Yohanes 16

16:1 Haganupan in huhatahon bennima, ase ulang sangsi hanima holi. (bd. 14:29.) 16:1 “Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku.
16:2 Pabalion ni sidea do hanima hun rumah parguruan (sinagoge), anjaha na roh ma panorangni gabe songon na manggalang bani Naibata do na mamunuh hanima, nini uhur ni sidea. (Mat. 10:17; 24:9.) 16:2 Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.
16:3 Sonai do bahenon ni sidea halani lang itandai sidea Bapa in, age Ahu. (bd. 15:21.) 16:3 Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku.
16:4 Tapi hupatugah hinan in bannima, ase idingat hanima bani panorangni masa in, paboa na dob huhatahon do in bannima. Seng humbani mungkahni hupatugah in bannima, halani rap ope Ahu pakon hanima. 16:4a Tetapi semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu.”
16:4b “Hal ini tidak Kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih bersama-sama dengan kamu,
16:5 Tapi na laho ma Ahu nuan marayak na marsuruh Ahu, anjaha seng dong age ise humbennima na manungkun Ahu: Na laho huja do Ham? (bd. 7:33.) 16:5 tetapi sekarang Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus Aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada-Ku: Ke mana Engkau pergi?
16:6 Lambin pusok tene uhurnima, halani huhatahon in bannima. 16:6 Tetapi karena Aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berdukacita.
16:7 Tapi na sintong do na huhatahon on bannima: Ulihnima do in anggo laho Ahu. Ai ambit seng laho Ahu, seng anjai roh Sipangapiti in bannima, tapi anggo laho Ahu, suruhonku do Ia bannima. (bd. 14:16, 26.) 16:7 Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.
16:8 Anggo roh Ia, ajaranni do dunia on pasal dousa, pasal hapintoran ampa pasal uhum. (1 Kor. 14:24.) 16:8 Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman;
16:9 Anggo pasal dousa, ai ma na so porsaya sidea Bangku. (bd. 3:18.) 16:9 akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku;
16:10 Anggo pasal hapintoran, ai ma na laho Ahu marayak Bapa, gabe seng idahonnima be Ahu. (Lah. 5:31; Rom. 4:25.) 16:10 akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi;
16:11 Anggo pasal uhum, ai ma na dob hona uhum raja ni dunia on. (bd. 12:31; 14:30.) 16:11 akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.
16:12 Buei ope namin sihatahononku bannima, tapi seng tarboan hanima ope ai sonari. (1 Kor. 3:1.) 16:12 Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
16:13 Tapi rohhonsi Tonduy Hasintongan in, arahkononni do hanima hubagas sagala hasintongan; ai seng adong humbani Dirini sihatahononni, tapi na binogeini, ai do hatahononni, anjaha patugahonni do bannima na sihol masa ope. (bd. 14:26; 1 Joh. 2:27.) 16:13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
16:14 Pasangaponni do Ahu, ai buatonni do na dong Bangku, laho mangambilankonsi bannima. 16:14 Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya dari pada-Ku.
16:15 Haganup na bani Bapa in, na dong Bangku do in; halani ai do ase huhatahon, buatonni do na dong Bangku, laho mangambilankonsi bannima. (bd. 17:10.) 16:15 Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya dari pada-Ku.”
16:16 Tongkin nari mando, gabe seng idahonnima be Ahu, dob ai tongkin nari use, idahonnima ma Ahu. (bd. 14:19.) 16:16 “Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku.”
16:17 Gabe nini susian ai ma samah sidea: Aha do arti ni na hinatahonni in banta: Tongkin nari mando seng idahonnima be Ahu, dob ai tongkin nari use, idahonnima ma Ahu, ambah ni ai: Na laho ma Ahu bani Bapa in? 16:17 Mendengar itu beberapa dari murid-Nya berkata seorang kepada yang lain: “Apakah artinya Ia berkata kepada kita: Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku? Dan: Aku pergi kepada Bapa?”
16:18 Jadi nini sidea ma: Aha do artini hata: tongkin nari mando? Seng ibotoh hita artini ai. 16:18 Maka kata mereka: “Apakah artinya Ia berkata: Tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksud-Nya.”
16:19 Ibotoh Jesus ma, sihol roh sidea manungkunsi, gabe nini ma dompak sidea: Na marsisungkunan do hanima pasal na huhatahon in: Tongkin nari mando seng idahonnima be Ahu, dob ai: Tongkin nari use idahonnima ma Ahu? 16:19 Yesus tahu, bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepada-Nya, lalu Ia berkata kepada mereka: “Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang Kukatakan tadi, yaitu: Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku?
16:20 Na sintong tumang do na huhatahon on bannima: Na laho tangis ma hanima anjaha mandoruhi, tapi malas ma uhur ni dunia on. Pusok do anggo uhurnima, tapi marubah ma pusok ni uhurnima gabe malas ni uhur. 16:20 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita.
16:21 Pusok do uhur ni parinangon manubuhkon dakdanakni, anggo jumpah ma panorangni. Tapi dob tubuh dakdanak ai, seng be idingat na maborit ai, ibahen malas ni uhurni, halani na dob tubuh sada jolma hu dunia on. (Jes. 26:17.) 16:21 Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia.
16:22 Bannima pe nuan pusok ni uhur do, tapi idahonku do hanima use, gabe marmalas ni uhur ma hanima, anjaha ise pe lang boi mambuat malas ni uhur ai humbannima. 16:22 Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu.
16:23 Seng sungkunonnima be Ahu bani na sadari ai. Na tongon tumang do na huhatahon on bannima: Atap aha pe sipindoonnima humbani Bapa in, sai na bereonni do marhitei Goranku. (bd. 14:13, 14; Mrk. 11:24.) 16:23 Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada-Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku.
16:24 Ronsi sonari seng ope mangindo hanima marhitei Goranku. Pindo hanima ma, ase manjalo hanima, ase gok malas ni uhurnima! (bd. 15:11.) 16:24 Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu.
16:25 Marhitei limbaga do husahapkon in bannima. Na roh ma panorangni, seng marlimbaga be Ahu marsahap pakon hanima, tapi torang-torang ma baritahononku bannima pasal Bapa in. 16:25 Semuanya ini Kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu.
16:26 Bani ari ai ma hanima mangindo marhitei Goranku, anjaha seng huhatahon bannima, Ahu manonggohon hanima bani Bapa in, 16:26 Pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama-Ku. Dan tidak Aku katakan kepadamu, bahwa Aku meminta bagimu kepada Bapa,
16:27 ai Bapa in sandiri mangkaholongi hanima, halani na dob holong uhurnima Bangku, anjaha na dob porsaya hanima, Ahu roh humbani Naibata. (bd. 14:21.) 16:27 sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku datang dari Allah.
16:28 Na bingkat humbani Bapa in do Ahu roh hu dunia on; tadingkononku ma use dunia on, laho marayak Bapa in. 16:28 Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.”
16:29 Nini susianni ai ma: Sonari pe, ase torang hatamu, seng songon limbaga be. 16:29 Kata murid-murid-Nya: “Lihat, sekarang Engkau terus terang berkata-kata dan Engkau tidak memakai kiasan.
16:30 Sonari ma ibotoh hanami, paboa ibotoh Ham do haganup, anjaha seng pala porlu Bamu, sungkunon ni atap ise Ham. Halani ai ma, ase porsaya hanami, na bingkat humbani Naibata do Ham. 16:30 Sekarang kami tahu, bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepada-Mu. Karena itu kami percaya, bahwa Engkau datang dari Allah.”
16:31 Ibalosi Jesus ma sidea: Porsaya ma hanima sonari? 16:31 Jawab Yesus kepada mereka: “Percayakah kamu sekarang?
16:32 Na roh ma panorangni anjaha domma roh in nuan, mambur merap ma hanima, ganup marsitohu dalanni, anjaha tadingkononnima ma Ahu punjung; tapi seng punjung Ahu tene, ai Bapa in do hasomanku. (bd. 8:29; Sak. 13:7; Mat. 26:31.) 16:32 Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraiberaikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan Aku seorang diri. Namun Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai Aku.
16:33 Huhatahon hinan in bannima, ase mardamei hanima ibagas Ahu. Hamarsikon do rupeinima i dunia on, tapi tenger ma uhurnima, domma hutaluhon dunia on.(bd. 14:27; Rom 5:1; 1 Joh. 5:4.) 16:33 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.”
<< Yohanes 15 Yohanes 17 >>