1 Tawarikh 17

Minggu 17 Mei 2020, Rogate: Ambilan 1 Kronika 17:16-27; Sibasaon Lukas 18:1-8

Topik: Tonggo hatarimakasihon

17:1 Sanggah hundul-hundul sahali si Daud ibagas rumahni, nini si Daud ma dompak nabi Natan: Tonggor ma, marianan do ahu ibagas rumah na humbani hayu ares, tapi anggo poti parpadanan ni Jahowa itoruh ni lampo-lampo do. (2 Sam. 5:11; bd. 14:1; 15:1; Ps. 132.) 17:1 Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada nabi Natan: “Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian TUHAN itu ada di bawah tenda-tenda.”
17:2 Nini si Natan ma dompak si Daud: Pasaud ham ma sagala na ibagas uhurmu ai hasomanan ni Naibata do ham! 17:2 Lalu berkatalah Natan kepada Daud: “Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau.”
17:3 Tapi bornginni ai roh ma hata ni Naibata hubani si Natan: 17:3 Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan, demikian:
17:4 Laho ma ho, hatahon ma hubani juak-juakku si Daud: Sonon do hata ni Jahowa: Seng bulih ho pajongjong bangku sada rumah bahen iananku. (bd. 22:8.) 17:4 “Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN: Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagi-Ku untuk didiami.
17:5 Ai seng ongga ope Ahu marianan ibagas rumah singgan ni ari dob huarahkon tangkog halak Israel ronsi sadari on, sai minsah-insah do Ahu tong humbani lampo-lampo na sada hubani lampo-lampo na sada nari, humbani ianan na sada hubani ianan na sada nari. (1 Raj. 8:16, 27; Jes. 66:1.) 17:5 Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak Aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini, tetapi Aku mengembara dari kemah ke kemah, dan dari kediaman ke kediaman.
17:6 Barang ija pe Ahu minsah-insah rap pakon ganup halak Israel, mintor ongga ma huhatahon age sangkababah hata hubani atap ise humbani panguhum ni Israel, na huhatahon marmahan bangsangku: Mase ma lang ipauli hanima bangku sada rumah humbani hayu ares? (2 Sam. 5:2; Ps. 78:67-72.) 17:6 Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?
17:7 On pe hatahon ma hubani juak-juakku si Daud: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Ahu do na mangarahkon ho, hun parmahanan, humbani na mangirik-irik biri-biri, ase ho gabe kopala manggomgom bangsangku halak Israel. (1 Sam. 16:11-13; Ps. 78:70.) 17:7 Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel.
17:8 Ahu do mangkasomani ho barang huja pe ho manlangkah, anjaha domma husiapkon ganup munsuhmu i lobeimu; anjaha bahenonku do goranmu tarambilan, songon goran ni sada halak na sangap i tanoh on. (1 Sam. 25:28; 1 Kron. 14:17; Ps. 132:17, 18.) 17:8 Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
17:9 Ambahni ai, tontuhononku ma sada ianan bani bangsangku halak Israel, anjaha suanhononku ma sidea ijai, ase marsonang-sonang sidea ijai marianan, seng marhabiaran be, anjaha seng be sunsahan ni halak parjahat songon na dob salpu in. (bd. 16:22; 2 Mus. 15:17; Jer. 24:6.) 17:9 Aku akan menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu,
17:10 Singgan ni ari dob hupabangkit panguhum manggomgomi bangsangku halak Israel, anjaha patundukonku do sagala munsuhmu. Tapi, pabanggalonku do anggo ho, anjaha pajonamonku do ginomparmu. (1 Sam. 2:35; 25:28; 1 Raj. 2:24.) 17:10 sejak Aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga Aku beritahukan kepadamu: TUHAN akan membangun suatu keturunan bagimu.
17:11 Tapi dob gok ari-arimu laho martumpu hubani ompungmu, pajongjongonku ma ginomparmu i pudimu, sada humbani anakmu, pajonamonku ma harajaonni. (bd. 22:8-10; 1 Raj. 2:10; 8:18-20.) 17:11 Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya.
17:12 Ia do na paulihon sada rumah bangku, anjaha pajonamonku do paratasni ronsi sadokah ni dokahni.(bd. 22:10; 28:6; 1 Raj. 5:19; 11:29; Ps. 89:4-5; Sak. 6:12, 13.) 17:12 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi-Ku dan Aku akan mengokohkan takhtanya untuk selama-lamanya.
17:13 Ahu do gabe Bapa bani, anjaha ia gabe anakku, seng osoronku humbani idop ni uhurmu, songon na dob huosor ai humbani halak na i lobeimu. (1 Raj. 15:4; 2 Kron. 9:8; Ps. 2:7; 89:27, 28.) 17:13 Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Tetapi kasih setia-Ku tidak akan Kuhilangkan dari padanya seperti yang Kuhilangkan dari pada orang yang mendahului engkau.
17:14 Maningon totap do ia bahenonku ibagas rumahku pakon ibagas harajaonku ronsi sadokah ni dokahni; paratasni pe totap do ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 45:7; 72:5, 7, 17; 89:30, 37; 110:4; 132:11, 12; Joh. 12:34.) 17:14 Dan Aku akan menegakkan dia dalam rumah-Ku dan dalam kerajaan-Ku untuk selama-lamanya dan takhtanya akan kokoh untuk selama-lamanya.”
17:15 Romban hubani hata ai, anjaha romban hubani haganup pangungkabon ai do si Natan marsahap hubani si Daud. 17:15 Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Natan berbicara kepada Daud.
17:16 Dob ai masuk ma si Daud hundul hulobei ni Jahowa, jadi nini ma: Ise ma ahu, Ham Jahowa Naibatangku, anjaha ise ma ginomparhu, ase sonai pambobaimu bangku? (1 Mus. 32:11; Ps. 8:5; 144:3.) 17:16 Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: “Siapakah aku ini, ya TUHAN Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?
17:17 Maotiktu ope on nini uhurmu, Ham Naibata; ibere Ham ope bagah-bagah hubani ginompar ni juak-juakmu hubani panorang na sihol roh, anjaha ipatuduhkon Ham do bangku sundut na sihol roh, Ham Jahowa Naibata. (2 Sam. 7:19; Ps. 110.) 17:17 Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya TUHAN Allah.
17:18 Aha ope sihatahonon ni si Daud bamu marhalanihon ni parpasangapmu ai bani juak-juakmu? Itanda ham do tene juak-juakmu. (5 Mus. 34:10; Ps. 40:6, 10.) 17:18 Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepada-Mu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini?
17:19 Ham Jahowa, halani juak-juakmu anjaha romban hubani rosuh ni uhurmu do ibahen Ham ganup habanggalon on, ibahen na ipabotohkon Ham ai hubani juak-juakmu. (1 Mus. 49:10; 1 Sam. 16:12.) 17:19 Ya TUHAN, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu.
17:20 Ham Jahowa, seng adong na songon Ham, anjaha seng adong Naibata sobali Ham romban hubani haganup na binogeinami marhitei pinggolnami. (2 Mus. 15:11; 5 Mus. 3:24; 4:35; 1 Sam. 2:2.) 17:20 Ya TUHAN, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
17:21 Anjaha ija ma adong sada bangsa na legan i tanoh on songon bangsamu halak Israel, na pala Naibata sandiri bingkat martobussi bahen bangsani, laho mambahen tarambilan goranmu marhitei halongangan banggal anjaha na majangin, marhitei na mangusir bangsa sipajuh begu-begu hun lobei ni bangsamu, na tinobusmu hun tanoh Masir. (2 Mus. 15:11-13; 5 Mus. 4:7, 34; 33:29.) 17:21 Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kaubebaskan dari Mesir?
17:22 Anjaha domma itotapkon Ham bangsamu halak Israel gabe bangsamu ronsi sadokah ni dokahni, anjaha Ham, Jahowa, gabe Naibata ni sidea. (Jes. 43:21; 2 Kor. 6:16.) 17:22 Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya dan Engkau, ya TUHAN, menjadi Allah mereka.
17:23 Ai pe Ham Jahowa, sai patotap Ham ma hata na dob pinarbagah-bagahmu ai pasal juak-juakmu pakon pasal ginomparni ronsi sadokah ni dokahni, anjaha bahen Ham ma romban hubani na dob pinarbagah-bagahmu ai. 17:23 Dan sekarang, ya TUHAN, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kauucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang Kaujanjikan itu.
17:24 Nai ma, saud ma ai, anjaha sai timbul ma Goranmu ronsi sadokah ni dokahni, ase ihatahon halak: Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel, Ia do Naibata bani Israel, anjaha totap do ginompar ni juak-juakmu si Daud i lobeimu. 17:24 Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata: TUHAN semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel; maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu.
17:25 Ai domma ipatalar Ham, Naibatangku, hubani pinggol ni juak-juakmu on, paboa pajongjongonmu do ginompar bani. Halani ai do ase pag juak-juakmu on martonggo i lobeimu. (1 Sam. 9:15; 2 Sam. 7:27; Jes. 50:5.) 17:25 Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu.
17:26 Ai pe Ham Jahowa, Ham do Naibata anjaha domma ibagahkon Ham bani juak-juakmu na madear on. (Ps. 44:5.) 17:26 Oleh sebab itu, ya TUHAN, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.
17:27 Halani ai sai pasu-pasu Ham ma ginompar ni juak-juakmu, ase totap ia i lobeimu ronsi sadokah ni dokahni; ai barang ise na pinasu-pasumu, Ham Jahowa, ai do na dapotan pasu-pasu ronsi sadokah ni dokahni. (2 Sam. 23:5; Ps. 33:4, 9; 146:6.) 17:27 Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya.”
<< 1 Tawarikh 16 1 Tawarikh 18 >>