosi sidea: Seng ongga ibasa nasiam aha ibahen si Daud sanggah loheian ia, ia ampa hasomanni saodoran? (1 Sam. 21:7.) 6:3 Lalu Yesus menjawab mereka: “Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar,
6:4 Masuk do ia hu rumah ni Naibata, ibuat anjaha ipangan do ruti galangan, ai ma na so bulih panganon ni atap ise sobali malim, anjaha ibere do deba ai bani hasomanni. (3 Mus. 24:9.) 6:4 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?”
6:5 Lanjar ihatahon ma bani sidea: Tuhan ni ari Sabat do homa Anak ni Jolma in. 6:5 Kata Yesus lagi kepada mereka: “Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.”
6:6 Bani ari Sabat na legan masuk ma Jesus hu rumah parguruan laho mangajari. Adong do ijai sada halak, matei tangan siamunni. 6:6 Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya.
6:7 Ionggopi sibotoh surat ampa Parisei ai do Ia, ai ma atap ra do Ia pamalum naborit sanggah ari Sabat, ase adong dalan ni sidea mangaduhonsi. (bd. 14:1.) 6:7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia.
6:8 Tapi ibotoh Jesus do pingkiran ni sidea ai, jadi nini ma dompak partangan na matei ai: Jongjong ma ho hu tongah-tongah on! Jadi jongjong ma ia hujai. 6:8 Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu: “Bangunlah dan berdirilah di tengah!” Maka bangunlah orang itu dan berdiri.
6:9 Jadi nini Jesus ma dompak sidea: Aha do na patut horjahonon sanggah ari Sabat, mambahen na madear do atap mambahen na jahat, pagoluhkon hosah do atap parsedahon ai? 6:9 Lalu Yesus berkata kepada mereka: “Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?”
6:10 Jadi sanggah na kinawahkonni ai sidea haganup inggot, nini ma dompak halak ai: Pagostong ma tanganmin! Ibahen ma sonai, gabe malum ma tanganni ai. 6:10 Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu: “Ulurkanlah tanganmu!” Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya.
6:11 Marah tumang ma sidea, lanjar manriah ma sidea atap aha do sibahenon dompak Jesus. 6:11 Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus.
6:12 Bani panorang ai tangkog ma Jesus hu dolog, laho martonggo; layur saborngin ai martonggo Ia hubani Naibata. 6:12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah.
6:13 Anjaha dob siang ari, idilo ma susianni ai, anjaha ipilih ma sapuluh dua humbani sidea, anjaha igoran ma sidea apostel, 6:13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul:
6:14 ai ma: si Simon, na ginoran si Petrus, ampa si Andreas saninani ai; si Jakobus ampa si Johannes; si Pilippus ampa si Bartolomeus; 6:14 Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus,
6:15 si Mateus ampa si Tomas; si Jakobus anak ni si Alpeus ampa si Simon, na margoran Zelot; 6:15 Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot,
6:16 si Judas anak ni si Jakobus, ampa si Judas Iskariot, na gabe sipartahi-tahi ai. 6:16 Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat.
6:17 Jadi tuad ma Ia pakon sidea, lanjar jongjong ma Ia bani sada ianan na hanopan, rap pakon buei susianni ampa buei halak hun sab Judea ampa Jerusalem, hun topi laut ni Tirus ampa Sidon, 6:17 Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-murid-Nya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon.
6:18 na marrohan, laho manangar hatani ampa ase ipamalum sidea humbani naborit ni sidea; ipamalum do age na niodar-odar ni setan. 6:18 Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan.
6:19 Haganup na mabuei ai sihol manggiutsi, ai luar do gogoh humbani, na pamalum haganup. 6:19 Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang itu disembuhkan-Nya.
6:20 Jadi sanggah na kinawahkonni ai susianni ai, nini ma: Martuah ma hanima na masombuh, ai bannima do harajaon ni Naibata! 6:20 Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata: “Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah.
6:21 Martuah ma hanima na loheian nuan, ai sipabosuran do hanima! Martuah ma hanima na tangis nuan, ai tartawa do hanima use!(Jes. 61:3; Ps. 126:5, 6; Pangk. 7:16, 17.) 6:21 Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa.
6:22 Martuah ma hanima anggo ihasogamhon anjaha itulak halak hanima, anggo irisai hanima anjaha iambukkon gorannima, halani sambor nini uhurni, halani Anak ni jolma in. 6:22 Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat.
6:23 Malas ma uhurnima bani panorang ai anjaha marolob-olob, ai tonggor ma, banggal do upahnima i nagori atas, ai sonai do ibahen bapa ni sidea bani nabi-nabi. 6:23 Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya, upahmu besar di sorga; karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi.
6:24 Tapi bursik ma hanima na bayak, ai domma ijalo hanima apoh-apoh na bannima. (Jak. 5:1.) 6:24 Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu.
6:25 Bursik ma hanima na marbosur-bosur nuan, ai loheian ma hanima use. Bursik ma hanima na tartawa nuan, ai tangis anjaha doruh-doruh ma hanima use. (Jes. 5:22.) 6:25 Celakalah kamu, yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu, yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berdukacita dan menangis.
6:26 Bursik ma hanima, anggo haganup halak mamuji-muji hanima, ai sonai do ibahen bapa ni sidea bani nabi sipakulah-kulah ai. (Mik. 2:11; Jak. 4:4.) 6:26 Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu; karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu.”
6:27 Tapi huhatahon ma bani nasiam sipanangi-nangi: Haholongi nasiam ma munsuhnasiam, na madear ma bahen nasiam bani na marsogam ni uhur bani nasiam. 6:27 “Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu;
6:28 Pasu-pasu nasiam ma na mamurai nasiam, tonggohon nasiam ma na mandoruni nasiam. 6:28 mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
6:29 Anggo adong na mamastap huyummu, tarehon ma na salopah nari; anjaha anggo ibuat hioumu, ulang engkar age baju-bajumu. 6:29 Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barangsiapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.
6:30 Sagala na mangindo humbamu, bere; anjaha halak na dob mambuat barangmu, ulang tunggu ai humbani. 6:30 Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu.
6:31 Songon na pinindo nasiam bahenon ni halak bani nasiam, sonai ma bahen nasiam bani sidea.(Mat. 7:12.) 6:31 Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
6:32 Ai anggo ihaholongi nasiam na marholong ni uhur bani nasiam, aha ma ulihnasiam ijai? Ai age pardousa ihaholongi do na marholong ni uhur bani sidea. 6:32 Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
6:33 Anjaha anggo ibahen nasiam na madear hubani sibahen na madear bani nasiam, aha ma ulihnasiam ijai? Ai age pardousa sonai do ibahen. 6:33 Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
6:34 Anjaha anggo papinjamkon nasiam bani halak, laho mangarapkon balas humbani, aha ma ulihnasiam ijai? Ai halak sipardousa pe painjamkon do hubani hasomanni pardousa, anjaha ijalo do use ulak ni duitni. (3 Mus. 25:35, 36.) 6:34 Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak.
6:35 Tapi haholongi nasiam ma munsuhnasiam, bahen nasiam ma na madear, anjaha papinjamhon nasiam ma, ulang pala mangarapkon balos. Jadi banggal ma upahnasiam, gabe anak ni Sitimbulan in ma nasiam; ai layak do Ia, age bani halak, na so mambotoh martarima kasih ampa bani halak parjahat. 6:35 Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.
6:36 Gabe paridop ni uhur ma nasiam, songon Bapanasiam, paridop ni uhur in. 6:36 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.”
6:37 Ulang ma nasiam manguhum-uhumi, ase ulang hona uhum nasiam! Ulang ma nasiam mamapai, ase ulang hona papa nasiam! Paluah nasiam, ase ipaluah nasiam! (Mat. 6:14.) 6:37 “Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni.
6:38 Bere nasiam ma, ase ibere bani nasiam! Parsuhatan na madear, na nionjat, na nidugur anjaha na pinajunjun bereonni bani abingannasiam; ai parsuhatan, na sinuhatkon nasiam do, suhatkonon bani nasiam. (Mrk. 4:24.) 6:38 Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.”
6:39 Ihatahon do homa limbaga on bani sidea: Mintor tartogu na mapitung ma hasomanni na mapitung? Ai lang rap tarrobung ma sidea haduasi? (Mat. 15:14.) 6:39 Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka: “Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang?
6:40 Seng lobih susian marimbang guruni; tapi ganup, anggo gok ma parguruanni, dos ma ia songon guruni. (Mat. 10:24, 25; Joh. 15:14.) 6:40 Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya.
6:41 Mase ma pala patorih-torihanmu silbak-silbak na bani mata ni hasomanmu, hape tiang na bani matamu lang iidah ho? 6:41 Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?
6:42 Mase ma hatahononmu bani hasomanmu: Mahua huumpat lobei silbak-silbak na bani matamin, ambia, hape tiang na bani matamin lang iidah ho? Ee ho sipakulah-kulah, parlobei ma umpat tiang na bani matamin, dob ai pe, ase iidah ho torang sonaha pangumpatmu bani silbak-silbak na bani mata ni hasomanmu. 6:42 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.”
6:43 Seng dong hayu na madear marbuahkon na bajan, barang hayu na bajan marbuahkon na madear. 6:43 “Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
6:44 Ai humbani buahni do tartandai ganup hayu. Ai seng tarbuat jambu humbani tatada, anjaha seng tarbuat buah anggur humbani rimbang. 6:44 Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur.
6:45 Halak sidear uhur padaratkon na madear humbagas arta na madear na ibagas uhurni; anjaha halak na jahat padarathon na jahat humbagas arta na jahat na ibagas uhurni. Ai in na manggoki uhur, ai do iluarhon pamangan. 6:45 Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya.”
6:46 Mase ma ihatahon nasiam bangku: Tuhan, Tuhan! hape lang ihorjahon nasiam na huhatahon? (Mal. 1:6.) 6:46 “Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan?
6:47 Sagala na roh hubangku, anggo ibogei hatangkin anjaha ihorjahon, hupatugah ma bani nasiam usihanni ai: 6:47 Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya — Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan –,
6:48 Usih do ia ai bani sada halak, na pajongjong rumah, na mangkurak bagas anjaha na pajonamhon ai bani batu gingging. Marbanggal pe bah, anjaha idorab pe rumah ai, tapi seng tardugursi, halani toguh do ipajonam. 6:48 ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun.
6:49 Tapi na mambogei hatangkai, tapi seng idalankon, usih ma ai bani halak, na pajongjong rumah bani tanoh, na seng maronjolan bani batu; idorab bah ai ma ai, gabe mintor marumbak ma, anjaha jangin do parrumbak ni rumah ai. 6:49 Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.”
<< Lukas 5 Lukas 7 >>