Yohanes 9

9:1 Dob ai sanggah na montas Ia, iidah ma sada halak, na pitung humbani partubuhni. 9:1 Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya.
9:2 Jadi nini susianni ai ma manungkunsi: Guru, ise do na mardousa, halak on do atap namatorasni, ase pitung ia humbani partubuhni? 9:2 Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: “Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?”
9:3 Ibalosi Jesus ma: Sedo halani dousani atap halani dousa ni namatorasni, tapi ase ipatalar bani horja ni Naibata. (bd. 11:4.) 9:3 Jawab Yesus: “Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
9:4 Maningon horjahononku do horja ni na marsuruh Ahu, sadokah siang ari; ai rohkonsi borngin, seng tarbahen atap ise pe marhorja. (bd. 5:17.) 9:4 Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
9:5 Sadokah i dunia on ahu, panondang ni dunia on do Ahu. (bd. 8:12.) 9:5 Selama Aku di dalam dunia, Akulah terang dunia.”
9:6 Dob ihatahon sonai, martijur ma Ia hu tanoh, laho pamalhot tanoh otik marhitei tijurni ai, idaiskon ma na malhot ai bani matani, (Mrk. 8:23.) 9:6 Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludah-Nya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi
9:7 lanjar nini ma hubani: Laho ma ham marsuhap hu bongbongan Siloam (artini: na sinuruh). Jadi laho ma ia marsuhap, gabe marpangidah ma ia mulak hunjai. 9:7 dan berkata kepadanya: “Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam.” Siloam artinya: “Yang diutus.” Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek.
9:8 Jadi nini romban rumahni ma, sonai age na ongga mangidahsi hinan mangindo-indo: Ai lang on do, na hundul mangindo-indo ondi? 9:8 Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka, yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata: “Bukankah dia ini, yang selalu mengemis?”
9:9 Na deba mangkatahon: Ia do in! Na deba nari mangkatahon: Lang, tapi usih do ia hujai! Ia sandiri mangkatahon: Ahu do in! 9:9 Ada yang berkata: “Benar, dialah ini.” Ada pula yang berkata: “Bukan, tetapi ia serupa dengan dia.” Orang itu sendiri berkata: “Benar, akulah itu.”
9:10 Nini sidea ma hubani: Sonaha do parmungkab ni matamu in? 9:10 Kata mereka kepadanya: “Bagaimana matamu menjadi melek?”
9:11 Nini ma mambalosi: Sada halak, na margoran Jesus pamalhot tanoh. Idaiskon ma ai bani matangku, anjaha ihatahon ma ahu marsuhap hu bongbongan Siloam. Jadi laho ma ahu marsuhap, gabe marpangidah ma. 9:11 Jawabnya: “Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku: Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat.”
9:12 Dob ai nini sidea ma bani: Ija do Ia? Balosni: Seng hubotoh! 9:12 Lalu mereka berkata kepadanya: “Di manakah Dia?” Jawabnya: “Aku tidak tahu.”
9:13 Jadi iarahkon sidea ma na pitung hinan ai hulobei ni Parisei. 9:13 Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi.
9:14 Tapi ari Sabat do tudu, sanggah na pinamalhot ni Jesus tanoh ai, anjaha na niungkabni ai matani ai. (bd. 5:9.) 9:14 Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu, adalah hari Sabat.
9:15 Lanjar isungkun Parisei ai ma ia, atap sonaha do, ase marpangidah ia. Jadi nini ma hubani sidea: Tanoh na pinamalhot do idaiskon bani matangku, dob ai marsuhap ma ahu, gabe marpangidah ma ahu. 9:15 Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya: “Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat.”
9:16 Piga-piga halak Parisei ai mangkatahon: Seng na humbani Naibata Halak ai, ai seng ihargahon ari Sabat. Na legan mangkatahon: Mintor tarhorjahon pardousa ma tanda na sonai ai? Jadi marsalisih ma sidea samah sidea. (ay. 31, 33; bd. 7:43.) 9:16 Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu: “Orang ini tidak datang dari Allah, sebab Ia tidak memelihara hari Sabat.” Sebagian pula berkata: “Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?” Maka timbullah pertentangan di antara mereka.
9:17 Dob ai ihatahon sidea ma use bani halak na pitung ai: Ia ho, sonaha do pangkatahonmu pasalsi, halani iungkab matamu? Jadi nini ma: Nabi do Ia. 9:17 Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu: “Dan engkau, apakah katamu tentang Dia, karena Ia telah memelekkan matamu?” Jawabnya: “Ia adalah seorang nabi.”
9:18 Seng iparhatongon Jahudi ai, na pitung hinan do ia, dob ai marpangidah use, pala idilo sidea namatoras ni na gabe marpangidah ai, 9:18 Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya, bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya
9:19 anjaha isungkun ma sidea: Anak nasiam do on, na hinatahon nasiam ai pitung humbani partubuhni? Na sonaha do, ase marpangidah ia nuan? 9:19 dan bertanya kepada mereka: “Inikah anakmu, yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?”
9:20 Jadi nini namatorasni ai ma mambalosi sidea: Tongon do on anaknami, anjaha pitung do ia tubuh. 9:20 Jawab orang tua itu: “Yang kami tahu ialah, bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta,
9:21 Sonaha, ase marpangidah ia sonari, seng ibotoh hanami, anjaha ise na mangungkab matani in, seng itanda hanami. Ia ma sungkun nasiam, domma sungkup umurni, domma boi ia marsahap pasal dirini. 9:21 tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri.”
9:22 Ase sonai pe hata ni namatorasni ai, halani mabiar do sidea mangidah halak Jahudi ai. Ai domma manriah halak Jahudi, maningon sipabalion do hun kuria, barang ise na marhatongonhon Kristus do Ia. (bd. 7:12; 12:42.) 9:22 Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Dia sebagai Mesias, akan dikucilkan.
9:23 Halani ai do ase ihatahon namatorasni ai: Domma sungkup umurni, ia ma sungkun nasiam. 9:23 Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata: “Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri.”
9:24 Dob ai idilo sidea ma paduahalihon na pitung ondi, nini sidea ma hubani: Pasangap ma Naibata! Ibotoh hanami, pardousa do Halak ai! (Jes. 7:19.) 9:24 Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya: “Katakanlah kebenaran di hadapan Allah; kami tahu bahwa orang itu orang berdosa.”
9:25 Jadi nini ma mambalosi: barang pardousa ia seng hubotoh. Pitah on do na hubotoh: Mapitung do ahu hinan, tapi marpangidah do nuan. 9:25 Jawabnya: “Apakah orang itu orang berdosa, aku tidak tahu; tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat.”
9:26 Dob ai nini sidea ma hubani: Ai aha ibahen bam? Sonaha do ibahen mangungkab matamu? 9:26 Kata mereka kepadanya: “Apakah yang diperbuat-Nya padamu? Bagaimana Ia memelekkan matamu?”
9:27 Ibalosi ma sidea: Domma hupatugah ai bani nasiam, na so ibogei nasiam do in? Sonaha, sihol bogeionnasiam use? Sihol nasiam gabe susianni? 9:27 Jawabnya: “Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya; mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-Nya juga?”
9:28 Jadi isuraki sidea ma ia, nini ma: Ho do susianni, anggo hanami susian ni si Musa do. 9:28 Sambil mengejek mereka berkata kepadanya: “Engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa.
9:29 Ibotoh hanami, na iparsahapkon Naibata do si Musa, tapi anggo Halak on, seng nabotoh, atap na hunja Ia. 9:29 Kami tahu, bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang Dia itu kami tidak tahu dari mana Ia datang.”
9:30 Jadi nini ma mambalosi sidea: Halongangan ma in tongon na so ibotoh nasiam atap na hunja Ia, hape iungkap do matangku! 9:30 Jawab orang itu kepada mereka: “Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana Ia datang, sedangkan Ia telah memelekkan mataku.
9:31 Ibotoh hita do, na so itangihon Naibata pardousa, tapi na marhabiaran bani, anjaha sihorjahon rosuh ni uhurni, ai do itangihon. (Pod. 15:29; Jes. 1:15.) 9:31 Kita tahu, bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya.
9:32 Humbani sapari, seng ongga nabogei, adong na mangungkab mata ni halak na mapitung tubuh. 9:32 Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar, bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta.
9:33 Ambit seng humbani Naibata Ia, seng tarbahensi age aha. (ay. 16.) 9:33 Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Ia tidak dapat berbuat apa-apa.”
9:34 Jadi nini sidea ma hubani: Hibul do ho tubuh ibagas dousa, hape sihol ajaranmu hanami? Jadi ipabali sidea ma ia. (ay. 2.) 9:34 Jawab mereka: “Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?” Lalu mereka mengusir dia ke luar.
9:35 Itangar Jesus ma, na dob ipabali sidea ia. Dob jumpahsi ia, nini ma: Porsaya do ho bani Anak ni jolma in? 9:35 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke luar oleh mereka. Kemudian Ia bertemu dengan dia dan berkata: “Percayakah engkau kepada Anak Manusia?”
9:36 Jadi nini ma mambalosi: Ai ise do ai Tuhan, ase porsaya ahu Bani? 9:36 Jawabnya: “Siapakah Dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepada-Nya.”
9:37 Nini Jesus ma hubani: Na niidahmu, anjaha na marsahap pakon ho, in ma Ia. (bd. 4:26.) 9:37 Kata Yesus kepadanya: “Engkau bukan saja melihat Dia; tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu!”
9:38 Jadi nini ma: Na porsaya do Ahu, Tuhan! Lanjar isombah ma Ia. 9:38 Katanya: “Aku percaya, Tuhan!” Lalu ia sujud menyembah-Nya.
9:39 Dob ai ihatahon Jesus ma: Mamboan uhum do, ase roh Ahu hu dunia on, ase marpangidah na so marpangidah hinan, anjaha na marpangidah hinan gabe mapitung. (Mat. 13:11-15.) 9:39 Kata Yesus: “Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barangsiapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barangsiapa yang dapat melihat, menjadi buta.”
9:40 Ibogei deba halak Parisei na rap pakonsi ai ma ai, gabe nini ma dompaksi: Ai dihut do hanami pitung? 9:40 Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepada-Nya: “Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?”
9:41 Nini Jesus ma hubani sidea: Ambit pitung nasiam, seng mardousa nasiam. Tapi halani ihatahon nasiam: “Marpangidah do hanami,” gabe totap ma dousanasiam. (Pod. 26:12.) 9:41 Jawab Yesus kepada mereka: “Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata: Kami melihat, maka tetaplah dosamu.”
<< Yohanes 8 Yohanes 10 >>