Amos 5

5:1 Tangar hanima ma hata on, na hutangiskon pasal hanima, ale ginompar ni Israel. 5:1 Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel:
5:2 Domma dabuh boru Israel, seng tarjongjongkonsi be; jorgong tibal ia i tanohni, seng dong na pahehehonsi. 5:2 “Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak dara Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya.”
5:3 Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Huta na pabingkatkon saribu, tading hunjai saratus, na pabingkatkon saratus, tading hunjai sapuluh bani ginompar ni Israel. (5 Mus. 28:62; Jes. 6:13.) 5:3 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH kepada kaum Israel: “Kota yang maju berperang dengan seribu orang, dari padanya akan tersisa seratus orang, dan yang maju berperang dengan seratus orang, dari padanya akan tersisa sepuluh orang.”
5:4 Ai sonon do hata ni Jahowa bani ginompar ni Israel: Pindahi Ahu, ase manggoluh hanima! (Jer. 29:13.) 5:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepada kaum Israel: “Carilah Aku, maka kamu akan hidup!
5:5 Tapi ulang ma pindahi Betel, anjaha ulang ma laho hu Gilgal barang mandipar hanima hu Berseba; ai maningon buangkononkon do Gilgal, anjaha gabe na lang ia Betel. (bd. 4:4; Hos. 4:15.) 5:5 Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Bersyeba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap.”
5:6 Pindahi nasiam ma Jahowa, ase manggoluh nasiam, ase ulang idorab rumah ni si Josep marhasoman apuy, bois ipangan, anjaha sahalak pe lang adong na mangintopi i Betel. 5:6 Carilah TUHAN, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel.
5:7 E nasiam na pagolingkon uhum gabe pogu, anjaha na mangambukkon hapintoran hu tanoh! (bd. 6:12; Jes. 5:20.) 5:7 Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah!
5:8 Ia, sijadihon bintang pariama ampa bintang sidongdong, na paubahkon na lotir gabe sogod ni ari, na pagolapkon ari gabe borngin, na mandilo bah ni laut laho manguseihon ai hu atas tanoh, Jahowa do goranni. (bd. 9:6; 1 Mus. 7:10; 2 Mus. 15:3; Job 9:9; 38:31.) 5:8 Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam; Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi — TUHAN itulah nama-Nya.
5:9 Ia do na parohkon hasedaon bani halak na gogoh, gabe sogop hasiapon bani benteng. 5:9 Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu.
5:10 Ihasogamhon sidea do sidalankon uhum i horbangan, anjaha magigi sidea mangidah halak sihatahon na sintong. (1 Raj. 22:8; Jes. 29:21.) 5:10 Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas.
5:11 Halani ai, ibahen na idogei-dogei hanima halak na musil, anjaha iporoh hanima humbani sidea sibere-bere gandum, age pe ipauli hanima rumah humbani batu na binarbar seng anjai ianannima ai; sonai homa, age pe isuani hanima pohon anggur na dear-dear, seng inumonnima anggurni. (5 Mus. 28:30; Sep. 1:13; Hag. 1:6.) 5:11 Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum dari padanya, — sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya; sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya.
5:12 Ai hubotoh do buei ni panlanggaronnima, ampa sonaha banggal ni dousanima manosak halak parpintor, manjalo sisip, anjaha mangodohkon halak na musil i paruhuman. 5:12 Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang.
5:13 Halani ai sip ma halak paruhur bani panorang on; ai panorang na jahat do on. (Ep. 5:16.) 5:13 Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat.
5:14 Pindahi nasiam ma na madear, ulang ma na jahat, ase manggoluh nasiam; ase tongon ma Jahowa, Naibata Zebaot hasomannasiam, songon na hinatahonnasiam. (ay. 4.) 5:14 Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; dengan demikian TUHAN, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan.
5:15 Hagigihon nasiam ma na jahat, haholongi nasiam ma na madear, anjaha pajongjong nasiam ma uhum i horbangan, andohar marpangulaki uhur ni Jahowa, Naibata Zebaot mangidah sima-sima ni si Josep. (Ps 34:15; Jes. 1:16; Rom 12:9.) 5:15 Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik; dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang; mungkin TUHAN, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf.
5:16 Halani ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata Zebaot, Tuhan in: Bani haganup alaman masa tangis-tangis; anjaha bani haganup dalan hatahonon ni sidea: Aih, aih! Diloon ni sidea do parjuma-juma laho manangisi, ampa na pandei tangis laho manjojori. 5:16 Sesungguhnya, beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Tuhanku: “Di segala tanah lapang akan ada ratapan dan di segala lorong orang akan berkata: Wahai! Wahai! Petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan.
5:17 Anjaha bani haganup pohon anggur masa doruh-doruh, anggo montas Ahu hun tongah-tongahnima, nini Jahowa! 5:17 Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila Aku berjalan dari tengah-tengahmu,” firman TUHAN.
5:18 Bursik ma hanima na mangkasiholi ari ni Jahowa! Ai aha do ari ai bannima? Hagolapan do ai, seng haliharon. (Jer. 17:15; Joel 12:11; Jer. 30:7.) 5:18 Celakalah mereka yang menginginkan hari TUHAN! Apakah gunanya hari TUHAN itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang!
5:19 Songon sada halak na bansah humbani singa, hape roh gipul manjumpahkonsi; barang masuk hu rumah anjaha itungkolhon tanganni bani dingding, hape roh ulog mamagut ia. (Jos. 24:18.) 5:19 Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia!
5:20 Ai halotiron do tongon ari ni Jahowa, sedo haliharon, hagolapon do, seng dong haliharon ibagas. 5:20 Bukankah hari TUHAN itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya?
5:21 Sogam anjaha magigi do uhurhu mangidah ari rayanima, anjaha seng iharosuhkon uhurhu tumpuannima. (Jes. 1:11-15.) 5:21 “Aku membenci, Aku menghinakan perayaanmu dan Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu.
5:22 Age pe igalangkon hanima bangku galangan situtungon ampa galangan sipanganon, seng marosuh Ahu bani ai, anjaha galangan pardearan humbani pinahan na pinamombur pe, seng ra Ahu mangkawahkon ai. (Mik. 6:6, 7.) 5:22 Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepada-Ku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, Aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, Aku tidak mau pandang.
5:23 Padaoh humbangku hageoron ni dodingnima, anjaha logu ni husapinima pe seng marosuh Ahu manangar ai. 5:23 Jauhkanlah dari pada-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau Aku dengar.
5:24 Tapi mabaor ma bahen hanima uhum songon bah, anjaha hapintoron songon bah na totap marbanggal. 5:24 Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.”
5:25 Ai adong do iboan hanima galangan sisayaton ampa sibere-bere bangku i halimisan sadokah siompat puluh tahun ai, ale ginompar ni Israel? (Lah. 7:42, 43.) 5:25 “Apakah kamu mempersembahkan kepada-Ku korban sembelihan dan korban sajian, selama empat puluh tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel?
5:26 Halani ai usungonnima ma Sakkut, rajanima ai, ampa Kiwun, bintang ni naibatanima ai, gana-gananima, na binahennima bannima. (1 Raj. 14:7; Sep. 1:5.) 5:26 Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu,
5:27 Jadi toguonku ma hanima tarbuang, daoh hu dipar ni Damaskus, nini Jahowa, na margoran Naibata Zebaot. (2 Raj. 17:6.) 5:27 dan Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik,” firman TUHAN, yang nama-Nya Allah semesta
<< Amos 4 Amos 6 >>