Yohanes 3

3:1 Ase adong ma sada halak humbani Parisei, na margoran si Nikodemus, pangintuai ni halak Jahudi. (bd. 7:50; 19:39.) 3:1 Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
3:2 Na roh do ia borngin-borngin marayaksi, anjaha nini ma hubani: Rabbi, ibotoh hanami do Ham guru na roh humbani Naibata, ai seng tarhorjahon atap ise tanda songon na binahenmu in, anggo seng Naibata hasomanni. 3:2 Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata: “Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya.”
3:3 Dob ai nini Jesus ma mambalosisi: Na sintong tumang do na huhatahon bamu: Anggo seng tubuh halak paduahalihon, seng tarbahensi mangidahharajaon ni Naibata! (1 Ptr. 1:23.) 3:3 Yesus menjawab, kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.”
3:4 Ihatahon si Nikodemus ma hubani: Sonaha ma tarbahen use tubuh halak, anggo domma matua? Mintor tarulakisi ma masuk hu partapaan, ase itubuhkon inangni use! 3:4 Kata Nikodemus kepada-Nya: “Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?”
3:5 Nini Jesus ma mambalosisi: Na sintong tumang do na huhatahon on bamu: Anggo seng tubuh halak humbani bah pakon Tonduy, seng tarmasukisi harajaon ni Naibata.(Hes. 36:25-27; Ep. 5:26; Tit. 3:5.) 3:5 Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.
3:6 Aha tubuh humbani daging, ai ma daging, anjaha aha tubuh humbani Tonduy, ai ma tonduy. (bd. 1:13; 1 Mus. 5:3; Ps. 51:7.) 3:6 Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.
3:7 Ulang ma longang uhurmu, halani huhatahon bamu: Maningon tubuh nasiam padua-halihon. 3:7 Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali.
3:8 Na mangombus do logou dompak rosuh ni uhurni, ibogei ham do pardongosni, tapi seng ibotoh ham hunja rohni atap huja lahoni. Sonai do ganup na dob tubuh humbani Tonduy. 3:8 Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh.”
3:9 Dob ai nini si Nikodemus ma mambalosisi: Sonaha ma parjadini ai? 3:9 Nikodemus menjawab, katanya: “Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?”
3:10 Jadi nini Jesus ma mambalosisi: Ham guru ni halak Israel, lang ibotoh ham in? 3:10 Jawab Yesus: “Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?
3:11 Na tongon tumang do na huhatahon on bamu: Na bibotohnami do ihatahon hanami, anjaha na niidahnami do isaksihon hanami, tapi seng ijalo nasiam hasaksiannami. (bd. 7:16; 8:26, 28.) 3:11 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
3:12 Gari na i dunia on huhatahon bani nasiam, seng porsaya nasiam, mintor porsaya ma nasiam, anggo huhatahon bani nasiam na i nagori atas? 3:12 Kamu tidak percaya, waktu Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?
3:13 Anjaha seng dong na naik hu nagori atas, sobali na susur hun nagori atas in, in ma Anak ni jolma in. (Ep. 4:9.) 3:13 Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.
3:14 Anjaha songon na dob pinagijang ni si Musa ulog i halimisan, sonai do pagijangon Anak ni jolma in, (4 Mus. 21:8, 9.) 3:14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
3:15 ase dapotan hagoluhan na sadokah ni dokahni sagala na porsaya Bani. 3:15 supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
3:16 Ai sonon do holong ni uhur ni Naibata bani dunia on, pala do Anakni na sasada in iberehon, ase ulang magou ganup na porsaya Bani, tapi ase hagoluhan na sadokah ni dokahni bani. (Rom. 5:8; 8:32; 1 Joh. 4:9.) 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
3:17 Ai seng isuruh Naibata Anakni in hu dunia on, laho manguhumi dunia on, tapi ase maluah do dunia on marhiteihonsi. (bd. 12:47.) 3:17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
3:18 Seng siuhumon na porsaya Bani, tapi na so porsaya domma hona uhum, halani lang porsaya ia bani Goran ni Anak sasada ni Naibata. (ay. 36; bd. 5:24.) 3:18 Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
3:19 Tapi on ma uhum ai: Domma roh na lihar in hu dunia on, tapi holongan do uhur ni jolma bani na golap in ase bani na lihar in, ai na jahat do horja ni sidea. (bd. 1:5, 9-11.) 3:19 Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
3:20 Ai ganup na mangkorjahon na masambor, sogam do uhurni bani na lihar in, anjaha seng ijumpahkon na lihar in, ase ulang talar horjani ai. (Ep. 5:13.) 3:20 Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak;
3:21 Tapi na mangkorjahon hasintongan in, ijumpahkon do na lihar in, ase talar horjani ai, ai ibagas Naibata do ihorjahon ai. 3:21 tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.”
3:22 Dob ai laho ma Jesus rap pakon susianni hu tanoh Judea, anjaha soh ijai lobei rap pakon sidea lanjar mandidi. (bd. 4:1-3.) 3:22 Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-murid-Nya ke tanah Yudea dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis.
3:23 Anjaha si Johannes pe mandidi do i Aenon, dohorhon huta Salim, ai buei do bah ijai. Marrohan do halak hujai, laho padidihon dirini. 3:23 Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis,
3:24 Ai seng tartutup ope si Johannes ijia. (Mat. 14:3.) 3:24 sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara.
3:25 Jadi tarjadi ma parsualon bani susian ni si Johannes ampa sada halak Jahudi pasal parburihan. 3:25 Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian.
3:26 Roh ma sidea bani si Johannes, anjaha nini sidea ma dompaksi: Rabbi, halak ondi, na roh hubamu i dipar ni bah Jordan, ai ma na sinaksihonmu ondi, tonggor ham ma, mandidihon do Ia nuan, anjaha marrohan do ganup halak Bani. (bd. 1:26-34.) 3:26 Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya: “Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepada-Nya.”
3:27 Dob ai nini si Johannes ma mambalosi: Seng tarbuat jolma atap aha pe, anggo seng na binere ai bani hun nagori atas. (Heb. 5:4.) 3:27 Jawab Yohanes: “Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga.
3:28 Hanima sandiri do saksingku, sanggah huhatahon: Sedo ahu Kristus in, tapi na sinuruh do ahu parlobeini. (bd. 1:20, 23, 27.) 3:28 Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata: Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahului-Nya.
3:29 Simada tunangan, ai do siparunjuk. Ia huan-huan ni siparunjuk, na jongjong patangi-tangisi, marmalas ni uhur do halani sora ni siparunjuk ai. Malas ni uhur na sonai do na adong bangku. (Mat. 22:2.) 3:29 Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh.
3:30 Anggo Ia, patut do lambin banggal, tapi ahu lambin etek ma. 3:30 Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
3:31 Na roh hun datas, Ia do na mangatasi haganup. Na hun tanoh on, partanoh on do ai, anjaha pasal na i tanoh on do isahapkon; na roh hundatas, Ia do na mangatasi haganup. 3:31 Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya.
3:32 Na niidahni ampa na binogeini do isaksihon, tapi seng dong na manjalo hasaksianni ai. (ay. 11.) 3:32 Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihat-Nya dan yang didengar-Nya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian-Nya itu.
3:33 Halak na manjalo hasaksianni ai, iakui do, paboa parsintong do Naibata. 3:33 Siapa yang menerima kesaksian-Nya itu, ia mengaku, bahwa Allah adalah benar.
3:34 Ai na sinuruh ni Naibata, Ia do na mansahapkon hata ni Naibata, anjaha seng marsibar Ia mambere Tonduy in. (bd. 1:33, 34.) 3:34 Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas.
3:35 Holong do uhur ni Bapa in bani Anak in, anjaha haganup do iondoskon hubagas tanganni. (Mat. 11:27.) 3:35 Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya.
3:36 Na porsaya bani Anak in, dapotan hagoluhan na sadokah ni dokahni, tapi na so mambalosi Anak in, seng idahonni ai hagoluhan, tapi ringis ni Naibata do totap bani. (ay. 18.) 3:36 Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.”
<< Yohanes 2 Yohanes 4 >>