Yohanes 6

6:1 Dob salpu ai, idipari Jesus ma tao Galilea, ai ma tao Tiberias.6:2 Buei do halak mangirikkonsi, halani iidah sidea tanda halongangan, na binahenni bani halak na boritan. 6:1 Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.6:2 Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan, yang diadakan-Nya terhadap orang-orang sakit.
6:3 Jadi tangkog ma Jesus hu dolog, laho hundul hujai rap pakon susianni. 6:3 Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-murid-Nya.
6:4 Tapi dohor ma Paska, ai ma ari raya ni Jahudi. (bd. 2:13; 11:55.) 6:4 Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat.
6:5 Sanggah mangkawah Jesus anjaha iidah roh buei halak hu lobeini, jadi nini ma dompak si Pilippus: Hunja ma bolionta ruti, ase mangan sidea in? 6:5 Ketika Yesus memandang sekeliling-Nya dan melihat, bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada Filipus: “Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?”
6:6 Tapi ihatahon pe sonai, na laho manlajousi do, ai ibotoh do aha sibahenonni. 6:6 Hal itu dikatakan-Nya untuk mencobai dia, sebab Ia sendiri tahu, apa yang hendak dilakukan-Nya.
6:7 Ibalosi si Pilippus ma Ia: Harga dua ratus dinar pe ruti seng sungkup bani sidea, ase ganup sidea manjalo otik bei. 6:7 Jawab Filipus kepada-Nya: “Roti seharga dua ratus dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja.”
6:8 Jadi marbalos ma hubani sahalak humbani susianni ai, ai ma si Andreas, anggi ni si Simon. 6:8 Seorang dari murid-murid-Nya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada-Nya:
6:9 Adong do ijon sada dakdanak, na mamboan lima ruti pakon dua dengke, tapi sadiha ma in bani na sain buei? 6:9 “Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?”
6:10 Tapi nini Jesus ma: Hatahon hanima ma hundul jolma in! Adong do bolag sampalan ijai, gabe hundul ma dalahi ijai hira-hira lima ribu halak bueini. 6:10 Kata Yesus: “Suruhlah orang-orang itu duduk.” Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya.
6:11 Ase ibuat Jesus ma ruti ai, anjaha dob ihatahon tarima kasih, ipambere ma bani na hundul ai; anjaha sonai do homa dengke ai, atap sadiha nini uhur ni sidea. 6:11 Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
6:12 Ase dob bosur sidea, nini ma dompak susianni ai: Patumpu hanima ma teba-teba in, ase ulang soya. 6:12 Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-murid-Nya: “Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang.”
6:13 Jadi ipatumpu sidea ma, anjaha adong do sapuluh dua bantei teba-teba humbani na lima ruti ai, na so bois na mangan ai. 6:13 Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
6:14 Ase dob iidah simbuei ai tanda na binahen ni Jesus ai, nini sidea ma: On ma tongon nabi ia, na sihol roh hu dunia on. (5 Mus. 18:15.) 6:14 Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka berkata: “Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia.”
6:15 dob ibotoh Jesus, na sihol roh sidea manangkapsi, laho pabangkithonsi gabe raja, jadi surut ma sahalaksi hu dolog. (bd. 18:36.) 6:15 Karena Yesus tahu, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung, seorang diri.
6:16 Ase dob bod ari, tuad ma susianni ai hu tao ai. 6:16 Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu
6:17 Imasuki sidea ma sada parau, anjaha idipari sidea ma tao ai laho hu Kapernaum. Domma pala golap ari, tapi lalab do seng roh Jesus manjumpahkon sidea. 6:17 dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap Yesus belum juga datang mendapatkan mereka,
6:18 Anjaha mangombus ma logou na gogoh, gabe margilumbang ma tao ai. 6:18 sedang laut bergelora karena angin kencang.
6:19 Jadi dob marluga sidea hira-hira dua atap tolu paal daohni, iidah sidea ma Jesus mardalan iatas tao ai, roh mandohori parau ai, gabe mabiar ma sidea. 6:19 Sesudah mereka mendayung kira-kira dua tiga mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka.
6:20 Tapi nini ma dompak sidea: Ahu do on, ulang mabiar! 6:20 Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Aku ini, jangan takut!”
6:21 Sihol pamasukon ni sidea ma Ia hu parau ai; mintor das ma parau ai hu pasir situjuon ni sidea ai. 6:21 Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui.
6:22 Patarni ai ibotoh na mabuei, na i dipar ni tao ai ma, na so adong ijai parau na legan sobali na sasada ai, anjaha na so dihut Jesus masuk hu parau ai rap pakon susianni, pitah susianni ai do na misir. 6:22 Pada keesokan harinya orang banyak, yang masih tinggal di seberang, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain dari pada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya, dan bahwa murid-murid-Nya saja yang berangkat.
6:23 Tapi marrohan do parau hun Tiberias dohor hu ianan parmanganan ruti, na tinonggohon ni Tuhan in. (ay. 11.) 6:23 Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya.
6:24 Ase dob iidah halak na mabuei ai, na so ijai be Jesus, age susianni ai pe, imasuki sidea ma use parau ai, anjaha laho ma sidea hu Kapernaum mangindahi Jesus. 6:24 Ketika orang banyak melihat, bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-murid-Nya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus.
6:25 Jadi dob jumpah sidea Ia i dipar ni tao ai, nini sidea ma hu-Bani: Guru, sadihari do Ham hujon? 6:25 Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada-Nya: “Rabi, bilamana Engkau tiba di sini?”
6:26 Nini Jesus ma mambalosi sidea: Na sintong tumang do na huhatahon on bani nasiam, ipindahi nasiam pe Ahu, sedo halani na dob iidah nasiam tanda in, tapi halani na bosur ai do nasiam mangan ruti ai. 6:26 Yesus menjawab mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
6:27 Ulang ma sipanganon na laho salpu horjahon nasiam, tapi sipanganon na totap ronsi hagoluhan sisadokah ni dokahni ma, na sihol bereon ni Anak ni jolma in bani nasiam. Ai Ia do na tinokanhon ni Bapa in, Naibata. (bd. 4:14; 5:36.) 6:27 Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya.”
6:28 Dob ai nini sidea ma hu-Bani: Aha ma sibahenonnami, ase ihorjahon hanami horja harosuh ni Naibata? 6:28 Lalu kata mereka kepada-Nya: “Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?”
6:29 Nini Jesus ma mambalosi sidea: On do horja harosuh ni Naibata, ase porsaya nasiam bani Na sinuruhni. (1 Joh. 3:23.) 6:29 Jawab Yesus kepada mereka: “Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.”
6:30 Dob ai nini sidea ma: Aha tanda ibahen Ham, ase iidah hanami gabe porsaya hanami Bamu? Aha ihorjahon Ham? (bd. 2:18.) 6:30 Maka kata mereka kepada-Nya: “Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepada-Mu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan?
6:31 Ia ompungnami, mangan manna do i halimisan, songon na tarsurat in: Ibere do ruti hun nagori atas panganon ni sidea. (2 Mus. 16:14, 13-15; Ps. 78:24.) 6:31 Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis: Mereka diberi-Nya makan roti dari sorga.”
6:32 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Sedo si Musa na mambere ruti bani nasiam hun bagori atas, tapi Bapangku do mambere ruti na tongon bani nasiam hun nagori atas. (ay. 49.) 6:32 Maka kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga.
6:33 Ai na susur hun nagori atas, in do sibere hagoluhan hu dunia on, in do ruti na humbani Naibata. 6:33 Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia.”
6:34 Dob ai nini sidea ma: Tuhan, ruti na sonin ma tongtong bere Ham bannami. 6:34 Maka kata mereka kepada-Nya: “Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa.”
6:35 Nini Jesus ma hubani sidea: Ahu do ruti hagoluhan in. Barang ise na roh hu-Bangku, seng anjai loheian be ia, anjaha na porsaya Bangku, seng anjai horahan be ia. (ay. 48; bd. 4:14; 7:37.) 6:35 Kata Yesus kepada mereka: “Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.
6:36 Tapi domma huhatahon bani nasiam: Iidah nasiam do namin Ahu, tapi seng porsaya nasiam. (ay. 26, 29.) 6:36 Tetapi Aku telah berkata kepadamu: Sungguhpun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya.
6:37 Haganup na binere ni Bapa in Bangku, in do na roh hu-Bangku, anjaha seng anjai pabalionku na roh hu-Bangku. (bd. 17:6-8; Mat. 11:28.) 6:37 Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang.
6:38 Ai seng susur Ahu hun nagori atas, laho mambahen rosuh ni uhurhu, rosuh ni uhur ni na marsuruh Ahu do. (bd. 4:34.) 6:38 Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku.
6:39 Anjaha on do rosuh ni uhur ni na marsuruh Ahu, ase ulang magou hubahen age sada humbani haganup, na dob niondoskonni in Bangku, ase hupagoluh in tene bani ari parpudi. (bd. 10:28, 29; 17:12.) 6:39 Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman.
6:40 Ai on do rosuh ni uhur ni na marsuruh Ahu, ase haganup na mangidah Anak in anjaha porsaya Bani, dapotan hagoluhan na sadokah ni dokahni, anjaha papuhoonku do ia bani ari parpudi. (bd. 5:29; 11:24.) 6:40 Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman.”
6:41 Jadi marungut-ungut ma halak Jahudi dompaksi halani hatani ai: “Ahu do ruti, na susur hun nagori atas,” 6:41 Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan: “Akulah roti yang telah turun dari sorga.”
6:42 gabe nini sidea ma: Ai lang Ia do Jesus, anak ni si Josep, anjaha ai lang itandai hita do bapani pakon inangni? Mase ma ihatahon: Na susur hun nagori atas do Ahu? (Luk. 4:22.) 6:42 Kata mereka: “Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapa-Nya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata: Aku telah turun dari sorga?”
6:43 Nini Jesus ma mambalosi sidea: Ulang nasiam marungut-ungut! 6:43 Jawab Yesus kepada mereka: “Jangan kamu bersungut-sungut.
6:44 Ise pe lang na boi roh hu-Bangku, anggo seng Bapa in, na marsuruh Ahu, manogusi; anjaha Ahu do na papuhohonsi bani ari parpudi. (ay. 65.) 6:44 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman.
6:45 Adong do tarsurat bani buku ni nabi-nabi: Na niajaran ni Naibata do sidea ganupan. Haganup na manangihon Bapa in anjaha marguru hu-Bani, in do na roh hu-Bangku. (Jes. 54:13; Jer. 31:33-34.) 6:45 Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang, yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepada-Ku.
6:46 Seng dong halak na dob ongga mangidah Bapa in, sobali na roh humbani Bapa in; Ia do na dob mangidah Bapa in. (bd. 1:18.) 6:46 Hal itu tidak berarti, bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa.
6:47 Na tongon tumang do na huhatahon on bani nasiam: Barang ise na porsaya, parrupei do ia bani hagoluhan sisadokah ni dokahni. (bd. 3:16.) 6:47 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
6:48 Ahu do ruti hagoluhan in. (ay. 35.) 6:48 Akulah roti hidup.
6:49 Na mangan manna do ompungnasiam i halimisan, anjaha matei do. (ay. 31, 32; 1 Kor. 10:3, 5.) 6:49 Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati.
6:50 On do ruti na susur hun nagori atas, ase ulang matei na mangankonsi. 6:50 Inilah roti yang turun dari sorga: Barangsiapa makan dari padanya, ia tidak akan mati.
6:51 Ahu do ruti na manggoluh, na susur hun nagori atas. Barang ise na mangan ruti on, manggoluh do ia sadokah ni dokahni. Ia ruti sibereonkai bahen hagoluhan ni dunia on, in ma dagingku. (Heb. 10:5, 10.) 6:51 Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.”
6:52 Dob ai marsual ma halak Jahudi samah sidea, nini ma: Sonaha ma boi Halak on mambere dagingni in panganonta? 6:52 Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata: “Bagaimana Ia ini dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk dimakan.”
6:53 Jadi ihatahon Jesus ma hubani sidea: Anggo seng ipangan nasiam daging ni Anak ni jolma in, anjaha seng iinum nasiam darohni, seng dapot nasiam hagoluhan in. 6:53 Maka kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
6:54 Na mangankon dagingku anjaha na manginum daroh ku dapotan hagoluhan na sadokah ni dokahni, anjaha papuhoonku do ia bani ari parpudi. 6:54 Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
6:55 Ai sipanganon na tongon do dagingku, anjaha siinumon na tongon do darohku. 6:55 Sebab daging-Ku adalah benar-benar makanan dan darah-Ku adalah benar-benar minuman.
6:56 Barang ise na mangankon dagingku anjaha na manginum darohku, ai do na marianan ibagas Ahu anjaha Ahu ibagas ia. (bd. 15:4; 1 Joh. 3:24.) 6:56 Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia.
6:57 Songon parsuruh ni Bapa Sipargoluh in Bangku, gabe manggoluh Ahu marhitei Bapa in, sonai do manggoluh marhitei Ahu na mangankon Ahu. 6:57 Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku hidup oleh Bapa, demikian juga barangsiapa yang memakan Aku, akan hidup oleh Aku.
6:58 On do ruti na susur hun nagori atas, tapi seng songon na pinangan ni ompung-ompung ondi, hape matei do. Na mangankon ruti on manggoluh do ronsi sadokah ni dokahni. 6:58 Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barangsiapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.”
6:59 In ma hata ni Jesus, sanggah mangajari Ia i parguruan i huta Kapernaum. 6:59 Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika Ia mengajar di rumah ibadat.
6:60 Ase buei ma humbani susianni na manangar hata ai, mangkatahon: Hata na koras do in, ise ma ra pabogei-bogei in? 6:60 Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata: “Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?”
6:61 Ibotoh Jesus ma, na dob marungut-ungut susianni ai pasal ai, gabe nini ma dompak sidea: Mintor halani in ma hanima sangsi? 6:61 Yesus yang di dalam hati-Nya tahu, bahwa murid-murid-Nya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka: “Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?
6:62 Sonaha ma anggo iidah hanima holi Anak ni jolma in naik hu iananni hinan? (bd. 3:13.) 6:62 Dan bagaimanakah, jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada?
6:63 Tonduy in do pagoluhkon, seng marguna anggo daging in. Ia hata na huhatahon bannima, Tonduy do in ampa hagoluhan. (2 Kor. 3:6.) 6:63 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
6:64 Tapi adong do deba humbannima na so porsaya. Ia Jesus ibotoh hinan do humbani mungkahni, ise sidea na so porsaya ampa na sihol mantahihonsi. (bd. 13:11.) 6:64 Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.” Sebab Yesus tahu dari semula, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia.
6:65 Jadi nini ma: Halani ai ma ase huhatahon bannima, paboa na so tarbahen atap ise roh hu-Bangku, anggo seng na binerehon ai bani marhitei Bapa in. (ay. 44.) 6:65 Lalu Ia berkata: “Sebab itu telah Kukatakan kepadamu: Tidak ada seorang pun dapat datang kepada-Ku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.”
6:66 Buei ma humbani susianni ai, na manadingkonsi hunjia nari, seng be ihasomani sidea Ia. 6:66 Mulai dari waktu itu banyak murid-murid-Nya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia.
6:67 Jadi nini Jesus ma hubani na sapuluh dua ai: Ai seng dihut hanima sihol laho? 6:67 Maka kata Yesus kepada kedua belas murid-Nya: “Apakah kamu tidak mau pergi juga?”
6:68 Ibalosi si Petrus ma Ia: Hubani ise ma hanami laho Tuhan? Bamu do hata hagoluhan sisadokah ni dokahni!(ay. 63.) 6:68 Jawab Simon Petrus kepada-Nya: “Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal;
6:69 Anjaha domma ihaporsayai anjaha itanda hanami: Ham do Na pansing ni Naibata!(bd. 1:49; 11:27; Mat. 16:16.) 6:69 dan kami telah percaya dan tahu, bahwa Engkau adalah Yang Kudus dari Allah.”
6:70 Ibalosi Jesus ma sidea: Ai lang sapuluh dua do hanima, na dob hupilih in? Tapi sibolis do sada humbannima. 6:70 Jawab Yesus kepada mereka: “Bukankah Aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah Iblis.”
6:71 Si Judas, anak ni si Simon Iskariot do, na hinatahonni ai. Ia do na mantahihonsi use, ai ma sahalak humbani na sapuluh dua in. 6:71 Yang dimaksudkan-Nya ialah Yudas, anak Simon Iskariot; sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara kedua belas murid itu.
<< Yohanes 5 Yohanes 7 >>