1 Tawarikh 18

18:1 Jadi dob salpu ai italuhon si Daud ma halak Palistim anjaha ipatunduk do sidea anjaha irampas do Gat pakon dusunni humbani tangan ni halak Palistim. 18:1 Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka; lalu ia merebut Gat dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin.
18:2 Italuhon do homa halak Moab, gabe rayat do sidea hubani si Daud anjaha manggalar sohei. (Panguh. 3:14, 15; 1 Sam. 24:11; 1 Raj. 5:1.) 18:2 Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti.
18:3 Sonai homa si Hadareser, raja hun Soba, dohorhon Hamat, italuhon si Daud do, sanggah na tangkog ia pajonamhon harajaonni itopi ni bah Eufrat. (1 Sam. 14:17; Ps. 60:2.) 18:3 Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, raja Zoba, dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat.
18:4 Irampas si Daud do humbani saribu gareta porang, pitu ribu bala siparhuda pakon dua puluh ribu bala sipardalan nahei; irimpong si Daud do ganup huda sitarik gareta ai, pitah saratus tumang do itadingkon. (5 Mus. 17:16; Jos. 11:6, 9.) 18:4 Daud merebut dari padanya seribu kereta, tujuh ribu orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.
18:5 Tapi roh ma halak Aram hun Damaskus sihol mangurupi si Hadareser, raja hun Soba, gabe ibunuh si Daud ma halak Aram ai, dua puluh dua ribu halak. (1 Mus. 14:15.) 18:5 Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan dua puluh dua ribu orang.
18:6 Dob ai ipadear si Daud ma tangsi i tanoh Aram, inggot Damaskus, jadi gabe rayat ni si Daud ma halak Aram anjaha mambere sohei, ai sai itumpak Jahowa do si Daud monang barang huja pe ia manlangkah. (ay. 2; Jos. 1:9; 2 Sam. 7:9.) 18:6 Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. TUHAN memberi kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi berperang.
18:7 Ibuat si Daud ma gantar omas, na niusung ni juak-juak ni si Hadareser, anjaha iboan ma ai hu Jerusalem. (2 Sam. 8:7; 1 Raj. 10:16.) 18:7 Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem.
18:8 Ibuat si Daud do homa hun Tibhat pakon hun Kun, ai ma huta ni si Hadareser, buei tumang tombaga; hunjai ma ipauli si Salomo use laut tombaga ai, tiang na dua ai pakon parugas tombaga ai. (1 Mus. 22:23; 1 Raj. 7:15; 23:27.) 18:8 Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga; dari padanya Salomo membuat “laut” tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga.
18:9 Jadi dob ibogei si Tou, raja ni Hamat, na dob italuhon si Daud ganup bala ni si Hadareser, raja hun Soba, (4 Mus. 16:21; 1 Raj. 8:65.) 18:9 Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, raja Zoba,
18:10 isuruh ma anakni si Hadoram marayak raja Daud laho manabisi pakon mangkorasisi, halani na pinorangni ai si Hadareser anjaha tinaluhonni ia, ai si marsimunsuhan do si Hadareser pakon si Tou. Itongos do sagala bagei ni parugas omas, pirak pakon tombaga. (2 Raj. 5:5.) 18:10 maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak dan tembaga.
18:11 Ai pe ipapansing raja Daud do bani Jahowa, rap pakon pirak, omas, na dob binuatni humbani ganup bangsa sipajuh begu-begu, humbani halak Edom, Moab, Ammon, Palistim pakon Amalek (bd. 29:2.) 18:11 Juga barang-barang ini dikhususkan raja Daud bagi TUHAN, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari bani Amon, dari orang Filistin dan dari orang Amalek.
18:12 Ambahni ai italuhon si Abisai, anak ni si Seruya do halak Edom i habungan garam, sapuluh ualuh ribu halak bueini. (2 Sam. 8:13.) 18:12 Abisai, anak Zeruya, menewaskan delapan belas ribu orang Edom di Lembah Asin.
18:13 Ipadear ma tangsi i Edom jadi gabe rayat ni si Daud ma ganup halak Edom, ai sai itumpak Jahowa do si Daud monang barang huja pe ia manlangkah. 18:13 Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. TUHAN memberi kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi berperang.
18:14 Jadi irajai si Daud ma ganup halak Israel, anjaha ipajongjong ma uhum pakon hasintongan bani ganup bangsani ai. (Jer. 23:5; 33:15, 16.) 18:14 Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya.
18:15 Si Joab, anak ni si Seruya do kopala ni bala; si Josapat, anak ni si Ahilud panuturi; (bd. 2:16.) 18:15 Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima; Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara;
18:16 si Sadok, anak ni si Ahitub, pakon si Ahimelek, anak ni si Abyatar do malim; si Savsa juru-tulis; (bd. 6:1-4; 24:3, 6, 31; 1 Raj. 4:3.) 18:16 Zadok bin Ahitub dan Ahimelekh bin Abyatar menjadi imam; Sausa menjadi panitera;
18:17 si Benaya, anak ni si Joyada do kopala ni Kreti pakon Pleti, tapi anak ni raja ai do gamot siatasan ilambung ni raja ai. (bd. 11:22-25.) 18:17 Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti; dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja.
<< 1 Tawarikh 17 1 Tawarikh 19 >>