Yohanes 15

15:1 “Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.
15:2 Irotap do sagala rantingku na so marbuah, anjaha ipaborsih do sagala na marbuah, ase ganda buahni. 15:2 Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah.
15:3 Domma borsih hanima halani hata in, na huhatahon bannima. 15:3 Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu.
15:4 Totap ma hanima ibagas Ahu, songon Ahu ibagas hanima! Songon ranting in, na so tarbahen marbuah humbani dirini sandiri, anggo seng totap bani hayu anggur in, sonai ma hanima, anggo seng totap hanima ibagas Ahu. 15:4 Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku.
15:5 Ahu do hayu anggur in, hanima do ranting in. Na marianan ibagas Ahu, anjaha Ahu ibagas dirini, in ma na marbuahkon buei, seng tarhorjahon hanima age aha, anggo seng marhasoman Ahu. (2 Kor. 3:5.) 15:5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
15:6 Barang ise, na so marianan ibagas Ahu, ambukkonon do ai songon ranting ai gabe masak; ipatumpu ma ai, igijigkon hubagas apuy, jadi mosog ma. 15:6 Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
15:7 Anggo marianan hanima ibagas Ahu, anjaha marianan hatangKu ibagas hanima, Ahu bannima, jumpah hanima do barang aha pe ipindo uhurnima. (Mrk. 11:24.) 15:7 Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
15:8 Marhitei ai marsangap ma BapangKu, anggo ramos buahnima, anjaha gabe susianku hanima. 15:8 Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.”
15:9 Songon pangkaholongi ni Bapa Bangku, sonai do holong ni uhurhu bannima. Totap ma hanima ibagas holong ni uhurhu. 15:9 “Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu.
15:10 Anggo ihorjahon hanima titahku, marianan ma hanima ibagas holong ni uhurhu, songon Ahu na mangkorjahon titah ni Bapa, gabe marianan ibagas holong ni uhurni, (bd. 14:15.) 15:10 Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
15:11 Ase huhatahon pe in bannima, ase marianan malas ni uhurhu ibagas hanima, anjaha gok malas ni uhurnima. (bd. 17:13.) 15:11 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
15:12 On ma titahku, ase marsihaholongan hanima samah hanima, songon Ahu na mangkaholongi hanima. (bd. 13:34.) 15:12 Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.
15:13 Seng dong holong sibanggalan, anggo iberehon sada halak hosahni mangkopkop hasomanni. (bd. 10:12; 1 Joh. 3:16.) 15:13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
15:14 Huanku ma hanima, anggo ihorjahon hanima na hutitahkon in bannima. (bd. 8:31.) 15:14 Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.
15:15 Seng hugoran be hanima jabolon, ai seng ibotoh jabolon na hinorjahon ni tuanni; huan-huan do hanima huhatahon, ai domma hupabotohkon bannima, na hutangar humbani Bapa. 15:15 Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.
15:16 Sedo hanima mamilih Ahu, tapi Ahu do mamilih hanima, anjaha hupabangkit do hanima, ase laho hanima marbuah, anjaha ase totap buahnima ai, ase ibere bannima sagala sipindoonnima humbani Bapa in marhitei Goranku. 15:16 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.
15:17 On ma hutitahkon bannima: Marsihaholongan ma hanima samah hanima! 15:17 Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain.”
15:18 Anggo idomdomi dunia on hanima, botoh hanima ma, na dob parlobei do Ahu idomdomi. (bd. 7:7.) 15:18 “Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku dari pada kamu.
15:19 Ambit na hun dunia on hanima, haholongan ni dunia on do hasomanni, halani seng hun dunia on hanima, tapi Ahu do mamilih hanima hun dunia on, ai do ase idomdomi dunia on hanima. (bd. 17:14; 1 Joh. 4:5.) 15:19 Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu.
15:20 Ingat hanima ma hata na dob huhatahon bannima: Seng banggalan jabolon humbani tuanni. Anggo iparburu sidea Ahu, hanima pe parburuonni do. Anggo idalankon sidea hatangku, dalankononni do age hatanima. (bd. 13:16.) 15:20 Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu: Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu; jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu.
15:21 Tapi haganupan ai bahenon ni sidea do bannima halani goranku, ai seng itanda sidea na marsuruh Ahu. (bd. 16:3.) 15:21 Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia, yang telah mengutus Aku.
15:22 Ambit seng roh Ahu mansahapkon ai bani sidea, seng mardousa sidea ijai; tapi sonari seng dong be sidalian ni sidea manrungkub dousa ni sidea. 15:22 Sekiranya Aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka!
15:23 Na marsogam ni uhur dompak Ahu, sogam do uhurni homa age dompak Bapa. (bd. 5:23.) 15:23 Barangsiapa membenci Aku, ia membenci juga Bapa-Ku.
15:24 Ambit lang huhorjahon horja itongah-tongah ni sidea, na so ongga hinorjahon ni jolma, seng mardousa sidea ijai; tapi domma iidah sidea in sonari, anjaha sogam do uhur ni sidea Bangku age bani Bapa. (bd. 14:11.) 15:24 Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik Aku maupun Bapa-Ku.
15:25 Tapi maningon saud do hata na tarsurat ibagas buku titah ni sidea: Sogam do uhur ni sidea Bangku, seng dong marhala! (Ps. 69:5.) 15:25 Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi: Mereka membenci Aku tanpa alasan.
15:26 Ase rohhonsi Sipangapiti in, sisuruhonku bannima humbani Bapa in, in ma Tonduy Hasintongan in, na roh humbani Bapa in, Ia do manaksihon pasal Ahu. (bd. 14:26; Luk. 24:49.) 15:26 Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.
15:27 Tapi dihut ma hanima manaksihon, ai hasomanku do hanima humbani mungkahni. 15:27 Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku.”
<< Yohanes 14 Yohanes 16 >>