Yohanes 5

5:1 I pudi ni ai adong ma pesta ni halak Jahudi, jadi tangkog ma Jesus hu Jerusalem. 5:1 Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
5:2 I Jerusalem, i lambung ni horbangan biri-biri ai, adong do sada paridian, na margoran Bethesda bani hata Heber, adong do lima sopou-sopou ijai. 5:2 Di Yerusalem dekat Pintu Gerbang Domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda; ada lima serambinya
5:3 Martibalan do ijai buei halak na boritan, na mapitung, na oyangon ampa na matei lopah, na paima-imahon bani pargunsang ni bah ai, 5:3 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit: orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu.
5:4 ai turun do marnombas malekat ni Naibata manggunsang bah ai. Anjaha na parlobei masuk hu bagas, dob hona gunsang bah ai, malum ma atap aha pe naboritni. 5:4 Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu; barangsiapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apa pun juga penyakitnya.
5:5 Adong do ijai sada halak, na dob tolu puluh ualuh tahun dokahni boritan. 5:5 Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh delapan tahun lamanya sakit.
5:6 Dob iidah Jesus ia tibal ijai, anjaha ibotoh, sonai ma dokahni ijai, gabe nini ma dompaksi: Sihol malum ham? 5:6 Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: “Maukah engkau sembuh?”
5:7 Nini na boritan ai ma mambalosisi: Ham tuannami, seng dong dihadihangku, na mangabingkon ahu hu paridian in bani pargunsang ni bah in, ai rohhonsi ahu, domma adong na legan manlobei ahu turun. 5:7 Jawab orang sakit itu kepada-Nya: “Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.”
5:8 Nini Jesus ma hubani: Jongjong ma ham, angkat ma podomanmu in, laho ma ham! (Mat. 9:6.) 5:8 Kata Yesus kepadanya: “Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.”
5:9 Jadi mintor jorgit ma halak ai, iangkat ma podomanni, lanjar laho ma ia. Tapi ari Sabat do na sadari ai. 5:9 Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat.
5:10 Jadi ihatahon halak Jahudi ma bani halak na pinamalum ai: Ari Sabat do arian on, seng bulih boanonmu podomanmu! (Jer. 17:21.) 5:10 Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu: “Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu.”
5:11 Nini ma mambalosi: Halak, na pamalum ahu, Ia do mangkatahon bangku: Angkat ma podomanmu, anjaha laho ma. 5:11 Akan tetapi ia menjawab mereka: “Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku: Angkatlah tilammu dan berjalanlah.”
5:12 Isungkun sidea ma ia: Ise mangkatahon bam: Angkat ma anjaha laho ma? 5:12 Mereka bertanya kepadanya: “Siapakah orang itu yang berkata kepadamu: Angkatlah tilammu dan berjalanlah?”
5:13 Tapi seng itandai na boritan ai Ia, ai domma laho Jesus, halani buei do jolma bani ianan ai. 5:13 Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu.
5:14 Dob salpu ai, jumpah Jesus ma ia i rumah panumbahan, gabe nini ma hubani: Tonggor ma, domma jorgit ham. Ulang be nunut mardousa, ase ulang sogop bamu siparahan. (bd. 8:11.) 5:14 Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya: “Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.”
5:15 Jadi laho ma halak ai, ihatahon ma bani halak Jahudi, paboa Jesus do na pamalumkonsi. 5:15 Orang itu keluar, lalu menceriterakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia.
5:16 Jadi iparburu halak Jahudi ma Jesus, halani ibahen sonai bani ari Sabat. (Mat. 12:14.) 5:16 Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena Ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat.
5:17 Tapi nini Jesus ma mambalosi sidea: Na marhorja do Bapa ronsi nuan, Ahu pe marhorja do. (bd. 9:4.) 5:17 Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga.”
5:18 Halani ai lambin ipindahi Jahudi ma dalan laho mamunuhsi, ai seng be pitah ari Sabat isedai, tapi igoran do homa Naibata Bapani, anjaha ipados dirini pakon Naibata. (bd. 7:30; 10:33.) 5:18 Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah.
5:19 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Na sintong tumang do na huhatahon on bani nasiam: Aha pe lang tarhorjahon Anak in humbani dirini sandiri, pitah na niidahni do ihorjahon Bapa in. Ai aha na hinorjahon ni Bapa in, ai do homa ihorjahon Anak in. (bd. 3:11, 32.) 5:19 Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.
5:20 Ai holong do uhur ni Bapa in bani Anak in, anjaha haganup do ipatuduhkon Bani na hinorjahonni, anjaha patuduhkononni ope Bani horja sibanggalan hunjon, ase longang uhurnasiam. (bd. 3:35.) 5:20 Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.
5:21 Ai songon pamuhoi ni Bapa in bani na matei, laho pagoluhkon sidea, sonai do Anak in, ipagoluh do atap ise, na sihol pagoluhonni. 5:21 Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya.
5:22 Ai seng dong na iuhumi Bapa in, tapi domma iondoskon haganup panguhumon in bani Anak in. (Dan. 7:13, 14; Lah. 7:31.) 5:22 Bapa tidak menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,
5:23 Ase haganup pasangap Anak in, songon parpasangap ni sidea bani Bapa in. Na so pasangaphon Anak in, ai ma na so pasangap Bapa in, na marsuruhsi. (Pil. 2:10, 11; 1 Joh. 2:23.) 5:23 supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia.
5:24 Na sintong tumang do na huhatahon on bani nasiam: Barang ise, na manangihon hatangku anjaha porsaya bani na marsuruh Ahu, domma das bani hagoluhan na sadokah ni dokahni; seng pala be ia hu paruhuman, domma mandipar ia humbani hamateian hu hagoluhan. (bd. 3:16, 18.) 5:24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
5:25 Na sintong tumang do na huhatahon bani nasiam: Na roh ma panorangni, anjaha domma masa ai nuan, bogeion ni na matei in ma sora ni Anak ni Naibata, gabe manggoluh ma na mambogeisi. (Ep. 2:5, 6.) 5:25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup.
5:26 Ai songon Bapa in pargoluh ibagas dirini, lanjar sonai do ibere bani Anak in, ase pargoluh Ia ibagas dirini. (bd. 1:1-4.) 5:26 Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri.
5:27 Anjaha ibere do Bani kuasa manguhumi, halani Anak ni jolma Ia. (ay. 22.) 5:27 Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia.
5:28 Ulang ma longang uhurnasiam pasal ai, ai na roh ma panorangni, bogeion ni haganup halak na i tanoman in ma sorani, 5:28 Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya,
5:29 jadi mandarat ma, sihorjahon na madear puho hu hagoluhan, tapi sihorjahon na jahat puho bani uhum. (bd. 6:40.) 5:29 dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
5:30 Seng tarhorjahon Ahu atap aha pe humbani diringku sandiri, domu hubani na hubogei do panguhumhu, anjaha pintor do uhumhu, halani seng hupindahi rosuh ni uhurhu, rosuh ni na marsuruh Ahu do. (ay. 19; bd. 6:38.) 5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.
5:31 Anggo Ahu manaksihon pasal diringku, seng na sintong hasaksiankai. 5:31 Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar;
5:32 Adong do na legan manaksihon Ahu, anjaha hubotoh sintong do hasaksianni ai pasal Ahu. (ay. 36; Mat. 3:17.) 5:32 ada yang lain yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu, bahwa kesaksian yang diberikan-Nya tentang Aku adalah benar.
5:33 Domma isuruh nasiam na marayak si Johannes, anjaha domma isaksihon hasintongan ai. (bd. 1:19.) 5:33 Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran;
5:34 Ia Ahu, seng huporluhon hasaksian ni jolma, tapi husahapkon pe ai, andohar maluah nasiam. 5:34 tetapi Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan.
5:35 Palita na gara anjaha na marsinalsal do ia, anjaha marosuh do nasiam tongkin marmalas ni uhur ibagas sondangni ai. 5:35 Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu.
5:36 Adong do hasaksian bangku na surungan humbani si Johannes; ai horja, na niondoskon ni Bapa in Bangku, sidobhononku, in ma horja na hubahen in, in do manaksihon paboa na isuruh Bapa in do Ahu. (bd. 1:33; 3:2; 1 Joh. 5:9.) 5:36 Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku.
5:37 Anjaha Bapa na marsuruh Ahu pe isaksihon do Ahu. Seng ongga ibogei nasiam sorani, anjaha rupani pe seng ongga iidah nasiam. (Mat. 3:17.) 5:37 Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suara-Nya, rupa-Nya pun tidak pernah kamu lihat,
5:38 Hatani pe seng marianan ibagas nasiam, ai seng porsaya nasiam bani na sinuruhni. 5:38 dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya.
5:39 Ipareksa nasiam do Surat in, ai jumpah nasiam do ijin, nini uhurnasiam, hagoluhan na sadokah ni dokahni. Surat in do tongon na manaksihon pasal Ahu. (Luk. 24:27; 2 Tim. 3:15-17.) 5:39 Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku,
5:40 Tapi seng ra nasiam roh hu-Bangku, ase dapotan hagoluhan nasiam. (bd. 6:35.) 5:40 namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu.
5:41 Seng hujalo hasangapon humbani jolma. (1 Tes. 2:6; Heb. 5:5.) 5:41 Aku tidak memerlukan hormat dari manusia.
5:42 Tapi hutanda do nasiam, seng dong holong dompak Naibata bani nasiam. 5:42 Tetapi tentang kamu, memang Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah.
5:43 Roh do Ahu ibagas goran ni Bapa, hape seng ijalo nasiam Ahu. Tapi anggo roh na legan ibagas goranni sandiri, ijalo nasiam do anggo ai. 5:43 Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku; jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia.
5:44 Sonaha ma tarbahen nasiam porsaya, ai marsijaloan sangap do nasiam samah nasiam; tapi anggo sangap na humbani Naibata na sasada in, seng ipindahi nasiam. (bd. 12:43.) 5:44 Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa?
5:45 Ulang ma iagan nasiam, Ahu mangaduhon nasiam bani Bapa in. Adong do na mangaduhon nasiam, ai ma si Musa, hatengeran ni uhurnasiam ai. (5 Mus. 31:26.) 5:45 Jangan kamu menyangka, bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa; yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu.
5:46 Ai ambit na porsaya nasiam bani si Musa, porsaya do nasiam age Bangku, ai pasal Ahu do isuratkon. (1 Mus. 3:15; 49:10; 5 Mus. 18:15.) 5:46 Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang Aku.
5:47 Tapi anggo seng porsaya nasiam bani suratni, sonaha ma porsaya nasiam bani hatangku? (Luk. 16:31.) 5:47 Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang Kukatakan?”
<< Yohanes 4 Yohanse 6 >>