Lukas 18

18:1 Dob ai ihatahon ma bani sidea sada limbaga, laho patorangkon paboa maningon tongtong do sidea martonggo, seng bulih lengah, 18:1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
18:2 nini ma: Adong ma sada panguhum ibagas sada huta, seng mabiar ia bani Naibata anjaha seng parduli bani jolma. 18:2 Kata-Nya: “Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
18:3 Anjaha adong do homa i huta ai sada naboru na mabalu, na marnunut roh marayaksi, mangkatahon: Pintori ham ma ahu dompak imbangkai! 18:3 Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku.
18:4 Dokah do seng ra ia lobei. Tapi nini ma use ibagas uhurni: Tongon, seng huhabiari Naibata, anjaha seng parduli ahu bani jolma, 18:4 Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
18:5 tapi huurus ma lah parkara ni naboru na mabalu on, ase ulang roh be ia manunsahi ahu. (bd. 11:7, 8.) 18:5 namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.”
18:6 Dob ai nini Tuhan in ma: Tangar hanima ma hata ni panguhum na geduk ai! 18:6 Kata Tuhan: “Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu!
18:7 Ia Naibata, mintor lang ma pintoranni na pinilihni, na mandilosi arian pakon borngin? Ai padokah-dokahonni ma bani sidea? 18:7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
18:8 Huhatahon ma bennima: Podas ma sidea pintoranni!Tapi anggo roh Anak ni jolma in, adong do nani jumpahonni haporsayaon iatas tanoh on? 18:8 Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?”
18:9 Dob ai ihatahon ma sada limbaga pasal halak na martenger ni uhur bani dirini, na mangkatahon pintor sidea, na mapas bani hasomanni, nini ma: 18:9 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini:
18:10 Adong ma dua halak na tangkog hu rumah panumbahan martonggo, halak Parisei do na sada, anjaha sijalo sohei do na sada nari. 18:10 “Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
18:11 Jadi dorgak ma Parisei ai jongjong, anjaha sonon ma tonggoni ibagas uhurni: Ham Naibata, tarima kasih ma huhatahon Bamu, halani seng dos ahu pakon halak na legan, panrampok, pargeduk, parbangkis barang songon sijalo sohei an. (Jes. 58:2, 3.) 18:11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini;
18:12 Dua hali saminggu ahu marpuasa, anjaha huparsapuluh do sagala sinaringku. (Mat. 23:23.) 18:12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku.
18:13 Ia halak sijalo sohei ai mandaoh-daoh do ia jongjong, gari mangkawah dompak nagori atas seng barani ia. Tapi itompas ma tontonni, lanjar nini ma: Ham Naibata, idop ma uhurmu bangku pardousa on! (Ps. 51:3.) 18:13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
18:14 Huhatahon ma bennima: Pintoran do on laho mulak ase na sada an. Ai sipatoruhon do sagala na pagijang dirini, tapi na patoruh dirini sipagijangon do! (bd. 14:11; Mat. 23:12.) 18:14 Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”
18:15 Iboan sidea do homa dakdanak hu lobeini, ase ijamah sidea. Tapi mangidah ai susian ai, ipandang ma sidea. 18:15 Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.
18:16 Tapi idilo Jesus ma sidea, nini ma: Lopas hanima ma roh dakdanak in bangku, ulang ma pandang hanima sidea, ai bani sisonin do harajaon ni Naibata! 18:16 Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata: “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.
18:17 Sintong do na huhatahon on bennima: Na so manjalo harajaon ni Naibata songon dakdanak, seng anjai masuk ia hujai. (Mat. 18:3.) 18:17 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.”
18:18 Jadi isungkun sada halak sipambobai ma Ia, nini ma: Ham Guru, sidear uhur, aha do sibahenonku, ase tartean ahu hagoluhan na sadokah ni dokahni? 18:18 Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya: “Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”
18:19 Jadi nini Jesus ma hubani: Mase ihatahon ham Ahu sidear uhur? Seng dong sidear uhur sobali Naibata. 18:19 Jawab Yesus: “Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari pada Allah saja.
18:20 Ibotoh ham do titah in: Ulang ho marbangkis! Ulang ho mamunuh! Ulang ho manangko! Ulang ra ho manaksihon hata na so tongon! Pasangap bapamu pakon inangmu! (2 Mus. 20:12-16.) 18:20 Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu.”
18:21 Jadi nini ma: Haganupan ai domma hudalankon humbani sietek-etekonku nari. 18:21 Kata orang itu: “Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.”
18:22 Manangar ai Jesus, nini ma hubani: Sada mando na hurang bamu! Jual ham ma haganup na dong bamu, anjaha pambere ma ai bani halak na masombuh, gabe mararta ma ham i nagori atas. Dob ai roh ma ham, irikkon ham ma Ahu! (Mat. 6:20.) 18:22 Mendengar itu Yesus berkata kepadanya: “Masih tinggal satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah segala yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.”
18:23 Manangar ai pusok ma uhurni, ai na bayak tumang do ia. 18:23 Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya.
18:24 Mangidah ai Jesus, nini ma: Maholni in masuk halak na bayak hubagas harajaon ni Naibata! 18:24 Lalu Yesus memandang dia dan berkata: “Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah.
18:25 Urahan do masukan ni unta ruang ni jarum, ase sada halak na bayak masuk hubagas harajaon ni Naibata. 18:25 Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.”
18:26 Jadi nini halak na manangar ai ma: Anggo sonai, ise ma boi maluah? 18:26 Dan mereka yang mendengar itu berkata: “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?”
18:27 Nini ma: Na so tarbahen bani jolma, tarbahen Naibata do. 18:27 Kata Yesus: “Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.”
18:28 Jadi nini si Petrus ma: Itadingkon hanami do na dong bannami, laho mangirikkon ham. 18:28 Petrus berkata: “Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau.”
18:29 Gabe ihatahon ma bani sidea: Na sintong do hatangkon bannima: Sagala na manadingkon rumahni barang parinangonni barang saninani barang namatorasni barang niombahni halani harajaon ni Naibata, 18:29 Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, isterinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya,
18:30 maningon marlompit do jaloonni i dunia on, ambahni ai hagoluhan sisadokah ni dokahni bani dunia magira. 18:30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.”
18:31 Jadi iarahkon Jesus ma na sapuluh dua ai, nini ma dompak sidea: Tonggor ma, na tangkog ma hita hu Jerusalem, anjaha saud ma bani Anak ni joma in haganup, na dob tarsurat marhitei sagala nabi. 18:31 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu berkata kepada mereka: “Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi.
18:32 Ai ondoshonon ma Ia bani sipajuh begu-begu, gabe apasanni anjaha pahirionni anjaha tijuranni ma Ia, 18:32 Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi,
18:33 lonsingan anjaha bunuhonni ma Ia, dob ai mulak manggoluh do Ia bani ari patoluhon. 18:33 dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit.”
18:34 Tapi otik pe lang iarusi sidea pasal ai; ponop do hata ai humbani uhur ni sidea, seng ibotoh sidea na hinatahonni ai. (Mrk. 9:32.) 18:34 Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu; arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan.
18:35 Jadi sanggah na dohor Ia hu Jeriko, adong ma sada halak na mapitung, hundul-hundul i dalan ai mangindo-indo. 18:35 Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis.
18:36 Manangar halak na mabuei, na mamontas ai, ipapangkei ma atap aha do na masa. 18:36 Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya: “Apa itu?”
18:37 Gabe ipatugah halak ma bani: Jesus na hun Nasaret montas. 18:37 Kata orang kepadanya: “Yesus orang Nazaret lewat.”
18:38 Jadi dilo-dilo ma ia, nini ma: Ham Jesus, Anak ni si Daud, idop ma uhurmu bangku! 18:38 Lalu ia berseru: “Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!”
18:39 Jadi ihata halak na parlobei ai ma ia, ase sip namin. Tapi lambin ipagomos do dilo-dilo: Ham Anak ni si Daud, idop ma uhurmu bangku! 18:39 Maka mereka, yang berjalan di depan, menegor dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru: “Anak Daud, kasihanilah aku!”
18:40 Jadi soh ma Jesus, anjaha ihatahon ma, ase iboan ia hu lobeini. Dob dohor ia, isungkun ma ia: 18:40 Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepada-Nya. Dan ketika ia telah berada di dekat-Nya, Yesus bertanya kepadanya:
18:41 Aha ipindo uhurmu bahenonku bamu? Jadi ihatahon ma: Ham Tuhan, marpangidah ma namin matangku! 18:41 “Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab orang itu: “Tuhan, supaya aku dapat melihat!”
18:42 Jadi ihatahon Jesus ma hubani: Marpangidah ma ham! Haporsayaonmu do na paluahkon ham. (bd. 17:19.) 18:42 Lalu kata Yesus kepadanya: “Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau!”
18:43 Jadi mintor marpangidah ma matani, iirikkon ma Jesus lanjar ipuji ma Naibata. Mangidah ai halak na mabuei ai, ipuji sidea ma Naibata. 18:43 Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.
<< Lukas 17 Lukas 19 >>