Yohanes 10

10:1 Na sintong tumang do na huhatahon on bani nasiam: Barang ise, na so masuk hun labah, laho hu harang ni biri-biri, tapi manangkih humbani dalan na legan, panangko do ai anjaha panrampok. 10:1 “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok;
10:2 Tapi na masuk hun labah, ai do siparmahan bani biri-biri ai. 10:2 tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
10:3 Ungkabon ni sijaga labah ai ma bani, anjaha itangihon biri-biri ai do sorani; idilo do sidea bani goranni bei, anjaha iboan hu darat. 10:3 Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya ke luar.
10:4 Dob ipadarat haganup na adong bani ai, sai ilobei do ia mardalan, anjaha iirikkon biri-biri ai do ia, ai itanda sidea do sorani. 10:4 Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
10:5 Halak na legan nani, seng ra sidea mangihutkon ai, tapi maporus do sidea humbani, ai seng itanda sidea sora ni na legan ai. 10:5 Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.”
10:6 Limbaga on ma ihatahon Jesus bani sidea, tapi seng iarusi sidea, na hinatahonni ai bani sidea. 10:6 Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka.
10:7 Jadi nini Jesus ma use bani sidea: Na sintong tumang do na huhatahon on bani nasiam: Ahu do labah laho hubani biri-biri in. 10:7 Maka kata Yesus sekali lagi: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu.
10:8 Haganup na manlobei Ahu panangko do in anjaha panrampok, tapi seng itangihon biri-biri in sidea. (Jer. 23:1, 2.) 10:8 Semua orang yang datang sebelum Aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
10:9 Ahu do labah in; barang ise na masuk hum-Bangku, maluah do, kaluar masuk ma ia, anjaha dapotan sampalan. 10:9 Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
10:10 Roh pe panangko, pitah na laho manangko, na manayati ampa mangagou do hansa. Roh do Ahu, ase dong hagoluhan bani sidea, anjaha marlobih-lobih. (Ps. 23:1.) 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
10:11 Parmahan na madear do Ahu. Ibere parmahan na madear do hosahni mangkopkop biri-birini.(bd. 15:13; Jes. 40:11; Hes. 34:11-23; 37:24.) 10:11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya;
10:12 Tapi anggo sipangan gaji, na so siparmahan, na so simada biri-biri in, iidah pe roh begu, itadingkon do biri-biri in laho lintun, gabe isoroh begu ai ma biri-biri in anjaha mambur merap ibahen, 10:12 sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
10:13 ai sipangan gaji do ia, na so mansarihon biri-biri in. 10:13 Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
10:14 Ahu do parmahan na madear, hutanda do na Bangku, anjaha itanda sidea do Ahu, (2 Tim. 2:19.) 10:14 Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku
10:15 songon Bapa mananda Ahu, anjaha Ahu mananda Bapa. Hubere do hosahku mangkopkop biri-biringku, (Mat. 11:27.) 10:15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku.
10:16 Adong ope biri-biringku na legan, na so humbani harang on. Sidea pe dihut do arahkononku, anjaha tangihonon ni sidea do sorangku, gabe sada hulanan ma ai anjaha sada parmahan. (bd. 11:52.) 10:16 Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
10:17 Halani on do, ase ihaholongi Bapa in Ahu, halani huberehon hosahku, ase hujalo ai use. 10:17 Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali.
10:18 Seng dong na mambuat in hum-Bangku, humbani rosuhku do in hubere. Na markuasa do Ahu mamberehon, anjaha na markuasa do Ahu use manjalo in. In ma titah na hujalo humbani Bapa. (bd. 5:26.) 10:18 Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku.”
10:19 Tubuh ma use parsalisihan itongah-tongah ni halak Jahudi halani hata ai. (bd. 7:43; 9:16.) 10:19 Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata:
10:20 Buei do humbani sidea na mangkatahon: Na sibolison do In anjaha na podouan! Mase ma patangi-tangionnima in? (bd. 7:20.) 10:20 “Ia kerasukan setan dan gila; mengapa kamu mendengarkan Dia?”
10:21 Na legan mangkatahon: Sedo sahap ni na sibolison in! Mintor tarungkab sibolis ma mata ni na mapitung? 10:21 Yang lain berkata: “Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan; dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?”
10:22 Dob ai jumpah ma use pesta pabayu rumah panumbahan i Jerusalem, musim borgoh do ijia. 10:22 Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem; ketika itu musim dingin.
10:23 Mardalan-dalan do Jesus i emper ni si Salomo, na i rumah panumbahan ai. (Luk. 3:11.) 10:23 Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo.
10:24 Roh ma halak Jahudi manginggotisi, nini sidea ma: Sadiha dokah on sungkun-sungkun uhurnami bahenonmu? Anggo Ham do Kristus in, hatahon Ham ma torang bennami. (bd. 16:29.) 10:24 Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya: “Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.”
10:25 Balos ni Jesus bani sidea: Domma hupatugah bani nasiam, tapi seng porsaya nasiam. Horja na huhorjahon marhitei goran ni Bapa, ai do manaksihon pasal Ahu. 10:25 Yesus menjawab mereka: “Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku,
10:26 Tapi seng porsaya nasiam, ai seng masuk biri-biringku nasiam. (bd. 8:45.) 10:26 tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.
10:27 Itangihon biri-biringku do sorangku, anjaha itanda sidea do Ahu, iirikkon sidea do Ahu. (ay. 3, 4; bd. 8:47.) 10:27 Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,
10:28 Hubere do bani sidea hagoluhan na sadokah ni dokahni; seng magou sidea sadokah ni dokahni, anjaha ise pe lang boi manrampas sidea humbani tanganku. 10:28 dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
10:29 Banggalan humbani haganup do Bapa, na mamberehon sidea ai Bangku, anjaha ise pe lang boi manrampas sidea humbani tangan ni Bapa. 10:29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
10:30 Sada do Ahu pakon Bapa in. 10:30 Aku dan Bapa adalah satu.”
10:31 Dob ai ibuat halak Jahudi ma use batu, laho manggijigsi. 10:31 Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus.
10:32 Tapi nini Jesus ma hubani sidea: Buei do horja na madear humbani Bapa hupatuduhkon bani nasiam. Halani horja do, ase sihol pargijigon nasiam Ahu? (bd. 8:59.) 10:32 Kata Yesus kepada mereka: “Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?”
10:33 Balos ni halak Jahudi: Sedo halani horja na madear, ase sihol pargijigonnami Ham, tapi halani pangapasimu ai do, ai ipados Ham do dirimu pakon Naibata, age pe jolma do Ham. (bd. 5:18; Mat. 26:65.) 10:33 Jawab orang-orang Yahudi itu: “Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah.”
10:34 Dob ai ibalosi Jesus ma sidea: Ai lang adong do tarsurat bani titahnasiam: Domma huhatahon, Naibata do nasiam? (Ps. 82:6.) 10:34 Kata Yesus kepada mereka: “Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah allah?
10:35 Anggo igoran Naibata, hadasan ni hata ni Naibata, anjaha seng tarkahua Surat in, 10:35 Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah — sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan –,
10:36 mase ma hatahononnasiam hubani na pinapansing ni Naibata, anjaha na sinuruhni hu dunia on: “Siapasi Naibata do Ham”, halani huhatahon: Anak ni Naibata do Ahu? (bd. 5:17-20) 10:36 masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah?
10:37 Ambit lang huhorjahon horja ni Bapa, age ulang porsaya nasiam Bangku. 10:37 Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku,
10:38 Tapi anggo huhorjahon do, hape lang porsaya nasiam Bangku, bani horja in ma nasiam porsaya, ase ibotoh anjaha itanda nasiam, ibagas Ahu do Bapa in, anjaha Ahu ibagas Bapa in. 10:38 tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa.”
10:39 Dob ai sihol ma tangkapon ni sidea Ia, tapi maluah do Ia hun tangan ni sidea. (bd. 8:59; Luk. 4:30.) 10:39 Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka.
10:40 Dob ai laho ma Ia use hu dipar ni bah Jordan, ai ma hu pandidian ni si Johannes hinan, lanjar marinan ijai. 10:40 Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ.
10:41 Anjaha buei do halak na roh marayaksi, nini sidea ma: Seng adong namin ibahen si Johannes tanda halongangan, tapi haganup na hinatahon ni si Johannes pasal Halak on, sintong do. 10:41 Dan banyak orang datang kepada-Nya dan berkata: “Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar.”
10:42 Jadi buei do halak, na gabe porsaya Bani ijai. 10:42 Dan banyak orang di situ percaya kepada-Nya.
<< Yohanes 9 Yohanes 11 >>