1 Tawarikh 16

16:1 Jadi dob masuk iboan sidea poti ni Naibata, ipajongjong ma ai itongah-tongah ni lampo-lampo, na dob pinajongjong ni si Daud ai. Dob ai igalangkon sidea ma galangan situtungon pakon galangan pardameian ilobei ni Jahowa. (ay. 39; bd. 15:1.) 16:1 Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah.
16:2 Dob salpu igalangkon si Daud galangan situtungon pakon galangan pardameian ai, ipasu-pasu raja ai ma bangsa ai marhitei goran ni Jahowa, (1 Raj. 8:55.) 16:2 Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama TUHAN.
16:3 anjaha ibere ma bani ganup halak Israel, dalahi pakon naboru, sada bei ruti, santoktok gulei pakon sada kuei na maragu manisan. (bd. 12:40.) 16:3 Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging dan sepotong kue kismis.
16:4 Ambahni ai ipabangkit raja ai ma siparugas ilobei ni poti ni Jahowa humbani deba halak Levi, laho mamuji-muji, mangkatahon tarima kasih ampa pasangapkon Jahowa, Naibata ni israel. (bd. 23:30; Ps. 38:1; 70:1; 92:3.) 16:4 Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut TUHAN untuk memasyhurkan TUHAN, Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi-Nya.
16:5 Si Asap do kopala, si Sakarya na paduahon, dob ai si Jegiel, si Semiramot, si Jehiel, si Matitya, si Eliab, si Benaya, si Obed-Edom pakon si Jegiel, ai ma sijolom parugas na laingan, husapi pakon arbab; si Asap do sipahata ogung; (bd. 15:19.) 16:5 Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakharia; lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap
16:6 anjaha malim Benaya ampa Jahasiel do sisompul tarompet tongtong ilobei ni poti parpadanan ni Naibata. 16:6 dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu.
16:7 Bani ari ai do parlobei sahali iparentahkon si Daud si Asap ampa saninani, mandodingkon doding puji-pujian bani Jahowa. 16:7 Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi TUHAN:
16:8 Puji nasiam ma Jahowa, dilo ma goranni, pabotohkon nasiam ma pambahenanni itongah-tongah ni sagala bangsa! 16:8 Bersyukurlah kepada TUHAN, panggillah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa!
16:9 Dodingkon ma Ia, dodingkon ma puji-pujian, patugah ma ganup horja halonganganni ai! 16:9 Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib!
16:10 Pasangap ma goranni na mapansing in, sai marmalas ni uhur ma sagala sipindahi Jahowa! 16:10 Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersukahati orang-orang yang mencari TUHAN!
16:11 Pindahi nasiam ma Jahowa pakon hagogohanni, tongtong ma pindahi nasiam bohini! 16:11 Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu!
16:12 Paingat-ingat nasiam ma halongangan na binahenni ai, tanda halonganganni pakon uhum na luar hun pamanganni, 16:12 Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Nya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkan-Nya,
16:13 nasiam ginompar ni Israel, jabolonni, nasiam anak ni si Jakob, na pinilihni! 16:13 hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya!
16:14 Ia Jahowa, Ia do Naibatanta, sab do uhumni i dunia on. 16:14 Dialah TUHAN, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukuman-Nya.
16:15 Sai idingat do tongtong padanni ai, hata, na hinatahonni bani marribu-ribu sundut, 16:15 Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya, akan firman yang diperintahkan-Nya kepada seribu angkatan,
16:16 padan na binahenni hubani si Abraham, pakon bulawan na binulawankonni hubani si Isak. 16:16 yang diikat-Nya dengan Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak,
16:17 Ipajongjong do ai bani si Jakob gabe uhum, bani Israel gabe padan sisadokah ni dokahni. 16:17 diadakan-Nya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal,
16:18 Nini do: Hubam do berehononku tanoh Kanaan, gabe tanoh parbagianan bam. 16:18 firman-Nya: “Kepadamu akan Kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu.”
16:19 Sanggah otik ope bilangan ni sidea, hulanan na etek-etek anjaha manginsolat ijai, 16:19 Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana,
16:20 minsah-insah hun bangsa hu bangsa, humbani sada harajaon hu harajaon na legan, 16:20 dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain,
16:21 seng ilopas age sahalak mangarsik sidea, ipapai do raja tene marhalanihon ni sidea. (1 Mus. 12:17; 20:3; 26:9.) 16:21 Ia tidak membiarkan siapa pun memeras mereka; dihukum-Nya raja-raja oleh karena mereka:
16:22 Ulang kahua hanima halak na mininakanku, anjaha ulang bahen na masambor bani nabihu! 16:22 “Jangan mengusik orang-orang yang Kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabi-Ku!”
16:23 Dodingkon ma Jahowa, nasiam ganup tanoh, ambilankon ma haluahonni ganup ari! 16:23 Bernyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari hari ke hari.
16:24 Baritahon ma hamuliaonni ai itongah-tongah ni halak sipajuh begu-begu, anjaha halonganganni ai itongah-tongah ni sagala bangsa. 16:24 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
16:25 Ai banggal do Jahowa, talup tumang pujion, Ia do sihabiaran, na mangatasi sagala naibata na legan. 16:25 Sebab besar TUHAN dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari pada segala allah.
16:26 Ai gana-gana do naibata ni sagala bangsa sipajuh begu-begu; tapi Jahowa do na manjadihon langit. 16:26 Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi TUHANlah yang menjadikan langit.
16:27 Hajombuton pakon hamuliaon do i lobeini; hagogohon pakon malas ni uhur bani iananni. 16:27 Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan dan sukacita ada di tempat-Nya.
16:28 Bere ma bani Jahowa, nasiam marga humbani sagala bangsa, bere nasiam ma bani Jahowa hamuliaon pakon hagogohon! (Ps. 29:1-2.) 16:28 Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan!
16:29 Bere ma bani Jahowa hamuliaon ni Goranni, boan ma galangan, anjaha roh ma nasiam hu lobeini! Sombah ma Jahowa marpakeian na mapansing! 16:29 Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan.
16:30 Hitir ma i lobeini, ganup tanoh on! Jonam ma tongon dunia on, seng anjai dugur. 16:30 Gemetarlah di hadapan-Nya hai segenap bumi; sungguh tegak dunia, tidak bergoyang.
16:31 Marmalas ni uhur ma langit, anjaha marolob-olob tanoh on; patugah ma itongah-tongah ni halak sipajuh begu-begu: Jahowa do Raja! (Ps. 93:1.) 16:31 Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa: “TUHAN itu Raja!”
16:32 Marhasak ma laut pakon ganup isini, marolob-olob ma ladang pakon ganup na ibagas ai. 16:32 Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya,
16:33 Jadi marolob-olob ma hayu na i harangan ilobei ni Jahowa, ai roh do Ia manguhum tanoh on. 16:33 maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan TUHAN, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi.
16:34 Puji nasiam ma Jahowa, ai layak do Ia; ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni. (Ps. 107:1; 118:1.) 16:34 Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
16:35 Anjaha hatahon ma: Urupi hanami, Ham Naibata Siurupi hanami, patumpu anjaha paluah ma hanami humbani bangsa sipajuh begu-begu, ase ipuji hanami goranmu na mapansing in, anjaha marmegah-megah hanami, ibagas pamujinami bamu. 16:35 Dan katakanlah: “Selamatkanlah kami, ya TUHAN Allah, Penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu.”
16:36 Pinuji ma Jahowa, Naibata ni Israel, humbani sadokah ni dokahni ronsi sadokah ni dokahni! Anjaha ganup ma bangsa mangakatahon: Amen: Puji-pujian ma bani Jahowa. (5 Mus. 27:15; Ps. 41:14.) 16:36 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan: “Amin! Pujilah TUHAN!”
16:37 Jadi itotapkon si Daud ma si Asap pakon saninani ai ijai, ilobei ni poti parpadanan ni Jahowa, laho marugas tongtong ilobei ni poti ai, na patut sihoseionkon ari-ari; (2 Kron. 8:11; 31:16.) 16:37 Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian TUHAN itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari;
16:38 sonai homa si Obed-Edom pakon saninani onom puluh ualuh halak bueini. Ia si Obed-Edom, anak ni si Jedutun pakon si Hosa, rap sijaga horbangan do. (bd. 15:24; 26:10.) 16:38 juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang enam puluh delapan orang itu; Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang.
16:39 Anjaha itotapkon ma malim Sadok rap pakon saninani, malim-malim ai, ilobei ni rumah ni Jahowa, na i dolog-dolog ai, i Gibeon, (bd. 21:29; 1 Raj. 3:4.) 16:39 Tetapi Zadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan Kemah Suci TUHAN di bukit pengorbanan yang di Gibeon,
16:40 laho manggalangkon galangan situtungon hubani Jahowa, bani anjap-anjap ni galangan situtungon ai, siap sogod pakon bodari, romban hubani na tarsurat bani titah ni Jahowa, na pinarentahkonni hubani Israel. (2 Mus. 29:38, 39; 3 Mus. 6:2-6; 4 Mus. 28:3, 6.) 16:40 supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada TUHAN di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat TUHAN yang diperintahkan-Nya kepada orang Israel.
16:41 Hasoman ni sidea si Heman pakon si Jedutun, pakon na tading humbani na pinilihni ai, na torang tarsurat goranni, laho padaskon puji-pujian bani Jahowa, ai totap do ronsi sadokah ni dokahni idop ni uhurni ai. (ay. 34; Ps. 136.) 16:41 Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan: “Syukur bagi TUHAN. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”
16:42 Adong do homa tarompet pakon husapi bani sidea bahen parangguan ni musik ampa parugas na laingan, laho mandodingkon doding, bahen hasangapon bani Jahowa. Ia anak ni si Jedutun, sijaga horbangan do. (2 Kron. 29:27.) 16:42 Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang.
16:43 Dob ai mulak ma ganup halak na mabuei ai hu rumahni bei, anjaha si Daud pe mulak ma, laho mamasu-masu parrumahni. (2 Sam. 6:19, 20) 16:43 Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya.
<< 1 Tawarikh 15 1 Tawarikh 17 >>