Yohanes 4

4:1 Jadi dob ibotoh Tuhan in, na dob ibogei Parisei, bueinan do susian ampa na nididini marimbang si Johannes. (bd. 3:22, 26.) 4:1 Ketika Tuhan Yesus mengetahui, bahwa orang-orang Farisi telah mendengar, bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari pada Yohanes
4:2 age pe seng Jesus sandiri mandidihon, tapi susianni do, 4:2 — meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-murid-Nya, —
4:3 itadingkon ma Judea, anjaha mulak ma Ia hu Galilea. 4:3 Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea.
4:4 Tapi maningon bontasonni do nagori Samaria. 4:4 Ia harus melintasi daerah Samaria.
4:5 Jadi das ma Ia hu sada huta na i Samaria, na margoran Sikar, dohorhon juma, na binere ni si Jakob bani si Josep, anakni ai. (1 Mus. 48:22; Jos. 24:32.) 4:5 Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf.
4:6 Ijai do parigi ni si Jakob. Jadi halani na dob loja Jesus na mardalan ai, hundul ma Ia ilambung ni parigi ai, anjaha tar tongah arian ma ai. 4:6 Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas.
4:7 Dob ai roh ma sada boru Samaria, laho manahui bah. Jadi nini Jesus ma hubani: Bere ham ma bangku bahmu in otik! 4:7 Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya: “Berilah Aku minum.”
4:8 Ia susianni ai, domma laho hu huta mamboli bohal. 4:8 Sebab murid-murid-Nya telah pergi ke kota membeli makanan.
4:9 Jadi nini boru Samaria ai ma hu-Bani: Mase Ham, halak Jahudi, mangindo bah inumon humbangku, boru Samaria? Ia halak Jahudi seng marparsaoran ai pakon halak Samaria. 4:9 Maka kata perempuan Samaria itu kepada-Nya: “Masakan Engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?” (Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.)
4:10 Dob ai nini Jesus ma mambalosisi: Ambit itanda ham sibere-bere ni Naibata ampa na mangindo bah inumon humbamu, gabe ham ma mangindo hum-Bani, jadi bereonni ma bamu bah na maggoluh. (bd. 7:38, 39.) 4:10 Jawab Yesus kepadanya: “Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum! niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup.”
4:11 Jadi nini naboru ai ma hubani: Tuan, gari tahu-tahu seng dong Bamu, anjaha bagas do parigi on; mintor hunja ma adong Bamu bah na manggoluh? 4:11 Kata perempuan itu kepada-Nya: “Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?
4:12 Mintor banggalan ma Ham ase ompungta si Jakob, na mamberehon parigi on bannami? Ia do na minum hunjin, anakni ampa pinahanni. 4:12 Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?”
4:13 Dob ai nini Jesus ma mambalosisi: Sagala na minum humbani bah on mangulaki horahan do, (bd. 6:58.) 4:13 Jawab Yesus kepadanya: “Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi,
4:14 tapi na manginum bah sibereonkai, seng horahan be ia sadokah ni dokahni. Ia bah sibereonkai gabe bah tubuh do ai ibagas dirini, na marjullak-jullak ronsi hagoluhan sisadokah ni dokahni. (bd. 6:27, 35.) 4:14 tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.”
4:15 Dob ai nini naboru ai ma hubani: Tuan, bere Ham ma bangku bah na sonai ai, ase ulang horahan be ahu, anjaha ulang pala be sai roh hujon laho manahui. 4:15 Kata perempuan itu kepada-Nya: “Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air.”
4:16 Ihatahon Jesus ma hubani: Laho ma ham, dilo ham ma pargotongmu, dob ai roh ma ham hujon! 4:16 Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini.”
4:17 Dob ai nini naboru ai ma mambalosi: Seng dong pargotongku. Nini Jesus ma hubani: Tongon do hatamu, seng dong pargotongmu. 4:17 Kata perempuan itu: “Aku tidak mempunyai suami.” Kata Yesus kepadanya: “Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami,
4:18 Ia ham domma lima hali laho, anjaha dalahi na rap pakon ham sisonari ai, sedo pargotongmu ai; ase na sintong do na hinatahonmu ai. 4:18 sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar.”
4:19 Jadi nini naboru ai ma hu-Bani: Tuan, huahap nabi do Ham! 4:19 Kata perempuan itu kepada-Nya: “Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa Engkau seorang nabi.
4:20 Ia ompungnami i dolog an do martonggo, hape nasiam mangkatahon, Jerusalem do ianan martonggo. (5 Mus. 12:5; Ps. 122.) 4:20 Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.”
4:21 Nini Jesus ma hubani: Porsaya ma ham Bangku inang, na roh ma panorangni, seng be i dolog an atap i Jerusalem nasiam marsombah bani Bapa in. 4:21 Kata Yesus kepadanya: “Percayalah kepada-Ku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
4:22 Isombah nasiam do na so tinanda nasiam, tapi anggo hanami na tinandanami do isombah hanami, ai halak Jahudi do harohan ni haluahon. (2 Raj. 17:29-41.) 4:22 Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
4:23 Na roh ma panorangni, anjaha domma roh ai nuan, gabe ibagas Tonduy ampa hasintongan ma sagala partonggo na sintong martonggo hubani Bapa in, ai partonggo na sonai do ipangindo Bapa in. 4:23 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
4:24 Tonduy do Naibata, ase sagala na martonggo hu-Bani, maningon do martonggo ibagas Tonduy ampa hasintongan. (2 Kor. 3:17.) 4:24 Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”
4:25 Nini naboru ai ma hu-Bani: Hubotoh, ia Mesias in (ai ma Kristus), maningon do roh. Roh honsi Ia, baritahononni ma ganupan ai bannami. (bd. 1:41.) 4:25 Jawab perempuan itu kepada-Nya: “Aku tahu, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus; apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.”
4:26 Ihatahon Jesus ma hubani: Ahu do in, na marsahap pakon ham! (bd. 9:37.) 4:26 Kata Yesus kepadanya: “Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau.”
4:27 Dob sonai, roh ma susianni, anjaha longang do uhur ni sidea, halani na marsahapi ai Ia pakon naboru ai. Tapi sahalak pe seng dong na manungkun: Aha sungkunonmu? atap: Aha sahapkononmu bani? 4:27 Pada waktu itu datanglah murid-murid-Nya dan mereka heran, bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata: “Apa yang Engkau kehendaki? Atau: Apa yang Engkau percakapkan dengan dia?”
4:28 Itadingkon naboru ai ma pangalopan ni bahni, mulak ma ia hu huta lanjar nini ma hubani halak na ijai ai: 4:28 Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ:
4:29 Eta nasiam! Tonggor nasiam ma sada halak, na patugahkon bangku haganup na dob ongga huhorjahon, atap Ia do Kristus in. 4:29 “Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?”
4:30 Gabe luar ma sidea hun huta ai laho marayaksi. 4:30 Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus.
4:31 Sanggah sonai, nini susianni ai ma mangojursi: Mangan ma Guru in! 4:31 Sementara itu murid-murid-Nya mengajak Dia, katanya: “Rabi, makanlah.”
4:32 Tapi nini ma bani susianni ai: Adong do sipanganon Bangku, na so binotohnima! (ay. 34.) 4:32 Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: “Pada-Ku ada makanan yang tidak kamu kenal.”
4:33 Gabe nini susian ai ma samah sidea: Ai adong do nani, na mamboban sipanganon hu-Bani? 4:33 Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain: “Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada-Nya untuk dimakan?”
4:34 Ihatahon Jesus ma hubani sidea: Sipanganon do ai Bangku, mangkorjahon rosuh ni na marsuruh Ahu ampa mandobkon lahoanni. (bd. 17:4.) 4:34 Kata Yesus kepada mereka: “Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.
4:35 Ai lang ihatahon hanima: Ompat bulan nari jumpah ma pariama? Tapi huhatahon ma bannima: Mangkawah ma hanima, tonggor hanima ma juma in, domma gorsing, boi ma sabion. (Mat. 9:37; Luk. 10:2.) 4:35 Bukankah kamu mengatakan: Empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
4:36 Manjalo upah ma sipanabi anjaha patumpuhon buah hu hagoluhan na sadokah ni dokahni, ase rap marmalas ni uhur sipartidah pakon sipanabi. 4:36 Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita.
4:37 Ai ijon ma sintong hata, na mangkatahon: Na sada martidah, na legan manabi. 4:37 Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa: Yang seorang menabur dan yang lain menuai.
4:38 Ahu do marsuruh hanima manabi na so hinalojahonnima. Na legan do mangkorjahon, gabe isambat hanima do horja ni sidea. 4:38 Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan; orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.”
4:39 Jadi buei ma halak Samaria na i huta ai na gabe porsaya Bani, halani hasaksian ni naboru ai na mangkatahon: Haganup, na dob huhorjahon ipatugah do bangku. 4:39 Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada-Nya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi: “Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.”
4:40 Das-honsi halak Samaria ai bani Jesus, ielek-elek sidea ma Ia tondok bani sidea, jadi ijai ma Ia dua ari. 4:40 Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada-Nya, supaya Ia tinggal pada mereka; dan Ia pun tinggal di situ dua hari lamanya.
4:41 Anjaha lambin bueini do na porsaya bani hata ni Jesus. 4:41 Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan-Nya,
4:42 Nini sidea ma bani puang-puang ai: Seng be halani hatamai mambahen porsaya hanami. Domma itangar hanami sandiri, anjaha ibotoh hanami, Ia do tongon Sipaluah dunia on. 4:42 dan mereka berkata kepada perempuan itu: “Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kaukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu, bahwa Dialah benar-benar Juruselamat dunia.”
4:43 Jadi dob salpu na dua ari ai, misir ma Ia hunjai laho hu Galilea. (Mat. 4:12.) 4:43 Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea,
4:44 Ai Jesus sandiri do manaksihon, na so marsangap nabi i tanoh hagodanganni. (Mat. 13:57; Mrk. 6:4; Luk. 4:24.) 4:44 sebab Yesus sendiri telah bersaksi, bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri.
4:45 Jadi dashonsi Ia i Galilea, ijalo halak Galilea do Ia, halani na dob iidah sidea haganup na binahenni i Jerusalem bani ari raya ai, ai sidea pe dihut do bani pesta ai. (bd. 2:23.) 4:45 Maka setelah Ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan-Nya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu.
4:46 Anjaha laho do Ia use hu Kana, na i Galilea, iananni ondi mambahen anggur humbani bah. Jadi adong ma ijai pagawai ni raja, boritan do anakni i Kapernaum. (bd. 2:1, 9.) 4:46 Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.
4:47 Jadi dob ibogei, na dob roh Jesus hun nagori Judea hu nagori Galilea, ijumpahkon ma Ia, ielek-elek ma, ase tuad Ia pamalum anakni, na mangkatarhatos ai. 4:47 Ketika ia mendengar, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada-Nya lalu meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati.
4:48 Jadi ihatahon Jesus ma hubani: Anggo seng iidah nasiam tanda ampa halongangan, seng na porsaya nasiam. (bd. 2:18; 1 Kor. 1:22.) 4:48 Maka kata Yesus kepadanya: “Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya.”
4:49 Jadi iahatahon pagawai ai ma: Sai tuad ma Ham tuan sanggah lape matei anakkai. 4:49 Pegawai istana itu berkata kepada-Nya: “Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.”
4:50 Ihatahon Jesus ma hubani: Mulak ma ham, manggoluh ma anakmu ai! Porsaya do halak ai bani hata, na hinatahon ni Jesus bani, lanjar laho ma ia. 4:50 Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, anakmu hidup!” Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
4:51 Sanggah tuad ia, ialo-alo jabolonni ma ia, laho patugahkon, na dob manggoluh anakni ai. 4:51 Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, bahwa anaknya hidup.
4:52 Ipapangkei ma humbani sidea panorangni, barang sadihari malum iahap. Jadi nini sidea ma: Nantuari, hira-hira pukul sada do surut pane-pane ai humbani. 4:52 Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka: “Kemarin siang pukul satu demamnya hilang.”
4:53 Idingat bapani ai ma, pala ai ma tongon panorangni sanggah ihatahon Jesus bani: Na manggoluh ma anakmu ai. Gabe porsaya ma ia pakon haganup parrumahni. 4:53 Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya: “Anakmu hidup.” Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya.
4:54 Ase ai ma tanda na paduahon, na binahen ni Jesus use, dob mulak Ia hun Judea hu Galilea. 4:54 Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika Ia pulang dari Yudea ke Galilea.
<< Yohanes 3 Yohanes 5 >>