Yohanes 17

17:1 In ma ihatahon Jesus. Dob ai mangkawah ma Ia dompak babou, nini ma: Ham Bapa, domma jumpah panorangni, pasangap Ham ma Anakmu, ase ipasangap Anakmu Ham. 17:1 Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu mempermuliakan Engkau.
17:2 Ai domma ibere Ham kuasa Bani manrajai sagala jolma, laho mamberehon hagoluhan na sadokah ni dokahni bani haganup jolma, na binerehonmu Bani. (Mat. 11:27.) 17:2 Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepada-Nya.
17:3 Ia hagoluhan sisadokah ni dokahni, in ma, anggo itanda sidea Ham, Naibata sisada-sada in, na sintong in, ampa Jesus Kristus, na sinuruhmu.(1 Joh. 5:20.) 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
17:4 Domma hupasangap Ham i tanoh on, ai domma hudobkon horja, na binerehonmu Bangku, sihorjahononku. 17:4 Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk melakukannya.
17:5 Sonari pe Bapa, pasangap Ham ma Ahu hu lambungmu, songon sangaphu sanggah i lambungmu Ahu, sanggah lape adong dunia on. (ay. 24; bd. 1:1; Pil. 2:6.) 17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.
17:6 Domma hupatalar Goranmu bani jolma na bineremu in Bangku hun dunia on. Ham hinan do simada sidea, anjaha ibere Ham do sidea Bangku; iramotkon sidea do hatamu. (ay. 9.) 17:6 Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepada-Ku dan mereka telah menuruti firman-Mu.
17:7 Sonari, domma ibotoh sidea, na hum Bamu do haganup na bineremu in Bangku. 17:7 Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau berikan kepada-Ku itu berasal dari pada-Mu.
17:8 Ai domma huondoskon bani sidea hata na bineremu in Bangku; domma ijalo sidea hata in, anjaha torang ibotoh sidea Ahu bingkat hum-Bamu, anjaha domma porsaya sidea, Ham do marsuruh Ahu. (bd. 16:30.) 17:8 Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.
17:9 Hutonggohon do sidea. Sedo dunia on hutonggohon, sidea on do, na bineremu in Bangku, ai Ham do simada sidea. (bd. 6:37, 44.) 17:9 Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu
17:10 Anjaha sagala na adong Bangku, na adong Bamu do in, anjaha na adong Bamu, na adong Bangku do in, anjaha domma marsangap Ahu ibagas sidea. (bd. 16:15.) 17:10 dan segala milik-Ku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
17:11 Seng be i dunia on Ahu, tapi i dunia on ope sidea, anjaha na roh ma Ahu marayak Ham. Ham Bapa na mapansing, ramotkon Ham ma ibagas Goranmu, sidea na bineremu in Bangku, ase sada sidea songon Hita. 17:11 Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.
17:12 Sadokah rap Ahu pakon sidea, Ahu do manramotkon ibagas Goranmu, sidea na bineremu in Bangku, anjaha hujagai, gabe seng dong na magou humbani sidea, sobali jolma magou in, ase saud hata ni Surat in. (bd. 6:39; Ps. 41:10; 109:8.) 17:12 Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.
17:13 Tapi na roh ma Ahu nuan marayak Ham, anjaha ganupan in husahapkon sanggah i dunia on ope Ahu, ase gok bani sidea malas ni uhur na Bangku in. (bd. 15:11.) 17:13 Tetapi sekarang, Aku datang kepada-Mu dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita-Ku di dalam diri mereka.
17:14 Domma huondoskon hatamu bani sidea; sogam do uhur ni dunia on bani sidea, ai seng humbani dunia on sidea, songon Ahu na so hun dunia on. (bd. 15:19.) 17:14 Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.
17:15 Seng hupindo, ase buatonmu sidea hun dunia on, tapi ase iramotkon Ham do sidea dompak pangagou. (2 Tes. 3:3.) 17:15 Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.
17:16 Seng hun dunia on sidea, songon Ahu na so hun dunia on. 17:16 Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.
17:17 Papansing Ham ma sidea ibagas hasintongan; hatamu do hasintongan.(bd. 6:33.) 17:17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.
17:18 Songon parsuruhmu Bangku hu dunia on, sonai do husuruh sidea hu dunia on. (bd. 20:21.) 17:18 Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia;
17:19 Hupapansing do diringku mangkopkop sidea, ase gabe pansing sidea ibagas hasintongan. (Heb. 10:10.) 17:19 dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
17:20 Sedo pitah sidea hutonggohon, tapi dihut do na sihol porsaya Bangku, halani hata ni sidea, (bd. 20:31.) 17:20 Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka;
17:21 ase sada sidea haganup, songon Ham Bapa ibagas Ahu, anjaha Ahu ibagas Ham, sonai ma age sidea ibagas Hita, ase porsaya dunia on, Ham do marsuruh Ahu. (Gal. 3:28.) 17:21 supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.
17:22 Domma huberehon bani sidea hasangapon na bineremu in Bangku, ase sada sidea, songon Hita na sada. (Lah. 4:32.) 17:22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu:
17:23 Ahu ma ibagas sidea, anjaha Ham ibagas Ahu, ase gok dear ni hasadaon ni sidea, gabe ibotoh dunia on, Ham do na marsuruh Ahu anjaha na holong do uhurmu bani sidea, songon holong ni uhurmu Bangku. (1 Kor. 6:17.) 17:23 Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.
17:24 Ham Bapa, sihol do uhurhu, ia ijin Ahu,ijin ma pakon na bineremu in Bangku, ase iidah sidea hasangaponku, na bineremu in Bangku, ai domma holong uhurmu Bangku, paima tombei dunia on. (bd. 12:26.) 17:24 Ya Bapa, Aku mau supaya, di mana pun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan.
17:25 Ham bapa na bonar, ia lang pe itanda dunia on Ham, anggo Ahu hutanda do Ham, anjaha ibotoh sidea on, Ham do marsuruh Ahu. 17:25 Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku;
17:26 Domma hupabotohkon bani sidea Goranmu, anjaha pabotohkononku do ope, ase ibagas sidea holong ni uhurmu na hu-Bangku in, anjaha ase Ahu ibagas sidea. 17:26 dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka.”
<< Yohanes 16 Yohanes 18 >>